KHO THƯ VIỆN 🔎

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         163 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THU TRANGXÂY DựNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC HÒ CHÍ MINH CHO CÁN Bộ, GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN D

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nayDÂN HIỆN NAYLUẬN ÁN TIÉN SĨ CHUYÊN NGÀNH: HÒ CHÍ MINH HOCHÀ NỘI - 2019HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ ỌUÓC GIA HÕ CHÍ MINHNGUYEN THỊ THU TRANGXÂY DỤNG PHONG CÁCH L

ÀM VIỆC HÒ CHÍ MĨNH CHO CÁN Bộ, GIÀNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN DÂN HĨỆN NAYLUẬN ÁN TIẾN Sĩ CHUYÊN NGÀNH: HỒ CHÍ MINH HỌC MẢ SỎ: 62 31 02 04NGUÔI Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

III ÓNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TSTpILỸM NGỌC ANH PGS.TS. BÙI ĐÌNH PHONGHÀ NỘI - 2019LỜI C AM ĐOANTói xin cam doan dây Ị à công trình nghiên cữu cua riêng

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

tồi. Các so ỉiệu, kết quà nêu trong luận án là trung thực, có nguồn goc rd ràng và dược trích dan dầy du theo quy định.Túc già luận ánNguyễn Thị Thu T

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THU TRANGXÂY DựNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC HÒ CHÍ MINH CHO CÁN Bộ, GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN D

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay.Kết qua nghiên cứu đà đạt được và những vấn đề luận án cằn tiếp tụcgiái quyết21Chương 2: PHONG CÁCH LÀM VIỆC HÕ CHÍ MINH - nhũng ván dẻLÝ LUẬN252.1.C

ác khái niệm cơ bán252.2.Đặc trung phong cách làm việc Hồ Chi Minh322.3.Nội dung chu yếu của phong cách làm việc Hồ Chí Minh392.4.Giá trị cùa phong cá Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

ch làm việc Hồ Chi Minh60Chương 3: THựC TRẠNG VẢ YÊU CẦU DẶT RA TRONG XÂY DựNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO CẢN BỌ, GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN DÂ

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

N THEO PHONG CÁCH HÕ CHÍ MINH643.1.Đặc điếm tinh hình cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân 643.2.Thực trạng xây dựng phong cách làm việc c

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THU TRANGXÂY DựNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC HÒ CHÍ MINH CHO CÁN Bộ, GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN D

Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nayngviên các Học viện Công an nhân dân theo phong cách Hồ Chi Minh103Chương 4: NỘI DI NG, GIẢI PHÁP XÂY dụng PHONG (’ÁCH LÀM VIỆC CHO CÁN BỌ, GIẢNG VIỂN

CẤC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN DÃN HIỆN NAY THEO PHONG CÁCH Hô CHÍ MINH111 Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THU TRANGXÂY DựNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC HÒ CHÍ MINH CHO CÁN Bộ, GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN CÔNG AN NHÂN D