Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

Add your review

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

fff

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

fff

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

fff

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

fff

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẢT

DANH MỤC Sơ ĐÒ BÀNG BIÉl

TÓM TẢT LUẬN VĂN

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ ẢP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN

TƯ TRONG KINH DOANH HÀNG LÂM SÀN CÙA VIỆT N AM

  • 1.1. TẢM QUAN TRỌNG CÙA ỨNG DỤNG TMĐT TRONG KINH DOANH

HÀNG LẢM SẢN

  • 1.2. CÁC CÁP ĐỌ VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG TMĐT TRONG KINH DOANH

HÀNG LÂM SẢN

  • 1.2.1.  Các cấp độ áp dụng TMĐT trong kinh doanh hàng lâm Áp dụng thương

mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam sán

  • 1.3. ĐIẺU KIỆN ÁP DỤNG TMĐT TRONG KINH DOANH HÀNG LẦM SÀN.. 23

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG ƯNG DỤNG TMĐT TRONG KINH

DOANH HÀNG LÂM SÀN VIỆT NAM

  • 2.1.  THỰC TRẠNG KINH DOANH HÀNG Áp dụng thương mại điện tử trong kinh

doanh hàng lâm sản của việt nam LÂM SẢN VIỆT NAM…………………..

2.1.1

trường trong nước

  • 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TMĐT TRONG KINH DOANH

HÀNG LÂM SẢN VIỆT NAM

2.2.1. Thực trạng chung

  • 3.3.3.  Xây dưng hợp đồng mầu chinh xác, đầy đu và rò ràng làm cơ sờ

dừ liệu về pháp lý cho các giao dịch thương mại

  • 3.3.4.  Nhanh chóng thiết lập hệ thong thanh toán điên tư

dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam 83

  • 3.3.6.  Đào tạo nhân lưc áp dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh

cho doanh nghiệp

  • 3.3.7.  Góp phan tạo môi trường phát triên «áp dụng TMĐT trong hoạt

động kinh doanh cho doanh nghiệp

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU TH AM KHÁO

DANH MỤC CÁC CHỮ MÉT TẤT

<<<123>>>

NỌIDUNG

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam MÉT

(‘ông nghệ thông lin

CNIT

1 hương mại điện lử

I M D I’

Trao dồi dừ liệu diện nr

EDI

rô chức thương mại thè giíTĨ

WTO

Tố chức họp tác phát triền kinh tề

OECD

Doanh nghiệp VỚI người tiêu dùng

B2C

Doanh nghiệp VỚI chinh phu

B2G

Doanh nghiệp VÓI doanh nghiệp

B2B

Người tiêu dùng với chính phu

C2G

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam (‘ác cơ

G2G

Úy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế

UNCITRAL

DANH MỤC Sơ ĐÒ, BẢNG BIẺƯ

Sơ đồ 2.1. Kênh phân phối truyền thống

Sơ đồ 2.2: Tỷ lệ nhân viên dùng máy tính thường xuyên cho công việc

Sơ đồ 2.3: Các hình thức truy cập internet cùa doanh nghiệp năm 2008

Báng 2.1 Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam :

Diện tích rừng Việt Nam(2002 – 2004)

Bâng 2.2: Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động . 32

Bâng 2.3: Kim ngạch xuất khâu gồ của Việt Nam liên tục tăng qua các năm gần đây

(2001 -2007)

Báng 2.4: Phân bô máy tinh trong doanh nghiệp theo ngành qua các năm 2004-2008

Báng 2.5: Mục Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam đích sư dung internet cùa doanh nghiệp

Bang 2.6: Đặc diêm và tính năng thương mại điên tư của website doanh nghiệp 44 Bảng 2.7: Hình thức đào tạo nhân lực cho áp dụng TMĐT của doanh nghiệp kinh doanh lâm sân năm 2007

Bâng 2.8: Mức độ áp dụng TMĐT trong 82 doanh nghiệp kinh doanh lâm sân 49

Bảng 2.9: Hình thức nhận đơn đặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh lâm Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam sân qua các năm (2006-2008)

Báng 2.10: Tỳ trọng doanh thu cúa các doanh nghiệp kinh doanh ván sàn nhân tạo

Báng 3.1: Dư kiến ngân sách cho hoạt động này thê hiện qua bang sau

Báng 3.2. Chi phi cho hoạt động đào tạo

Biêu đồ 2.1: Hĩnh thức truy cập Internet cua doanh nghiệp

Biêu đồ 2.2: Hình thức Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản

của việt nam nhận đơn đặt hàng của doanh nghiệp qua các năm 2006-2008

……………………………………………………………………………………………….41

Biêu đổ 2.3: Các phương thức thanh toán được doanh nghiệp sứ dung qua các nãm

2006 – 2008

Biêu đồ 2.4: Tỷ lệ doanh nghiệp có website năm 2008

Biêu đồ 2.5: Tần suất cập nhật website cua doanh nghiệp qua các năm

Biêu đồ 2.6: Cơ cấu đầu tư CNTT và thương mại điên tử Áp dụng thương mại điện

tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam cúa doanh nghiệp 2 năm 2007 và 2008

Biểu đồ 2.7: Cơ cấu doanh thu từ thương mại điện tữ năm 2008

Biểu đồ 2.8: Tương quan giữa doanh thu B2B và B2C của doanh nghiệp …. 47

Biêu đồ 2.9: Hình thức nhận đơn đặt hàng của các doanh nghiệp kinh doanh lâm săn

Biêu đồ 2.10: Tỷ lệ doanh thu qua các hình thức bán hãng cùa doanh nghiệp kinh doanh Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam ván sàn nhân tạo

Biêu đổ 2.11: Tăng trường về số lương thành viên và số lượt truy cập cúa Gophatdat qua các năm 2006 – 2008

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam
Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart