báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

fff

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

fff

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

fff

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

fff

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

fff

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema

fff

Quy Trình Kiếm toán năng lượ ng hệ thông HVAC cho rạp LOTTE CINEMA

MỤC LỤC

LỜI MỜ ĐÂU

CHƯƠNG I: TÔNG QUAN VÈ KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG II: HẸ THONG HVAC

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KIÉM TOÁN NĂNG LƯỢNG

 • 2. Quy trình kiêm toán báo cáo quy trình kiếm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema 21

CHƯƠNG IV: KIÉM TOÁN sơ BỌ HÊ THÕNG HVAC

CHƯƠNG IV: KIÉM TOÁN CHI TIÉT HẸ THÕNG HVAC

CHƯƠNG V: TIÊM NĂNG TIÉT KIÊM NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG VI: BÁO CÁO TIẾT KIỆM NÀNG LƯỢNG

KÉT LUẬN

LÒI MỜ ĐÀU

Kiêm toán năng lượng là một quá trình nhằm xác định mức độ báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema hiệu quả trong việc sư dụng năng lượng. Lâu nay. kiểm toán năng lượng (KTNL) vẫn còn khá xa lạ với các doanh nghiệp (DN), bởi phần lớn chưa hiểu hết những giá trị mà KTNL đem lại…

Mục đích cua việc xây dựng quy trinh kiềm toán tại rạp chiếu phim LOTTE CINEMA đà giúp chúng em hiếu rò tầm quan trọng của việc kiếm toán nâng lượng đối với các tòa nhà,các cơ sớ,các doanh nghiệp ờ Việt Nam.

báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema Với sự hướng dần của thầy Dương Trung Kiên, nhóm chúng em dà hoàn thành báo cáo đồ án “Xây dựng quy trinh thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống HVAC cho rạp chiếu phim LOTTE CINEMA”. Đồ án này lả tiền đề cho một bán báo cáo Kiềm toán năng lượng hoàn chinh sau này.

Đồ án được xây dựng lừ vốn hiểu biết cũng như kiến thức tự tim tôi, khám phá nên còn khá nhiều vấn đề chưa giãi quyết hết. Nếu có sai báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema sót rất mong được sự đánh giá và góp ý của các thầy cô trong khoa.

Em xin chân thành câm ơn thầy giáo hướng dẫn đà giúp em hoàn thành lốt báo cáo này’

Hà Nội ngày 26 iháng 12 năm 2012

Sinh viên

Nhóm 4

Phạm Thu Thào Bùi Hồng

Quân

Nguyễn Huyền Trang

Nguyễn Trường Thọ Nguyễn

Thị Trang Mai Xuân Tiến

CHƯƠNG I: TONG QUAN VÈ KIỂM TOÁN NÂNG LƯỢNG

 • 1. Kiêm toán năng lượng

Kiêm toán năng lượng là hoạt báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema động nhăm đánh giá thực trạng hoạt động cúa hệ thông tiêu thụ nâng lượng tại doanh nghiệp. Từ đó xác định những khu ạrc sử dụng năng lượng làng phi đế đưa ra các giãi pháp nhằm sứ dụng năng lượng hiệu quá. Kiếm toán năng lượng giúp doanh nghiệp xác định được khuynh hướng tiêu thụ năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng cúa các loại thiết bị khác nhau như: Động cơ, máy bơm. hệ thống thông gió. điều hoà không khí. báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema hệ thống hơi. nhiệt, hệ thống sử dụng dầu DO, FO…

A Hệ thống tiêu thụ năng    ượKg

ăng lượng có ích Năng lượng cung cấp

_                     V

 • 2.   Mục đích cùa kiêm toán nảng lượng

Các lợi ích chinh có thè đem lại cho doanh nghiệp thòng qua việc kiêm toán năng lượng như sau:

 • – Giảm chi phi năng lượng

 • – Nâng cao nhận thức cho nhân viên

 • – Xác định nguy cơ hiện tại và tiềm ẩn thòng qua việc đánh giá chi tiết các hệ thống báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema tiêu thụ năng lượng trong doanh nghiệp

 • – Xác định dược tiềm năng tiết kiệm năng lượng và mức độ ưu tiên cua từng giãi pháp.

 • – Đánh giá được ảnh hường cùa giãi pháp tiết kiệm năng lượng tới các hoạt động sân xuất, kinh doanh cúa Doanh nghiệp trong tương lai.

 • – Tăng cường nhận thức về sử dụng nâng lượng của lành đạo và nhân viên trong Doanh nghiệp.

 • 3. Nội dung của kiểm toán nảng lượng

Có hai dạng dạng Kiểm toán nâng lượng là Kiếm báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema toán nàng lượng sơ bộ và Kiểm toán chi tiết.

Kiêm toán nang lương sơ bô:

Với nhùng doanh nghiệp chi sử dụng ít thiết bị máy móc hoặc doanh nghiệp su dụng nhiều thiết bị. máy móc trong sàn xuất nhưng tạm thời chưa có nhu cẩu kiếm toán năng lượng tổng thể. thay vào đó là khào sát đon giãn cho quá trinh sư dụng năng lượng.

Kiềm toán sơ bộ tốn ít thời gian nhất (2 ngày đến 1 tuần với 2 chuyên báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema gia) và chi phí cùng thấp nhất, kết quả có được chinh là sự nhận diện và đánh giá ban đầu về các cơ hội, tiềm năng tiết kiệm năng lượng cưa hệ thống

Kiêm loàn nang ỉương chi fief:

Đưa ra nhùng đánh giá. tinh toán chinh xác, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn và phàn tích được các hiệu quã tài chinh, kinh tế. lợi ích môi trường cùng như đưa ra được các giãi pháp báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema tống thế và toàn diện. Thông qua việc khảo sát. thu thập, phân tích sỗ liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. được thực hiện bời từ 5 đến 7 chuyên gia. sử dụng các máy móc. thiết bị hiện đại được nhập khâu ừr Mỳ, Nhật, thời gian thực nghiệm lừ 7 đến 10 ngày tùy theo quy mô doanh nghiệp. Qua đó nhận diện các cơ hội và phân tích tính khá thi về kinh tế. kỳ thuật, báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema xà hội của các giãi pháp.

 • 4. Các hoạt động cơ ban cua việc kiêm toán năng lượng

Khảo sát các quy trinh công nghệ và dây truyền sân xuất cùa Doanh nghiệp.

Thu thập thông tin về sán lượng, sân phẩm, năng lượng và nguyên vật liệu dề tính toán cân bằng năng lượng.

Thu thập thòng tin về bào tri thiết bị, cách tổ chức, nàng lực kỹ’ năng vận hành.

Thu thập các thông tin về khá năng nâng cấp báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema và mờ rộng dây truyền sân xuất.

Xây dựng kế hoạch vã tiến hành lắp đặt thiết bị đo.

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm và sắp xếp thử tự ưu tiên cúa từng giãi pháp.

CHƯƠNG II: HẸ THONG HVAC

I. Hệ thống IIVAC là gì?

HVAC là chừ viết tãt tiêng anh cùa:

H = Heating – Hệ thống sười ấm

V = Ventilation – Hệ thống thông gió

A = Air Conditioning – Hệ thống điêu báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema hòa không khi

Một hệ thông sưởi ấm trung tâm bao gồm tất cả các đường ống và bộ tân nhiệt được kết


1. Hệ thống sưởi ấm nối với lò hơi. Lò hơi cung cầp nhiệt, bơm (tuần hoàn) bơm nước nóng từ nồi hơi thông qua các ong tàn nhiệt và trớ lại ỉò hơi đè gia nhiệt.

ỉ: Bình cột áp cho nước nóng

 • 2  : Bình dàn nở cho hệ thong sưởi trung tâm

 • 3  : Máy tách khí

 • 4 báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema : Bơm

 • 5.- Van cơ giới

6 : Bình trừ gián tiếp

7: Nồi hơi

SÁ-9 : Dòng nhiệt di và về


a) Hệ thống một ồng:

Nước nóng được bơm qua một đường ồng bên dưới tất cả các bộ lãn nhiệt, salt đó trớ lại lò hơi đế gia nhiệt lại. Nước nóng đi vào một bén cùa bộ tán nhiệt và nước mát vào ổng ớ phía đổi diện của bộ tàn nhiệt. Bộ tan nhiệt cuối cùng báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema hiôn luôn lạnh hon các bộ tân nhiệt trước vi nước đà truyền hầu hết nhiệt cho các bộ tan nhiệt n ước.

Không cỏ giới hạn số lượng bộ tân nhiệt, do dó nó lý tướng đê sử dụng trong công nghiệp

b) Hệ thống hai ồng (Đường kính nhò):

Nước nóng được bơm từ nồi hơi thông qua một ổng dần chớ mỗi bộ tân nhiệt, sau dó cấp nhiệt chớ không khi và nước lạnh dược bơm trớ lại nồi báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema hơi thông qua một ổng. Mồi bộ tân nhiệt có một đường ống vào và một ra, do đó mồi bộ tân nhiệt có mạch riêng.

XiWmcnr*


pmp0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Viet-Nam-Van-Hoc-Su_.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tăng cường các nguồn lực tài chính cho phát triển các trường đại học công lập ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema
báo cáo quy trình kiểm toán năng lượng hệ thống hvac của lotte cinema
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart