Bai 9 bieu dien vat the web

21.000

Category:

Bai 9 bieu dien vat the web

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Bai 9 bieu dien vat the web

Bai 9 bieu dien vat the web

fff

Bai 9 bieu dien vat the web

fff

Bai 9 bieu dien vat the web

fff

Bai 9 bieu dien vat the web

fff

Bai 9 bieu dien vat the web

fff

Bai 9 bieu dien vat the web

fff

Trưởng Cao Đẳng Kỳ Thuật Cao Thấng

hương 4. Biểu diễn vật tl

Chương 4.

BIÉU DIỄN VẬT THẺ

Chuẩn đầu ra của chương:

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: 1. Nhận diện và hiếu được ứng dụng của các loại hình biếu diễn.

2. Vẽ hình chiếu, hình cắt, măt cắt và hình trích.

  • 4.1. CÁC LOẠI HÌNH CHIÉU

  • 4.1.1.  Hình chiếu cơ bán

Tiẻu chuẩn Nhả nước (TCVN) quy đinh, dùng sáu mặt cùa hôp lâp phương lâm sáu măt phàng Chiếu cơ bàn. hình chiếu của vật thé trên sâu mặt phẳng chiếu cơ bàn gọi lã hĩnh chiếu cơ bàn. hĩnh 4 1.

Hình_4.1. Hĩnh chiếu cơ bán

Các hình chiếu co bàn được sáp xếp như hlnh 4.1, gồm các tên gọi Bai 9 bieu dien vat the web sau:

<<<123>>>

TT

Hướng nhìn

Tên gọi

P1

Nhìn từ trước váo (Front view)

Hình chiếu đứng/ Hinh chiếu chính

P2

Nhin tú trẽn xuổng (Top view)

Hĩnh chiếu bang

P3

Nhìn tữ trài sang (Left view)

Hình chiếu cạnh

P4

Nhin từ phài sang (Right view)

Hình chiếu nhìn từ phải sang

P5

Nhin tữ dưới lẽn (Bottom view)

Hĩnh Bai 9 bieu dien vat the web chiếu nhin từ dưới lẽn

P6

Nhin từ phía sau (Rear view)

Hĩnh chiếu nhin từ phía sau

Trong đố. hình chiếu cố hướng nhìn tù trước vào đươc gọi lâ hình chiếu chinh, hình chiếu này đươc chon sao cho phàn ánh đăc trưng hình dạng cùa vật thể. Các hlnh chiếu khác phải đúng vị trí đối với hình chiếu từ trước, nhưng nếu các hĩnh chiếu nãy không đúng vị trí hoặc bị phân cách bởi một hình biểu Bai 9 bieu dien vat the web diễn khác thì phải đươc chì danh báng chữ hoa và chì huống bảng mũi tẻn. hlnh 4.2.

Trình bày bàn vẽ như sau

<<<123>>>

Người vẽ

10/12

HC Cơ BẢN

Kiểm tra

Ngành

STT: 03

1:1 Bai 9 bieu dien vat the BT-07

4.1.2. Hĩnh chiếu riêng phần

VI dụ. cho hlnh chiếu trục đo vã ba hĩnh chiếu vuông góc cùa vật thẻ như hlnh 4.3.

Hình 4.3. Ba hĩnh chiéu vuông góc

Nhu vậy. nếu chọn phương án dùng ba hlnh chiếu vuông gỏc như hình 4.3 để biểu diễn vât thể thì hình chiếu bàng tương đối phức tạp vi có quá nhiêu nét đút Do đó. đé đơn giàn hơn. người ta dùng hình chiếu riêng phần để Bai 9 bieu dien vat the web biểu diễn, hình 4.4. Tuy nhiên, nếu phần vât thể được biểu diễn cố ranh giối rỏ ràng thì hình chiều riêng phần không dũng nét lượn sóng

Hình 4.4 Hĩnh chiếu riêng phần

Như vậy. hĩnh chiếu riêng phần lá hĩnh biẻu diễn một phân của vật thẻ trẽn mặt phẳng mặt phằng chiếu cơ bàn.

<<<123>>>

Người vẽ

10/12

HC RIÊNG PH ẦN

Kiểm tra

Bai 9 bieu dien vat the web

Ngành

STT: 03

1:1

BT-08

4.1.3. Hĩnh chiếu riêng phụ

VI dụ. cho hlnh chiếu trục đo vả ba hĩnh chiếu vuông góc cùa vật thẻ như hlnh 4.5.

Hĩnh 4.5. Ba hlnh chiốu vuông gốc

Nếu chọn phương án, dùng ba hĩnh chiếu vuông góc như hinh 4.5 đé biéu diễn vật thé thì cãc cung tròn, đường tròn trên chiếu bàng và hlnh chiếu cạnh sẽ bi biến dạng thành hlnh ellipse. Do Bai 9 bieu dien vat the web đó. để đơn giàn hơn, người ta dũng hĩnh chiếu phụ và hĩnh chiếu riêng phần đé biếu diễn, hình 4.6.

Hĩnh 4.6.

Trang 158

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bai 9 bieu dien vat the web”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bai 9 bieu dien vat the web
Bai 9 bieu dien vat the web
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart