Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

Add your review

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO

THÔNG VẬN TÁI

KHOA Cơ KHÍ


UNIVERSITY OF

TRANSPORT TECHNOLOGY


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đơn vị: Công Ty TNHH DVTM và sx NHẬT MINH

SINH VIÊN THỰC HIỆN: BÙI ĐĂNG QUANG HUY

LỚP: 70DCCM22

MÀ SINH VIÊN: 70DCCK21093

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DAN: NGUYỄN ANH TUẪN


CHƯƠNG I: Tông quan vẻ Cty TNHH TMDV và sx Nhật Minh

 • 1.1.  Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh Giới (hiệu

sơ lược vẽ Công ty.

CHƯƠNG II: Nội dung thực tập ..

 • 2.1.1  Mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh đích

– Yều câu26

 • 2.1.3…………………….

thuật an toàn và nội dung công ty

2.2.SƠ đô phân bô các khu cùa công ty

 • 2.3.. ……………………………………………..

g số các máy trong công ty

 • 2.3.5.  Máy tiện CNC Takisawa TC – Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh

dvtm và sx nhật minh 350

CHƯƠNG III: Báo cáo nội dung thực tập thiết kê ngược

CHƯƠNG IV: Báo cáo nội dung thực tập công nghệ CAD/CAM

CHƯƠNG V: Báo cáo nội dung thực tập tốt nghiệp

Tống kết

LỜI MỞ ĐÀU

Cùng với sự phát triển của thê giới và xu hướng hội nhập kinh tẽ quốc tế. đất nước ta đang đối mới và bước vào thời kì Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh công nghiệp hóa,hiện đại hóa,vừa xây dựng cơ sở vật chãi kì thuật,vừa phát triển nền kinh tẽ đãt nước. Hiện nay nước ta đang xây dựng các khu công nghiệp. Do đó ngành cơ khí chẽ tạo đóng một vai rãt quan trọng trong quá trình phát triền của đãt nước.

Trong quá trình học tập lại trường mỏi sinh viên được trang bị tương dõi đầy đú vê lý thuyết các môn học,nhưng khi làm những công việc thực tế thì Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh không khỏi bờ ngờ giữa lý thuyết và thực hành. Dó đó thực tập tốt nghiệp trờ thành một môn học bât buộc với mỏi sinh viên trước khi ra trường. Trong quá trình thực lập sinh viên được làm quen với các công việc thực tế, vận dụng và lõng hợp nhùng kiến thức đà học đê giải quyết nhùng vãn đê trong thực tiền, củng cố và hoàn thiện nhùng kiến thức đà được trang bị trong quá trinh học tập.

Qua thời gian thực tập tại Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Nhật Minh , em đâ rút ra được rất nhiêu kinh nghiệm thực lẽ mà khi ngôi trên ghế nhà trường em chưa được biết. Đẽ có kiến thức và kết quà thực tê ngày hóm nay, trước hết em xin chân thành cám ơn các thây cô giáo trong khoa cơ khí trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội đà giảng dạy và trang bị cho em nhùng kiên thức cơ bản. đồng thời tận tinh hướng dàn Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh em trong quá trinh thực tập. Bên cạnh đó. em xin gùi lời cám ơn chân thành đến ban lành đạo, các cán bộ công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại và Sàn xuất Nhật Minh đà giúp đờ và tạo mọi điêu kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tõt quá trinh thực tập.Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, do còn nhiêu sai sót. Em mong các thây cô chi bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh kêt quà tôt hơn. Em xin chân thành càm ơn!

Hà Nội,ngày 25 tháng 12 năm 2022

Sinh viên

Bùi Đãng Quang Huy

CHƯƠNG I: TỐNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH vụ THƯƠNG • • • • MẠI VÀ SĂN SÂN XUẤT NHẬT MINH

l.l.Giới thiệu sơ lược vé Công ty

1.1.1 Tên công ty

Công ty Trách nhiệm hừu hạn Dịch vụ Thương mại và Sàn xuất Nhật Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh Minh

1.1.2.Địa chi văn phòng của Công ty

226 Đường Trung Tựu – Phường Tây Tựu – Bắc Tù’ Liêm -Hà Nội

1.1.3 Ngành nghề kinh doanh của công tỵ

Công ty chuyên hoạt động (rong lĩnh vực sàn xuất và phân phối: chi tiết nhỏ chất liệu inox , nhôm với số lượng lớn cho công ty bên Nhật 1.1.4. Năm hình thành công ty

Công ty được hình ( Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh hành tù’ tháng 4 / 2020

1.2 . Cơ cấu tô chức cùa công ty

 • Giám đốc

 • – Thư kí

 • – Quản lí chính

 • – Tố trưởng ( 3 người cho 3 ca )

 • – Phòng sản xuất

 • – Phòng kiếm tra cuối

1.3. Chức năng các phòng ban

* Giám đốc

 • – Đê ra chính sách, mục tiêu, chi tiêu thích hợp với mục tiêu của công ty, làm

cho công ty họat động có hiệu quả

 • – Xác định trách Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh nhiệm và quyền hạn các bộ phận trong cơ câu tố chức của công ty và các môi quan hệ giừa các bộ phận với nhau.

 • – Quyết định chiến lược kinh doanh đà được công ty đê ra.

 • – Phê duyệt các tài liệu.

 • – Bô sung và đào tạo nhân lực đủ khả năng đáp ứng khõi lượng công việc.

 • – Trực tiếp chỉ đạo các phòng ban trong công ty.

 • – Tìm và tạo thị trường, ký kết các hợp đồng gia công, chê Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh tạo các sản phãm.

 • – Tiếp xúc với khách hàng, nắm bắt các yêu câu của khách hàng.

 • – Trao đôi và sọan thảo hợp đông, xem xôt các họat động do khách hàng yêu

câu đê trình lên Giám đốc xem xòt và ký kết.

 • – Theo dõi tiên độ làm việc phù hợp với hợp đồng.

 • – Khi Giám đõc đi vắng, Giám đõc ủy quyền cho Thư kí và Quàn lí chính phụ trách xử

lý các họat động trong công ty. Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh

 • – Chủ trì các cuộc họp trong công ty.

* Thư kí

 • – Thay mặt Giám đõc làm Việc với khách hàng, xem xôt các họat động sàn

xuât và lập kê hoạch sàn xuất.

 • – Kiêm tra, duyệt các phiêu câp vật tư theo dự toán.

 • – Được Giám đôc ủy quyền điêu hành khi Giám đóc đi vắng.

 • – Trên CƯ sớ kế họach đã dược xác định trong phạm vi cho phóp tùy theo tính

châì công việc mà huy động nguồn vốn Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh thích hựp, báo đâm cho các họal dộng sân xuất kinh doanh cúa công ty dưực thực hiện với hiệu quá kinh tô cao.

 • – Lập dự tháo về tài chính và thống nhất với kế họach sân xuất kinh doanh cùa

công ty.

 • – Thanh toán dây đù, đúng hạn kịp thời, đúng chê độ các khoán thanh toán.

 • – Phải trả ngân sách nhà nước, thanh toán các khoản cân thiết với khách hàng

và với nhân viên và thu hồi vốn với Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh các khách hàng còn thiêu nợ nêu có.

 • – Trích lập và sử dụng các quỳ theo đúng chính sách chê độ và mục đích.

 • – Thường xuyên kiêm tra tài chính đôi với họat động kinh doanh.

* Quán lí chính

 • – Chỉ đạo các đơn vị sàn xuât bào đàm đúng thiết ke, đúng tiên độ và bào đâm

an tòan lao động.

 • – Tố chức phối hợp giừa các đơn vị sân xuât và phân phôi điồu động giừa các

đơn vị.

 • –  Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh Lập các bán vè chi tiết cho các tô sán xuất theo yêu câu hựp dông.

 • – Giái quyết và trình lãnh dạo giãi quyết khi có sự có xây ra trong quá

trình

ó

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị công ty tnhh dvtm và sx nhật minh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart