Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

fff

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

fff

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

fff

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

fff

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

fff

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

fff

Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn

Phân câp là một thuật ngữ được sư dụng trong khá nhiêu vàn bân quy phạm pháp luật ờ nước ta. Tuy nhiên, phân quyên ít khi được sử dụng, mặc dù từ decentralization được dịch theo nghĩa là phân cap. Trong từ điên “Anh – Pháp -Vịêt” từ này có khí hiểu là phàn câp, có khi hièu là phân quyền. Do đó. trên phương diện nội dung, phân câp và phân quyền đi cạnh nhau.

Phân quyền được nghiên cứu trên nhiều khia cạnh khác nhau. Có hình thức phân quyền được hiểu như là sự phân chia quyền lực nhà nước cho nhiều chu thê khác nhau; phân chia quyên lực nhà Áp dụng phi tập trung hóa trong phân câp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn nước theo che độ liên bang; phân chia quyền quân lý hành chinh nhã nước. Mỗi một hĩnh thức phàn quyên có những ban chat khác nhau. Nghiên cứu phân quyền nói chung đê hiểu rõ hơn bản chat của phân quyền hoạt động quân lý hành chinh nhà nước (phàn cóng chức năng hoạt động quán lý hành chính nhà nước) là rat cần thiết. Do đó. phàn câp hay phân quyền có thê sử dụng thay thế nhau

1.1. Phân quyền trong Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn lý thuyết quyền lực nhà nước

Thuật ngừ phân quyền sử dụng khi nghiên cứu nhà nước có những diêm khác với thuật ngừ phân quyên dang được sử dụng hiện nay trong các tài liệu có liên quan đen quân lý hành chính nhà nước[].

Ngay từ thời Aristotle [‘], vân đề quyền lực nhà nước cùng đà được đe cập

Thuật ngữ quan lý hành chính nhá nưóc nhâm chi nhang hoat dộng quán lý nhá nưóc cùa cốc co qưan hành chinh nhà nước (public Administration). khọng phái toán bộ ho»t động quán lý nhá nước cùa cá các co quan lẠp pliáp và tư pháp Tuý thuộc vào việc plián dúa. phin cõng quyền lực nhá nưóc theo cic nhánh quyền: quyền láp pháp, quyên hãnh pháp vi quyẽn tư pháp má sè có mối quan hệ giõa các co qũan thực thi các loai quyán trén dưới ba dạng chinh: quyết định (hay có thê gọi là quyết nghị) thường dânh cho hội đong, đại hội: trong khi đó Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn quyền chí huy giành cho các quan chức: quyền xét xử thuộc về toà án [■’].

Trong lịch sử nước Anh. phân lập các quyền, tức phân chia quyền lực nhà nước giữa các cơ quan quyền lực nhà nước là cuộc đau tranh cúa nhân dân nham hạn che sự tập trung quyền lực vào nhà Vua. Sự tập quyền mạnh cúa nhà Vua đà thay the một phan bảng Đại hội đong cùa những nhà quý tộc và sau này hình thành Thượng nghị viện và Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn tiếp theo sau đó là Hạ nghị viện.

Cơ cấu Thượng nghị viện, Hạ nghị viện và Nhà Vua trong quyết định các van đe thê hiên rõ ý thức phân lập các quyền.

Phân chia quyền lập pháp, hành pháp cho các cơ quan khác nhau đâm nhận, nhưng quyền lực nhà nước theo Rousseau [2] chi có một và không phàn chia. Đó chinh là chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia không phái tự nhà nước sinh ra mà từ nhân dân Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn và do đó nhân dân giao cho các tò chức khác nhau cua nhà nước thực hiện.

1.1.1. Tư tường phân chia quyền lực nhà nước cho các ngành quyền (phân quyền).

Tư tương phân chia quyền lực nhà nước cho các ngành quyền khác nhau

■ AriMotlc, (384-322 B c). lá nhá tries học. giáo dục, khoa hoc; nhá hoc gia có ánh hưóng lòn đen vSn hoi phưong Táy. Aristotle lá ngưó-. đá có nhiêu cõng trinh tống bợp. phê phán vá phát tr.ền tn thức nung tinh kề thừa. Óng quan niêm xà hộ: loát ngườ: lá một xỉ hội cùa tư duy vá hop lý Con ngưòi tòn tại trén co so cùa tứtOng sự họp lỳ và host động theo dóng chức từng :> Xem: Nhã nước vã tố chúc hãnh pháp cùa các nuóc tư bán. GS.Đoán Trọng Truyền. NXH Sư thật Há nôi. 1993.

Rousseau (1712-1778) là nhá triết hoc người Pháp, ống lá một trong những nhà van cùa “ ký’ nguydn lỳ trí • the Age of Reason," nx>t thỏi ký lịch sữ die biệt ó Châu Àu kéo dái tứ coo: thề ký XVI dẽn cuối thê ký XVII. Nhúng tư tưởng cua ông di góp phẵn tạo nẺn nhOng sự kiện chinh tri và Cuộc cách mang Phâp đà được nhiêu nhà nghiên cứu đe cấp đen, trong đó Baron Montesquie được coi như là người đưa ra tư tường hoàn thiện vả đay đu nhắt và theo Ông đó chinh là một cách thức đê Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn bão đảm quyền lực không bị lạm dụng. Khi trao quyền (toàn bộ) cho một tò chức nhà nước hay một cá nhân, đều có thê dẫn đen lạm dụng quyền. Tô chức theo mỏ hình phân chia quyền lực nhà nước là mò hình bao gom ba loại cơ quan nhà nước có quyên lực pháp lý và chính trị khác nhau: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ngành lập pháp có quyền làm luật; ngành hãnh pháp có quyền về thực thi luật Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn ; ngành tư pháp xét xử nhùng ai vi phạm pháp luật đà được xác lập [3].

Phân chia quyền lực đà có từ nhiều the kỳ trước đày, xây ra ớ nhiêu nước và nhiều mức độ khác nhau. The ký XVI, triều đại Tudor đà gia tăng mức độ hợp tác giữa hoàng gia, quý tộc và thương gia. trong khi vần duy trì một sự tin tường quyên bắt khả xâm phạm của nhã vua. Quyền đó do trời ban cho đê cai tri. Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn Trong thời đại của King John, van đe chia sẽ thông tin hay yêu cầu nhận thông tin tư vấn cho hoàng gia cùng đà được đặt ra. Cuối thế kỷ XVI, Nừ hoàng Elizabeth I đà chia sè quyền lực và lành đạo cho Thượng nghị viện (đại diện cho quý tộc, chúa đất) và Hạ nghị viện (đại diện cho tang lớp thương gia). Dưới triều đại của Tudors, một ban hiến pháp thành văn và bất thành văn dã được cà nhả vua Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn và quốc hội phê chuẩn để quân lý đất nước [4] .

Trong “ngày mười tám tháng Strong mù”, C.Mác đà trích dần càu nói của Guizot về cái gọi là “trò đánh bạc giừa các quyền lực hiến pháp” đó là sự đau tranh 1 2

công khai hay ngấm ngầm giữa một bèn là quốc hội gồm 750 đại biêu gồm nhưng người được bail cử, có quyền tái cữ và không ai có quyền kiêm soát, không ai có quyên giai tán. chia xê Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn dược…………………………………………………………………………..;

bên kia là tông thống với tất cã đặc tính quyên lực của nhà Vua. với quyền bò nhiệm và cách chức các bộ trường mà không phụ thuộc vào Quốc hội: nam trong tay tat cả mọi phương tiện của quyền hành pháp.

Tinh chat phức tạp của việc phân chia quyền lực giữa các ngành quyên của nhà nước cũng như sau này phát triên thành các nhóm lợi ích là một quá trinh phức tạp, không chi ớ Pháp mà ớ hau het Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn các nước.

Học giã người Anh John Locke[3 4 2] đưa quan diêm về phân chia quyền lực cụ thê hơn trong tác phẩm “Luận thuyết thứ hai của chinh phu – Second Treatise of Government (1690)”. Theo J.Locke quyền lập pháp và hành pháp có ý nghĩa khác nhau, nhưng không phái luôn can phân chia; trong khi đó ỏng ít quan tâm đen quyền tư pháp.

B. Montesquieu là người nghiên cứu, khái quát và tông hợp van đe phân Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn chia quyên lực một cách triệt đê nhát, hoàn chinh nhat. Ong đi từ nghiên cứu chức năng cua nhà nước đê khái quát rộng hơn phân chia quyền lực ngay trong nội tại của bộ máy nhà nước Trong “Linh hồn của các luật – The spirit of the Laws (1748)”. Ông nghiên cửu sự phân công (division) các quyên ớ nước Anh giừa quốc hội. nhã vua và toà án. Mỏi nhà nước đều có ba nhóm quyền: quyên lập pháp (làm Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn luật và thay đôi luật- kê cà hiến pháp đạo luật cơ bân); quyên hành pháp (chap hành những nghị quyết về còng quyền); quyền tư pháp (xét xử vi phạm pháp luật hay các tranh chap khác). Tư tưởng hay nhừng luận điêm đê phân chia quyền lực cùa B. Montesquieu là: con người vốn ham mè quyên lực và khi có quyền thường lạm dụng (vượt quá quyền lực vốn có); quyên lực tập trung vào một người hay một tò chức thường Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn nay sinh lạm quyền; quyên lực ngăn cân quyền lực là cách thức đê tránh lạm dụng (kiêm soát và cân bàng); đè bào vệ tự do, dân chu, phải phân lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp [’].

Một nhà nước phân quyền không giống như một nhà nước độc tài, bạo lực, chuyên che mà gan hơn với nhà nước quán lý theo pháp luật. Nó làm cho hệ thống chinh trị dàn chủ hơn. đê nhừng nhà Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn lành đạo, quân lý khó khăn hơn trong việc lạm dụng quyền; làm cho các cơ quan thực thi phai tuân thủ pháp luật hơn.

Tư tưởng phân chia, phân công (thực ra trong tài liệu cùa minh. B. Montesquieu sử dụng từ division thay cho seperation) việc thực thi quyền lự c nhà nước đà được nhiêu nước sử dụng. Việt Nam. trong cương lĩnh của Đãng cũng như Hiển pháp đều khăng định: quyền lực nhà nước thong nhát, không phàn Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn chia, nhưng có sự phàn công rành mạch giữa ba quyền. Phân công việc thực thi ba quyền cho các cơ quan quyền lực nhà nước luôn là chu đề dược các nước quan tàm, trừ chu nghĩa độc tài, chuyên che .

Chủ nghĩa chuyên che (Absolutism) tương đối phô biên ờ các nước trong the kỳ XX và được biêu hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Độc tài. độc tài quàn sự. Cách tô chức quyền theo che độ độc tài có một Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn số nét chu yếu: tập trung quyền lực; kiêm soát khép kin bới một so nhóm xà hội;

2 Đoàn Trọng Truyền – íđd tr. 23. thiểu sự cạnh tranh giữa các đang phái chính trị và vai trò thấp cùa đại diện nhân dàn.

Trong ché độ chuyên chế, quyền lực tập tiling trong tay một người (tông thong hay thu tướng, tuỳ theo tên gọi). Toã án, lập pháp đà bị xoá bó hoặc được trao quyền nhưng chi mang Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn tính hĩnh thức. Ví dụ. nước Đức trong thời kỳ Đức quốc xà, Adolf Hitler đà cường bức quốc hội trao quyên không hạn chế cho minh đê điêu hành và các quyết định đưa ra mang tính độc tài. Vai trò cua quốc hội rat hạn che, không có hoặc chi là “bù nhìn” của nhừng kẽ độc tài.

Hệ thống chinh quyên địa phương (bao gom nhùng thực the đại diện) không ton tại hoặc ton tại những được trao nhũng quyền Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn rat hạn che và chính phũ trung ương kiêm soát chặt chẽ mọi hoạt động của địa phương. Những van đề như quân đội, cành sát, doi ngoại, tài chinh đều bị kiêm soát mang tinh độc quyên của chính phủ (tiling ương).

Trong che độc tài. chuyên che, các nhóm xà hội cùng bị kiêm soát một cách chặt chè bời nhà nước và hoặc không có tiếng nói, tham gia hoặc được tham gia nhưng do những người cua đàng chính trị năm Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn quyền phụ trách. Điêu đó cũng không khác việc tạo ra các chi nhánh của chinh phu bèn ngoài chính phú như nhiều mô hình sau này thực hiện. Vi dụ, che độ a- pac- thai ở Nam phi đà sử dụng nhùng người theo đạo Thiên chúa đê hồ trợ sự áp đặt sự cai trị cua thiêu số da trăng doi với đại da so dân da đen ỡ Nam phi.

Phân chia quyên lực (separation or division) là đoi lập với chuyên chế Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn , dộc tài (absolutism). Tat cà các nhà nước dân chu đều có những mức độ khác nhau về sự phân chia, phàn công quyền lực. Mức độ cao nhắt có

7

1

Montesquieu (1689-1755). lâ nha triết hoc người Phap. Tác phàm nôi tiéng cùa óng là linh hồn cùa phâp luát -Tire Spirit of the Laws (1748). Tác phắin nãy đá ánh hường đen các bán hiến pháp cứa nhiều nước Theo õng pháp luật lã trẽn het trẽn cá con nguôi. tụ nhiên vá thằn thánh. Vá điều quan trọng lá con nguói đá tim ra pháp luật. Õng cũng tin lăng pliap luật được xảy dựng trén co só thực n ghiêm vá có thè kim hám sự phát triển xă hội cùng có thé thúc đáy xă hói phãt triển. Óng cho lảng có ba loại chinh phú: quản chú. cộng hoa và chuyên ché (đòc tài). Trong X5 hói dán chú mọi nguôi đều có quyến Hệ thống pháp luật sè không giống nhau trong túng loại chinh phú trên. Tất cá những điều đó đi làm nen tâng cho õng đưa ra tiếp theo quan điềni phân cõng quyền lực

2

"Thematic Essay: British Political and Social Thought. ’ Microsoft" EncartadEncyclopedia 2001

3

Mác. Ảng- ghen Tuyền tộp. Tập II. tr.-405-406. NXB Sự Thát. Há nội 19S1.

4

s Locke. John (1632-1704). lá nhá niết học ngirói Anh. Cãc công trinh cùa Õng đã có ãnh huớng lởn đen khoa học chinh trị và triết hoc. Tâc phẩm Hai luận thuyết cùa chính phù – Two Treatises of Government 11690) đă có ánh huóng rát lon đen Thomas Jefferson trong khi viết tuyên ngón độc láp cùa Mỹ. Locke tin lăng nhàn dán có quyến vá nghĩa vụ nhắt đinh. Dó lá tự do. sồng, sớ him. Tự do có nghĩa lá binh đăng về chinh tri. Mọi nhá nuóc đều phái báo vị quyên cùa nhãn dãn nhã nuóc báo vẻ nhãn dãn bằng nhiều cách. Xem xét một chin h phú tũc xem xét cãch họ báo vệ quyên con nguôi tốt lion lã chinh nguôi dãn làm điều đó Kill chinh phú làm không tốt.nhãn dân cõ quyên tim kiém câch khâc đé bao vệ minh.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kltn tác phẩm biếm họa trên báo mạng điện tử ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh bo kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn
Áp dụng phi tập trung hóa trong phân cấp, phân quyền – Lý luận và thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart