báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

fff

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

fff

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

fff

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

fff

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

fff

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

fff

MỤC LỤC

KÉ HOẠCH THỰC TẶP

 • 1. Thời gian địa điếm thực tập

 • –  Thời gian: Từ 26/3/2012 đến 18 5 2012

 • – Địa điếm: Tại cơ quan Thanh tra tinh Quãng Ninh

 • 2. Kế hoạch thực tập

  <<<123>>>

  Tuần

  Nội dung công việc

  1

  (26/3 đến 313)

  • – báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Làm việc với đoàn thực tập

  • – Liên hệ nơi thực tập

  2 (1/4 đến 7/4)

  • – Tim hiểu chung về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tô chức cua cơ quan Thanh tra tinh Quàng Ninh

  • – Làm quen với mọi người trong phòng

  • – Lập kế hoạch thực tập

  3-4

  (8/4 đến 14/4)

  • – Tim hiểu và chọn đe tãi

  • – Tim hiểu và báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng nghiệp vụ và phòng tiếp công dàn

  5+6 , (15 4 đến

  21/4)

  • – Làm các còng việc được giao

  • – Tim hiểu và nghiên cứu về vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp còng dàn và xử lý đơn thư của cán bộ tiếp dân Thanh tra tinh

  • – Quan sát và học hoi cách thức làm việc cua các cán bộ còng chức trong các báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phông ban bao gồm vàn phông, 4 phòng nghiệp vụ và phòng tiếp dân

  • – Tham gia các hoạt dộng, các buổi sinh hoạt, các buổi họp

  7+8 (22 4 đến 5/5)

  • – Thu thập tài liệu, số liệu chuẩn bị cho việc viết báo cáo thực tập

  • – Viết báo cáo thực tập

  9+10

  – Hoàn chinh báo cáo thực tập

Xin ý kiên lành đạo Thanh tra tinh Quảng Ninh vê (6/5 đến 18’5) quá trinh thực tập

– Nộp báo cáo thực tập

NHẠT KÝ THỰC TẠP

Trong quá trình thực tập, báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh được sự giúp đờ nhiệt tình từ phía cơ quan Thanh tra tinh, củng với sự phân công, hướng dần cùa các cán bộ chuyên viên trong cơ quan em đà có điều kiện được tiếp xúc trực tiếp với môi trường công tác của các cán bộ thanh tra. qua đó vân dụng và đối sánh được một cách rõ ràng nhưng kiến thức đà học vào thực tế công tác. Dưới đây là nhật ký tồng hợp các công việc em đà được tham gia tại cơ quan Thanh báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tra tinh Quàng Ninh. Cụ thế như sau:

<<<123>>>

Ngày tháng

Nội dung

Kết quả

26/3 – 10 4

-Tìm hiêu chi tiêt về chức năng, nhiệm x-ụ Thanh tra tinh QN. văn phòng tiếp công dân đồng thời tìm hiểu và chọn để tài x iết báo cáo.

-Nắm bắt được cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động, vị tri chức năng cúa từng phòng ban trong cơ quan Thanh tra tinh QN

11/4 – 16/4

– Giúp việc cho văn thư của văn phòng các công việc như: in an. đánh máy vân ban. chuyên vãn ban. đưa công vãn đen địa chi yêu cầu..v..v. Củng các cán bộ thanh tra giài quyết khiếu nại tố cáo tai phòng tiếp công dân.

 • – Nâng cao kỳ năng soạn thào x án bân.

 • – Nam bat được quy trinh tiếp còng dân và đặc biệt Là một số điểu cần thiết báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh trong việc giao

17/4-23/4

– Tham gia x ào đoàn thanh tra nội bộ của cơ quan Thanh tra tinh QN trong việc kiêm kê văn thư.

– Phát hiên ra những sai phạm trong, còng tác lưu vẫn bân đi và đến; thiếu, sót vãn ban; sai trinh tự đánh số văn bân; văn ban không đánh số V… V…

<<<123>>>

244-284

– Cùng với đoàn thanh báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh niên cơ quan Thanh tra tinh QN di thực tế tại địa bàn huyện Ba Chè, lô chức lặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại trưởng trung học cơ sỡ huyện Ba (’hè và giao lưu xán nghệ, thê thao với các cán bộ chính quyền huyện Ba

– Hòa nhập hem với môi trường Làm việc tại cơ quan đông ihời qua chuyên đi đà thu thập dtrợc một số kiến thực thực liền và nghiệp vụ thanh ira lại địa phuxmg.

báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh

…….

– Quan sát học hoi cách thức Làm việc cùa các chuyên xiên Irong các phòng ban đặc biệt lã phòng tiếp công dàn.

– Trau dồi và bô sung thèm nhiêu kỳ năng giao liêp, ứng xừ tại cơ quan nhà nước.

11 ‘í -X ’ –

I.ƠI MO DAI

Thanh tra là một khâu không the thiếu trong chu trình quán lý nhà nước, góp phần nàng cao hiệu lực, hiệu quá công tác quăn lý Nhà nước, báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh lả một nhân tố quan trọng bao đàm thực thi chính sách pháp luật. Sinh thời, Chủ tịch Hổ Chí Minh cùng đà từng nói: “Thanh tra là tai mắt cua trên, là người bạn cua dưới", đày là quan điểm cô ý nghĩa chi đạo thực lien sâu sắc, chù tịch Hồ Chí Minh đà chi rò vị trí và vai trò đặc biệt cùa thanh tra trong hoạt động của nhà nước và đời sống xẫ hội. Người dà vi Thanh tra quan trọng như báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tai mắt cùa con người – như bộ phận cấu thành cơ the con người, là phương tiện cực kỳ trọng yếu giúp cho con người nhận thức và phát triển tri tuệ. Diều đó có nghía là. cùng giong như lai mat cùa cơ the con người, thanh tra dược chu tịch 1 lồ Chí M inh xem như lã một bộ phận cảu thành hừu cơ cùa quan lý nhà nước, lã phương tiện nhận thức cua quá trinh quan lý nhã nước. Nói cách khác Thanh tra báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh có the được xem như là câu nói giừa nhà nước và nhân dân. và biểu hiện rò nét nhất cứa linh chấl cầu nối này chính là công lác liếp còng dàn – một trong những nghiệp vụ không thẻ thiểu cua hoạt dộng thanh tra. Tiếp dân lã một trong những biêu hiện dân chú cua Nhã nước ta, Nhã nước xà hội chù nghĩa, Nhà nước cùa nhân dân. do nhân dần và vi nhân dân. Thông qua công tác tiếp dàn nhằm tiếp nhận các báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thông tin,kiến nghị phan ánh, góp ý liên quan đến chú trương chinh sách pháp luật của Đàng và Nhà nước, còng tác quân lý cùa các cơ quan, tiếp nhận nội dung khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức cá nhân với mục tiêu phát huy quyền làm chu cùa nhân dân nhảm cung cố và tăng cường mối quan hệ giừa nhàn dàn với Đãng và Nhà nước.

Qua một thời gian dược tham gia vào môi trường công tác thực báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tiễn cũa cơ quan Thanh tra tinh Quang Ninh, bên cạnh việc nghiên cứu tố chức và hoạt động cua cơ quan Thanh tra tinh, em còn đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu về công tác tiếp dân cũng như việc dào tạo bồi dường cán bộ tiếp dân, với những kiến thức đà được tiếp thu trên ghế giáng đường đại học và kinh nghiệm thực tế trong còng tác, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu về: “Thực trạng cóng tác tiếp dân tại Thanh báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tra tỉnh Quãng Ninh và một số các giãi pháp nhảm nâng cao hiệu quà công tác tiếp dân” nhẩm làm rò một số vấn dề về công tác tiếp dân và đề xuất một số giãi pháp trong tinh hĩnh hiện nay góp phần nho bé cua minh đề thực hiện công tác tiếp dân ngày càng hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên do điều kiện về thời gian thực tập và thời gian nghiên cữu chưa được nhiều, nguồn tài liệu và thực tiền công tác còn hạn chế nên báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh trong quá trinh soạn thao báo cáo không chắc tránh khói những tổn tại khiếm khuyết nhất định. Đê báo cáo thực tập được hoàn thiện hơn, em đà nhận dược sự giúp dờ nhiệt tinh của lãnh dạo cơ quan Thanh tra tinh Quàng Ninh, các chuyên viên công chức phòng tiếp công dân, và nhận được sự hướng dần chi bao tận tình của các thầy cô trong đoàn thực tập số 5.

Qua đây em muốn gửi lời cám ơn đến ban lành dạo Thanh tra báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tinh Quãng Ninh, các cán bộ công chức văn phòng tiếp công dân và các phòng nghiệp vụ, các thầy cô giáo trong đoàn thực tập số 5 và đặc biệt là thầy hướng dẫn Nguyền Trọng Nhà dà chi bão nhiệt tinh và định hướng cho em hoàn thảnh báo cáo thực tập. Em xin chân thành câm ơn!

Báo cáo thực tập cuối khóa gồm nhồng nội dung chinh dưới đây:

I. Giới thiệu chung.

 • II.  Thực trạng công tác tiếp công (lân tại Thanh báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tra tinh Quãng Ninh.

 • III.  Kiến nghị một sổ giải pháp nham nâng cao hiệu quà công tác tiếp công dân tại Thanh tra tinh Quàng Ninh.

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Tồng quan về tinh Quàng Ninh

1. Đặc diêm tự nhiên và dân số

 • 1.1  Vị tri địa lý

Quáng Ninh là một tinh ớ địa đầu phía đông bắc Việt Nam, có dáng một hình chữ nhật lệch nằm chếch theo hướng đông bắc – tây nam. Phía tây báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tựa lưng vào núi rừng trùng điệp. Phía đông nghiêng xuống nừa phần đầu vịnh Bắc bộ vói bờ biên khúc khuỷu nhiều cứa s

Quang Ninh có toạ độ địa lý khoang 106°26’ đến 108°31′ kinh độ đòng và từ 20°40′ đến 21°40′ vì độ bác. Bề ngang từ đông sang tây, nơi rộng nhất là 195 km. Be dọc từ Bắc xuống Nam khoảng 102 km. Điểm cực bắc là dày núi cao thuộc thôn Mó Toòng, xà báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Hoành Mô. huyện Binh Liêu. Diêm cực nam ờ đao Hạ Mai thuộc xà Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Điểm cực tây là sông Vàng Chua ơ xà Binh Dương và xà Nguyền Huệ. huyện Đông Triều. Điếm cực dông trên đất liền là mũi Gót ở đòng bắc xà Trà cổ. thị xã Mông Cái.

Quang Ninh có biên giới quốc gia và hai phận giáp giới nước Cộng hoà Nhân dàn Tiling Hoa. Trên dất liền, phía bắc cùa tinh (có báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh các huyện Binh Liêu. Hãi Hà và thị xà Móng Cái) giáp huyện Phòng Thành và thị trấn Đông Hưng, tinh Quang Tây với 132.8 km đường biên giới; phía đông lã vịnh Bắc Bộ; phía tày giáp các tinh Lạng Sơn. Bắc Giang. Hài Dương; phía nam giáp Hai Phòng. Bờ biên dài 250 km.

 • 1.2 Dân so.

Theo kết quã điều tra sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ờ năm 2009, dàn số báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Quàng Ninh hiện nay có 1.144.381 người, trong đó nữ có 558.793 người;

Tỳ lệ dân số sống ơ khu vực thành thị cua Quang Ninh

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ mối liên quan giữa mức độ sử dụng internet với trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh trung học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP C.TY CPXNK DƯỢC PHẨM CHỢ LỚN HIỆU THUỐC SỐ 37
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo án tuần 3 cột tuần 26, lớp 1,2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
báo cáo thực tập Tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart