Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

fff

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

fff

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

fff

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

fff

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

fff

Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở

fff

Hoc viên Hành Chinh Quốc Gia

Bài kiếm tra điều kiện

Aíôn: Giao tiếp và quan hê còng chúng

Đe bài: Anh chị hây phàn tich vai trò và đặc diêm của giao tiếp trong công sớ

Bài, tint:

Giao tiếp là một nhu cầu xà hội cơ bản, xuất hiện sớm nhất trong đời sống của mồi người. Ngay từ khi đứa trè còn trong bụng mẹ, bào thai song, hoạt động cùng với nhịp song và hoạt động cùa người mẹ. Bang kinh nghiệm và quan sát khoa học, người ta dà nhận thay có sự tiếp xúc không chí đơn gian về sinh học mà còn có nhừng ảnh hường về mặt Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở tâm lý của trê sau này do sự biến động tâm lý cua người mẹ khi mang thai. Khi mang thai người mẹ phái kiêng nói và làm nhùng việc không tốt. không lành thậm chí đi đứng phái nhẹ nhàng, nói nâng phái hiên dịu tránh cáu gat giận dừ. Tâm phái thanh thân có như the thi đứa trê sau này ra đời. lớn lên mới thuận lợi cho sự phát triển cã ve thê chắt và tinh thân. Khi vừa ra đời, nhu cầu được Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở be ầm. được vỗ về, được âu yếm là nhu cầu giao tiếp trực tiếp , thiết yếu cứa tre. ơ mồi lứa tuồi khác nhau, nhu cầu giao tiếp, đối tượng giao tiếp, phương thức thoả màn nhu cầu giao tiếp cũng khác nhau.

Chắc chan trong cuộc sống sè có nhiều người câm thấy lạc lông giừa nhùng mối quan hệ. Cám thay khó khăn khi mớ đau càu chuyện , hay bế tấc khi tim hướng triển khai cho cuộc trò chuyện bị Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở ngắt quàng. Đó là vì bạn chưa nam được những bi quyết trong kỳ’ năng giao tiếp hăng ngày, cỏ người hướng nội , có người hướng ngoại, nhưng có một điều người hướng nội chưa chác giao tiếp kém và người hướng ngoại cũng không hẳn lã người giao tiếp gioi. Người giao tiếp hiệu quà và thành công là nhừng người sử dụng và thực hành kỳ’ năng giao tiếp một cách thuần thục nhắt.

Giao tiếp là hoạt động thường nhật xãy ra liên tục mọi Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở lúc mọi nơi. Là cầu nối giữa người nói với người nghe. Trong công sờ nếu có được kỳ’ năng giao tiếp tot mọi quan hệ với bạn bè. đổng nghiệp trở nên gan gùi hơn. Cơ hội thăng tiến cũng rộng mờ hơn với người có kỳ năng giao tiep tốt. Người làm kinh doanh luôn cần một kỳ’ năng giao tiếp tốt đẻ mở rộng quan hệ khách hàng, đối tác. Ta hiểu khái niệm giao tiếp như sau: Giao tiếp là hoạt động xác Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở lập và vận hành các mối quan hệ xà hội giừa người với người với các yen to xà hội nham thóa màn những nhu cầu xà hội nhất định. Nói cách khác, giao tiếp là quá trinh

trao đỏi thông rin hai chiên giữa người nhận thức và phát thông tin đế nhận biết và tác

động lan nhau trong quan hệ người vói người nham đạt được mục đich

nhất


định.

I.Vai trò cua giao tiếp trong công sờ:

 • – Giao tiếp là Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở quá trinh truyền , nhận thông tin gắn lien với việc tim hiểu những đặc điểm , đặc thù cùa quá trinh trao đỏi thông tin giừa hai bên giao tiếp có tinh mục đích, tâm the và ý định với nhau. Bời vây, quá trinh giao tiếp là quá trình làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm của các bên tham gia giao tiếp.

 • – Giao tiểp là quá trình nhận thức lẫn nhau, là cơ sở nảy sinh tinh câm. sự gan bó và phụ Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở thuộc lẫn nhau , là sự tác động lẫn nhau giừa các bên có thè là hợp tác hoặc cạnh tranh, tương ứng là sự đồng tinh hay xung đột. Điều này giúp các nhã quan lý hành chinh biết cách ứng xù có hiệu qua với vai trò là công bộc cùa công dân.

 • – Giao tiếp là quá trình tác động qua lại, ánh hướng lần nhau có thê theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Giao tiếp hình thành hình ảnh về người khác, các pham chat Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở và đặc diêm hành vi cua người dó.

 • – Vãn hoa giao tiếp đê thông tin thông suốt, thực hiên vai trò điều chinh cua nhà nước quan lý.Người cán bộ quan lý thương xuyên tiếp nhân thông tin, xư lý thông tin bang nhiêu hĩnh thức: hội họp. ra thông báo, quyết dinh, tiếp xúc trực tiep. Qua giao tiếp mà thông tin dưới 1111111 thức lời nói, chừ viết, biêu tượng, ký hiêu. văn ban hành chỉnh,… được Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở trao dổi giừa các cá nhân, các nhóm, các tổ chức với nhau một cách thông suốt.

 • – Văn hóa giao tiếp dè tránh quan liêu

Để có cơ sỡ ban hành những quyết đinh hành chinh chuẩn xác, người cán bộ quan lý ngoài viêc tiếp nhân thòng tin bắng văn ban, thòng tin trên mang, can phai có sự giao tiếp trực tiếp với dân. với các phòng ban liên quan.Giao tiếp trực tiep có vai trò hết sức quan trọng trong việc Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở cai cách hành chinh, loai trừ bênh quan liêu trong bò máy hành chinh nha nước.

 • – Văn hóa giao tiếp giúp tao ra sự thông cam, hiểu biết nhau hơn trong quá trỉnh thực thi nhiêm Ị1 quan lý.Qua giao tiếp, tiếp xúc , trao dôi giừa người phát và người nhân thòng tin. không đem thuần chi là trao đổi. chuyến tai. cung cap nội dung thông tin. mà còn tiếp nhân thai độ. cam xúc, tỉnh cam cua nhau Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở .

II. Đạc điểm của giao tiếp công sớ

 • – Giao tiếp là những thông điệp về nhận thức, tình cam bắt buộc về ý thức hay

vô                                                                             thức.

 • – Giao tiếp là những chuồi hành động bao gom nghe, nói, cảm nhận và phan ứng với nhau. Nó là việc quân lý thòng điệp nham tạo sự hiểu biết.

 • – Giao tiếp là một quá trình con người ý thức được mục đích, nội dung và nhũng phương tiện cần đạt được khi Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở tiếp xúc với người khác. Trong quá trinh giao tiếp thi cả đối tượng và chủ thê giao tiếp đều ý thức được nhừng nội dung và biêu diễn tâm lý cua minh trong giao tiếp. Nhờ dặc trưng này, chúng ta dễ dàng nhận ra được mục đích của quá trinh giao tiếp.

Trong quan hệ giao tiếp bao giờ cũng có ít nhất 2 đói tọng. Ngời ta có thể có nhiều cách phân loại dối tọng giao tiếp sau:

* Xét theo tinh chất Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở giao tiếp nội bộ trong cơ quan, tổ chức:

 • – Trong các cuộc họp: Có 4 dối tọng giao tiếp là ngời chù toạ. th

ký, thù tròng và toàn bộ nhùng ngời tham gia khác. MỎI ngời đều có vai trò quan trò quan trọng nh nhau đê cụoc họp đạt đợc mục tiêu:

+ Chù toạ giừ vai trò trung lập, kõi kéo, giúp đờ mọi ngời tập trung phát biểu ý kiến bang việc gợi ý. khuyến khích và đảm Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở bão cho những ngời nhút nhát có cơ hội đổ tham gia ý kiến đạt cáu hòi, ngan chạn tình trạng một ngời nói quá nhiêu, làm sáng to các ý kiến phát biểu, kết nối các ý kiến, lắng nghe và ghi chép, theo dõi phàn ứng. thái độ cùa mọi ngời, ngan chạn nhùng ý kiên mang tinh cõng kích.

+ Th ký ghi trung thực những ý kiên phát biểu, không cóng khai vào cóng việc cùa chù toạ, không ghi Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở lời nhân xét chù quan cùa mình nếu không phát biểu ý kiến.

+ Tint tròng phải luôn tôn trọng mọi thành viên vã ý kiến phát biếu cùa họ, binh tinh trớc những ý kiến trái ngợc với quan điểm cùa minh, khóng can thiệp cóng khai vào việc điểu hành cùa chù toạ.

+ Nghiên cứu ngời tham gia khác: tham gia ý kiến tại cuộc họp và tổ chức thực thi nén cần nói ngan gọn. lịch sự. không chen ngang, không Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở đá kích, phê phán. Đi họp đúng giờ, chú ý và ghi chép, dùng câm bảo vệ hoạc rút lui ý kiến cùa mình.

Để giao tiếp trong cuộc họp thành cõng đòi hỏi phải chú ý đến bầu không khí thoải mái. thân tình. CỜI mớ tránh gọng gạo. hình thức, khách sáo v.v

– (ỉiơỡ tiếp cấp trên — cap (lới: Trong giao tiếp này có hai đối tợng là ngời lành đạo, quàn lý và Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở nhãn viên cùa cơ quan, tổ chức:

*Ngời quàn lý, lành đạo: Là ngời dành nhiều thời gian giao tiếp bang lời nói, có thể qua điện thoại hoặc các cuộc họp. Nghiên cứu cùa nớc Anh dã chi ra rằng ngời lành đạo thòng dành 60 — 80% đê giao tiếp bằng lời nói. Trong giao nếp VỚI cốp dới. ngời lành đạo, quả lý cần:

+ Tin và tín nhiệm nhân tài ( nhân tài đợc trọng dụng dè Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở làm việc hết mình, tạo diều kiện cho họ chù dộng phát huy tài nang, dám nghi, dám lãm ).

+ Dùng ngời lìlì dũng mộc: Thõng thờng ngời tài thông có tật nén cần phài biết khai thác mặt mạnh, hạn chê’ mạt yếu cùa họ. Biết bỏ trí đúng ngời, đúng việc. Ngời muốn dùng đợc ngời có tài nhng có tật phải là ngời có đức độ cao, có khá năng thuyết phục, có mu lợc lớn.

+ Quan Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở tủm đào tạo, bói dỡng nhân tài: Tài nang đợc phát tiển và hoàn thiện trong hoạt động và học tập.

+ Láng nghe ý kiến cấp dới: Để biết đợpc tình hình hoạt động có gì khó khăn, thuận lợi. biết đợc tàm t. nguyện vọng của quán chúng đê có biện pháp thòa mãn, biết đợc mức độ chính xác và hợp lý cùa các quyết định, chính sách mà mình đa ra và lợi dụng đợc sức mạnh trí tuệ của tập Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở thể, khuyến khích tính tích cực. sáng tạo của mọi ngời.

+ Tôn trọng và quan tâm cấp dới: Nhu cầu dợc tôn trọng là không thể thiếu đợc của con ngời. Tôn trọng và quan tâm đến cấp dới đế khuyến khích cấp dới làm việc hang say, có hiệu quà ’■ Nữu chúng ta sốt sáng thành thục quan tâm đến ngời khác thì chi trong 2 tháng sẽ có nhiều bạn thân hon là 2 năm gang cóng bát ngời khác quan tâm đến Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở mình “( Dale cảnegie ), nghĩa là không chi thực hiện mệnh lệnh mà còn phai quan tâm đến những mối quan hệ tám lý. tình cảm.

4- Không quên lợi hứa đế tránh xuất hiện tâm lý tiêu cực trong cơ quan, tổ chức.

4- Khen, chẽ kịp thời: Khen đế ghi nhận, kích thích, động việ sự cố gáng cùa cấp dới; ché để cấp dới nhận ra đợc những sai sót cùa mình không tự ái, không Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở đau khổ. tức tối bàng sự chán tình, thân ái VỚI động cơ trong sáng, không phê bình trớc mặt ngời thứ 3. Đổng thời cần bày to sự tin tớng vào việc khắc phục và sửa chùa sai lầm cùa cấp dới.

*Cán bộ — công chức — nhãn viên cán:

4- Tuân thù trật tự đảng cấp. Không dợc vợt cấp mạt dù không hợp VỚI cấp trên trực tiếp.

4- Phàn hồi thờng xuyên Việc thực hiên công Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở việc cùa mình.

4- Tiếp nhân sự phê bình dũng mực.

+ Quý trọng thời gian của cấp trên, trình bày ngắn gọn. rõ ràng, cụ thè.

4- c xứ khéo léo, không chê bai cấp trên, nói xấu sâu Ing họ.

+ Học hoi phong cách và kinh nghiệm tốt cùa cáp trên.

(ìiao tiếp đổng nghiệp: Trong giao tiếp này cõ đối tọng là cán bộ.

còng chức, nhãn viên cua Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở cơ quan, tố chức với nhau. Giao tiếp này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các nhiêm vui cóng tác dợc giao. MỎI đối tợng trong giao tiếp này cần:

+ Dũng hành vi của mình làm cho đồng nghiệp thấy rằng giao tiếp VỚI mình là an toàn: Không tò mò về đời t, không bình luận ngời khác khi không có họ. không có chấp sai lầm V.V….

4- Có di có lại VỚI đổng nghiệp những Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở không nên trao dổi một cách thực dụng.

4- Cần có giao tiếp trực tiếp với tần sô’ hợp lý.

4- Cạnh tranh lành mạnh vì mục đích chung.

4- Đói xử đồng nghiệp chân thành, khen ngợi đống nghiệp vó t. tự nhiên.

4- Phân biệt rõ việc cõng, việc t.

* Xét theo tính chất giao tiếp cùa cơ quan, tổ chức với hên ngoài

4- Giao tiếp VỚI cóng nhãn: Trong Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở giao tiếp này đối tợng là cơ quan, tố chức và cã nhân công dân.

– Cơ quan, tố chức có đại diện giao tiếp với cá nhàn còng dân bang các

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hệ thống bài thí nghiệm Vật lý thực phẩm (Trường ĐH Công nghiệp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tổ chức thực thi chính sách khuyến khích phát triển ngành chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Truy n tr ng nguyen vi t nam chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÁY SẤY THÙNG QUAY DÙNG ĐỂ SẤY TIÊU, NĂNG SUẤT 300KG HẠT TIÊU ẨMH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở
Anh chị hãy phân tích vai trò và đặc điểm của giao tiếp trong công sở
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart