Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

Add your review

23.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

23.000

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

fff

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

fff

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

fff

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

fff

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

fff

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế

fff

BÁO CÁO THỰC TẬP

PHÂN I:

KHÁI QUÁT CHUNG VỂ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHAU Y TẾ I

(VIMEDIMEX I)

 • I. Các giai đoạn phát triển của Còng ty

Cóng ty xuất nhập kháu y tế I Hà Nội có tên giao dịch đối ngoại là Vietnam national medical products import-export Company I, lẻn diện tin là VIMEDIMEX I đọc thành lạp theo quyết định sô’ 212/BYT-QĐ ngày 14 tháng 3 nãm 1985 cùa Bộ trởng Bộ Y tế trẽn cơ sờ là chi nhánh Còng ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội. trực thuộc Còng ty xuất nhập khẩu y tế.

Qua quá trình 20 nam hình thành và phát triển, công ty đã trái qua những biến đối sau:

 • •  Ngày 14/03/1985. Bõ trong Bộ Y Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu

Y tế tế có quyết định số 2/2/BYT-QĐ về việc thành lạp chi nhánh Cóng ty xuất nhập khâu y tế Hà Nội, trực thuộc cõng ty xuất nhập kháu y tế. (cóng ty có trụ sở tại TP HCM)

 • •  Ngày 30/03/1985. Bộ tròng Bò Y tế có quyết định sô’ 264/BYT-QĐ về việc nâng chi nhánh công ty xuất nhập kháu y tế Hà Nội thành công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội. Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế trực thuộc Lièn hiệp các Xí nghiệp D- ợc Việt Nam.

 • •  Ngày 25/06/1986. Bộ Y Tẻ có quyết định sô’ 650/BYT-QĐ vể việc tổ chức lại công tỵ xuất nhập kháu y tế Hà Nội thành chi nhánh công ty xuất nhập kháu y tế Hà Nội trực thuộc Cõng ty xuất nhập khẩu y tế.

 • •  Ngày 07/12/1990. Bộ Y Tế có quyết định sồ’ 1108/BYT-QĐ vẻ việc tách cóng ty XNK Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế y tế và chi nhánh còng ty XXNK y tê’ Hà Nội hiện đang trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Dợc Việt Nam để tổ chức thành hai cõng ty XNK y tế I và II trực thuộc Bộ Y Tê.

 • • Ngày30/03/1996. Quyết định số 467B/BYT-QĐ cúa Bõ trong Bõ Y Tế vé việc

cõng ty XNK y tê’ I Hà Nội là thành viên cùa Tống công ty Dợc Việt Nam

Nh vậy, tên cùa Công ty XNK y Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế tê I chinh thức từ tháng 12/1990, nhng tiền thân cùa Còng ty là Chi nhánh cõng ty XNK y tế Hà Nội đọc thành lập ngày 04/03/1985 và lán lợt trực thuộc Còng ty-Liên hiệp Dợc Việt Nain-Bõ Y Tế-Tổng công ty Dợc Việt Nam.

 • II. Quyển hạn và chức năng nhiêm vụ của công ty

Còng ty XNK Y Tê I Hà Nội (gọi tát là VIMEDIMEX I) là một (loanh nghiệp nhà nớc. Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế là thành viên hạch toán độc lập của Tòng cõng ty Dợc Việt Nam, có t cách pháp nhân, có tài khoản ngoại tệ và tài khoán tiền Việt Nam tại Ngân hàng Việt Nam và Ngân hãng nớc ngoài đang đợc phép hoạt động tại Việt Nam.

Mục đích hoạt đỏng của công ty nhàm tham gia:

Phục vụ có hiệu quá cho cõng tác phòng chữa bệnh, chăm sóc và bão vệ sức khoe nhân dãn.

Phát triển nghãnh kinh tế kỹ thuật Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế dợc và trang thiết bị V tế. Kinh doanh có lài để báo toàn và phát triển vốn.

 • 1. Quyên hạn cùa còng ty.

Cóng tỵ cõ những quyên hạn sau:

Còng ty có quyền kinh doanh và quyền tự chủ tài chính. Tự quân lý, sứ dụng vôìì, đất đai. tài nguyên và các nguồn lực khác cùa nhà nớc giao theo quỵ định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cùa cõng ty.

Công Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế ty đợc vay vốn tiền Việt Nam và ngoại tệ tại các Ngân hàng Việt Nam và nớc ngoài, đợc huy động vốn trong cán bộ cõng nhân vicn. trong dán và nớc ngoài nhầm phục vụ cho sân xuất, kinh doanh cùa Công ty. Cõng ty đàm bào tự lo trang trái nợ dà vay. thực hiện các quy dinh vé ngoại hổi cua nhà I1ỚC.

Đực ký kết họp đóng với các đon vị sán xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong việc Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế liẽndoanh hợp tác đáu ĩ. uý thác và nhận uỷ thác XNK trẽn cơ sỡ bình dàng, tự nguyện các bẽn cùng có lựi.

Đợc dàm phán, ký kết và thực hiện hợp đổng XNK với nớc ngoài theo các quy định cùa luật lliưng mại Việt Nam và pháp luật quốc tế. Còng ty đực quyền ký kết và thực hiện các phưng án liên doanh liên kết, hợp tác dầu t với bẽn nớc ngoài theo luật nớc ngoài.

Đực buôn bán các sán Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế phẩm do mình kinh doanh theo quỵ định cùa nhà nớc, dợc quyển góp vón cố phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sàn cua các doanh nghiệp các theo quy định cùa pháp luât.

Đợc dự hội chợ triển làm. giới thiệu các sản phẩm của cõng ty ờ trong nức và ngoài nớe. đợe mời bẽn nớc ngoài hoạc cử cán bộ ra nớc ngoài đàm phíhn, ký kết hợp đổng, kháo sát thị trông, trao đổi nghiệp vụ kỹ thuật…

Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế Đực đật các chi nhánh đại diện của mình ờ trong và ngoai II- ớc theo các quy định của nhà nớc Việt Nam và cùa nớc sớ tại. Đợc thu thập, cung cấp các thõng tin vào thị trờng thế giới trong lĩnh vực cõng ly đực quyền kinh doanh sân xuáì.

 • 2. Chức nàng nhiệm vụ của Cong ty.

Cóng ly có chức nâng nhiệm vụ chú veil sau đây;

 • – Cõng ty có nghía vụ nhận vốn và sir dụng có hiệu quà. Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế bào toàn phát triển vỏn bao gổm cả phán vốn dầu r vào doanh nghiệp khác, nhận sir dụng có hiệu quá lài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác nhà nớc giao đe thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh cua cóng ty.

 • – Công ty có nghía vụ quàn lý các hoạt động kinh (loanh của mình nh sau:

+ Đãng ký kinh doanh và kinh doanh dúng nghành nghề đà đãng ký, chịu trách nhiệm ước nhã nớc về kết quả Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế hoạt động cùa cóng ty và chịu trách nhiệm tróc khách hàng, tróc pháp luật về sàn phârn và dịch vụ do công ty thực hiện.

+ Thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Tống cóng ty giao.

+ Xây dựng các kê hoạch kinh doanh dài và ngán hạn trinh Tổng cõng ty Dợc Việt Nam duyệt.

+ Kết họp giừa kế hoạch nhà 11 ớc và kế hoạch cõng ty xây dựng để đàm bào nhu cẩu vể thuốc, trang thiết bị y tê Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế . hoá chất xét nghiệm…phục vụ các chơng trình cùa nghành y tê và phát triển kinh tê’ nghành.

 • – Cõng ty có nhiệm vụ thực hiện chê’ độ và các quy định về quàn lý và tài sàn. các quỳ. chế độ hạch toán kế toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nớc quy định, chịu trách nhiêm vể tính xác thực cùa các hoạt động tài chính cùa Cóng ty.

 • – Thực hiện việc còng khai hoá tài chính hàng Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế năm cũng nh các thõng tin để đánh giá đúng đán và khách quan vé hoạt động cùa cóng ty theo quy định của Chính Phú

 • – Cõng ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoàn nộp Ngân sách nhà nớc theo quy định của pháp luật.

 • III. Cơ câu tổ chức.

1.            Giám đóc cóng ty và bộ máy giúp việc

Đứng đầu công ty là Giám đốc cóng ty do Tổng Giám đốc cóng ty D- ợc Việt Nam đẻ nghị hội đổng Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế quàn trị quyết định và bổ nhiệm. Giám đốc cóng ty tổ chức và điểu hãnh mọi hoạt động của cõng ty theo chế độ một thu trởng và chịu trách nhiệm toàn diện trớc Tòng cõng ty Dợc Việt Nam. trớc pháp luật và toàn thổ nhân viên trong công ty.

Giúp việc Giám đốc có các phó giám đốc và một kế toán trỏng do Giám đốc còng ty đề nghị cấp trẽn bố nhiệm theo điều lệ của Tổng công ty Dợc Việt Nam

Các phòng ban Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế hoạt động theo chức năng riêng của mình, tham gia và giúp việc cho giám đốc trong việc quàn

BÁO CÁO THỰC TẬP lý và điếu hành công việc

 • * Phông tổ chức hành chinh: Quàn lý nhãn sự. vân hành sự hãnh động của bộ máy Cõng ty. xú lý các vấn đề tiện long, thòng, các chè’ đỏ chính sách, giãi quyết cóng vãn. giấy tờ. th từ và các quan hệ bẽn ngoài, các vấn để khen thởng, kỹ luật, vấn Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế để đời sôìig vật chất và tinh thần cua CBCNV.

 • * Phòng Tài chinh – Kế toán: Có chức nang và nhiệm vụ chu yếu là giúp Giám đốc kiểm tra. quàn lý. chi đạo. điều hành các hoạt động tài chính, tiền tộ cùa Công ty và các đơn vị cơ sở. Đổng thời tiên hành tính toán hiệu quà kinh tế trong kinh doanh, cân đối VÔÌI và nguồn VÔÌI nhàm có phong án bào toàn v ốn và có lọi nhuận trong hoạt động kinh Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế doanh.

 • * Phòng Kế hoạch: Tham mu cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch, tổng hợp kế hoạch XNK ngán hạn. dài hạn cùa Cóng ty; tổ chúc theo dõi. quàn lý, hỗ trọ các phòng ban thực hiện kê hoạch, quan hệ với các nghành hữu quan để giãi quyết các

vớng mác hoặc phối hợp với các nghành đế thực hiện kế hoạch: nghiên cứu các vãn bàn có liên quan đến các chính sách XNK để hóng dân cho các phỏng Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế ban thực hiện; tham mu cho Giám đốc trong xây dựng chiến lọc phát triển hàng XNK, mạt hàng chù lực và chê’ độ chính sách nhầm phát triển hàng XNK đám bào nhu cầu tiêu dùng trong nớc và phát triển sàn xuất.

 • * Phòng kinh doanh thiết bị y tê: Kinh doanh các thiết bị y tế nhâm phục vụ có hiệu quá cho cõng tác phòng chừa bệnh, chăm sóc và bào vệ sức khoè theo chi đạo của còng ty.

 • * Trung tâm Thong mại Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế Dọc phẩm: Chuyẻn nhập khâu Dọc phàm với nhiều phong thức: T doanh, uy thác…; Tham mu cho Giám đốc bao quát các hoạt động về nhập kháu Tái xuất kháu: Tố chức, the hiện bán buôn bán lẽ, đại lý bán hãng trong nóc các mạt hàng nhập kháu và hàng sản xuất trong nóc dỡi nhiểu phong thức theo đúng quy định cùa Cõng ty

 • * Hiệu thuốc số 1.2: Bán buòn-lẻ các mật hàng Cóng ty đọc phép kinh doanh Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế : Đại lý bán hàng cho các đơn vị trong và ngoài nóc: Quáng cáo, giới thiệu hàng XNK cũa cóng ty, tuyên truyền các hoạt động cùa công ty với khách hàng trong và ngoài nóc…

 • * Phòng XNK: Là phòng nghiệp vụ chuyên về xuất khẩu, kinh doanh các mặt

hàng theo sự phân cóng; Nghiên cứu mở rộng thị tròng XK trên cơ sớ dờng lôi phát triển ngoại thong cũa Nhà nớc dới các hình thức: mua bán. hợp tác kinh doanh Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế , đầu t. đại lý…; Tố chức khai thác hàng XK: Hóng dẫn kỳ thuật: Nhận uý thác; Tham gia triển lãm hội chợ, tuyên truyền quáng cáo…

DINH THỊ THUỲ LINH — LÓP 6A14 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện bảo thắng, tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế
Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart