KHO THƯ VIỆN 🔎

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIẾU HỌCKHOÁ LƯẬN TÓT NGHIỆP CƯ NHẤN GIÁO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỌT SỎ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hộiM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌCTự NHIÊN-XẢ HỌIGVHD: TH.S. ĐỎ THỊ NGA SVTH: LÂM THỊ THI THẢO MSSV: K38.901.121Thành phổ Hồ Chí Minh - 2016TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PH

ẠM THÀNH PHÓ HỎ CHÍ -MINH KHOA GIÁO DỤC TIÊU HỌCKHOÁ H ẠN TÓT NGHIỆP cử NHÂN GIẢO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỘT SỎ HOẠT DỌNG TRẤI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

HỌC Tự NHIÊN-XẢ HỢIGVHD: TH.S. ĐỎ THỊ NGA SVTH: LÂM THỊ THU THÀO MSSV: K38.901.121Thành phố Hồ Chí Minh - 2016LỜI CẤM ƠNTrong suốt thời gian học tập

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

và rên luyện ớ trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chi Minh, lôi đà học hôi được nil nhiều kiến thức bô ích, các kì nàng cần thiết lừ các thầy cô gián

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIẾU HỌCKHOÁ LƯẬN TÓT NGHIỆP CƯ NHẤN GIÁO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỌT SỎ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hộin gửi lời câm ưn đen lất câ các ihầy cò đang giáng dạy lại khoa Giáo dục Tiểu học. trường Dại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.Tôi xin gừi lời cám ơn

chân thành dến Cô Đỗ Thị Nga là giảng viên hướng dần lôi trong Khoá luận toi nghiệp đại học. Cô Nga đà lận tình dìu dắt và hồ trự cho lôi nhưng kiến Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

thức quan trọng trong suốt quá trình tiến hãnh thực hiện khoá luận. Cô đà luôn quan tàm. giúp đờ và có nhưng lời khuyên bố ích đề tôi có thè hoàn thàn

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

h khoá luận này.Tói câm ơn nhùng người bạn đà luôn ờ bén cạnh và động viên tôi trong những lúc khó khăn.Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Ticu học C

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIẾU HỌCKHOÁ LƯẬN TÓT NGHIỆP CƯ NHẤN GIÁO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỌT SỎ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hộin tót nghiệp này.Tôi xin câm ơn Cô chú nhiệm lớp 3'\ lập the học sinh lớp 3' írường Tiều học Chinh Nghía cũng các em học sinh lớp 4 trường tiêu học Gi

ồng Ong Tố quận 2 dâ hồ trự và tham gia nhiệt linh Irong suốt quá trinh ihữ nghiệm.Tôi xin chần thành câm ơn!Lầm Thị Thu TháoMỤC LỤCTrang phụ bìaMục l Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

ụcDanh mục các băngDanh mục hình anhA.MỞĐẢU.....................................................10.1 Tính cấp thiết...................................

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

........10.2 Mục tiêu nghiên cứu......................................30.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................30.4 Nhiệm vụ nghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIẾU HỌCKHOÁ LƯẬN TÓT NGHIỆP CƯ NHẤN GIÁO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỌT SỎ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội........................40.7 Bố cục ..................................................4B.NỘI DUNG VÀ KÉT QUÀ NGHIẾN cút............................5Ch

ương một: c ơ SỜ LÝ LUẬN VÀ cơ SỜ THựC TIỀN CỦA VIỆC XÂY DựNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC Tự NHIÊN VÀ XÂHỘI...................... Xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tự nhiên và xã hội

......................5C ơ SỜ LÝ LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIẾU HỌCKHOÁ LƯẬN TÓT NGHIỆP CƯ NHẤN GIÁO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỌT SỎ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIẾU HỌCKHOÁ LƯẬN TÓT NGHIỆP CƯ NHẤN GIÁO DỤC TIÊU HỌCXÂY DỰNG MỌT SỎ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM