Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

fff

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

fff

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

fff

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

fff

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

fff

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

fff

http://kilobooks.ci

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUY

LỜI MỞ ĐÀU

Lý luận và thực liền đã chứng minh rằng, không xây dựng và phát triền nền dân chú. hệ thống chính trị trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì không thề thực hiện quyền lực. quyền dân chủ, quyền làm chu và mọi lợi ích của nhân dân Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa lao động trên thực tế các lĩnh vực của đời sống xã h<M trong lao động xã hội chú nghĩa.

Trong bài tiểu luận này sè trình bày về vấn đề Nền dân chú xã hội chú nghĩa và Nhà nước xã hội chu nghía, trong đó có Nhủ nước xã hội chu nghĩa Việt Nam. Chúng ta sè đi luận giãi từng vấn đề nhó, lừng khía cạnh đê hiểu rò nhũng bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ … của những vấn để Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa nêu trên.

Vân đê dâu tiên cân nghiên cứu đó là bàn vê Nên dân chú xã hội chù nghĩa (hay còn gọi là chế độ dân chù xã hội chũ nghĩa).

  • I. Nền dân chù xã hội chủ nghĩa (chế độ dân chù xã hội chủ nghĩa)

/. Quan niệm về dân chủ

  • a) Khái lược lịch S7? của vấn đề dân chu

Từ trước Công nguyên, cách dây hàng ngàn năm, con người đã biết hợp lực với nhau để san xuất Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa , đê chống lại thiên tai. thú dừ và tự tố chức nhừng hoạt động chung mang tính xã hói. trong đó có việc cư ra những người đứng đầu các cộng đồng người đê thực thi nhùng quy đinh chung và phế bo nhùng người đó nếu họ không thực hiện nhùng quy đtnh chung theo ý nguyện, lơi ích chung cùa cộng đồng . Từ thời Hy Lạp cổ đại, khi có ngôn ngừ. chừ viết thông dụng thì việc" cữ ra và phế bò nhừng người Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu " là quyền và sức lực của dân.

Khi xã hôi chiếm hữu nô lệ ra đời. giai cấp chú nô đã lập ra Nhà nước, và lấy tên là Nhà nước dân chú – lức là Nhà nước dân chu chù nô thống trị đại đa số người lao động là giai cấp nô lệ. Và khi đó thì Nhà nước chú nô mới chính thức sử dụng danh từ "dân chủ ”.CÓ nghĩa là Nhà nưóc dân chủ chú nô cóBản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa quyên lực của nhân dân.”

Nhưng dân ỡ đây theo quy định vủa Luật pháp do giai cấp chù nô quy định gồm giai cấp chú nô. lăng lừ. thương gia. một số tri thức và người tư do. còn đại đa số nhân dân trớ thành nô lệ thì không được gọi là dân.về thực chẩt. đây là giai cấp lư hữu. áp bức bóc lột đầu liên lập ra Nhà nước đà dùng Pháp luật và Nhà nước cua nó lạm dụng khíii niệm Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa dân chủ đế chiếm mất quyền lực thực sự của nhân dân lao động.Sau hàng ngàn năm. dã có nhiều Nhà nước và nhiều giai cấp được hình thành nhưng bàn chất vần là những giai cấp chiếm mất quyền lực của nhân dân lao động vd: g/c phong kiến, lư sân. chế độ dân chú tư sân).

Đến khi Cách mạng xã hội chú nghĩa Tháng .Mười Nga (1917) thẳng lợi. đã bất đầu I thời đại mới – Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa một thời đại thực sự của nhân dân lao động. Họ giành chính quyền, tư liệu sân xuất…Họ đã có được quyển dân chủ một cách thực sự và đã lập ra Nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, thiết lập một nền dân chú xã hội chủ nghĩa để thực hiện quyền lực của nhân dân.

Tóm lụi. nhân loại từ lâu và             ■() như cầu và bước đầu thực hiện dân

có quan niệm về dân chú. đó                  chủ c thi quyền lc cùa dán

MdP – Lên in về dân chú.

‘ Ỡ1! 11 ke lira những nhân tố hợp lí những hoạt động

bị Quan niệm cùa chu nghĩa

<<<123>>>

– Chủ nghĩa Mác – thực Bản

chú. đặc biệt là việc tán thành dân chú là

chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa tiễn và nhận thức của nhân I’ quyền lực của nhân dân.

– Mồi chế độ dân chu gắn với nhà nước đều mang bản chất giai cấp thống trị xã hôi. Lịch sử nhấn loại đà chứng minh rò có các kiểu dân chu : chế độ dân chu chu nô. chế độ dân chu lư sàn. chế độ dân chú vô sân…

Đo đó. lử khi có chế độ dân chú thì dân chu luôn luôn với lư cách một phạm trù lịch sử. phạm Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa trù chính trị.

– Từ khi có nhà nước dân chu . thì dân chu còn với ý nghĩa là một hình thức nhà nước, trong đó có chế độ bầu cử. bãi miễn các thành viên nhà nước, có quân lí cã hội theo pháp luật nhà nước và thừa nhận nhà nước đó quyền lực thuộc về nhân dân", gắn liền với một hệ thống chuyên chính cua giai cấp thống trị xà hội.

– Với một chế độ dân chu và nhà nước lương Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ứng, đều do một giai cấp thống trị cầm quyền chi phối lất cà các lĩnh vực cùa loàn xà hội. do vậy lính giai cấp thống trị cùng gắn liền với và chi phối tính dân tộc. tính chất của chế độ chính trị. kinh tế. vãn hoá. xã hội… ớ mỏi quắc gia. dân tộc cụ thề.

Sau khi tìm hiếu về thế nào là dân chú. có tử bao giờ… bây giò chúng ta đi nghiên cứu về bân chất Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa của nền dân chú xà hôi chủ nghĩa.

  • 2. Ban chất cua nền dân ch li xã hội chú nghĩa

a) Ban chất chính ĩ rị

Chú nghĩa Mác – Lênin chí rõ: Bân chài chính trị cứa nôn dân chú xã hội chu nghía là sự lãnh đạo chính trị cùa giai cấp công nhân thông qua đáng cúa nó đối với loàn xã hội. nhưng không phải chi đế thực hiện quyền lực và lợi ích riêng cho giai cấp công nhân mà chú yếu Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa là đế thực hiện quyền lực và lợi ích của loàn thể nhân dân. trong đó có giai cấp công nhân. Chế độ dân chù xã hội chú nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa…do đó về thực chất là của nhân dân. do dân và vì dân. Lênin đã diễn đạt một cách khái quát về bán chất và mục tiêu của dân chú xà hội chu nghĩa rằng: dó là nền dân chũ"gấp triệu lằn dán chu lư san" . Do vậy Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa . dân chù xà hội chu nghía vừa có bàn chầl giai cấp công nhân vừa có lính nhân dán rộng rãi và lính dân lộc sâu sắc.

  • b) Bân chất

Bán chất kinh tế cùa nền dân chú xã hội chủ nghía dù khác về bân chất kinh tể cúa các che đọ tư hừu. áp bức. bóc lột. bất công, nhưng cùng như toàn bộ nền kinh tế xã hội chú nghía, nó không hình thành từ ‘hu vô’ theo mong muốn cứa bất kì Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ai . Kinh tế xă hôi chù nghĩa cùng là sự kế thừa và phát triền mọi thành tựu nhân loại đà tạo ra trong lịch sứ. đồng thời lọc ra nhùng nhân tố lạc

hậu. tiêu cực. kìm hãm., của các chế độ kinh tế trước, nhất là bân chất tư hữu. áp bức bóc lột. tấn công., đối với đa số nhân dân.

  • c) Bân chất tư tưởng vein hoá

Nền dân chù xã hội chu nghía lấy hê lư Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa tướng Mác – Lênin – hệ tư tướng của giai cấp công nhân làm nền lãng, chủ đạo đối với mọi hình thái V thức xã hội khác trong xã hội mới như văn học. nghệ thuật, tôn giáo… Đồng thời, dân chù xã hội chú nghĩa kế thừa, phát huy những tinh hoa vản hoá truyền thống các dân tộc. tiếp thu những giá trị lư tưởng – văn hoá. văn minh, tiến bộ xã hội… mà nhân loại đã tạo ra ở tất Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa cả quốc gia. dán tộc…A                   "

Do đó dời sống tư tưởng văn hoá của nền dân chủ xã hội chù nghĩa rất ph ong phú. đa dạng, loàn diện và ngày càng trở thành một nhân lố quan trọng hàng đầu. thành mục tiêu và động lực cho quá trình xây dựng chú nghĩa xã hội.

Nền dân chú tư sân đã hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị tư sản. chủ yếu là thực hiện quyền lực Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa và lợi ích cùa giai cấp tư sân. Nền dân chú xã hội chú nghía cũng hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị của nó, hệ thống chính trị xã hội chú nghĩa. Sau đây chúng ta sè nghiên cứu tiếp về hộ thống chính trị xã hội chú nghĩa.

  • 3. Hệ thống chính trị xà hội chu nghĩa

Quan niệm về hệ thống này: Đó là hệ thống các tổ chức chính trị căn bân. có quy mò quốc gia Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa . có ý nghĩa chiến lược đối với sự tồn lại. ổn định và phát triền của một nước xã hôi chu nghĩa, được hình thành và hoạt động trong khuôn khố pháp luật chung, phù hợp với vai trò . nhiệm vụ. chức nâng của mồi lổ chức và mối quan hệ giừa các tồ chức đó – toàn bộ hệ thống tô chức này hoạt đông là sự thể hiện trên thưc tế cúa nền dân chu xã hội chú nghĩa trong quá trình xây dựng chù nghĩa xã Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa hội.

về cấu trúc cơ hãn cũa hệ thống chinh trị xã hội chít nghĩa, gắn với vai trò. chức

nâng cúa từng tổ chức chính trị của nó. quan điểm cùa Đang ta chỉ rò:

đó là gồm có Đãng cộng sản, Nhà nước xã hội chú nghĩa và các đoàn thế của nhân dân.Đang ta nên rò vai trò, chức năng cơ bán cúa hệ thống các tô chức chính trị trong hệ thống chính tri xã hội chù nghía một Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội

chủ nghĩa cách khái quát, đúng thực

chất và thực liễn, đó là : Đáng lành đạo, Nhà nước quàn lí và nhân (lân làm chù. Và khi đó thì hệ thống chính tri xã hôi chu nghía phai lù chế độ nhất nguyên về chính trị – tức là chỉ có một giai cấp và một Dâng duy nhầt lãnh đạo xã hội. đó là giai cắp công nhân và Dâng của nó.

Trên đây chúng ta vừa nghiên cứu xong về Nền     dân chu xã hội chu nghĩa.

Tiếp sau đây Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa chúng ta sè tìm hiếu nhừng khía cạnh về Nhà nước xã hội chủ

II. Nhà nước xà hội chù nghĩa

I. Qỉian niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Đây là một trong nhừng lồ chức chính tn cơ hán nhất của hệ thống chính trị xã hôi chù nghĩa, một công cu quàn lí mà đáng của giai cấp công nhân lành đạo nhân dân tồ chức ra đế qua đó là chú yếu. nhân dân lao động thực hiện quyển lực và lợi ích Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa của mình, cùng qua đó là chù yếu mà giai cấp công nhân và Đãng của nó lãnh đạo xã hội về mọi mặt trong quá trình bão vệ và xây dựng chú nghĩa xã hội.

Chu nghĩa Mac – Lênin cùng quan niệm nhà nước xã hội chú nghía là thống nhất về căn bàn với nhà nước chuyên chính vô sàn cá về VỘI chất, mục tiêu, vai trò. chức năng và các hoạt động theo nhùng nguyên tắc. pháp luật.

chính sách cùa Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa nó.

2. Bàn chất, chức nàng, nhiệm vụ cua nhà nước xã hội chù nghĩa

Bãn chắt của bất kì nhà nướcnào trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang bân chất của giai cấp thống trị xã hội.VD : Nhà nước dân chú chủ nô. nhà nước quân chú phong kiến, nhà nước dân chú tư sàn…

Bán chất của nhà nước xã hội chú nghĩa do đó trước hết nó phài mang bản chất giai cấp công nhân Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa .Nhưng giai cấp công nhân lại là giai cấp thuộc nhân dân lao động mà ra. đại biểu cho phương thức sân xuất mới , hiện đại gắn với đại biểu cho lợi ích của toàn thế nhân dân lao động và dân lộc. do vậy nhà nước xã hôi chu nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rài và tính dân tộc sâu sắc.

Đảng ta và Hồ Chí Minh dã từ lâu có          điềm rõ ràng và đúng dấn về

nhà nước xã hội chủ Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa nghĩa, trong dó có Nhà nước ta: đó là nhà nước do dân. vì

dân …Và nhất là từ khi đổi mới. Đãng ta lại càng chú trọng vận dụng, phát triển cụ thề hoá vấn đề nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chú nghĩa thề hiện tập trung ở việc quăn lí xã hội trên lất cả các lĩnh vực của toàn xã hội chủ yếu băng pháp luật, Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa chính sách, pháp chế xâ hội chú nghĩa và hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sớ. Thực hiện chức nàng chuyên chính đối với mọi tội phạm và mọi ke thù đê bao vệ độc lập. chu quyền đất nước, giừ vừng ổn định chính trị. trật tự an loàn xã hội và lao ra nhùng điều kiện cơ ban đê ngày càng mớ rộng dân chú trong nhân dân. Nhân dân ngày càng thế hiện được quyền lực. các quyền dân chủ Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa và lợi ích của mình về mọi mặt. Gắn liền vói các chức năng chung nhất dó là những nhiệm vụ cụ thề hơn của nhà nước xã hội chú nghĩa như: quân lí kinh tế. xây dựng và phát triền kinh tế . nhất là xây dựng cơ sớ vật chất – kĩ thuật cao của chũ nghĩa xã hội gắn liền với việc cãi thiện không ngừng dời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lí văn hoá – xã hội. xây dựng nền văn Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa hoá tiên tiến, đậm đà ban sắc vãn hoá dân lộc. Giáo dục và đào lạo chăm sóc sức khoè nhân dân … Ngoài nhùng

chức năng nhiêm vụ đối nội đó.

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân quang pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kếhệ thống truyền động van – động cơ một chiều kích từ độc lập không đảo chiều quay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
23.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải thủy hoàng anh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart