Acid base vl0703

24.000

Category:

Acid base vl0703

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Acid base vl0703

Acid base vl0703

fff

Acid base vl0703

fff

Acid base vl0703

fff

Acid base vl0703

fff

Acid base vl0703

fff

Câu 1: Hãy cho biết các phàn ứng nào dưới đây là phản ứng acid – base:

 • 1)  NaBr + [Ag(NHa)2]F = AgBri + NaF + 2NH3

 • 2) Al2O3.2SiO2.2H2O = AI2O3 + 2S102 + 2H2O

 • 3)  Na2CO3 + S1O2 = Na3SiO3 + CO2

 • 4) FeCh + 6H2O = FeCb.6H2O

 • 5)  (n-l)SO3 + H2SO4 = H2SnO3a-1

 • b)  Các phân Ííng 2, 3 & 4 Acid base vl0703

Cáu 2: Hãy cho biết các acid và base Usanovich trong các phân ứng sau (phân ứng ở nhiệt độ cao):

 • 1) BaO + TỈO2 = BaTiO3

 • 2)  Na2CO3 + S1O2 = Na2SiO3 + CO2_________________________________________

la) Acid: TiO2, S1O2; Base: BaO, Na2CO3

 • b)  Acid: Ti4*, Si4’; Base: 0:, CO32*

 • c)  Acid: T1O2, S1O2; Base: BaO. CO32

 • d)  Acid base vl0703 Acid: BaO, SiO2; Base: TiO2, Na.COj

Câu 1: Cho các tiêu phân sau: F, s2, HS. Feaq2’, H2O. Theo Bronsted. tiêu phân nào là Base? Chọn càu trà lời chính xác nhất:

 • a.  F. Fe*)2*

 • b.   F. s2

 • c.  HS, H2O

 • d.  s2’, FeZ

Giài đáp: Theo thuyết Bronsted, acid là chất cho ion H’, base là chất nhận ion H*. các anion florua và Acid base vl0703 sunfua không chứa proton nên không thê cho được cation sắt hydrat hỏa nên chì có thê cho proton mà không cỏ khà năng nhận proton nên nó mang tính acid.Còn HS và H2O vừa có khả năng cho. vừa có khà năng nhận proton nên nó là chất lưỡng tính, vậy trong các tiểu phân đã cho. thì chì có tiểu phân F và s2 là Base.

Câu 2: Sắp xếp các acid vã oxiacid theo tính trật tự tính acid tăng dần: HỹSeOa. Acid base vl0703

HzSeOq.KMnOj.

Câu 2:So sánh độ mạnh của các axit $au:(l)HNOj,(2)H2CrO.i,(3)HCIO4.

Dáp ãn:B

Giãi thích: dựa vào HỉXOn(OH)nta suy ra (3) mạnh nhất

Ta có :độ âm điện cùa N Acid base vl0703 :3.04 : Cr:1.66 suy ra (1)>(2)

a/Trong số các chất MnO,Mn2O3,MnO2,Mn2O7,chát nào có tính acid mạnh nhất:

ỉ/MnO

ii/Mn2O3

iii/MnO2

iv/Mn2O7

Đói với hợp chất cùng loại cùa một nguyên tố,mức oxi hóa của nguyên tố tăng thì tính acid của hợp chát tăng = >đáp án đúng là iv/

b/NH3 có Acid base vl0703 thể là base:

i/Arrhenius, Lewis, Usanovich

ii/Bronsted-Lowry,Usanovich

iii/Bronsted-Lowry, Lewis

iv/Bronsted-Lowry, Lewis, Usanovich

Đáp án đúng là iv/,ta có 3 ptpu minh họa

Bronsted-Lowry : NH3 + H2O NH4+ + OH’

Lewis: NH3 + HCI NH4CI

Usanovich: NH3 + HCI NH4CI

Câu 1: Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dân các oxi axic sau:

Acid base VL0703 HjPO-i , H2SO4, HCIO4, HJASO4

 • a) H3PO4< H3AsO4<H2SO4<HC IO4

 • b) H3ASO4<H3PO4<H2SO4<HGO4

 • c) H2SO4<H3ASO4<H3PO4<HCIO4

 • d) HCIO4<H3ASO4<H3PO4<H2SO4

Đáp án: câu b

Giãi (hích : dựa vào pKai

H3PO4 2,1

H;SO4 -3

H3ASO4 2,3

HCIO4 -10

Câu 2: Trong các dung dịch sau , dung dịch nào có môi trường axit:

NH4CI Acid base vl0703 , FeCl2, NaCH3CC)O

 • a)  NH4CI

 • b)  FeCh

 • c)  NaCH3COO

 • d)  NH4C1, FeCl2

Đáp án : câu d

Giải thích :

NH4C1<X>NH4* + cr

NH4* +H2OO> NH3 + H3O*

FeCl2« Fe2’ + 2C1’

Fe2* -H2O<x>Fe(OH)’+H3O-

Bài 1: Theo thuyết cùa Bronted – Lowry, acid lã

 • a) Lã tiếu phân cho proton (H’) trong phàn ứng. Acid base vl0703

 • b)  Là tiếu phân nhận proton trong phản ứng

 • c)  Là chất cho cặp e

 • d)   Là chất nhận cặp e

Đãp án: Câu A. Theo định nghĩa acid là tiếu phân cho proton.

Bài 2: So sánh tính acid cảc hợp chất sau: HCLO, HCLOí, HCLỢj, HCLOí.

 • a)  HCLO < HCLO3 < HCLO4 <

HCLOi

 • b)  HCLO4 > HCLO3 > HCLO >

HCLO2

 • c)  HCLO- > HCLO; > HCLO, > HCLO

 • d)  HCLO > HCLOj > HCLO3 >

HCLGATid base vl0703 Đãp án: Câu c. Do theo quy tắc Pauling Acid – Oxy cấu trúc H,XO„(OH)m thì n là số nguyên tử o liên kết với X mã không liên kết vởi H thì quyết định cường độ acid.

Câu ĩ: Trong những ion sau đây, ion não lã acid cứng hơn so với 3 ion còn lại:

<<<123>>>

a) Te2*

b) Mg2

0 CO?

d)NbA

Trà lời: Câu d.

Acid base

vl0703

Câu 2: Base nào là base mạnh nhất trong những ion ké dưới đây:

a) OH                                      b) s2

c) Br                                          d) Se2

Trà lời: Câu b.

Caâul: Theo* thuyeát Lewis thì nhỏông tieẳu phaân napo sau haảỵ lỏôông tính

 • a. Fe2+

A<Ị?ỉ debase vl0703

C.s2

d.H2O

Naùp aùn Ia0 D vì:

Theo Lewis thì Cl* vao s2* coù khaù naêng cho hi e neân coù tính base; Fe2+ coù khaũ naêng nhaán e neân coù tính acid

Coon H2O vỏoa coù khaũ naêng cho e vỏoa coù khaũ naêng nhaán e

Caâu 2: Choĩn caâu huủng

 • a. Cu+ lao acid cỏùng

 • b. H+ lao acid cỏùng

 • c. F’ lao base meàm

 • d. r lao base cỏùng

Naùp aùn lao caâu B vì Acid base vl0703

Cu+ lao acid meàm coù kích thỏôùc phaân tõù lôùn.maãt noă nieăn tích dỏông thaáp,coù khaú naêng cho e.Coon H+ ngỏỏỉc laỉi

F lao base cỏùng vì ation coù kích thõòùc nhoù.khoù bò bieán daĩng,khoáng coù khaũ naêng nhaán e.Coon I’ ngỏỏĩc laĩi

Câu Ị: Chọn câu ĐÚNG.

Cho cấc dung dịch Na;S, NaCHjCOO, Na-jPOi có cùng nồng độ mol là 0,1 M.

 • a.   Dung dịch Acid base vl0703 Na;S có pH nhỏ nhất.

 • b.  Dung dịch NaCHsCOO có pH nhỏ nhất.

 • c.   Ba dung dịch có pH bằng nhau.

 • d.   Không đù dử kiện dế tinh toán.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Acid base vl0703”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Acid base vl0703
Acid base vl0703
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart