Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

fff

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

fff

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

fff

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

fff

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

fff

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

fff

‘Jiiio cáo thực tập tổnq hộp~Khoa QTJX’D – ‘f)l(DẢl ‘phòng ‘f)ònq

TRỜNG ĐẠI HỌC DÁN LẬP PHƠNG ĐỎNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH …………..& …………

Nhận xét và chẫm điểm của giáo viên hóng dẫn:

Đạt diêm:


(cho diêm chân)

Hà Nội, ngày… tháng…nâm 2005

GIÁO Viên HớNg dẫn

(Ký. ghi rô họ tên ị

PHAN I Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô :

GIÓI THIỆU CHUNG vê NHÀ MÁY GẠCH GRANITE TRUNG DỎ (Tống Cóng

ty xây dựng Hà Nội)

I. I. Quá trình hình thành nhã máy

Nhà máy gạch Granite Trung Đó thuộc khu cõng nghiệp Bác Vinh. Nghệ An, nằm trẽn đòng Đặng Thái Mai – gần quốc lộ 1A, cách Thành phô’ Vinh 14 km vé phía Bác.

Nhà máy gạch Granite Trung Đó ra dời nhằm đa dạng hoá ngành nghề, tăng tý trọng sàn xuất vật liệu xây Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô dựng của Cóng ty xây dựng số 6 – Tống công ty xây dựng Hà Nội. phũ hợp với chiên lợc phát triển của Tổng cóng ty và giãi quyết việc làm (trong đó chù yếu là lao dộng dôi d ở các xí nghiệp xây láp và con em cùa cán bộ, công nhân viên cùa toàn cõng ty)

VỚI dự toán ban đầu cùng với kiến nghị của Cóng ty xây dựng số 6. Nhà máy dọc khới cõng xây dựng từ tháng 6 nam 2001. Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô có công suất hoạt động là 1.5 triệu nr/nãm. với sỏ vòn đầu t gần 120 tý đồng. Tiền thân của Nhà máy là Ban điều hành và chuẩn bị sàn xuất, lúc dó chi có 8 cán bộ kỳ thuật, đến nay dội ngũ cán bộ. cóng nhãn cùa Nhà máy đà lên đến 200 ngời. Đây là dự án do Còng ty xây dựng sỏ 6 làm chù dầu t và lã nhà thầu chính. Nh vậy. đế giải quyết một Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô chỏ lãm việc thì suăt đáu t lén đến 600 tỳ đồng.

Ngày 19/04/2002. Tống cống ty xây dựng Hà Nội đà ra quyết định số 638/QĐ-TCT về việc thành lập Nhà máy gạch GraniteTrung Đò thuộc Cóng ty xây dựng s ô 6. Nhà máy gạch Granite Trung Đó là doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc nhng hạch toán độc lập. hàng nam nhà máy tự hạch toán và nộp các khoản cần thiết cho nhà nớc. cho cóng ty. Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô

Nám bát dợc tinh hình trên thị tròng hiện nay. Cõng ty xây dựng số 6 và Nhà máy quyết định lựa chọn loại hình kinh doanh cho mình đó là sản xuất và kinh doanh gạch ốp lát các loại.

VỚI những đầu t ban đáu nhà máy có dãy chuyền thiết bị hiện đại và còng nghệ tiên tiến do hãng BốíT (Italia) cung cốp dóng bộ. VỚI phong châm phát huy nội lực của Cõng ty trong việc xây (lựng, Nhà máy Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô đà thi cóng hoãn chinh nhiéu hạng mục: hệ thống điện động lực. điện chiêu sáng, hệ thống tiếp địa. toàn bộ hệ thống điện điểu khiển, máy sấy (lững, dây chuyên tráng men, hệ thông lò nung.

Từ khi hình thành và trong quá trình phát triển đến nay Nhà máy vẫn giữ nguyên cơ cấu tố chức bộ máy của mình. Nhà máy gạch Granite Trung Đõ (lợc hình thành trong điều kiện thế và lực cùa Cóng ty xây sô’ Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô 6 thuộc Tống cóng ty xây dựng Hà Nội ngày càng vũng mạnh, đây là điếu kiện đầu tiên quyết định để Nhà máy dợc xây (lựng trong thời gian nhanh nhất và sàn phẩm của Nhà máy sớm chiếm linh thị tròng tiêu dùng.

1.2. Danh mục sàn phẩm chu yếu cùa nhà máy

<<<123>>>

STT

Mà sản phẩm

Mõ tả sàn phẩm

Kích tlìớc

Loại

1.

BD3300A1

Granite TĐ bóng kinh

30*30

Bóng

2.

BD3300A2

Granite TĐ bóng kính

30*30

Bóng

3.

BD3300A3

Granite TĐ bóng kính

30*30

Bóng

4.

BD3300AV

Granite TĐ bóng kinh

30*30

Bóng

5.

BD3300FF

Granite TĐ bóng kinh

30*30

Bóng

6.

BS552AI

Granite TĐ vân đá

50*50

Bóng

7.

BS552A2

Granite TĐ ván (

á

50*50

Bóng

8.

BS552A3

c

ramte lứvan

50*50

Bóng

9.

BH55

m2—

-1

h am te TĐ hạt

—-50*50

Men

10.

BH55

Í7A3

0

50*50

Men

lĩĩi.r

T’ T–4-

1

MD36

)OA1

Granite Tf

> cáu thang

30*60

Men

12.

MD3Í1

10A2

Gr

mite Tf

> cáu thang

30*60 ’

Men

30*60

M

13.

MD3600FF

Granite Tf

> cáu thang

■n

14.

MM4422A1

Granite Ti

) bóng mờ

40*40

M<

n

15.

MMI Hì o

rỉ 1

V

& • A I 1

16.

MM4422A3

ĩ’      __

Granite TI

) bóng mờ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Các Thông Số Khí Quyển Từ Số Liệu Lidar Quan Trắc Xon Khí
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp đẩy mạnh hệ thống phân phối cho ngành xi măng Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại quỹ đầu tư phát triển tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài thuyết trình xử lý bùn thải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Sold by
@ xcnguyen220
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy gạch Granite Trung Đô
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart