59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

fff

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

fff

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

fff

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

fff

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

fff

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

fff

HOC PHÀN MÔN KỈNH TÉ CHÍNH TRỊ MẮC – LẺ NIN

PHAN THƯ HAI

NHŨNG VÁN ĐÉ KINH TẼ ( HÌNH TRỊ CÙA THÒI KỲ QƯẢ ĐỌ LÊN C HỦ NGHĨA XÃ HỘI Ờ MẸT

NAM

CHƯƠNG VIII

QUÁ ĐỌ LÊN CHÙ NGHĨA XẢ HỌI VÀ cơ CÁU KINH TÊ NHIÊU TRÀNH PHẦN TR( )NG TH( )ì KỲ’ QUÁ Độ LÊN CHỦ NGHĨA XĂ HỘI Ờ MỆT NAM

Câu 33: Trinh bày quan diêm cùa chù nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội.

Trả lời:

• Dự đoán cùa Mác và Ànghen về phương thức sàn xuất cộng săn chù 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 nghĩa và sự quá độ từ chù nghĩa tư bân lên chù nghĩa cộng sân.

– Tinh tất yếu khách quan cùa sự t a đời phương thức sán xuất cộng sán chù nghĩa:

+ Cơ sớ lý luận.

Xuất phát từ thế giới quan duy vật hch sử. Mác và Ângghen cho ràng sự biến đói của che độ xà hội trong lịch sir là quá trinh phát triên lịch sử tự nhiên.

Dựa trẽn quy luật quan hệ sán xuất phù hợp với tinh chất 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 và trình độ phát triền cùa lực lượng sán xuất dấn đen phương thức săn xuất mới Cộng săn chủ nghĩa (CSCN) ra đời thay the phương thức săn xuất tư băn chú nghía (PTSX TBCN).

+ Cơ sỡ thực tiền.

Dựa trên nhùng mầu thuẫn vốn có cùa chú nghía tư bạn (CNTB). mâu thuẫn giữa tính chat xà hội hoá ngày câng cao cùa lực lượng sân xuất với quan hệ sán xuất dựa trên chè độ chiếm hữu tư nhan nr bàn chu 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 nghía về tư liệu săn xuất (TLSX). Mác vã Ânghen đã cho rang quá trinh phát triên của CNTB không thê xoá bó tính chát tư hint tư nhân.

Nó không chi tạo ra nliừng tiền đe xà hội mã quan trọng lã đã tạo ra nhùng tiền đề vật chat, kinh tế cho sự ra đời của chủ nghĩa cộng săn.

+ Từ cơ sở trên c.Mác và Ph.Ảng Ghen đà đưa ra kết luận: Phương thức sàn xuất cộng sàn chù 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 nghía sè thay the phương thức sân xuất tư băn chủ nghía là một tat yen khách quan phủ hợp VỚI quy luật.

 • –  Những đặc trưng kinh le-xã hội cơ bán cùa chu nghĩa cộng san:

Mác và Ângghen đà phác họa ra nhùng đặc tnnig cơ bân của xã hội cộng săn chủ nghía và cho rang đây Lã một xà hội đà phát triên dựa trẽn những cơ sớ cùa chinh nó. chứ không phai cùa một xà hội vừa thoát thai từ xà hội nr 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 bàn chú nghía mà ra. A’<5 hội cộng sán chu nghĩa phái là một xà hội sẽ có những đặc trưng cơ bân sau:

+ Lực lượng sàn xuất xã hội phát triền cao.

+ Che độ sở hừu xã hội về tir liệu săn xuất đirợc xãc lập. che độ người bóc lột người bị thù tiêu.

+ Sán xuất nhâm thoa màn nhu can cùa mọi thánh viên trong xà hội.

+ Nên săn xuất được tiên hành một cách kẽ 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 hoạch thòng nhất, không còn săn xuất hãng hoá.

+ Sự phân phối sân phàm binh đang.

+ Xoá bó sự đối Lập giữa thành thi với nòng thôn, giừa lao đòng trí óc và lao đòng chân tay.

 • –  Các giai đoạn cùa phương thức săn xuất cộng săn chù nghía

Đè xây dựng xã hội cộng san chú nghĩa với những đặc trưng kinh tể-xà hòi cơ ban như trên, theo C.Mác

o

___________HOC PHÀN MỒN KỈNH TÉ CHÍNH TRỊ MẮC – LỀ NỈN_________________________________ cân phải phát triên qua hai giai đoạn 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 , môi giai đoạn cỏ nhùng đặc tnnig riêng:________________________________________________________________________________

+ Giai đoạn tháp hay giai đoạn đan (sau này Lênin gọi là CNXH). Theo C.Mác: "Trong giai đoạn này xà hội cộng sán chưa phát triên cơ sớ chinh nó, do đó vê mọi phương diện kình tê, đạo đức. tinh thân còn mang dần vết của xà hội cù má nó đà Ịọt lòng ra " (Phê phàn Cương lình Gô-taỴ Đặc trưng cùa giai đoạn này lã: Trinh 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 độ xà hội hoá thấp; sớ him vè ur liệu sàn xuất tòn tại dưới hai hình thức: toàn dàn và tập thê; lao động vừa lã quyên lợi vừa lã nghía vụ: còn giai cấp. còn sự khác biệt giữa thành thị vã nóng thôn, giữa lao động tri ỏc và lao động chân tay: còn săn xuãt hãng hoá

+ Giai đoạn sau hay giai đoạn cao (sau nãy Lènin gọi là chú nghĩa cộng sản). Theo Mác và Angghen. trong giai 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 đoạn này “sự phụ thuộc cỏ tinh nỏ dịch vào phân công lao dộng không còn nữa, sự đoi lập giữa lao dộng trí óc và lao dộng chân ray cùng không còn nữa, cùa cái xà hội dồi dào. làm theo năng lực hường theo nhu câu. con người phát triên hoàn toàn tự do". Đặc trưng cùa giai đoạn này là: Trinh độ xà hội hoá cao; sờ lùm toàn dân về tu liệu săn xuất; /ao động trở thành nhu cầu của 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 cuộc sống, con người được phát triền toàn diện; Ahòng còn ton tại giai cap. không còn sự đỗi Lập giìra thành thị và nóng thôn, giừa lao động tri óc và lao dộng chân tay. không còn sàn xuât hàng hoã

* Ọ It an điểm cũ a Lê nin về CNXH và thời kỳ’ quá độ lên CNXH.

– Tính tất yếu cùa thời kỳ quá độ lên CNXH.

Do phát hiện ra tinh quy luật phát triền không đong đen cùa CNTB ớ 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 trong giai đoạn chủ nghĩa tư bân độc quyên. Lènin kết luận: Cách mạng vớ sán chi có thê nô ra và thủng lợi ớ một so hoặc thậm chi một nước TBCN, nhưng nơi dó phái là khâu yểu nhất cua sợi dây dộc quyên chú nghĩa. Lênin đà nêu ra lý luận về thời đại mới. đó là thời đại quá độ tiến lên CNXH trên phạm vi toàn the giới mở đầu bang cách mạng tháng Mười Nga thành công. Lènin cũng chi rô: Việc 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 giành chinh quyên lã điêu kiện tiên quyết dê xây dưng nền kinh tế XHCN.

Vận dụng học thuyết của C.Mác vào công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xó trước đây. Lênin đà phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lẻn CNXH.

– Lý luận vê thời kỳ quá độ:

Theo Lênin. thời kỳ quá dộ lên CNXH là tất yếu khách quan, bất cứ quốc gia mào đi lên CNXH đều phái trãi qua. kè cã các nước có nén 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 kinh tè rát phát triền.

+ Thời kỳ quá độ là thời kỳ cài biến cách mạng từ xã hội cù sang xà hội mới. Bầt kỳ xả hội não chuyên lèn xà hội cao hơn đều phai trai qua một thời kỳ quá độ.

+ Thời kỳ quá độ tữ chủ nghĩa trr băn lên chủ nghĩa xà hội là thời kỳ cãi biến cách mạng sâu sac, triệt dé. toàn diện từ xã hội cù thành xà hội mới: chu nghía xà hội.

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 + Tinh tat yen của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xà hội được quy đinh bới đặc diêm ra đời, phát triên cũa cách mạng vô săn và những đặc trưng kinh tê, xà hội cùa CNXH. Đặc điẻm của cuộc cách mạng vô sàn lã cuộc cách mạng sâu sác. toàn diện và triệt đê. Đặc trưng kinh tè-xà hội cùa CNXH: quan hệ sân xuất XHCN dựa trẽn che độ cóng hữu về tư liệu săn xuất nên không thẻ tự phát ra 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 đời trong xã hội tư băn được mà chi ra đời khi cách mạng vó săn thành còng, nhà nước vỏ săn được tlnẻt lập. có lực lượng sán xuất phát triên cao và xóa bò tận góc người bóc lột người.

+ Tủy từng nước mã thời kỳ quá độ có thê dài ngan khác nhau. Nó chi kết thúc khi xây dựng xong cơ băn cơ sỡ cho chủ nghĩa xà hội. Có hai loại quá độ: Một là. quá độ tứ chủ nghía tư 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 băn lẻn CNXH. đây là quá độ mãn tụ. phù hợp với quy luật chung cùa lích sù loài người; hai là. quá độ từ các nước tiên tư bân di lén CNXH (bó qua chè đò TBCN) – dây Là quá độ dặc thù Điêu kiện đề có thè bo qua:

Điều kiện khách quan: Các nước XHCN tiên tiền giúp dờ.

Điều kiện chù quan: Giai cap công nhãn phải giành được chinh quyên, phải xây dựng được khối cỏng 59

___________HOC PHÀN MỒN KỈNH TÉ CHÍNH TRỊ MẮC – LỀ NỈN_________________________________ câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 -nòng hên minh vừng chắc…

– Đặc diêm kinh lề cùa thời kỳ’ quá độ lên CNXH.

Đặc điếm kinh tế cơ bận nhất cùa thời kỳ quá dộ Là sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần và tương ứng với nó có nhiêu giai cấp. tâng lớp xã hội khác nhau nhưng vị tri. cơ câu và tính chát cùa các giai cãp trong xà hội đã thay đòi một cách sâu sac.

___________HỌC PHẰNMÔN KỈNH TỀ (‘HÌNH TRI MAC – 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 LÊ N/N Trong thời kỳ quá độ sự ton tại cơ càu kinh tê nhiêu thành phàn là khách quan vã lâu dãi. vã tương ứng với nó có nhiêu giai câp. Mâu thuân cơ bân trong thời kỳ quá độ lên CNXH lã màu thuân giữa CNXH và CNTB. CNX11 đà giành thang lựi nhưng côn non yếu còn CN1B đà bị thát bại nhung van côn kha Iiáng khôi phục. Vi vậy. có the nói thời kỳ quá đọ là thời kỳ diêu ta 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 cuộc đáu tranh quyết liệt giửa CNX11 và CNTB.

Câu 34: Phân tích tính tat you và dặc diêm cua thời kỳ quá dộ lên chú nghĩa xã hội ơ Việt Nam.

Trà lời:

 • * Tính tất yểu c ua thời kỳ quá (lộ ìên CNXỈl ở I lệt Nani

 • Bất cứ nựớc nào tiến lẻn CNXH dền phài trài qua thời kỳ qụá độ, diều này do dặc điềm ra dời của quan hệ sân xuàt XHCN và tinh chàt của cách mạng XHCN quyèĩ 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 định. Vì vậy sau khi miên Bãc dược giãi phỏng. Dâng ta đà xác định mien Bắc lien lên CNXH và sau kin cà nước thống nliất. Dang ta vân khăng định cả nước cùng quá dộ tiên lèn CNXH. Thời kỳ quả dộ lên chù nghĩa xã hội ở Việt Nam ỉà một tất yếu lịch sừ, bởi vì:

+ Xíột là, phát triển theo con đường xà hội chủ nghía là phũ hợp VỚI quy luật khách quan cua lịch sử, phù hợp 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 với xu thê của thời đại.

+ Hai là. phát triền theo con đường chủ nghía xà hội không chi phũ họp VỚI xu thế của thời đại. mã còn phù hợp VỚI đặc điẽm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dãn tộc. dãn chu gàn liên với cách mạng xã hội chú nghía.

 • * Đặc diêm cùa thời kỳ quá độ ớ I ’iệt Nam

 • Sau năm 1975, cá nước cùng tiến hãnh cách mạng XHCN. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 trong thời kỳ quá độ lên chù nghía xà hội. Đãng Cộng săn Việt Nam kỉiãng định: "Nước ta quá độ lên chù nghía xà hội bó qua chê độ tư băn, từ một xà hội vón lá thuộc địa, nữa phong kiên, lực lượng sàn xuất rat thắp. Đất nước trai qua hàng chục nảm chiến tranh, hậu qua dê lại còn nặng nê. Nhừng làn dư thực dân phong kiên còn nhiêu. Các thê lực thù địch thường xuyên lìm cách phá hoại 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 chẻ độ xà hội và nên dộc lập cùa nhãn dân ta ” < Với thực trạng như vây. nước ta quá độ lên CNXH bó qua chẽ độ TBCN phai trãi qua một thời kỳ quá độ láu dái và sè gặp nliừng khó khản, trơ ngại

Như vậy. đặc diêm đặc trưng bao trùm nhất cùa thời kỳ quá dộ ỡ nước ta là bõ qua che độ tư bân chủ nghĩa. Nhưng, thê nâo lã bó qua chẻ dộ tư bân chủ nghĩa ? Báo cáo 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 chinh trị tại Đại hội lãn thứ IX cua Dang Cộng san Việt Nam đà chi lò bo qua chẽ độ tư ban chu nghía lã "bo qua việc xác lập vị tri thông trị cua quan hệ sán xuàl vã kiên trúc thượng tàng lư ban chu nghía, nhưng liẽp thu. kê thừa những thành tựu mà nhân loại dã dạt dược dưới chê dộ rư bàn chù nghía, dặc biệt vê khoa học cóng nghệ, dê phát triền nhanh lực lượng sân xuât, xây dựng nên kinh 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 ré hiện dại ” ..

Điêu dó có nghía là chúng ta chi bò qua sự phát triên chê độ chinh tri TRCN với tư cách ỉà ché dộ chinh trị thông trị và bõ qua quan hệ sân Xiiâr TRCN với rư cách là quan hệ sàn xnár tháng trị. côn uliừng quỵ luật cua sự phát liiẽn LLSX. thánli lựu cách mạng K11CN cua kinh lẽ thị trường mà nhãn loại đà đạt được trong chẽ độ 1BCN thi chúng la không được bo qua.

Bó qua chế 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 dộ tir bân là phát triển theo con dường "rút ngắn" quá trình lèn chú nghĩa xã hội. Nhưng "riit ngắn" không phai lã chùng la dồi chây giai đoạn, duy ý chi. coi thường quy luật.

Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá dộ lèn CNXH ỡ nước ta Là thời kỳ lịch sừ mà "nhiệm vụ quan trọng nhất cùa chúng ta là phái xây dựng nên tâng vật chất và kỹ thuật cho CNXH … tiến dằn lèn CNXH, có 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 công nghiệp và nòng nghiệp liiện đại. có văn hóa khoa học tiên tiến. Trong quá trinh cách mạng XHCN, chúng ta phải cãi tạo nên kinh tè cù và xây dựng nên kinh rê mới mà xây dựng là nhiệm vụ chù chót và Lâu dài".

Câu 35 : Phân tích những nhiệm vụ kinh tế cơ bán trong thời kỳ quá độ lên chú nghĩa xã hội ờ Việt Nam.

Trà lời:

 • * Phút triển lực lượng sân xuất, công nghiệp hóa, hiện 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 đại ho á đắt nưởc là nhiệm vụ trung tâm cùa cà thời kỳ quá độ, nham xây dựng cơ sờ vật chẩt-kỳ thuật cho chù nghĩa xà hội.

 • Nõi đến phát triền lục lượng sàn xuất là phải nói đến sự phát triền cùa tư liệu sạn xuất, mà phát triển tư liệu sàn xuất cùng là tiến hành còng nghiệp hóa. hiện đại hỏa (CNH. HĐH) đất nước, trang bị khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. tiên tiến cho 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 các ngành kinh te quốc dân và có khả năng hội nhập vào thị trường thè giới.

 • Trong lực lượng sàn xuất còn cõ một yếu tố nửa đó là người lao động, là lực lượng sân xuất cơ bàn của xà hội. đong thời cũng là mục đích của nen sàn xuât xã hội. Cho nên nhiệm vụ cơ bân của thời kỳ này lâ phải xây dựng đội ngù lao động có khá nàng sữ dụng và quán lý nên sàn xuất xà hội cao và kỳ thuật 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 công nghệ tiên tiên nhài. Bãc Hò nói: "Muôn xảy dựng chù nghĩa xà hội. trước hèt càn có những con người xồ hội chu nghía".

 •  Đang ta khẳng djnh CNH. HĐH lã quá trinh chuyền đồi cản ban. toàn diện các hoạt đòng san xuất kinh doanh, dịch vụ vồ quan lý kinh tè – xã hội. từ sừ dụng sức lao động thù công Là chinh sang sir dụng một cách phô biến sức lao động VỚI cóng nghệ, phương tiện, 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 phương pháp tiên tiến hiện đại. dựa trẽn sự phát triẽn của còng nghiệp vã tiên bộ khoa học cóng nghệ, tạo ra nâng suàt lao động xà hội cao.

Như vậy. CNH. HĐH đầt nước là nhiệm vụ trung tâm và cõ tinh chất quy luật cùa sự quá độ lên chù nghĩa xà hội ở những nước lạc hậu. Cùng n’r đó mới có thể xây dựng cơ sỡ vật chât-kỳ thuật cho một nên sàn xuất lớn hiện đại cùa chủ nghía xà 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 hội . mới nàng cao nâng suất lao động, mới cãi thiện được đời sòng nhàn dân. phúc lợi xà hội tảng lèn. kinh tè-xă hội phát trièn. đầt nước giàu mạnh.

 • Tuy nhiên chiến lược, nội dung hình thức, bước đi. tốc độ. biện pliáp để thực hiện CNH. HĐH đất nước ỡ mòi thời kỳ. mòi nước phải đêu xuàt phát từ điêu kiện cụ thè. Như trong điêu kiện hiện nay. nước ta phái tận dụng 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 thời cơ toàn cầu hóa. vấn đề hội nhập nền kinh tế tri thức,… để phát triển lực lượng sàn xuất, chuyên dòng chây còng nghiệp hiện đại vào nước ta. Tận dụng Vổn kỳ thuật còng nghệ, thị trường ở bên ngoài nhăm phát huy nguòn nội lực và những tiêm năng bên trong.

 • * A’ậr ‘lựng từng bước quan hệ sân xuất theo định hưởngXHCN

Quá trinh CNH. HĐH đà tạo ra một bước phát triển mới về lực lương sán xuất, 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 vi vậy xây dựng quan hệ sàn xuất mới. tiến bộ. phù hợp với trinh độ phát triển của lực lượng sản xuất là một tất yêu khách quan. Xây dựng quan hệ săn xuât mới định hướng chủ nghĩa xà hội ở nước ta phải đăm bão các yêu câu sau đây:

 • – Một là. quan hệ sân xuất mới được xây dưng phái dựa trên kết quà cùa sự phát triển lực lượng sàn xuất.

 • – Hai là. quan hệ sàn xuất biêu hiên trên ba 59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2 mặt: Sớ hữu tư liêu sản KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dự Án Đầu Tư Trong Nước Ngoài Khu Công Nghiệp Tại Tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tin 3 access new
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn thành phố quy nhơn, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2
59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart