Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

fff

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

fff

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

fff

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

fff

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

fff

Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

fff

MỤC LỤC


PHỊ LỤC


LỜI NÓI ĐẲl

Thực tập tốt nghiệp là một phần không thê thiều đối với sinh viên sáp tốt nghiệp, vì đây là cơ hội đẻ mỗi sinh viên ứng dụng nhừng kiến thức đà học vào thực te. Đặc biệt đoi với ngành Quàn trị Kinh doanh tông hợp thi đây là cơ hội đê mồi sinh viên tiểp xúc trực tiếp x ới các mô hình quân lý ở các doanh nghiệp, đong thời áp Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam dụng lý thuyết đà học đê phàn tích các hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp, phân tích tinh hình tài chinh, quân trị nhân lực.. .

Quá trinh thực tập tại Công ty TNHH Điện tư LEO Việt Nam, được sự giúp đờ tận tinh của cán bộ nhân viên trong công ty. thay giáo hướng dần đà giúp em hoàn thành bài báo cáo cùa minh.

Tuy nhiên do kinh nghiệm cũng như trinh độ chuyên môn còn hạn che, thời gian Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam đi sâu vào nghiên cứu chưa nhiều nên bài báo cáo này không tránh khôi nhùng sai sót. Em rất mong các thay cô vả các bạn thông câm và đóng góp ý kiến đê bài báo cáo cùa em được hoàn thiện hơn.

l.KHẤI QUÁT VẺ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHẤT TRIẺN ( ÔNG TY TNHH ĐIÊN TỨ LEO TẸT NAM

  • 1.1. Quá trình phát triển của Công ty qua các giai đoạn phát triển

Tên công ty: Công ty TNHH Điện tir LEO Việt Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam Nam

Dịa chi công ty: số 21 ngỏ 41/82 Phố Vọng, P.Đồng Tâm. Q.Hai Bà Trung, Hà Nội

Mã số thuế: 0102738901

SỐ tài khoan: 22.10000176782

Điện thoại: 048371437

Vốn điều lệ: 8 tỷ VND

Công ty TNHH Điện tử LEO Việt Nam được thành lập theo quyết định giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh còng ty cò phan so: 0103002972, đảng ký lan đau ngày 02 tháng 10 năm Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam 2005 của Sở kế hoạch và đau tư thành phố Hà Nội, tại phòng dăng ký kinh doanh so 01.

Công tỵ TNHH Điện tử LEO Việt Nam là một công ty có bề dày hoạt động trong lình vực cung cấp thiết bị và dịch vụ viền thông. Công ty chuyên bán buôn và bán lẽ các sân phàm điện thoại di động của các hàng có thương hiệu nôi tiếng nhất trên thị trường, chat lượng đàm bao và che độ báo hành uy tin.

Với Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam bề dày kinh nghiệm, đội ngủ bán hãng trẽ, am hiểu công nghệ, nhiệt tinh với khách hàng, Công ty TNHH Điện tư LEO Việt Nam dem đến cho khách hàng nhừng sán phâm và dịch vụ tốt nhất. Hiện nay mạng lưới kinh doanh cùa còng ty trai rộng khấp cà nước, chu yếu phân phoi các sân phàm diện thoại thời trang và công nghệ chinh hàng: Nokia, SamSung. MoBell, Cayon. Q-Mobile, F- Mobile…

Trong quá Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam trinh hoạt động và phát triển công ty đà đạt được nhiều thành tích lớn, góp phan vào sự phát triển chung cùa đất nước. Cụ thê trong những năm gan đây lợi nhuận đà tăng lên rò rệt, các khoản nộp Ngân sách Nhà nước cũng tăng tương ứng, đời song cua cán bộ công nhân viên trong công ty dược cài thiện, còng ty ngày càng mỡ rộng phát triên hơn nừa.cỏng ty đà nhận được nhiều giãi thường uy tin, tiêu biêu nhất đó Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam là giãi ưu tủ hoạt động kinh doanh năm 2014.

Công ty TNHH Điện tử LEO Việt Nam đà không ngừng trưởng thành và đạt được những thành tựu đáng kể, với lực lượng cán bộ công nhân viên hùng hậu,lành nghe tâm huyết với nghề. Công ty có được nhùng thành quà đó cũng phai trài qua rat nhiều khó khăn từ khi mới thành lập như trang thiết bị thi còng, phương tiện máy móc hiện đại, công nhân lành nghe.

Với đội Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam ngũ cán bộ hau hết là những người có kinh nghiệm làu năm trong nhiều lĩnh vực, nhiêu ngành nghe. Với các đội ngũ cán bộ hầu hết là nhùng người có thâm niên công tác, các công trình đà và đang thiết ke được chu đau tư đánh giá bão đám chắt lượng, tiến độ. Trên cơ sở đó, giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm cua văn phòng thiết ke đều tảng. Do tinh hĩnh n gày càng phát triển, nhu cầu hoạt động Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam ngày càng mở rộng nên các Công ty TNHH Điện tứ LEO Việt Nam ra đời từ đó.

Tiểp tục phát huy the mạnh trên, hiện nay công tỵ kinh doanh đa dạng hóa nhiều loại san phẩm với chat lượng tot mẫu mã đẹp và đã chiêm lình được thị trường đem lại kết quả hoạt động kinh doanh cao cho công tỵ….

Công ty TNHH Điện tư LEO Việt Nam có đội ngũ cán bộ được dào tạo chinh quy và tích luỳ được nhiêu kinh nghiệm trong Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam quan lý. Hơn nừa công ty đang tiên hành đôi mới thiết bị còng nghệ, không ngừng đào tạo, học hoi kinh nghiệm, kịp thời nam bat nhừng thông tin. nhũng tiến bộ khoa học kỳ thuật đê phục Ị1 nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển mạnh trong nước.

  • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh cùa Công ty

-Chức năng

VH..JSC là doanh nghiệp tư nhân hoạt động và thành lập thèo quy định cúa luật Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam doanh nghiệp, luật thành lập doanh nghiệp tư nhân; do dó công ty luôn thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam. chịu sự quân lý và chịu sự quan lý cua nhà nước Việt Nam.

Công ty có 2 chức năng chú yếu sau:

*Một là: Cung cap các sàn phẩm chính như:

-Cung cắp các phần mềm kế toán, bao gồm phần mềm kế toán cua doanh nghiệp, phân mem ke toán chú đau tư, Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam pham mem ke toán hành chinh sự nghiệp, phan mem kế toán ngân sách xã. phường…

-Cung cap các phan mem quân lý, bao gom: Quân lý nhân sự, tiên lương; quan lý bán hàng, siêu thị; quán lý vật tư hàng hoá; quan lý nhà hàng, khách sạn; phan mem tinh cước…

-Cung cap phan mem thiết bị theo đơn đạt hàng.

*Hai là: Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành như: Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam

-Cung cap các giãi pháp tin học như: các giãi pháp kỳ’ thuật, các giãi pháp phan mem ke toán, phan mem quán lý cho các đơn vị.

-Cung cap các thiết bị chuyên dụng: các thiết bị phòng học. hội nghị, hội thào; các linh kiện máy vi tinh, các thiết bị công nghệ thông tin…

-Cung cap các dịch vụ: phan cứng và hệ thống mạng: tài chinh, kế toán, kiêm toán; Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam dào tạo chuyên giao công nghệ…

– Nhiệm VII

-Đa dạng hoá sán phàm, ngành hàng và dịch vụ hoàn hao

-Phấn đau trỡ thành một trong nhùng công ty hàng đầu Việt Nam về cung cap sàn phẩm, dịch Ị1 và các giải pháp công nghệ thòng tin.

-Đâm bão cán bộ công nhàn viên có một tinh than phong phú và ôn định về vật chắt.

-Thoã màn tối đa các nhu cầu ngày càng cao cùa khách Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam hàng và đạt được sự hài lòng cua khách hàng.

  • 1.3. Hệ thống tô chức bộ máy quàn lý và các quan hệ kinh tế trong hoạt động kinh doanh của công ty

Công ty TNHH Điện tử LEO Việt Nam có một đội ngũ nhân viên có trinh độ chuyên mòn sâu, nhiêu năm kinh nghiệm trong lình vực viễn thòng (hơn 95% tot nghiệp các trường ĐH vả Cao Đãng chuyên ngành kỳ thuật, kinh te. kế toán…). Bên cạnh đó, năng lực quan Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam lý diêu hành giòi cua lãnh đạo Còng ty gan kết với sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên tạo nên một Công ty TNHH Điện tư LEO Việt Nam bền vừng và là môi trường hấp dần cho những khách hàng muốn dùng sân phẩm cùa Công ty TNHH Điện tử LEO Việt Nam.

Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tồ chức cùa Công ty

-Chức năng nhiệm vụ cư hân cùa từng phòng ban

  • Giám đốc: là người dửng đau bộ Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam máy Công ty, trực tiểp đưa ra các quyết định quán lý, chi dạo kinh doanh tới các phòng ban. Giám doc là người đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu trách nhiệm về hoạt dộng sàn xuất kinh doanh cúa Công ty.

  • – Phòng Hành chinh – Nhân sự: Có chức năng quàn lý về mặt nhân sự, theo dõi giờ công lao dộng, thực hiện và thanh toán lương cho nhàn viên Còng ty. Chịu trách Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam nhiệm về việc thay đôi nhân sự nhân sự.

  • – Phòng ke toán: Có chức năng quan lý toàn bộ tài sàn về mặt giá trị von sân xuất kinh doanh của Công ty, tô chức và thực hiện công tác tài chinh ke toán trong Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám dốc về thực hiện chế độ tài chinh kế toán của Nhà nước.

– Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm dưa sàn phàm tiêp cận với khách hàng, tới thị trường các tinh lân Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam cận. Lập kế hoạch kinh doanh, tìm ra nhùng chiến lược marketing sàn phẩm tới khách hàng sao có hiệu quà nhát nhàm dem lại nguồn lợi nhuận lớn cho Còng ty.

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám giám sát sự suy giảm hàm lượng chlorophyll do ô nhiễm môi trường biển tỉnh cà mau
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vấn đề sử dụng và quản lí bền vững tài nguyên đất ở vùng trung du và miền núi bắc bộ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Thất Nghiệp Của Tỉnh An Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược của công ty điện tử thông tin hàng hải việt nam giai đoạn 2012 2017
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam
Báo cáo thực tập công ty TNHH điện tử LEO việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart