Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

fff

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

fff

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

fff

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

fff

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

fff

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

fff

PHONG                          GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QI

AN SỢGIẤO DỤC VÀ ĐÀO TAO HÀ NỘI    HOÀNG MAI

TRÒNG                                 THCS HOÀNG ÚỆT


BÀI Dự THI


DỤNG KIÉN THÚC LIÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY Bộ MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

C HỦ ĐẺ:

RECYCLING

Giáo vién : NGUVCN THỊ MINH NGỌC

Điện thoại: 01202040193

Ema il: A li h uy2 014@gmaìỉ. com

HÀ NỘI. 12/2014PHIẾU THÔNG TIN VÈ GIÁO VIÊN Dự THI

 • Sở Giáo Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING dục và Đào tạo Hà Nội

• • •

 • Phòng Giáo dục và Dào tạo Quận Hoàng Mai

 • Trường THCS Hoàng Liệt

 • Địa chỉ: số 1- đường Ngọc Hồi- phường Hoàng Liệt- Quận Hoàng Mai-Hà Nội.

 • Diện thoại: 0436419622

 • Email: c2hoangliet-hm (ậ hanoiedu.vii.

 • Họ và tên giáo viên: Nguyền Thị Minh Ngọc

-Điện thoại: 01202040193

PHIÉU MÔ TẢ Dự ÁN Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING DẠY HỌC CỬA Giáo VIêN

 • 1. Tên dự án dạy học:

• • • •

Chủ đề

RECYCLING

 • 2.  Mục tiêu dạy học

ạ..- Kivu tliứẹ:

 • – GDCD 7 ( Bài 14): “Bao vệ mòi trường và tài nguyên thiên nhiên”;, giúp học sinh hiểu được thế nào là mòi trường.

-Văn học 9: “Robinxon ngoài đão hoang”, (thành ngừ “Rừng vàng, biên bạc”): Vai trò cùa môi trường đối với đời sổng con người Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECY CLING .

 • –  Văn học 8: “Thòng tin về ngày trái đất năm 2000”; Địa li 7 (Bài 17: Nghị định Kioto cát giâm lượng khí thài toàn cầu: Nêu được những biện pháp can thiết đê bão vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

 • b. Kỹ năng:

 • –  Biết bao vệ mòi trường ớ nhà, ớ trường, ờ nơi công cộng và biết nhắc nhỡ các bạn cùng thực hiện.

* Các kĩ nủng sống cơ bàn được áp dụng:

 • –  Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING Kĩ năng tìm kiểm và xử lý thông tin về tinh hình mỏi trường ở nước ta và ờ địa phương.

 • –  Kì nâng tư duy sáng tạo về biện pháp hành động đê bao vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

 • c.  Thái độ:

 • – Có ý thức giừ gìn và bão vệ môi trường,; úng hộ nhừng hoạt động và các biện pháp bao vệ môi trường,.

 • –  Vận động gia đinh và người than có những việc làm thiết thực giám lượng khí thái gây hiệu Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING ứng nhã kính, biết ứng phó với biến đôi khí hậu.

 • –  Học sinh cần có năng lực vận dụng nhừng kiên thức liên môn: Sinh học, Địa li, Lịch sừ. Ngừ văn, Tự nhiên, xà hội…. đê giai quyết các van đe dự án dạy học đặt ra.

 • 3. Đối tượng dạy học cúa dự án

 • a. Đối tượng dạy học của dự án là học sinh bậc THCS:

+ Sò lượng: 32 em.

+ Số lớp Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING thực hiện: 1

+ Khối lớp: 8

 • b. Đặc điểm của học sinh dạy học theo dự án:

 • * Thuận lợi:

+ Đối tượng mà tôi áp dụng thực hiện dự án là học sinh lớp 8. Bân thân tôi là giáo viên giáng dạy trực tiếp đối với học sinh lớp 8 nên có nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện.

+ Các em học sinh lớp 8 đã được tiếp cận với kiến thức cua chương trình THCS được hơn hai Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING năm nên không cỏn bờ ngờ. lạ lẫm trước nhừng đôi mới về phương pháp, đòi mới về kiêm tra đánh giá mà các thay cò giáo đã áp dụng trong quá trinh giáng dạy.

 • * Khó khàn:

 • Trinh độ nhận thức của học sinh không đồng đều.

 • – Khâ năng tư duy, độc lập, sáng tạo cua học sinh còn hạn che.

 • 4. Ý nghĩa cùa dự án

Qua quá trinh dạy học nói chung và thực te giang dạy bộ môn tiếng anh Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING nói riêng, tỏi thay rang việc kết hợp kiến thức của các môn học vào đê giãi quyết một van đề, một tinh huống nào đó trong một môn học là việc làm het sức can thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên bộ môn không chi nam chac kiên thức môn minh giáng dạy mà còn phái không ngừng trau dồi kiến thức của các môn học khác đè tò chirc, hướng dẫn các em giãi quyết các tinh huống, các vấn đề đặt ra trong môn học Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING một cách nhanh nhất, hiệu quà nhắt.

Hơn nữa, tỏi thay rang “Tích hợp” là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lình vực khác nhau. Đặc biệt trong giáo dục, cụ thê là trong giang dạy, tích hợp kiến thức cùa nhiều mòn học vào giãi quyết các van đề trong một mòn học sè giúp học sinh hiếu rộng hơn. sâu hơn về vấn đe đặt ra trong môn học đó.

Tích hợp trong giáng dạy sè giúp học sinh Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING phát huy được khả năng suy nghĩ, tim tòi. tư duy sáng tạo trong học tập và ứng dụng vào thực tế đời sống. Chính vi the, tôi mạnh dạn trinh bày và thực hiện thử nghiệm một dự án nhó đối với học sinh lớp 8 với chủ đề: “Recycling ” ớ bộ mônTieng anh 8.

Tôi thực hiện dự án này với mục đích là giúp các em học sinh năm được: The nào là môi trường,; các yen tố cua mòi trường Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING ,. Nắm được vai trò cua môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người;. Nêu được những biện pháp can thiết đê bao vệ môi trường ờ cap độ vi mô và vĩ mò. Từ các kiên thức liên môn đà được tích hợp trong dự án. học sinh có thẻ hiểu sâu sac hơn các van đề nêu trên.

Trong quá trình soạn bài thực tế, tôi nhận thay nếu có kết hợp các kiến thức của các môn học khác vào bài Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING soạn sẽ giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn. hiêu rò hơn. sâu hơn nhũng vấn đề đật ra. Từ đó tỏ chức hướng dẫn học sinh sẽ linh hoạt hơn. sinh động hơn. Giúp học sinh có hứng thú học tập, tim tòi, khám phá nhiều kiên thức và được suy nghĩ, sáng tạo nhiêu hơn. Từ đó vận dụng kiên thức vào thực tế tốt và có hiệu quà hơn.

 • 5.  Thiết bị dạy học, tư liệu:

GV: – Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING Bài giang power point.

 • –  Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên.

 • –  Thông tin. tranh ảnh, video clip về bão vệ mỏi trường và tài nguyên thiên nhiên.

 • – Thiết bị và đồ dùng dạy học liên quan den CNTT:

+ Máy tinh kết nối mạng internet.

+ Máy chiếu projecter

+ Đìa CD in sàn phẩm dà dóng gói.

HS: Tranh anh về môi trường, sự tàn phá cua con người doi với môi trường.

 • 6. Các phương Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING pháp kĩ thuật dạy học tích cực:

 • – Vấn đáp

 • – Động nào.

 • –  Kì thuật hòi chuyên gia.

 • – Tháo luận nhóm.

 • – Xứ lý tình huống

 • –  Trò chơi.

 • 7.  Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:

a. On định tổ chức.

b. Kiêm tra bãi cù: ( Hoặc kiêm tra sự chuẩn bị bài ớ nhà cua học sinh).

C.TÔ chức các hoạt động dạy học:

LESSONPLAN- CLASS: 8        ~

. Vnft Bài dự thi vận dụng kiên thức liên môn trong giảng _dạy bộ môn tiêng anh lớp 8 chu đề recycling" iOfRECyCLiNG _ LeSSQNIj’GEtTINGi’STARtED –

Listen and read.

 • I, Objectives:

♦. Teaching points: By the end of the lesson . Ss will be able to know what they should do to protect the environment and save natural resources .

– Developing Skills: listening, reading, speaking and writing.

lIJ_AmgUiige_0HitentsL

 • 1. Vocabulary: environment words.

 • 2.  Grammar: modal verb * can’, present simple.

III. Teaching aids : Textbooks , cassette Bài dự thi vận dụng kiên thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiêng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING chalks , boards , lesson plan ,2 posters , a chart, projector.

Iv, Proved uce,

*. Organization: -Greeting and checking attendance.

Chatting

New lesson:

Teacher’s activities

I/Warm up: (7’) getting started _ p.89

– Set the scene: Ask Ss to watch a video clip, then answer two questions:

 • 1. What have you seen in The video clip?

 • 2. What are people doing in the video clip?

T gives another Bài dự thi vận dụng kiên thức liên mon trong giảng dạy bộ môn tiêng anh lớp 8 chủ đề recycling question:

tHwm® whwmb°&y I will help you to Knowiabơĩowtanyỉ^thegaamoof the three words: 3R"

__________Students’ activities

 • – Watch the video clip.

 • – Answer.

 • – Answer


– Show 4 pictures.


 • – Listen and repeat

 • – Copy

 • – Match

work in pairs

– Explain the words: Use doth hags, use tree leaves to wrap things, make garbage into fertilizer, make vegetable matter into animal Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING food…

 • – Ask students to match the words with the pictures.

 • – Ask students to work in pairs:

A: We should use……………..

B: Yes, that‘s right.

2

 • 3./ Presentation the dialogue: Listen and read p.89. ( 24′)

  -Read through the statements -Predict True or False


  -Listen

  • – ss predict individually

  -Read aloud.

  • – Bài dự thi vận dụng kiên thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiêng anh lớp 8 chủ de recycling Read the dialogue tor more details and find the answers


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dung vung den cung chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào m nông trên địa bàn tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 5 hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phát triển tính chất trực giao trong phân tích ổn định và dao động phi tuyến.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart