KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         314 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ VÃN HÓA, THẺ TH AO VÀ DU LỊCHVIỆN KHOA HỌC THE DỤC THE THAONGUYÊN MINH KHOANGHIÊN CÚI THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP PHÁI TR1ẺN THÊ

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau CĨTẤT CHO nọc SĨNĨT TRUNG nọc cơ SỜ Ờ TĨTÀNTĨ PĨĨÓ CÀ MAULUÂN ÁN TIẺN Sĩ GTÁO DỤC nọcHà Nội-2019Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO Bộ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊC

H VIỆN KHOA HỌC THE DỤC THE THAO------ —NGUYÊN MINH KHOANGHIÊN CỨ U THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP PHÁI TR1ÉN TĨĨẼ CHẤT CHO nọc SĨNTT TRUNG nọc cơ SỜ Ờ THÀNH Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau

PHO CÀ MAUTên ngành:Giáo dục họcMã ngành:9140101LƯẶN ẤN TIÉN Sĩ GLÁO DỤC HỌCNGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA IIỌC:1PGS.TS Nguyễn Quang Vinh2PGS.TS Dặng Hà MệtHà

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau

Nội - 2019LỜI CAM ĐOANrỏi xin cam đoan, đày là công trinh nghiên cứu cùa riêng tòi. Các sổ liệu, kèl quà (rình bày trong luận án là trung thực vả chưa

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ VÃN HÓA, THẺ TH AO VÀ DU LỊCHVIỆN KHOA HỌC THE DỤC THE THAONGUYÊN MINH KHOANGHIÊN CÚI THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP PHÁI TR1ẺN THÊ

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà MaucDanlì mục các bangDanh mục các biếu dồDanh mục các ũr. thuật ngừ viết tắt trong luận ãnDanh mục các đom vi đo lường trong luận ánMÒ DÀU1CHƯƠNG 1. TON

G QUAN NHỮNG vấn đẻ nghiên cứu51.1.Cơ SỞ LÝ LUẬN VE PHÁT TRIEN THE CHẤT CHO IIỌC5 SINH Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở Thành phố Cà Mau

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ VÃN HÓA, THẺ TH AO VÀ DU LỊCHVIỆN KHOA HỌC THE DỤC THE THAONGUYÊN MINH KHOANGHIÊN CÚI THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP PHÁI TR1ẺN THÊ