KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         18 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 4.1Nguyền Thị Phương Thúy2Nguyên Hoài Thu.3Nguyên Thị Thu Thủy4Nguyền Thị Thúy5Phùng Thị Trang6Vũ Thị Thu Trang7Phạm Thị Tra

Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.ang8Trịnh Thị Thương9Nguyến Mạnh Tiến10Vũ Hà Vy11Phạm Quỳnh Thu12Nguyền Thị Lan Tường.1MỤC LỤCA,LỜI MỞ ĐẦU............................................

.........3B,NỘI DUNG.......................................................4CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÕ PHẦN SỪA VIỆT NAM -VINAMILK.........ẽ.. Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

............................................41,Thông tin chung vê Cồng ty cố phân sừa Việt Nam - Vinamilk.42,Lĩnh vực kinh doanh của Cồng ty..........

Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

..................43CƠ cẫu quản lý cùa công ty...................................54CƠ cẫu tố chức của công ty Vinamilk..........................61.6 N

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 4.1Nguyền Thị Phương Thúy2Nguyên Hoài Thu.3Nguyên Thị Thu Thủy4Nguyền Thị Thúy5Phùng Thị Trang6Vũ Thị Thu Trang7Phạm Thị Tra

Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.............................7I,Tình hình nguồn vốn........................................7II,Tình hình tài sàn.......................................

....9III,Kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh...................13CHƯƠNG 3: MỘT SÕ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỖI VỚI TÌNH HÌNHTÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VINA Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

MILK.................................171Kiến nghị vê phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quà HĐSXKD.172Kiến nghị về phương hướng sử dụng hiệu quả ngu

Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

ồn vốn và tài sàn trongcông ty......................................................17a.Nguồn vốn...............................................17b.Tà

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 4.1Nguyền Thị Phương Thúy2Nguyên Hoài Thu.3Nguyên Thị Thu Thủy4Nguyền Thị Thúy5Phùng Thị Trang6Vũ Thị Thu Trang7Phạm Thị Tra

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 4.1Nguyền Thị Phương Thúy2Nguyên Hoài Thu.3Nguyên Thị Thu Thủy4Nguyền Thị Thúy5Phùng Thị Trang6Vũ Thị Thu Trang7Phạm Thị Tra