KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         265 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM19 5 6VŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP QUÁN LÝ, Sử DỤNG HỢP LÝ ĐÁT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHÓ H

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhHẠ LONG, TÌNH QUÀNG NINHLUẬN ÁN TĨÉN SĨNIIÀ XUÁT BAN HỌC VIẸN NÒNG NGIIIẸP - 2019HỌC VIẸN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMVŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ

ĐÊ XUẤT GIẢI PHÁP QUÀN LÝ, SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUÂNG NINHNgành:Mã số:Quản lý đất đai9 85 01 03Người hướng dẫn Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

khoa học:1PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải2TS. Võ Tử CanHÀ NỘI-2019LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đày là còng trình nghiên cíni của riêng tòi, các kết quả nghiên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

cửu được trinh bây trong luận án lã trung thực, khách quan vã chưa từng đẽ bão vệ ở bat kỳ học vị nào.Tói xin cam đoan ráng mọi sự giúp đờ cho việc t

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM19 5 6VŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP QUÁN LÝ, Sử DỤNG HỢP LÝ ĐÁT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHÓ H

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninhg PhưongiLỜI CẢM ƠNLuận án này được thực hiện và hoãn thảnh tại Học viện Nòng nghiệp Việt Nam.Trong quá trinh nghiên ci'm vã hoãn thánh luận án này. t

ỏi xin bày tó lông biết ơn sàn sắc nhắt tới PGS.TS. Đố Nguyên Hãi. TS. Võ Tử Can. người hướng dan khoa học đã tận tinh giúp đờ và định hướng giúp tôi Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

trường thành trong cóng tác nghiên cứu vã hoãn tlũậu luận án.lõi xiu .ghi nhận vá bicl 011 sự giúp đờ quỹ báu cua lạp the các thây, cô gião 13Ộ môn Qu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

y hoạch dất dai. Khoa Quăn lý đất dai. Ban Quân lý- dào tạo. Học viện Nông nghiệp Việt Nam dã tận tình giúp dờ tôi trong quá trình học tập. nghiên cứu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM19 5 6VŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP QUÁN LÝ, Sử DỤNG HỢP LÝ ĐÁT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHÓ H

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninhát tiicu nóng thôn, Só Cõng tliưưng liuli Quang Ninh, lặp đoàn Công ỉighiộp Than - Khoáng sân việt Nam và các Cõng ty thành viên tại thành pho Hạ ĩ .o

ng. Tong công ty Đông Bắc. các hộ gia dinh trên dịa bân diều ưa dã giúp dờ và tạo diều kiện cho tôi trong quá trinh nghiên cứu. thực hiện dề tài. Tòi Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

xin trân trọng cám ưn sự hô trự quỹ báu đó.Iroiig thời gian học lập Vá nghiên cửu. lói cùng đà nhạn được sụ' hồ trự vã giúp đờ lận tinh lú Lãnh đạo Vi

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ộn N.gluẽii cún quan lý đắt đai. lông cục Quan lý đai đai. Vụ Khoa học vả Còng nghệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường dã nạo diều kiện thuận lợi về thời gi

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM19 5 6VŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP QUÁN LÝ, Sử DỤNG HỢP LÝ ĐÁT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHÓ H

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninhu lói bạn bè vã người lliãn đà luôn kịp thời động viêu, chia SC vả lạo điều kiện giúp đờ lôi Irong quá tiinh nghiên cứu vã hoãu ihãnh luận án.Một lần

nữa tôi xin trân trọng cám ơn sự giúp dờ cùa các cá nhàn và tập thề dã giúp dờ tôi hoàn thành luận án này.Há Nội. ngáy thủng năm2OỈ9Tác giã luận ánVũ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thắng Phưong

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM19 5 6VŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP QUÁN LÝ, Sử DỤNG HỢP LÝ ĐÁT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHÓ H

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM19 5 6VŨ THÁNG PHƯƠNGNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VÀ ĐÈ XUÁT GIẢI PHÁP QUÁN LÝ, Sử DỤNG HỢP LÝ ĐÁT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHÓ H