BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

fff

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

fff

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

fff

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

fff

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

fff

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

fff

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC Tự PHÁP

Hoạt động giáo dục là quá là quá trình tác động có hệ thông và có mục đích đến tâm lý người bị giáo dục. đê luyện tập cho họ những thói quen cũng như những phẩm chất tàm lý mà người giáo dục mong muôn. Hoạt dộng giáo dục luôn luôn được coi là bộ phận hết sức quan trọng trong các dạng hoạt động cùa con người. Quá trinh giáo dục là một quá trinh tác động có hệ thông, kết quà của hoạt động giáo dục ớ giai đoạn trước, sè là tiền đề, là cơ sờ để tiến hành BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP hoạt dộng giáo dục ở giai đoạn tiếp theo. Trong hoạt động tư pháp hoạt động giáo dục đóng vai trò nhất định, sau đây em xin đi vào phân tích vai trò cua hoạt động giáo dục trong các giai đoạn tô tụng (điều tra vụ án hình sự; xét xử vụ án hình sự; giáo dục, cãi tạo phạm nhân).

I. GIẢI OUYÉT VÁN ĐÉ

1 Vai trò của hoạt động giáo dục trong điều tra vụ án hình sự

Trong giai BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP đoạn điều tra, điều tra viên cũng đà bắt đầu thực hiện chức nâng giáo dục. Nội sung cua hoạt động giáo dục trong giai đoạn này bao gồm:

– Giáo dục ý thức pháp luật cho cức công dân

Trong khi tiến hành điều tra. mồi một cư chì, hành vi cua điều tra viên cằn được cân nhắc và mang tính giáo dục nhất định. Có như vậy cuộc hoi cung mới có kết quà tích cực. Khi giao tiếp với các công dàn BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ – MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP là các dương sự có liên quan, ngoài mục đích thu thập thòng tin. diều tra viên phái giáo dục và hình thành ý thức pháp luật cho các công dân. Điều tra viên phai có thái độ và tác phong lãm việc nghiêm túc, khoa học. Trong quá trinh làm việc với các công dàn là đương sự điều tra viên phái nắm bất được diễn biến tâm lý cua họ. nêu một tấm gương sáng trong việc tuân thú pháp luật, nhẩm tiến hành giáo dục BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP ý thức pháp luật cho các công dân. Khi ý thức pháp luật cua công dân được nâng cao sè hạn chế được các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần vào công cuộc phòng ngừa tội phạm.

• Hoạt động giáo (lục của điều tra viên nhăm hưởng tới loại bõ những đan thương mất mát, những xúc cãm tiêu cực, cõng như những trở ngại về tâm lý ở người làm chứng, người bị hại.

Điều tra lã một hoạt BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP động rất đặc biệt, nó có thề gây ra sự căng thăng cho người tham gia hoạt dộng nãy. Khi tiến hành hoạt dộng diều tra. các điều tra viên phai lựa chọn cách ứng xử phù hợp. tạo cho người chứng và người bị hại cam thấy được sự thông cam. sẻ chia và được giúp đờ từ phía những người trong cơ quan diều tra. Từ dó. họ sỗ có thái dộ tích cực hợp tác bởi khi tham gia diều tra. ở người lãm BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP chứng và người bị hại sè có nhũng ức chế nhất định về tâm lý. Việc bị cơ quan điều tra triệu tập đến đê cung cấp chửng cử. có thề nằm ngoài ý muốn cùa người làm chứng. Họ có thể thấy phiền hà. áp lực. không muốn bân thân bị liên lụy, có nhiều trường hợp họ ái ngại và sợ bị tra thù.

Đối với người bị hại, diễn biến tâm lý ơ họ rất phức tạp. Họ là người phái gánh BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP chịu hậu quà cũa tội phạm, diều này hình thành ở họ nhũng xúc càm tiêu cực như: thất vọng, sợ hài, đau khố,… Khi tham gia quá trinh diều tra. những xúc cam đó sè được tăng cường. Trong một số trường hợp người bị hại còn có tư tường nghi ngờ. thiếu lòng tin vào hoạt động và sự chứng minh cũa cơ quan điều tra.

Tất ca nhũng yếu tố trên có thê anh hương tiêu cực tới tâm lý cua người BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP làm chứng, người bị hại, có thể dần đến thái độ không muốn hợp tác với cơ quan diều tra. Vi thế, nhiệm vụ cùa hoạt dộng giáo dục là phải loại bó nhũng ức chế tàm lý ở dối tượng trên, tạo niềm tin và thiện tri ờ họ, để họ tích cực hợp tác với cơ quan điểu tra. Trên thực tế. đà có trường hợp cơ quan điều tra chưa làm tốt công tác giáo dục của minh nên người bị hại dã không BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP giãi tòa dược nhũng ức chế tâm lý cua họ, dẫn tới nhũng hành động quá khích, gây rỗi. làm anh hương tới uy tin cua các cơ quan báo vệ pháp luật, anh hương lới vice điều tra V ụ án.

– Chức nâng giảo dục cùa diều tra viên thê hiện rà nét trong hoạt dộng đẩu tranh với các bị can buộc họ phai khai háo sụ thật, tù bỏ con đường phạm tội, khắc phục các hậu quá đà gây ra…

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP Nội dung cư bủn cúa hoại động giáo dục Irong giai đoạn điều Ira là hướng tới cai tạo cảm hòa người phạm tội. ơ giai doạn diều tra, việc giao dục người phạm tội chi mang tính chất sơ bộ. nhằm bước dầu hĩnh thành ơ họ thái độ ăn năn. hối hận đối với vice phạm lội. từ đỏ có thái độ thành khan khai báo. Tác dộng giáo dục ờ giai đoạn này là cơ sờ cho hoạt động giáo dục dối với người phạm tội BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ-MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP trong những giai đoạn tiểp theo.

Hoạt động giáo dục thực hiện chu yếu các nhiệm vụ sau:

  • –  Trong giai đoạn điều tra cần phai xây dựng cơ sờ cho các hoạt động giáo dục sau này. Sự hình thành cơ sờ giáo dục cho các giai đoạn hoạt động tư pháp khác có thê biêu hiện bảng sự thu thập thông tin cần thiết dê tô chức quá trình giáo dục tiếp theo cua Tòa án và các tỏ chức xà hội khác dược giao nhiệm vụ giáo dục BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP người phạm tội. Biểu tra viên cùng can thu thập những thông tin cần thiết về: cá nhân bị can đề cung cấp cho các cơ quan SC tiếp tục giáo dục họ, đó là những thông tin về phàm chất tiêu cực cua nỏ: môi trường xung quanh tác dộng đến các phàm chat lieu cực cùa bị can;

  • –  Sự tác động cúa điều tra viên cùng có ánh hường rat khi đoi với bị can. Biều tra viên phai có nhưng cách img xư phù họp BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ-MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP với không khi làm việc với bị can lúc bấy giờ. phai có thái dộ kiên nghị, nghiêm túc nhưng lúc cần nhu vẫn phái nhu đe tâm lý cùa bị can không bị ức che. mà ngược lại có những suy nghĩ và xủc cảm tích cực dẻ sằn sàng hợp tác với cơ quan điều tra. Sự tác động này cần nhẩm khơi dậy trong bị can cam xúc về tội lồi cua minh. Điều tra viên phái chú ý tới thái độ cũng như cách xử sự BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ – MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP của minh dối với bị can. Sự dối xữ còng bàng, lịch sự và nhân đạo của diều tra viên sè kích thích sự suy nghi của bị can về tội lồi cua minh, sẽ làm cho họ phân tích đúng đắn các sai lầm cua mình, vạch ra các phẩm chất tiêu cực mà minh mắc phai, đồng thời suy nghĩ dũng về hình phạt mà Tòa án sè áp dụng đối với họ;

– Khi phân tích hãnh vi phạm tội cùa bị can. điều BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ -MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP tra viên cần chú ý thận trọng khi rút ra kết luận về tinh chất nghiêm trọng cùa tội phạm, về nguyên nhân phạm tội. động cơ phạm tội cùa họ. Điểu tra viên phải tạo cho bị can ý thức tự phê phán bân thân. Tức là phái kích thích để họ tự lên án hành vi phạm tội mã họ gây ra. hiểu đúng dẩn các nguyên nhân phạm tội và dộng cơ phạm tội.

Chúc nảng giáo dục của diều tra viên đối với bị BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ-MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP can có thế là sự công khai tranh luận về các tình tiết cua án. song cũng có thê bi mật nêu ra các câu hòi và giai đáp các câu hoi cua nhau. Tâm lý cua bị can chi có thê bị các chủ thể khác tác động vào chứ không ai có thể diều khiển dược. Điều tra viên phái năm bát được các trạng thái tâm lý của bị can từ dó có những phương pháp tác động tâm lý phù hợp. khơi dậy ơ họ những nhận BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP thức tích cực. tạo cho "con người chân chính” trong bị can chiến thắng. Thòng thường quá trinh tâm lý diễn ra trong bị can do bàn thân bị can tự đấu tranh, đế tác động giáo dục đối với bị can. điều tra viên còn có thê thòng qua những sự việc, thông tin có giá trị thuyết phục đối với bị can. Ví dụ đề khơi dậy ờ bị can lõng tự hào về gia đinh, có thể nêu ra một tấm gương cùa BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ – MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP người thân, từ đó họ sè mạnh dạn, quyết tâm sửa chửa sai lầm.

Trong bất kỳ quá trinh cam hóa nào. sự giáo dục cũng có hai bước phát triển

  • – quá trinh cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thói quen; quá trinh tự giáo dục một cách tích cực, sáng tạo sư dụng các tri thức, kinh nghiệm và thói quen mới. Phai có quá trinh tự cai tạo nếu không mục đích cua giáo dục sè không thể đạt dược. BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP Khi điều tra viên khơi dậy dược tính tich cực tự giáo dục của bị can thi hoạt dộng giáo dục trong giai doạn diều tra sè nhanh chóng đạt hiệu qua. Mặt khác, sau khi kết thúc giai đoạn điều tra ờ bị cáo đà hình thành trạng thái tâm lý tích cực. sẫn sàng tiếp nhận các tác động giáo dục của tòa án và các cơ quan cãi tạo phạm nhân.

2. Vai trò cùa choạt động giáo dục trong xét xir vụ án hình sự BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

Hoạt động giáo dục trong xét xư cũng như trong điều tra đều hướng tới giáo dục bị cáo và mọi công dân. Tòa án giáo dục mọi người ý thức tòn trọng pháp luật, rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật, cần làm cho mọi người tin rằng bất cử hành vi vi phạm pháp luật nào cùng sè bị Tòa án và xà hội lên án. giáo dục mọi công dân có ý thức tham gia vào hoạt động đấu tranh phông ngừa và chống tội phạm BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP .

Trong giai đoạn xét xứ, nội dung của hoạt dộng giáo dục gồm:

  • –  Tiếp tục giáo dục người phạm tội. làm hình thành ớ họ sự ăn nân hối hận đế có thái độ tích cực dối với bân án. Thái dộ này sè là cơ sờ dế người phạm tội có tư tường, ý thức tích cực khi tham gia quá trinh cãi tạo.

+ Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân. Tòa án cần giáo dục cho mọi người BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP có mặt trong phòng xứ án ý thức tôn trọng đối với hoạt động xét xư. Chính vi vậy, Tòa án phải luôn cân nhắc kỳ’ phân ứng, xử xự của mình đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào chống lại Tòa án. can trơ hoạt động xét xư cùa Tòa án. Tác động giáo dục cua Tòa án đến bị cáo không chi diền ra trong thời gian xét xử tại phiên tòa mà còn dược tiếp tục sau khi dà tuyên án. tức là trong BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP suốt thời gian cãi tạo người phạm tội.

– Hướng tới những thành viên không vừng vàng trong xà hội nham rân đe họ, ngăn ngừa tội phạm. Tác dộng giáo dục cùa Tòa án là hình thức hoạt động đặc biệt, đó là giáo dục thông qua chinh phiên tòa xét xử; qua việc nghiên cưu công khai, trực tiếp, đầy đù. khách quan, cụ thê các tình tiết cua vụ án tại phiên tòa. Hoạt động xét xử mang tinh chất giáo dục BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ – MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP không chi với bị cáo mà còn với nhùng còng dân khác, đặc biệt là một số thành phần có tư tương tiêu cực. có ý định phạm tội. Qua phiên tòa. sự trừng trị cua pháp luật đối với bị cáo như là hồi chuông canh tinh nhùng người có ý thức sai lệch, răn đe họ nhảm ngăn chặn những hành vi sai trái mà họ dự định hoặc dà và đang thực hiện. Từ đó, hạn chế được tội phạm, sự nhận thức cùa BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP công dân được nâng lên thì ý thức thực hiện và tuân thu pháp luật cũng được tăng lên. • Giáo dục, nâng cao tinh thân trách nhiệm với những lãnh đạo tập thể dà có những thiếu sót, tạo diều kiện cho tội phạm. Phiên tòa có tác dụng giáo dục cụ thề hơn và có mục đích rõ rệt đến tập thề nơi bị cáo cư trú và làm việc, đến cá nhân bị cáo. Điều này dược biểu hiện trong phương hướng rò ràng khi lấy BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP lời khai người làm chứng, biểu hiện trong việc phát hiện lối sống và hoạt động của tập thê đà tạo điều kiện và khá năng phạm tội đối với bị cáo. Cuối cùng, sự lôi cuốn các kiêm sát viên và nhùng người bào chừa vào quá trinh xét xử cùng là phương tiện tăng cường tác dộng giáo dục của Tòa án đối với nhưng tập thể này.

+ Hoạt động xét xứ giáo dục ca các hội thấm nhân dân. Quá trinh giáo dục hội thâm BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP nhân dân thê hiện ơ chồ thâm phán truyền đạt cho họ nhùng kiến thức pháp lý nhất định, kinh nghiệm xét xử, phẩm chất ý chí. rên luyện cho họ ý thức pháp luật cao hơn. Chức năng cua hội thấm nhàn dân. củng cố quan diêm cua minh về nhà nước và pháp luật, tạo ra thói quen, kinh nghiệm xét xử và giãi quyết những vấn dề giáo dục.

Hoạt dộng giáo dục cần phái xuyên suốt trong tất cã các giai đoạn BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP của hoạt động xét xư trong nhận thức và thiết kế cùa Tòa án. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Tòa án không chi lập kế hoạch nhận thức trong giai doạn

[Type text]

Page 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tu vi tuong phap chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu các sai lầm của học sinh trung học phổ thông trong chủ đề phương trình và biện pháp khắc phục
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP
BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ- MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart