Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

fff

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

fff

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

fff

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

fff

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

fff

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8

fff

BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DÀN GIÃI BÀI TẬP

CO KỸ THƯẶT 1

Chuông 1 GIỚI THIỆU VẺ TĨNH HỌC

Mục đích cùa chương

 • 1.  Kiến thức

 • ■  Giới thiệu các khái niệm cơ học kỳ thuật, tình học. dộng lục học

 • ■  Giới thiệu các dại lượng cơ bán: chiểu dài. thời gian, khối lượng, lực

 • ■  Đưa ra Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 các định luật Newton cho chuyển động cùa chai diêm và định luật hap dan

 • ■ Nhắc lại các đặc diêm cùa véc lơ và các phép loán véc lơ

 • ■  Đưa ra hướng dẩn chung cho các bước giãi bài loán lình học

 • 2.  Kỹ năng

Giúp sinh vicn

 • ■ Biết cách chuyến dời dơn vị trong cũng một hệ dơn vị và giữa các hệ dơn vị khác nhau

 • ■ Biết áp dụng phép cộng véc tơ theo quỵ tắc hĩnh binh hãnh và quy tẳc tam giác vào bài toán cụ Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 thể

 • ■ Biết phân tich véc tơ theo các thành phần vuông góc và thực hiện các phép loan véc ky sứ dụng các ihành phân V uông góc.

Các dạng bài tập và các bài tặp mẫu. Bài tập luyện tập

Chú ỳ về cách ĂT hiệu véc ĩơ

 • (1)  Các vecĩơ dược viết bằng chừ in dậm, vi dụ: F chi véctơ ỉ ực

 • (2)  Độ lớn của veclo’ A được ký hiệu là I A hoặc don gián là, f (nghiêng)

 • (3)  Khi Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 viết bằng tay, ký hiệu thông thường ìà A

Iec/O’ được biêu dien hang mội đoạn thăng có hướng như hình vè. ghi kèm theo hèn cạnh là dộ lớn cua véctơA hoặc kỹ hiệu vẻcĩơ X

DẠNG 1: Tìm véc tư tổng hoặc các véc tư thành phần sữ (lụng quy tác hình bình hành (hoặc quy tắc tam giác)

(thưởng áp dụng đối với các véc tư lực đồng quy phàng)

Các bước thực hiện

Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 > Vè véc tơ tống theo quỵ tẩc hình bình hãnh hoặc theo quỵ tẳc tam giác

quy tắc liinli binh hành


<luytâc tam giácLưu ý:

Khi hai véc rơ cộng tuyển (nằm n ên cùng một đường thắng) thì véc rơ tổng dược rinh theo phép cộng dại sổ.

Phép trừ véc tơ A-lỉ được định nghĩa tà A – lỉ = A + (-IỈ)

r Xác định độ lứm và phương chiều cùa véc tơ tổng, la dùng định lý hàm số sin. định lý Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 hâm sô cos.


> Giãi lìm các ân số đê bài yêu câu


<<<123>>>

Dụili lý hàm số sin

a _ b _ c sin í* sin/7 sin/

Dịnli lý hãm so cos

a’ -h’ 1 c’ 2bccctf.a h — c 1 ũ’ 2accơ&p c -a + b -2abwsỵ


CÁC BÀI TAP GIAI MAU

ìiài tâp mâu ì. 1

Trên hình.Ml. 1(a) biếu diễn hai véc to dịnli vị cỏ dộ lớn là A – 60m và B – 100m. (véc tơ dịnh vị lã véc tử dược vè giừa hai diêm trưng khống gian).

Hãy xác định véc lơ tông R — A + B.


Hình I l. Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 líal


Lời giãi

Trước tiên, ta sử dụng quy tắc tam giác (hoặc quy tắc hình binh hãnh) đế vê véc tơ tổng R = A + B. Sau đó. độ lớn và hướng của véc lơ tổng sè được tìm bằng cách áp dụng định lý hàm số sin và định lý hàm sổ cos.


> Véc lơ tổng R = A + B được thế hiện trong hinh.M 1.1(b)


> Xác định độ lớn của véc tơ Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7


8 R băng định lý hàm số sin

R: = 602 +1002 – 2.60.100cosl40°

Suy ra J? = 15bn

Đê tim góc lạo bỡi R với phương ngang, ta tim góc theo định lý hãm sô sin.

251. « =>„ = 25.2“.

sincr sin 140

Từ hình vè. ta thấy R tạo với phương ngang một góc 30° b

= 55.2°. Do dó ta dược tồng cùa A vã B Bài tập và hướng dẩn giải


Hinh.M 1.1(b)


R- 151.0 m


cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 là

Bài tập mâu 1.2

Võng treo như hình vẽ chịu tác dụng cua hai lực Fi, F2.

Hãy xác dịnli véc tơ tông R = Fl + F>. Cho FI – 200N. F2 ~ 400N.

Lòi ỊỊÌùi

"r Sử dụng quv lac hình bình hành đê VC véc tơ lông R = F, + F2.

"r Xác định độ lớn R bâng định lý hàm so cos

R- -200; + 4OO2 – Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết 2.200.400cosl20°

Suy ra R – 529.15 N.

r Đế tính góc ọ – gôc tạo bởi R VỚI phương ngang như hình vè. ta tim góc a theo dinh lý hàm số sin

400 R __. ~… .–r => sin a – 0.65 sin a sin 120°

Suy ra (X – 40.89°. Từ đó, <p = 90° 4089° = 49J 1 Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 °.

BÀI TẠP LUYỆN TẠP

 • 1.1. Xác định dộ lớn của họp lực tác dụng lên mắt của dinh vít vã hướng cũa nó dược đo theo chiêu kim đồng hồ từ trục X.


  chương 1 2 3 4 5 6 7 8


  Hình. Bl.l


 • 1.2. Xác định độ lứn cùa hợp lực và hướng của nó được đo theo chiều ngược kim đồng hồ tử

  chiều dương cua trục X.

  1.3. Một tấm chiu tác dụng cùa hai lực tại A và D như hình


vè. Nếu 0 = 60°. xác định độ lởn cua hợp Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 lực cua hai lực này và hướng cùa nõ dược đo theo chiêu kim đông hô từ trục năm ngang. 1.4. Nếu hợp lực tác dụng dọc chiều dương cùa trục u vã có dộ lớn bằng 5kN. xác dịnh độ lởn cua Fu vã hướng cua nô ờ.

DẠNG 2: Phồn tích véc tư theo các thành phần vuông góc và cộng các vẻctư sử dụng các thành phần vuông góc

Đê biêu diễn một véc tơ theo các thành phẩn ■vuông góc A = Ax i Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 + Ay j + Az k ta cô 3 cách sau Cách 1

 • > Phân tích A thành hai thành phẩn vuông góc: một thành phần hướng theo trục z (hoặc hướng theo tnic X. ỵ) vã một thành phân nãm trong mật phàng xy (hoặc nam trong mạt phăng yz, X/, lương ứng)

A = Avỵ + Az

Axy– A.sinộ

Az — A.cosộ

 • > Bước tiếp theo lã tách thành phần nằm trong mặt phãng XV Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 thành hai thành phần hướng theo hai trục X. y

A«y = As + Av

Ax = Axỵ.cosO – A.sinộ.cosO

Ay = Axy.sinô – A.sinộ.sinO

> Vậy ta có A = Ax i + Ay j + Az k

VỚI Ax = A.sinộ.cosO

Aỵ = A.sinộ.sinG

A2 = A.cosộCách 2

Tim các góc tạo bời A và chiều dương của các Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1

 • 2 3 4 5 6 7 8 trục X, y, z.

Gọi các góc dó lằn lượt là . ta có

Ax = A. cos9r Ay = A COSỌy Az = A.cosO-

Cách 3

Tim các thành phần hình chiếu cùa một véc tơ dựa vào véc tơ chỉ phương cua đoạn thăng chửa véc tơ dó

Chăng hạn. véc tư F nàm trên đoạn AB và hướng lừ A đèn B. Ta sê biêu diễn véc lư F theo các thành phân vuông góc Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2

> Viet véc lư AU

Tim tọa dộ diêm A (xa. yA. Za). tìm tọa dộ diểm D (Xu, b. Zu).

Suy ra .lũ -(.Vj A’Ji I (jVjj yA) j I (Zb Za )k

Tinh véc tơ dơn vị chi phương cua AB

y AB  (.VÃ~Xa) [ (yK Bài tây và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 AB

Cộng các véc lư sừ dụng các thành phẩn hĩnh chiếu vuông góc

Xét hai vcclư A — Axì – Jvj 4- A k

và B – BẬ 4 2?,.j I B:k. Kí hiệu c là tòng cùa A vã B

Ta có

C – Gi + Gj + QkBài tâp mâu 1.3

Cho véc lư A như hình vè.

a Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8 ) Hãy xác định các thành phân vuông góc của véc

tơ A

b) Ilãy xác định các góc giừa véc tơ A và chiều dương của các trục tọa độ.

Hình. Ml.3


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản trị nhân sự tại ngân hàng tmcp an bình – chi nhánh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Quản lý rủi ro tại quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CÂN BẰNG VẬT CHẤT NHÀ MÁY CÁ TRA, CÁ BASA PHI LÊ ĐÔNG LẠNH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty hiền lương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8
Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart