Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

Add your review

0

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

fff

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

fff

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

fff

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

fff

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

fff

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA THỦY SẤN

PHẠM THỊ THÚY EM

ẢNH HƯỚNG CỦA HOROV1ON 17-«-METHYLTESTOSTERON ĐÉN sự CHUYÊN ĐÕI GIÓI TÍNH CÁ LA HÁN

LUẬN VĂN DẠI HỌC

NGÀNH NUÔI TRÔNG TIIŨY SẤN TRƯỜNG ĐẠI nọc CẢN THƠ

KHOA THỦY SẤN

PHẠM THỊ THÚY EM

ẢNH HƯÔNG CỦA HOROMON 17-a-METHYLTESTOSTERON ĐÉN sự CHUYÊN ĐÕI GIÓI TÍNH CÁ LA HÁN

LUẠN VĂN ĐẠI nọc

NGÀNH NT ỎI TRÒNG THÌ Y SẤN

CẤN BỌ HƯỚNG DẤN

Ts. BÙI MINH TÂM LỜI CẢM TẠ

Em xin chân thành câm ơn Ban Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn giám hiệu trường Đại học cần Thơ, quỷ thầy cô khoa Thủy sàn. thav cố vấn học tập lớp Nuôi trồng thúy sân K.31 đà tận tinh giúp dờ em hoãn thành chương trinh dào tạo ngành cua trường.

Em xin chân thành bây í> lòng biêt ơn sâu sảc đền thây lien sĩ Bùi Minh Tâm đà tận tinh hướng dần. dộng viên, tạo mọi diều kiện thuận lợi trong thời gian em liên hành thí nghiệm hoàn thành luận vàn lòl nghiệp.

Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn Em xin chân thành cam ơn cán bộ trại thực nghiệm bộ mòn Kỳ huật nuôi cá nước ngọt-khoa T11UV sản-trường Đại học cần Thơ dà tạo diều kiện tốt nhài đè em hoàn thành luận vãn.

Chân thành cam ơn các bạn sinh viên trong trại thực nghiệm bộ mòn Kỳ thuật nuôi cá nước ngọt và lập lhe lớp Nuôi Irông thủy sán K31 đà giúp đờ và đóng góp ý kicn đề bài luận vàn được hoàn chinh hom.

Do thiếu kinh nghiệm bơi Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn lần dầu trình bây báo cáo luận vãn nên không Iránh khói sự’ thiêu sót, kính mong quý thầy cồ đóng góp V kiên đê bài luận vãn dược tốt hon.

Em xin chân thành câm 011!

TÓM TẤT

Cá la hán đực thường có màu săc sặc sở. đâu gù him cá la lún cái, cá đực vừa to. vừa khoe, tinh kill năng động hung hãng nên ai cùng chi thích được sơ hừu cho kỳ dtrợc con cá la hán đực. Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn Đe tài này được thực hiện với mục đích nghiền cứu ánh hường cùa hormone 17a-melhyltestosteron (MT) đèn sự chuyên đồi giới linh của cá la hán hảng phương pháp cho cá ăn thức ân có trộn hornion MT trong 21 nngày với hàm lượng 30 mg kg bột cá. 60 mg MT kg bột cá vã 90 mg MT/kg bột cá và phương pháp ngâm cá trong hormone 76 giờ ớ 3 nông độ 3 ppm. 5 pin. 8 ppm.

Kết qua cho Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn thấy, ơ phương pháp cho ãn với hãm lượng 60 mg MT kg bột cá. cá dạt tỷ lệ sống vã tỳ lệ đực cao nhắt lã 74.0717.14 % và 100%. Hâm lượng 30 mg MT/kg bin cá đạt lý lệ sống 72.59+3.40 và tỷ lệ đực 76.67%. Hàm lượng 90 mg MT/kg bột cá dạt tỷ lệ sống 71.1112.22 và 93.33% số cá đực Iren lông sô Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn cá kiêm Ira. vê lang Irưimg sự khác biệt giừa các nghiệm thức không có ý nghĩa thông kê. hệ sổ tăng trường tuyệt dối các nghiệm thức là 0.49 mm/ngây. (5 phương pháp ngâm. v<h nông độ 5 ppm cá đạt tỳ lệ sông là 83.33%, hệ số tăng trương tuyệt dổi 0.61 null ngày và 100% cá dực. Còn ơ nghiệm thức 8 ppm tuy dạt 100% số cá dực nhưng hệ số tăng Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn trướng chi dạt 0.52 mm ngày và ly lệ sông 58.67%. ơ nông độ 3 ppm. hệ sò làng trường 0.61 mmngãy. tỷ lệ dực chi dạt 66.67%. Do dỏ nồng dộ 5 ppm là thích hợp dể áp dụng sản xuầl gióng cá la hán đơn lính đực.

Với kêt quà đạl được như thế có the áp dụng phương pháp chơ cá án thức ăn có trộn hormone với hàm lượng 60 mg/kg thức ăn hoặc ngâm Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn cá trong hormone MT với nồng độ 5 ppm đế sán xuất giống cá la hán đơn lính đực hiệu quà.

MỤC LỤC


LỢI CẢM TẠ

TOM TÁT…’

MỤC LỤC

DANH SÁCH BANG

DANH SÁCH HĨNH……..,

DANH MỤC TỪ VIẾT TẢT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU……

CHƯƠNG 2: TÒNG QỰAN tài LIẸƯ………

  • 2.1.  Tinh hĩnh phát triển nghề cá cành Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn 12

ren the giới

  • 2.4.1.  Quan sál phân thân cá Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn 17

  • 2.5.1 ………………………………………………………………………………….

Hormon sinh dục đực

  • 2.7. Nhùng thông sô cơ hãn khi diêu khiên Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn giói linh cá báng steroid sinh dục

…………..7……7…………….  7………………….7

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu

CHƯƠNG 4: KET QUẢ VÀ THẢO LUẬN

  • 4.3.  So sánh kết qua cùa 2 phương pháp sư dụng hormon Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn 33

KÉT LƯẠN VÀ ĐE Xu AT

TAI LẸƯ THAM KHAO

PHỤ LỤC

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án ghép kênh quang phân chia theo thời gian otdm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại thị trấn bảo lạc, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn linh việt anh hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn
Chế độ tài sản chung của vợ chồng lý luận và thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart