Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

98.000

Category:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

fff

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

raHUTFCH

1 a                  TRƯỜNG DẠI IIỌC CÔNG NGĨIẸ TP. ĨICM

DạihọcCỏngnghôTp.HCM

KHOA KÉ TOÁN – 1À1 CHÍNH – NGÂN HÀNG


BÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP

KÉ TOÁN VÓN BẢNG TIÈN CỦA CÔNG TY TNHH Tư VẢN-KÉ TOÁN THANH TRÍ

Ngành: KÉ TOÁN

Chuyên ngành: KE TOÁN TÀI CHÍNH

Giang viên hưóng dản: TS.NGƯYÈN THƯ HIÊN Sinh viên thực hiện: NGƯYẼN THỊ HÒNG NGỌC MSSV: 1 11 4030 850 ĩ.ớp: 11CKTC11

TP. Hồ Chí Minh. 2014

LÒI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu cúa tôi. Nhùng kết quá và các số liệu trong báo cáo thực Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí tập tốt nghiệp được thực hiện tại công ty TNHH Tư Vẩn-Kế Toán Thanh Trí. không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhã trường về sự cam đoan nảy.

TP. Hồ Chi Minh, ngày 8 thảng 8 năm 2014

Ký tên

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

LỜI C ẤM ƠN

Đẻ hoàn thành tốt bài thực tập tốt nghiệp, đánh dấu kết quá học tập của em trong suốt thời gian học tập tại trường Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí vã thực tập tại công ty vì thế :

  • Em xin câm ơn các thầy cô trong trường và đặc biệt là thầy cô khoa Ke toán – Tài chính đà truyền đạt cho em nhùng kiến thức đề em có thề hoàn thành tốt đề tài nãy.

  • Em xin câm ơn cô Nguyền Thị Hiền đà tận tinh hướng dần. giúp đờ em trong suốt thời gian viết báo cáo.

  • Em xin cám ơn chú Nguyền Minh Triều cũng các anh chị phòng kế toán công ty TNHH Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí Tư Vấn-Kc Toán Thanh tri đà tạo điều kiện cho em được thực tập. học hói và cung cấp tãi liệu cho em. đê em có thế hoàn thành tốt bài thực tập.

TP.HCM. ngày 8 tháng 8 năm 2014

Argzọ en thị Hồng Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÌ NGHĨA VIỆT NAM Dộc lặp – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT THỰC TẬP

Hụ vá tên sinh viên : Nguyên Thị Hồng ngọc hissy: 1114030850

Khoá: Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí 2011

I. Thời gian thực táp

2. 80 phàn thực tảp

3 Tinh jhiin trách nhiệm với công viộc vá ý thừc chóp hành kỳ luầt


.Gí..         .3ữXjJh.. .Mừxi


.. Caéi


4. Kẻt quà thực tặp theo đé tàiỵ ‘

…….<3x. LnAKwQ. ..£rt2**….t. ..,Jux.. jl’iQ…………………….đi…..Ẳưa>:………….

…………XoìMnXoL Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí………………………….hãj…..hÁL’…C.ữjo………………….

5 Nhận xét chung               _                      .

…….>AuL..rtAvaÀÍd…lvn6…………………………………………………………………


KvK.


… aỉưũ:.


Ngây .£..thtag ỉ.ntm 2014

Dim vị thực tộpHọ và tên : Nguyên Thị Hông Ngọc

Lóp : 11CKTC11

Mssv :1114030850

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỞNG DẲN

BÀNG CHÁM ĐIẺM BÀO CÁO THỰC TẠP TÓT NGHIỆP

<<<123>>>

STT

Các mục cần chấm điêm

Điềm

1

Báo cáo tống họp ( 10 mục)

2

Phóng vẩn 2 chuyên gia thực thê

3

Bài tập giang viên giao cho sinh viên

4

Bộ hổ sơ tài chinh hoặc XNK. liên quan đến công ty thực tập ( bân photo đinh kèm báo cáo )

5

Hình thức của báo cáo kết quả thực tập

Tống cộng

Tp.Hồ Chi Minh, ngày Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí …. Tháng … .năm 2014

Giang viên hướng đản

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

TNHH

Trách Nhiệm Hửu Hạn

XH

XàHội

p

Phòng

BP

Bộ Phận

DV

Dịch vụ

NV

Nhân Viên

BH&DV

Bán Hãng Và Dịch vụ

HĐTC

Hoạt Động Tài Chính

LN

Lợi Nhuận

GTGT

Giá Trị Gia Tâng

TNDN

Thu Nhập Doanh Nghiệp Báo cáo thực tập tốt

BTC

Bộ Tài Chính

CĐKT

Cân Đối Kế toán

TK

Tài Khoán

TM-DV

Thtrơng Mại -Dịch Vụ_______________________

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền của công ty tnhh tư vấn kế toán thanh trí
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart