ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

fff

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

fff

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

fff

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

fff

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

fff

ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI

fff

Phan 1: Cơ sờ lý luận

<<<123>>>

1. Vấn đề nghiên cứu:

Thư nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng đê phân tích nhùng tác động, ánh hưởng của chi số giá vàng: chi số giá đôla Mỳ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chi số giá tièư dùng CPI.

2. Lý do chọn đề tài:

Giá cà của hàng hóa dịch vụ luôn biến động theo thời gian. Tuy nhiên nêu giá cã thay đôi quá nhanh chóng có thế là cú sốc đối với nền kinh tế. Chi số giá tiêu dũng CPI (Consumer Price ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI Index) là chi số tinh theo phần trảm phân ánh mức thay đôi tương đối cùa giá hàng tiêu dũng theo thời gian. Sở dì chi là thay đôi tương đối vì chi số nãy chi dựa vào một giô hãng hóa đại diện cho toàn bộ hãng tiêu dùng. Đây là chi tiêu được sứ dụng phố biến nhất đề đo lường mức giá. Sự thay đổi mức giá cho biết liệu nền kinh tế có bị lạm phát hay giâm phát hay không. CPI rất được quan tâm ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI theo dõi và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định tài chinh cúa đất nước. Nó thường được sử dụng đế điều chinh thu nhập cùa người dân. Dựa vào CPI. Chinh phú xem xét để đưa ra mức thu nhập cho người dàn và điều chinh cấu trúc thuế cua Nhả nước một cách phủ hợp. CPI được hĩnh thành từ các thông tin chi tiêu cùa hàng nghìn hộ gia đinh trên toàn quốc. Thông tin được thu thập thòng qua phong vấn ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI và nhật kí chi tiêu của các đối tượng lựa chọn đê nghiên cứu. Ró hàng hóa dịch vụ được sư dụng để tính bao gồm hon 573 danh mục, thuộc 11 nhỏm (giai đoạn 2009-2014): hàng ãn và dịch vụ ăn uống (trong đó gồm: lương thực, thực phàm, ăn uống ngoài gia đinh); đổ uống và thuốc lá; may mặc. mũ nón. giày dép; nhà ờ và vật liệu xây dựng (điện nước, chắt đốt); ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI thiết bị và đồ dũng gia đinh; dược phấm và V tế: phương tiện đi lại (giao thòng); bưu chính viền thông; giáo dục; văn hóa. thế thao, giãi tri: các loại hàng hóa dịch vụ khác.

Theo lý thuyết mà nhóm 6 tìm hiểu:

Biến động của giá vàng có ánh hưởng một cách gián tiếp vào chi số CPI. Việc phát hành thêm một số lượng liền lớn vào nền kinh tế dã làm cho người dân ngày càng ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI có thói quen tích trữ vàng để bão vệ sự mất giá cùa đồng tiền. Khi giá vàng tâng, các nguyên liệu đầu vào phục vụ cho việc sán xuất, chế tác các dòng sán phầm có liên quan đến vàng sè tảng theo, dần đến giá bán tâng đối với nhóm hàng hóa này. Khi giá bán các sán phầm kim loại quý tăng, các sân phẩm này sè lác dộng gián liếp đến các rồ hàng hóa dùng đế tính CPI.

Giá đôla Mỳ cũng ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI có tác động không nhó đến chi số giá tiêu dùng CPI. Nếu đê USD tăng giá so với dồng Việt Nam thì lại tạo tâm lý lo ngại

tiền đồng mất giá, đồng thời lãm giá nguyên vật liệu, thiết bị tăng, lãm tăng giá thành sân xuất do các doanh nghiệp Việt Nam đang thâm dụng vốn và lài nguyên.Do vậy, hiện nay Chính phu vần duy tri ổn định tý- giá USD. và sử dụng các biện pháp khác để thúc đấy xuất ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI khâu cùng như hạn chế nhập khấu.

về lâu dài, khi năng lực sàn xuất hãng xuất khâu cua doanh nghiệp Việt Nam và khu vực nông nghiệp nàng cao. thi việc sư dụng đồng nội tế yếu so với USD sè là một biện pháp tốt đế đây mạnh tăng trưởng kinh tế mà vần ổn định chi số giá tiêu dùng (CPI), tạo ra nhiều việc làm và tích lũy.

Việc tính toán CPI ở Việt nam do Tổng cục Thống kê dam nhiệm. ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI Quyền số đế tinh CPI được xác định nãm 2000 và bắt đầu áp dụng tử tháng 7 năm 2001. Trong các quyền số đó có lương thực, thực phẩm và nhà ờ và vật liệu xây dựng. Quyền số này dựa trên kết quá của hai cuộc điều tra lã Điều tra mức sống dân cư Việt nam 19971998 và Điều tra kinh tế hộ gia đinh năm 1999. Điều dáng chú là quyền số của nhóm hàng Lương thực – Thực phẩm chiếm tới 4 7 ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI .9%. Vậy nên giá của nhóm hàng lương thực – thực phẩm có vai trò quyết định tới chi sỗ giá tiêu dùng CPI của Việt Nam.

Nhận thấy sự quan trọng của chi tiêu chi số giá tiêu dùng CPI đối với nền kinh tế quốc dân. đồng thời với mục dích kiềm định các lý thuyết trên, tìm hiếu sự tác động, ánh hưởng của giá vàng; giá đỏla Mỳ là các chi số không có trong rổ hãng hóa linh CPI; giá lương ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI thực, thực phầm và giá nhà ờ và vật liệu xây dụng đến chi liêu quan trọng này. Đó cùng chinh là lý do vì sao nhóm 6 chọn đề tãi này.

Phần 2: Thiết lạp, phân tích và đánh giá mô hình

  • 2.1. Xây dựng mô hình

  • 2.1.1 Biến phụ thuộc:

: Chi số giá tiêu dũng CPI(đơn vị tinh %)

  • 2.1.2 Biên độc lập: Mô hình gồm có 3 biên độc lập

: Chi số giá vàng (đơn vị tinh ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI %)

: Chi số giá đôla Mỹ (đơn vị tinh %)

: Lương thực, thực phàm (đơn vị tinh %)

: Nhà ở và vật liệu xây dựng


  • 2.1.3. MÔ hình hồi quy tông the:

Mô hĩnh hổi quy mầu: = + + + +

  • 2.1.4. Nguồn dữ liệu và cách thu thập dữ liệu:

a. Dừ liệu

  • •  Số liệu ớ bang sỗ liệu lim được từ trang web cua tồng cục thống kê: https://gso.gov.vn ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI default.aspx?tabid=720

  • •  Số liệu từ trang web: http://kienthuc.net.vn/dat-tien-vang thay-doi-cach-tinh-chi-so- gia-tieu-dung-16105 .htnil

b. Không gian mầu

Kháo sát các chi tiêu thòng kê trong 11 nãm (2003-2013) nhóm tiến hành xây dựng các mô hình thống ké.

  • 2.2. Mỏ tà bang sô liệu

Báng số liệu (Chí số ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI giá tiêu dùng, chi số giá vàng vã đô la Mỳ bình; lương thực, thực phẩm: nhã ờ và vật liệu xây dựng binh quân năm(Năm trước = 100)) (Đơn vị tinh %)

<<<123>>>

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Chi sổ giá tiêu dùng 0

103,2

107,7

108,3

107,5

108,3

123 ảnh hưởng ™ủ™ r.hĩ

106,9

109.2

118,6

109,2

106,6

Chi số giá vàng 0

119.0

116.4

107,8

136,1

113,7

131,9

119,2

136.7

139,0

107,8

88,7

Chi sổ giá đô la Mỹ 0

101,7

101,6

100,6

ảnh hưởng củj_ohỉ

100,6

102,3

109,2

107.6

108,5

100,2

100,7

Lương thực,

thực phàm 0

102,5

112.4

111,3

108,7

111,2

136,6

108,7

110.7

126,5

108,1

102,7

Nhà ờ và vật liệu XDO

108

106 ảnh hưởng

107,1

108,9

111

120,5

103,5

114,7

119,7

110,6

105,7

2.2.1. Xây dựng mô hình hồi quỵ:

Bâng kết quà chạy từ phần mềm eview:

o Equation: UNTITLED Wcrfcflie: 11:1                            a_l|_@ H«N

ve.. Pro: Oo;e::| [Print] .are I ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI Freezel [tstr-ate |ro’ecast||stat$ Pesdsl

Dependent Variable Y

Method: Least Squares

Date: 10/12/14 Time. 00.05

Sample 1 11

Included ooser.ations: 11

<<<123>>>

Variable

Coefficient

Stc. Error

t-Statistic

Proo.

c

19 25628

1416138

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
giải pháp tăng cường sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện kinh môn, tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán ktv
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng chương trình hoạt động digital marketing thực chiến cho doanh nghiệp tp production
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhập khẩu của công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện(ct in)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI
ảnh hưởng của chỉ số giá vàng; chỉ số giá đôla mỹ; lương thực, thực phẩm và nhà ở và vật liệu xây dựng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart