30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

10.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

Add your review

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

fff

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

fff

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

fff

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

fff

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

fff

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

fff

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ■ỌĐÉPHÁTTRIẺ DỀTKCÚABGDTHITh THPtInÀMỈ2(j23

» có ĐÁP ÁN VÀ LỞI GIẢI CHI TIẾT ĩ CHIA PHẨN ĐÉ VÀ LỜI GIẢI

RIÊNG

ÔN THI TN THPT NÃM 2023

ÔN THI TÓT NGHIỆP THPT DANG MET ĐỎNG


ĐẺ SÓ 1


Họ và tên thí sinh:


PHÁT TRIẺN ĐẺ THAM KHẤO BGD THI TN THPT NẪM HỌC 2022 – 2023 Môn: Toán

Thời gian: 90 phút 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết í

Mà để thi 001


Không kê thời gian phát đềf

….. SBD:……………….


Câu 1.

Câu 2.


HO nguyên nam cua nam Sô y = e ụ – la 1

A px                  x                 x

. e 1 1 1 t^u^v ‘Ọ- – .’e 1 _ ixụt.i . X c.1 c.1 e1 ^-xcosx

Tập nghiệm cua bat phương trinhĩog?(x2 + 3x) <2 La      X

.30 đề

J0’V1′lờí


shấ-ttriển          D. e* +        + c

201’2’óỉlị]p                 cosx

gim chi tìet


D. [-4 ; -3) u (0 ;


c. (-00 ; -3) u (0; +co).

u 3   Mỏđun cùa sổ phức ỳ 3 + i bàng

■    A.2.                          B. 3.                      ‘ c. 1.                          D.4.

u 4    Diện tích xung quanh của hỉnh 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2’023 có đáp án và lời

giải chi tiết nón có độ dài đường sinh / và đường                            r bỗng

A. jffH.                     B. 2nrỉ.                     c. irrỉ. K                   D. 7A.

Câu 5. Trong không gian Oxyz. vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phảng vuông góc VỚI


Câu 6.

Câu 7.

Câu 8 30 đề phát triển đề tk «ủ?-bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết


trục Oy?

A. h(1;1;1).                 B. ỉ(1;0;0).                 C. ;(0; 1;0).                I). £(0:0:1 30 đề phát

triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết ).

Trẽn mặt phăng toa độ. điểm biểu diễn số phúc z =    (1 — 3ỉ’)(1 + i) là diêm mào dưới đây?


A. M(4;-2). B. A/(4: 2). /J                             c. /7(2;-1).                 D. K(-2; 4).

Trong không gian Oxyz. điểm nào sau đây không nẳm trên đường thảng A: = ’-Ỵ- = I 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết ?

A. P(-3; -3; -6). B. Ọ(5; 1; 5). (V                         c– M(1 ; -1; 0).             ‘ D. /7(3; 0; 3).

Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD lã hình vuông ‘ cạnh a. SA = 3ứ vã SA vuông góc với đáy.

Cho hãm so Ị (x) có báng biên miên sauHàm sô đà cho nghịch biên trẽn khoáng nào dưới đây

A. (1;3).                    B. (-co;-2).                 C. (0;+a>).                 D. (-2;0).


.Câu 10.

Câu 11.

Câu 12.


Tập nghiêm cùa bất phương trinh (I) > 0 là


AR.. …   , „,.,?. (!; +00?;. _     C.(0; D,,

Số giao điểm cùa dô thị hàm số y = X4 – 3x2 – 4 và trục hoành).là

A. 4                     B. 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt

năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết 1             c. 2

Xét f(x) là một hàm số tùy y. F(x) là một nguyên hãm cùa f(x) trẽn [a; b]. Mênh đề nào dưới dây


D. (-co; 0).


D. 3


A. £ f(x)áx = F(a) + F(b).                         B. £ f( 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt

năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết x)ởx = -F(a) – F(b).

c. íỴf(x)ởx = F(b) – F(a).                             D.             = F(«) – F(b).

Câu 13. Có 6 bạn học sinh xếp tliàiiỉi hãng ngang, số cách xếp là


v30lđi nhái thiêêiât tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án

A. 6.                       B. 6ị.                       c. 62.                        D. CỊ.

Câu 14. Trong không gian cho hai diêm A.B cô dinh Tập hợp các diêm Mtrong không gian thỏa mãn MA. MB = 0 ỉa

A. Mặt cầu dường kính AB.             B. Hình tròn đường kính AB

C. Mật cầu bán kinh AB.                D. Hĩnh tròn bán kinh AB.

u 15. Cho số phức z dược biêu diễn bời đièmMnhư 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết hình vỗ bên dưới. Hói diêm N biêu diễn số phức nào dưới đày?

“y

A. -z                    B. Z

Câu 16. Tinh đạo hàm cùa hàm số y = Sin2x + 3 * A. y’ – 2cos2x + 3*ln3.

c. y’ = -2cos2x – 3*ln3

1 -z


B.

D.


có đáp án và lời giải chi tiết un) VỚI U= 8 và «2 = 4. Cõng bội cùa cấp số nhân đcà cho bàng

A.      B.       c. -2.

D. 2.

2 A      2        f í Lt 1 ♦

Câu 19. Cho hàm so y = /(x) xác định, liên tục hên đoạn [-2; 2] và có dô thi là đường cong trong hình

-cos2x + 3*. ■■■■• 2cos2x>+-A3A_1.

Câu 17. Nếu Jox/(x)dx = 4 và /ồ ớ(x)dx = -1 thi /o1(2/(x) – 3đ(x))dx bảng

A. 7.   ‘                   B. 9                         C. 11 zi e D. 5

Câu 18. Cho cấp số nhàn ( 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023


D.x = 1.


A y = X4 3x2            B. y =-X* – 2×2 c. y = -ỊX4 + 3x2

A. 8a.                ‘ B. 8a3.                           C. 2a

Câu 22. Đồ thi hãm số nào sau đày có ba dường tiệm cận


D. y = -X4 + 4x2 Câu 21. Cho 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết khối lập phương có canh băng 2a. Thê tích cùa khối lập phương dà cho băng

D. 4ứ2.

>    – 1“2*               r» – 1                                                 IA .. _ * + 3

Á:y . ?:/

Câu 23. Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu ( 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết S): (x – 1 )2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 16 có tâm vã bán kính lằn hrợt là

A. I(-1;2;-3),R = 4                                 B. I(-1;2;-3),R = 16

c. I(1;-2;3),R = 4.                                    D. l(1;-2;3) R = 16

Câu 24. Cho hàm 30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết số y = f x) có bang biến thiên như sau

X -X                   1                3                4-x

y -0+        0        –

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết
30 đề phát triển đề tk của bgd thi tn thpt năm 2023 có đáp án và lời giải chi tiết
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart