10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

98.000

Category:

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

fff

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

fff

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

fff

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

fff

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

fff

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận

fff

thuvieiihoclieu.com

ĐÊ KIÊM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn Ngữ vãn lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kẽ (hời gian giao đề

ĩ. ĐỌC ĨĨTẼU (6,0 điếm)

Đọc văn bản sau và tlìực hiện các yêu câu bên dưới:

THÓ VÀ RÙA

MỘI hõm, trong khu rừng nọ tó chức đại hội thé thao lớn trong núm, tất cú cúc loài vật trong rừng đều hão hứng tham gia. Có rất nhiêu cuộc thỉ thú vị như thì nháy cao, thi ưèo cây và cà thi hơi nừa…


Một nhân vật đãng chú ý đến trong khu rừng vốn có lài chạy nhanh nên Thó 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận con vui vé ghi lên tham gia cuộc thi chạy. Dúng lúc đó, một chú Rùa chậm chạp bò tới cuộc thi đế đăng kí. Thó nhìn thấy

Rùa thì cười nói: “Này Rùa, cậu mà cũng dên dâng ký dự thi hay sao?

Cậu không biềt nháy cao, không biết trèo cây, dẽn di còn chậm chạp như thề thì thi thô cái gì. Thôi, cậu dừng tự làm khó mình nừa. ” Rùa nói: “Ai nói tớ không thẽ 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận íharn gia thi chứ? Không tin thì chúng ta cùng thi tài xem sao. ” Thó cười nói: “Thi cái gì? Thi chạy nhanh nhé. ” Rùa đáp: “Được thôi. ” Một trận quyết chiến đà xảy ra thê là Thó và Rùa giao hẹn,nêu ai chạy đến gôc gây dưới chân núi trước thì sè giành phân thắng.

Cuộc dua diên ra “Chuãn bị! Chạy! ” hiệu lệnh vừa dứt, Thò liền sài chân chạy nhanh như bay, 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận chi (rong nháy mât dà chạy được một quàng dường rất xa. Nó quay dầu lại rất dảc ý nhìn thi chang thấy bóng dáng Rùa dâu, bèn nghi bụng: “Rùa mà dám chạy thi với Thò, dũng là chuyện nực cười nhất thê giới! Thẽ là rùa tự cao xem thường Rùa và rôi Thỏ đà nghĩ: “Thôi mình cứ tạm dừng lại ngủ một giãc lây sức rồi dậy chạy tiếp cùng không muộn. ” Thẽ là Thò dựa vào gôc cây, 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận ngủ một giác thật khoan khoái.

(hllps://giadinh. t v/lho-va-rua-chay-l hi/)


 • 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng (từ câu 1 đẽn câu 8 – 4,0 điếm)

Câu 1. Văn bán “Thó và Rùa" thuộc the loại nào? (nhộn biết)

 • A. truyện ngụ ngôn

 • B.  truyện đông thoại

c. truyền thuyết

D. truyện cổ tích

Câu 2. Truyện “Thò và Rùa 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận ” được kẽ theo ngôi thứ mẩy? (nhận biết)

A. ngôi thứ nhất                       B. ngôi thứ hai

c. ngôi thứ ba                         D. kết hựp nhiêu ngôi kề

Câu 3. Trong câu: “Một trận quyết chiên dà xây ra thẽ là Thò và Rùa giao hẹn, nẽu ai chạy dên gốc cây dưới chân núi trước thìgiành phần thắng” có mấy phó từ? (nhận biết)

 • A.  1

 • B.  2

c. 3

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận D. 4

Câu 4. Trong câu truyện trên, vì sao Rùa lại giành chiên thắng? (Học sinh lựa chọn đáp án đủng nhât.) (thông hiếu)

 • A.  vì Rùa không chủ quan, tích cực luyện tập.

 • B.  vì Rùa kiên trì và biết cố gắng.

c. vì Rùa chăm chi và nghiêm túc.

D. vì Rùa có tính kiên trì, nhãn nại và chăm chì.

Câu 5. Dâu châm lửng trong câu: “Có 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận rất nhiều cuộc thi thú vị như thi nháy cao, thi trèo cây và cà thi hơi nừa… ” có công dụng gì? (thông hiếu)

 • A.  đánh dân lời dẫn trực tiếp

 • B.  thê hiện lời nói ngập ngùng, ngắt quãng

c. tỏ ý còn nhiêu cuộc (hi văn chưa liệt kê hết

D. làm giàn nhịp câu văn

Câu 6. Câu chuyện “Thó và Rùa” muôn nhắc nhở điêu gì? (thông hiểu)

 • A. nhâc nhờ mọi 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận người cần có tinh thần đoàn kết

 • B.  nghiêm khắc nhắc nhở những ai hay vào sức mình mà chù quan

c. nhắc nhở mọi người không nên vội vàng, hãp tấp

D. nghiêm khâc nhâc nhở mọi người cần cố gắng trong học tập

Câu 7. Đoạn trích: “/Vó quay đầu lại rất dâcý nhìn thì chăng thấy bóng dáng Rùa dâu, bèn nghi bụng: “Rùa mà dám chạy thi với Thỏ, đúng là chuyện nực cười nhất thê giới 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận !” thê hiện tính cách gì cùa Thò? (thông hiếu)

 • A. thể hiện sự thông minh

 • B.  thê hiện sự kiêu ngạo

c. thẽ hiện sự nhanh nhẹn

D. thẽ hiện sự hồn nhiên

Câu 8. Sắp xếp thứ tự các sự việc theo đúng dièn biên của câu chuyện: (thông hiên)

 • 1. Rùa tập chạy bên bờ sông.

 • 2.  Cà hai bát dầu thi.

 • 3.  Thó chẽ gièu rùa và thách thi chạy.

 • 4. Rùa đà về trước Thò 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận .

 • 5.  Thò nhờn nhơ, chơi đùa vì nghi cam chác chiến tháng.

 • A.  1-2-3-5-4

 • B.  1-2-5-3-4

c. 1-5-4-3-2

D. 1-3-2-5-4

 • 2. Trà lời câu hỏi (từ câu 9 đến câu 10 – 2,0 (liếm)

Câu 9. Em có đồng tình với cách ứng xừ trong đoạn trích sau cùa 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận Thò hay không? Vì sao? (vận dụng)

“Đúng lúc đó. một chú Rùa chậm chọp bò tới cuộc thi đẽ dõng kí. Thỏ nhìn thấy Rùa thì cười nói: “Này Rùa, cậu mà cũng dẽn dởng ký dự thi hay sao? Cậu không biết nháy cao, không biết trèo cây, đến

thuvieiihoclieu. com

di còn chậm chạp như thế thì thi thô cái gì. ”

Câu 10. Qua câu truyện “Thò và Rùa”, em rút ra được bài 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận học gì? (vận dụng)

II. VIẾT (4,0 điếm)

thuvienhoclieu. com

ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là trong học tập. Em hãy viết một bài văn đẽ thuyết phục bạn: Nêu khi còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên ta sè chông làm được việc gì có ích.

——Hết……………………………………………….-

MA TRẬN ĐÈ KIẼM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÒN NGỮ VĂN, LỚP 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận 7

<<<123>>>

TI

Kĩ năng

Nội dung/doìi vị kiên thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% diêm

Nhân biết

Thông hiếu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

II

TNKQ

TL

T.NKQ

II

TNKQ

TL

1

Đọc hiếu

Thơ

Tùy 10 Đề Thi

Giữa Học Kỳ 2

A     7 T7Í*. NTí£:

3

0

5

0

0

2

0

60

2

Viết

Thuyết minh về quy tâc, luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Kẽ lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sù’

0

1*

0

1*

0

1*

0

1*

40

Tõiìg

15

5

25

15

0 10 Đề

Thi Triirri

30

0

10

100

Ti lệ %

20%

40%

30%

10%

Tì lệ chung

60%

4

10%

BÀN ĐẶC TÀ ĐÈ KIẾM TRA GIỬA HỌC KÌ II

thuvienhoclieu.com

MÔN: NGỮ VĂN 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHŨT

<<<123>>>

TI

Kì năng

Nội dung/Đưn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Số câu hói theo mr Giữa Học Kỳ 2 Vă

rc độ 10 Đề Thi n 7 Kết Nối Tri

Nhận biết

Thông hiếu

Vận Dụng

Vận dụng cao

1

Đục hiên

Thư (tho’ bõn chừ, năm chừ)

Nhận biết:

 • – Nhận biết dược Lữ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp ru từ Lrong bài thơ.

 • – Nhận biệt dược bố cục, nhũng hình ảnh tiễu biêu, các yẽu rõ tự sự, miêu tà dưực sứ dụng trong bài tho’.

 • – Xác dịnh được số từ 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận , phó từ.

Thông hiên:

 • – Hiếu và lí giài được tình cám, câm xúc của nhân vật trừ tình được thế hiện qua ngôn ngừ văn bàn.

 • – Rút ra được chủ đẽ, thông điệp mà vãn bản muôn gửi đến người dọc.

 • – Phân tích dược giá trị biếu đạt cùa từ ngừ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp lu tù’.

 • – Giãi thích dược ý nghĩa, lác dụng của thành ngừ, tục ngừ; nghía cùa một sõ 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận yẽu tõ ĩĩán Việt thông dụng; nghía cúa từ trong ngũ’ cảnh; công dụng cùa dãu chẩm lửng.

Vận dụng:

 • – Trình bày dược những câm nhận sâu sắc và rút ra được

Rà; 1—

3TN

5TN

2TL

<<<123>>>

Tùy bút, tản văn

cuộc sống; qua cách sứ dụng (ừ ngừ 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận , hình ành, giọng điệu.

Nhận biết

 • – Nhận biết được các chi tiết tiêu biếu, đê tài, cảnh vật, con người, sự kiện được tái hiện trong tuỳ bút, tản vãn.

 • – Nhận biết được cái tôi, sự kết hợp giừa chất (ự sự, trừ tình, nghị luận, đặc trưng ngôn ngừ’ của tuỳ bút, tân văn.

 • – Xác định được số tù’, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngừ trong câu 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận (mở rộng bàng cụm từ).

Thông hiếu:

 • – Phân tích được nét riêng về cảnh vật, con người được tái hiện trong tùy bút, tàn văn.

 • – Hiếu và lí giải được những trạng thái tinh cảm, cảm xúc cùa người viết được thẽ hiện qua văn bàn.

 • – Nêu được chủ đê, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

 • – Giài thích được ý nghía, tác

dụng của thành ngừ, tục ngừ; nghĩa cùa một số yếu 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận tố Hán Việt thông dụng; nghía cùa từ trong ngừ cảnh; công dụng của dấu chấm lỉrTirr       nnnơ nỉin 1i£rì    __

<<<123>>>

văn.

– Thẽ hiện được thái độ đông tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm, thông 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và

2

Viết

Viết bài văn thuyết minh vè luật lệ trong trò chơi kéo co.

Nhận biẽt:

Thông hiếu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn thuyết minh dùng đẽ giài thích quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động. Giải thích được rõ ràng các quy định về một hoạt động, trò chơi/ hưởng dần cụ 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận thẽ theo đúng một quy trình nào đó đõi với ———– 1 –—————————————-

1*

1*

1*

1 TL*

Tõng

3TN

5TN

2TL

1TL

Tì lệ %

20

40

30

10

Ti lệ chung

60

40

ĐÈ KIẾM TRA GIŨ’A KÌ II

Môn Ngữ vãn lớp 7

(Thời gian làm bài: 90phút, không kè thời 10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận gian giao đê.)

I. ĐỌC HIẾU (6.0 điêm) Đọc bài thơ sau:

ĂNH TRĂNG


Hồi nhó sõng với đông với sông rôì với bể

thuvienhoclieu.com

Trang 9

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận
10 Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và Ma Trận
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart