Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

fff

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

fff

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

fff

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

fff

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

fff

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

fff

<<<123>>>

DANH SÁCH SI

NH MÊN NHÓM L09

T

T

Mâ số sv

Họ và tên

1

1254030239

Định Thị Vân Anh

2

1254031667

Vũ Thị Phương Anh

3

1254030260

Vù Thị Duyên

4

1254030269

Lương Thị Thu Hãng

5

1254030272

Đinh Thị Hoa

6

1254031408

Nguyễn Mạnh Hùng

7

1254030283

Bùi Trung Kiên

8

1254030304

Nòng Thị Nguyệt

9

1254030346

Nhữ Thế Anh

10

1254030352

Nguyễn Đức Cảnh

11

1254030354

Vàng A Chua

12

1254030357

Nguyễn Thị Dung

13

1254030364

Ma Cóng Duyệt

14

1254030361

Nguyễn Binh Dương

15

Báo cáo thực

Sam Văn Hạnh

16

1254030377

Nòng Thị Thu Hoài

17

1254030379

Hoàng Thị Hồng

18

1254030386

Nguyễn Thị Liều

19

1254030388

Dồ Thủy Linh

20

1254030397

Bùi Tuấn Nam

21

1254030460

Nguyễn Vãn Lợi

22

1254032093

Hà Vĩnh An

23

1254030489

Nguyễn Hà Đăng

24

1254030323

Lê Ngọc Thoại

25

1254030424

Nguyễn Văn Báo cáo thực

26

1254030425

Tran Sinh Tien

27

1254030429

Đỗ Quang Trung

28

1254030343

Trần Tuấn Vũ

29

1254030475

Nông Quốc Thanh

30

1254031736

Nguyền Thị Thủy

31

1254032253

Nguyễn Thị Như Trang

32

1254032063

Hoàng Thị Ngọc Trâm

LỜI CẢM ƠN

Thực tập nghề nghiệp 1 là một nội dung quan trọng giúp cho sinh viên cúng cố hoàn thiện kiên thức và Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 ứng dụng tông hợp các kiên thức đà học vào thực te. Sau khi được trang bị kiến thức căn ban về trắc dịa thông qua các học phan Trắc địa. Trắc địa địa chính và Bân đồ địa chinh, được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban giám hiệu. Khoa Kinh te & Quàn trị kinh doanh, Bộ mòn Quàn lý đất đai của trường Đại học Lâm Nghiệp nhóm L09 tiến hành thực tập nghe nghiệp I với nội dung: vè thành lập bàn Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 đô địa chinh ti lệ 1/1000 tại địa bàn Tô 4 Á 5 Khu

Tân Xuân – Thị tran Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ – Thành pho Hà Nội ”.

Trong suốt thời gian thực tập cùng với sự co gắng nồ lực cua cà nhóm, chúng em dã nhận dược rat nhiều sự quan tâm. giúp đờ nhiệt tinh từ chinh quyền, người dân dịa phương và sự hướng dẫn chu đáo, nhiệt tinh eúa thầy cô trong Bộ môn quán lý đất đai. Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015

Trước hết nhóm em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu nhà trường. Ban chu nhiệm khoa Kinh te & Quân trị kinh doanh. Xuyên suốt quá trinh thực tập nhóm em xin chân thành cam ơn các thầy giáo, cò giáo trong bộ môn Quàn lý dất đai dà tạo mọi diều kiện thuận lợi và nhiệt tinh hướng dần nhóm. Đặc biệt nhóm xin gứi lời cam ơn sâu sắc tới thay giáo ThS. Lê Hùng Chiến. Th.s Vũ Xuân Định. KS Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 . Nguyễn Minh Tri, KS. Phùng Trung Thanh, K.s Phùng Minh Tám, K.s Nguyễn Thị Oanh là nhùng người trực tiếp hướng dẫn kỳ- thuật đà tận tình giúp dở nhóm chúng em hoàn thành dợt thực tập này.

Chùng em xin chân thành câm ơn sự giúp đờ nhiệt tình cua các thầy Cớ!

Xuân Mai. ngày lơ tháng 12 năm 2015

Nhóm thực tập L09

LỜI NÓI ĐẢU

Ngày nay sự phát triển của quá trình Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra ngày càng nhanh, càng mạnh thi nhu cau sử dụng đất ngày một tăng lên mà quỳ đất tự nhiên thì có hạn. Do đó, việc quan lý đất đai gặp rat nhiều khó khăn như: chuyên đôi mục đích sử dụng đất, giao đất không đúng nguyên tắc, lấn chiêm đắt đai, tranh chap đất dai…. Do đó đê dám bao công bằng, ôn định xà hội, phục vụ công tác quân lý Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 Nhà nước về đất đai thi công tác đo vẽ và thành lập bân đo địa chinh là việc làm het sức can thiết dặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra vô củng mạnh mè.

Thực tập nghe nghiệp I là một nội dung quan trọng giúp cho sinh viên có thê áp dụng được các kiên thức đà học vào thực tế. Trong thời gian 1 tháng thực tập, nhóm L09 chúng em gồm 32 thành viên đà “£)ớ vẽ Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 và thành lập bàn đồ địa chính tì lệ 1/1000 tại địa bàn Tô 4 và 5 – khu Tân Xuân – thị trân Xuân Mai – huyện Chương Mỹ – TP. Hà Nội" dưới sự hướng dần cùa các thầy cô trong Bộ môn quân lý đắt đai. Sau khi kết thúc quá trinh thực tập đà giúp chúng em làm quen với thực te, đong thời hiểu và nắm dược các dạng đo đạc cơ ban và quy trinh thành lập bân đồ nói chung cũng như Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 đo đạc và thành lập bàn đồ địa chinh áp dụng cho ngành quan lý đat đai nói riêng. Quá trình thực tập dà giúp nhóm tích lũy cúng co thêm kiến thức lý thuyết, nâng cao kỹ’ năng thực hành, do đạc. Đây là nhùng kiến thức kinh nghiệm ban đau hết sức cơ bản và can thiết cho nhưng kỳ sư sau khi ra trường di làm

Dưới dây là báo cáo thực tập nghe nghiệp I cùa nhóm L09, trong quá trinh thực tập các thành Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 viên nhóm đà làm việc het sức nghiêm túc, nhiệt tinh vả co găng không quan ngại cá thời tiết năng mưa đê có dược kết qua thực tập tot nhất. Tuy đà co gắng nhưng vi thời gian, trình độ và kha năng chuyên mòn còn hạn che nên khó tránh khỏi nhừng thiếu sót. Vi vậy, chúng em rat mong nhận được nhừng kiến đóng góp, chinh sửa, bô sung cua thầy cò đê bài làm cua chúng em dược hoàn thiện hơn.

Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 Chùng em xin chân thành câm ơn

PHẢN I

TÔNG QUAN VÈ VẤN ĐÈ NGHIÊN cửu

 • 1.1. Khái niệm về ban đồ địa chính

Bân đồ là hình anh thu nhó cua be mặt trái đắt hay một khu vực cụ thê lên mặt phăng tuân theo quy tắc toán học xác định, chi rõ sự phân bố trạng thái mối liên hệ giừa các yen tố tự nhiên, kinh te, xã hội mà đà được chọn lọc. đặc trưng yêu cầu theo mỗi loại bân đồ Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 cụ the.

Bàn đồ địa chính gốc: là bán đo thê hiện hiện trạng sử dụng đất và thê hiện trọn và không trọn các thửa đắt, các đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thừa đất. các yeu to quy hoạch đà được duyệt, các yeu tố dịa lý có liên quan, lập theo khu vực trong khu vưc một hoặc một so đơn vị hành chinh cap xà, trong một hay các dơn vị hành chính cấp huyện hoặc so huyện trong phạm vi Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 một tính hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, được cơ quan thực hiện và cơ quan quán lý đất đai cap tính xác nhận. Ban đồ địa chính gốc là cơ sờ đe thành lập bàn đồ dịa chinh theo đơn vị hành chinh xà. phường, thị tran. Các nội dung đà được cập nhật trên bàn dồ địa chính cấp xă phai được chuyên lèn ban đồ địa chinh gốc.

Bản đồ địa chinh’, là bàn đồ thê hiện trọn thửa đắt và các đối Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thưa dắt, các yeu tố quy hoạch đà được duyệt, các yếu to địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính cap xà. phường, thị trấn được cơ quan thực hiên, úy ban nhàn dàn cấp xà vả cơ quan quán lý cap tinh xác nhận.

 • 1.2. Nội dung của ban đồ địa chính

Các yếu tố nội dung chinh thê hiện trên ban đo địa chính gom :

 • – Khung bán đồ.

 • – Điếm khống Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 che tọa độ, độ cao Quốc gia các hạng, diêm địa chinh, diêm khống che anh ngoại nghiệp, diêm khống che đo vè có chôn mốc ôn dịnh.

 • – Mốc địa giới hành chinh, đường địa giới hành chinh các cấp.

 • – Mốc giới quy hoạch; chi giới hành lang bão vệ an toàn giao thông, thủy lợi, đê điêu, hệ thong dần diện và các công trinh công cộng khác có hành lang bao vệ an toàn.

 • –  Ranh giới thửa đắt Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 , loại đắt, số thứ tự thưa đất, diện tích thưa đất.

 • – Nhà ớ và công trinh xây dựng khác: chì thè hiện trên ban đô các công trinh xây dựng chinh, phủ hợp với mục đích sử dụng của thửa đắt. trừ các công trinh xây dựng tạm thời. Các công trinh ngam kill có yêu cầu thê hiện trên bán đo địa chinh phai được thê hiện cụ thê trong thiết kế kĩ thuật, dư toán công trinh.

 • – Các doi tượng chiem Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 dắt không tạo thành thưa đắt như đường giao thông, công trinh thúy lợi. đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đắt khác theo tuyên.

 • –  Địa vật. công trinh có giá trị về lịch sừ, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao.

 • –  Dáng đất hoặc diêm ghi chú độ cao (khi có yêu cẩu thê hiện phai được nêu cụ thê trong thiết kế kĩ thuật – dự toán công trình).

 • – Ghi Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 chú thuyết minh.

 • l. 3. Cơ sớ toán học của ban đồ địa chính

1.3.1. Hệ quy chiếu

Càn cứ vào quyết định số 83/2000. QĐ-TTg ngày 12/7/2000 về việc cã nước sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới VN – 2000.

 • a. Elipsoid quy chiếu: Hệ quy chiếu quốc tế WGS – 84 toàn cầu có kích thước như sau:

+ Bán trục lớn : a=6. Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 378.137,000

m.

+ Độ dẹt: f= 1/298.257223563

+ Hăng số trọng trường Trái Đất: GM = 3986005.108 m3s*2.

+ Tốc độ góc quay quanh trục : (0= 7292115,0 .1011 rad/s.

 • b. Diêm gốc tọa dộ quốc gia: diêm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chinh, đường Hoàng Quốc Việt. Hà Nội.

 • c.  Lưới chiểu tọa độ phàng cơ bàn: Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 lưới chiếu hình tại ngang đồng góc ƯTM quốc tế.

 • d.  Chia múi và phân mãnh hệ thống bân đồ cơ bân: theo hệ thống lưới chiếu hình tụi ngang đong góc ƯTM quốc te, danh pháp tờ ban đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM quốc tế

Ban đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 được thành lập ở múi chiêu 3° trên Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 mặt phăng chiếu hĩnh, trong hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 và độ cao Nhà nước hiện hành.

Kinh tuyến gốc (0") được quỵ ước là kinh tuyến đi qua GRINƯYT.

Điểm gốc của hệ toạ độ mặt phang (điểm cat giừa kinh tuyến trục của từng tinh và xích đạo) có X = 0 km, Y = 500 km.

Điểm gốc cùa hệ độ cao là diêm độ cao gốc ớ Hòn Đau – Hai Phòng.

1. Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 3.2 Tỳ lệ ban đồ địa chính

Ban đồ địa chính dược thành lập theo các tỳ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10.000. Việc lựa chọn tý lệ bân đồ địa chinh cán cứ vào các yếu tố cơ ban như:

+ Mật độ thửa trên 1 ha: Mật độ càng lớn phái vẽ tỷ lệ lớn hơn.

+ Loại đất can vẽ bán đồ: Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 Đất nông – lâm nghiệp diện tích thửa lớn vè tý lệ nhó; Đất ờ, đất đô thị. đắt có giá trị kinh tế sử dụng cao sè vè bân đồ tý lệ lớn.

+ Khu vực đo vè: Do điều kiện tự nhiên, tinh chat quy hoạch cúa vừng đất và tập quán sử dụng đất khác nhau nên diện tích thửa đất cùng loại ờ các vùng khác nhau cùng thay dôi đáng kè.

+ Yêu cầu độ chinh xác bân đồ là yeu Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 tố quan trọng đê chọn tỷ lệ bân đồ.

+ Khá năng kinh te. kỳ’ thuật cua đơn vị can vỗ ban do là yen to can tinh den vi do vẽ tý lệ càng lớn thi chi phi càng lớn.

Như vậy đê đám bão chức năng mô tà. bàn đồ địa chính được thành lập ỡ tỷ lệ lớn và khi mật độ các yếu tố nội dung ban đồ thê hiện càng dày, quy mô diện tích thửa đất càng nhỏ. yêu cầu độ Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015 chinh xác càng cao, tỷ lệ ban đồ địa chinh phái càng lớn.

Ở nước ta hiện nay việc lựa chọn tỷ lệ bân đồ địa chinh quy định như sau:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã việt cường giai đoạn 2014 2016
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015
Báo cáo thực tập nghề nghiệp I quản lý đất 2015
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart