Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

fff

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

fff

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

fff

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

fff

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

fff

Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

fff

J£ò’i eẩm (ỉn

Thực tập tốt nghiệp đối với mồi sinh viên là một việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là một thư thách trước khi ra trường, đồng thời cùng là cơ hội cọ sát đau tiên đối với công việc sau này. Sau hai tháng thực tập (26/03- 18/05/2012) em đà bước đau làm quen với môi trường làm việc mang tính đặc trưng của nen hành chính Việt Nam và cũng đà học hói được rat nhiều kinh nghiệm. Bèn cạnh đó, em đã hoàn thành ban báo cáo thực tập với nội dung việc thực hiện cơ chế một cửa. một Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy cửa liên thông tại ƯBND huyện Câm Thủy, bân báo cáo được hoàn thành là nhờ sự quan tâm cùa Ban lãnh đạo học viện Hành chinh. ƯBND huyện Câm Thủy, Giăng Viên hướng dẫn- Nguyen Đức Thang và các anh chị tại cơ quan thực tập. Quan bàn báo cáo này, em xin gứi lời cam ơn sâu sac đen:

Ban lãnh dạo học viện hành chinh dã tạo diều kiện cho em về thực tập tại ƯBND huyện cầm Thủy.

Ban lành đạo Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy UBND huyện Câm Thủy đà tiếp nhận, và tạo nhùng điều kiện tot nhất dê giúp dờ em trong quá trinh thực tập.

Ông Phạm Quốc Bão-Chánh văn phòng ƯBND và HĐND huyện Câm Thủy; Bà Phạm Thị Thủy-Trưởng bộ phận một cưa. một cửa liên thông, các bác, các chú và toàn thê các anh. chị tại cơ quan thực tập đà tận tinh giúp đờ, hướng dẫn em trong quá trình thực tập, dong thời cung cap những thông Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy tin, so liệu can thiết đê em hoàn thành bài báo cáo này.

Thay Nguyền Đức Thắng dà tận tinh, giúp dờ em hoàn thiện bài báo cáo thực tập này.

Mặc dù đà rat co găng nhưng do thiếu những kinh nghiệm thực te do thời gian tiếp xúc với công việc là không nhiều, vi vậy ban báo cáo thực tập này không thê tránh nhùng sai sót nhất định, em rất mong nhận được sự đánh giá cùa thầy cò và các bạn dê Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy bán báo cáo này dược hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành câm ơn.

LỜI MỞ ĐÀI’

Nhảm đạt được bước chuyên căn ban trong quan hệ và thủ tục giãi quyết còng việc giừa cơ quan hành chính nhà nước với tò chức, công dàn, giám phiền hà cho tô chức, cóng dàn, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền cùa cán bộ, còng chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quá quan lý nhà nước.Chính vi những Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy li do trên mà hàng loạt các nghị quyết, quyết định đà được ban hành trong thời gian vừa qua nhằm cài cách các thu tục hành chính: Nghị quyết so 38/CP ngày 04 05/1994 về cãi cách một bước thủ tục hành chinh. Quyết định so 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/092001 /cùa Thú tướng Chinh phú đà xác định phái đây mạnh cãi cách thù tục hành chinh. Quyết định sổ 181/2003/QĐ-TTg ngày Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy 04/09/2003 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa”, Quyết dịnh sổ 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ che “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chinh nhà nước tại địa phương.

Tại Thanh Hóa việc cái cách thu tục hành chính và việc thực hiện cơ che một cửa. một cửa liên thông cũng được Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy thực hiện:

 • – Chi thị số 27/2003/CT-ƯBND cùa ƯBND tinh Thanh Hoá về tổ chức thực hiện cơ che “một cửa” tại cơ quan hành chính ở địa phương.

 • – Quyết dịnh số 1799/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 06 năm 2007 cua ƯBND tinh Thanh hoá. về việc phê duyệt Ke hoạch hành động thực hiện Đe án đơn giãn hoá TTHC trên các lĩnh vực quân lý giai đoạn 2007 – 2010 của Thủ tướng Chinh phũ.

 • – Chi Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy thị số 26/CT-UBND ngày 7/10/2008 về đầy mạnh thực hiện Đẻ án Đơn giàn hoá thú tục hành chinh trên các lình vực quán lý nhà nước giai doạn 2007- 2010 trên địa bàn tinh; Chi thị số 21/CT-UBND ngày 07/10/2009 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện bộ thù tục hành chính đà còng bố vả rà soát thù tục hành chinh của Chú tịch UBND tinh:

Câm Thúy là một trong số Báo Cáo Tổng Quan về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy 11 huyện mien núi cua Thanh Hóa. nơi có nhieu dong bào dân tộc thiêu sổ sinh sống, vì vậy việc cãi cách các thu tục hành chinh cũng như việc thực hiện cơ che một cửa. một cửa liên thông góp phan vô cùng quan trọng trong việc quan lý ớ địa phương cùng như tạo thuận lợi cho đồng bào và các tỏ chức trên địa bàn của huyện:

 • – Quyết định số 3678/QĐ-ƯBND ngày 17 tháng 11 năm 2004 cua UBND tinh Thanh Hoá Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy . về việc phê duyệt đề án cãi cách hành chinh theo cơ chế “Một cửa" cua ƯBND huyện Câm Thuỳ.

 • – Quyết định sổ 241/QĐ-ƯBND ngày 01 tháng 4 năm 2005 của UBND huyện Câm Thuỷ về việc thành lập “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trá kết quà” theo cơ chế “một cửa" thuộc văn phòng HĐND và UBND huyện.

 • – Quyết định số 208/QĐ – UBND ngày 15 tháng 3 năm 2005 của ƯBND huyện Câm Thuỷ Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy về việc ban hành quy che về tô chức, hoạt động của “Bộ phận nhận hồ sơ và trã kết quà”.

Trong quá trinh thực tập tại văn phòng mã trực tiếp là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trà kết quà của UBND huyện Câm Thủy em đà có cơ hội tiếp nhận hồ sơ. kiêm tra tính phù hợp cua các loại hồ sơ. hướng dần công dân tô chức bô sung hồ sơ nếu còn thiếu, chuyên hổ sơ đen các phòng ban chuyên Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy môn. đồng thời trực tiếp trá kết quá cho tổ chức, công dân. Qua quá trinh thực tập ờ đây,em đà có những cái nhìn cụ thè về việc cãi cách thú tục hành chính nói chung và việc thực hiện cơ che “một cửa, một cửa liên thòng" nói riêng. Sau đây là bán báo cáo chi tiết về quá trinh thực tập của em

Ket eau ban báo cái ngoài lời cam ơn, lời mơ đau thi bao gom ba phan. Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy

MỤC LỤC

Trang


Lời Cảm ơn

Lời Mờ Đầu

PHẢN I: Báo Cáo Tổng Quan về Thời Gian Thực Tập Tại Bộ Phận Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Thuộc 1’BND Huyện cầm Thủy

II. Đôi Nét về Huện cẩm Thủy Và Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy Bộ Phận Một Cứa, Một Cửa Liên Thông Thuộc l BND Huyện cẩm Thủy-Thaiilì Hóa

Phần II: Thực Trạng Hoạt Động Cùa Bộ phận Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy Một Cửa, Một cửa Liên Thông Tại CBND Huyện Cam Thủy – Thanh Hóa

II. 1 Nhũng Thành Tựu Đạt Dược

• • •

 • 11.2 ………………………………………………………………………………………

Nhũng Hạn C hế còn Tồn tại

 • 11.3 ………………………………………………………………………………………

Nguyên Nhân Cùa Những Hạn C hế này

Phần III: Một Số Kiến Nghị Sau Đợt Thực Tập Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả

Thực Hiện Cơ Chê Một cửa, Một cửa Liên Thông

Tại UBND Huyện cẩm Thủy

KÉT LUẬN………………………………………………………………………….33

Danh Báo Cáo Tổng Quan về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy mục tài liệu tham khảo…………….

NHẬT KÝ THỰC TẬP…………………………………………………………..

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẺT TẤT

1, ƯBND: ửy ban nhân dàn

 • 2, HĐND: Hội đồng nhân dân

PHẢN I:

Báo Cáo Tổng Quan về Thòi Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại VBND Huyện cẩm Thủy

I. Báo Cáo Tông Quan

 • 1. Thời Gian Thực Tập, Mục Đích Của Đựt Thực Tập

  • 1.1. Thời Gian Thực Tập

Thời gian thực tập cùa em tại văn phòng bộ phận tiếp Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy nhận ho sơ và tra kết quã của Uy Ban Nhân Dân huyện Câm Thủy-tinh Thanh Hóa bat đầu từ ngày 26 thang 04 năm 2012. kết thúc vào ngaỳ 18 tháng 05 năm 2012.

 • 1.2. Mục Đích Cua Đợt Thực Tập

Là sinh viên chuyên nghành Quán Lý Cóng, sau khi đươc học tập tại trường với nhừng kiến thức cơ bân và chuyên sâu về nen hành chinh, thời gian thực tập là thời gian em có thê có được cái nhìn thực te. chính Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy xác về những gi đang diễn ra. Đãc biệt là ờ huyện cẩm Thúy-một huyện mien núi của tinh Thanh Hóa. nơi tập trung rat nhiều đong bào các dân tộc thiêu so.Việc thực tập văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trà kết quả cùa UBND huyện Câm Thủy, có thê giúp em đánh giá đúng, du về việc thực hiện cái cách thù tục hành chinh cùng như việc áp dụng cơ che “một cửa. một cửa liên thòng” trong van đề Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy giãi quyết công việc cho công dân và tô chức.

 • 2. Địa Điềm Thực Tập

Qúa trinh thực tập của em được tiến hành tại vàn phòng tiếp nhận hồ sơ và trá kết quà cua ủy Ban Nhân Dàn huyện Câm Thúy- tính Thanh Hóa.

 • 3. Nội Dung Thực Tập

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trá kết quá thuộc UBND huyện Câm Thúy là nơi tiếp nhận hổ sơ của công dân và tỏ chức, kiêm tra tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dần Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy còng dàn. tò chức bò sung hồ sơ nếu thay còn thiêu, chuyên hồ sơ của công dân, tỏ chức đến các phòng ban chuyên món. cơ quan có thâm quyên

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy
Báo Cáo Tổng Quan Về Thời Gian Thực Tập Tại Văn Phòng Một Cửa Tại UBND Huyện Cẩm Thủy
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart