Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

52.000

Category:

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

15104

LV.ThS

ĐHKTỌD


LÉ ỵ VI rự

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc OÃN í ĨJ • Tt "í–■ –


BÀoĐAMĩĩưcHOỬACHỮẴ CÁC NHÁ MÁY DIỆN CÙA TỔNG CÔNG TY oộ Lực oAu BỈ Ýíệr NAM

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH DOANH THƯƠNG MẠI • • •

HÀ NỘI, NĂM 2018

LỜI CAM ĐOAN

l ôi đã dọc và hiểu vè Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, rỏi cam kết bằng danh dự cá nhân răng nghiên cửu này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu VC sự trung thực trong học thuật.

Tác giá luận văn

Lê Ọuí Tự

LÒI CẤM ƠN

Lời đàu tiên tòi xin gửi lời Iri ân sâu sẩc đèn PGS.TS. Nguyền Thừa Lộc là người (rực tiêp hướng dan, chi bao cho tòi trong quá trình nghiên cửu thực hiện Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam luận văn này.

Tòi xin gửi lời cám ơn đen nhà trường, khoa vã các ban ngành đoàn thè cua trường Đại học Kinh tè Quỏc Dãn đã tạo mọi điêu kiện thuận lọi cho học viên (rong suòt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Cuối cùng, tôi muốn dành lời cam ơn đến gia dinh, cơ quan, bạn bè và người thân đà het lòng ung hộ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam đe tòi có thê hoàn thành tốt luận văn cua mình.

Xin tràn trọng cam ơn!

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VẢN THẠC sỉ VỀ Những điềm cần sửa chừa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SDH

…..ìAaxAL. ..íl iax.


.uaa…..íj»xằ.u…ì

……..OautjtaJ J6WL …Vui. …ĩkc.. .xklcivL

………………….xũx. Aux.a.. Aac.-YAoAiVv………………………..

………………………..aVAC..AỮL 11.. .ÃA.AY BẢO ĐẢM VẬT TƯ CHO SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC dầu khí việt nam .VA…. ……VcAAAu.A?.

—À. a. a ..na. … LXAẬ. .. <&x. .Ux~. Lcvl.     AkHUỴ-7……..

. … Xu.A…. Ỹuxtv… Xt.. Acul … a………………………………………………

— ..tklUb.Od. .2…….Cd.íL..ì’ũ t ..AciJU. …4<u… Avtik.AYv.UX 2….Ặ……………………………

….ÚYùXLh…7Xu.CK Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt

nam ..’.A..Av,u..:Aft.tÀ’QưA….p.xA’…r.tíxa’…..‘ÀÁ.’Cvi,…………….Au…….A.

A-… Í .w …Ò………….’..Cac.          ..c.vxn..’.7dA……(La,….ụ.kcl …. aáa…….L’Ù..A………..

Chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rò họ tên)

BẢN NHẬN XÉT


LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TÉ về đề tài: BẲO ĐẢM VẬT Tư CHO SỬA CHỬA CÁC NHÀ MÁY Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam ĐIỆN CỦA TỎNG CÒNG TY ĐIệN Lực DẲU khi việt nam

Chuyên ngành: Quân trị kinh doanh Thương mại

Cao học viên : Lê Quý Tự

Người viết nhận xét: PGS. TS. Đình Vãn Thành

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trách nhiệm trong Hộỉ đồng: Phản biện 1

Sau khi đục toàn bộ bân luận văn thạc sỹ kinh tể của cao học viên: Lé Quý Tự, gôm 112 trang, vê đê tài: “ Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam Bảo đảm vặt tư cho sửa chừa các nhà máy diện của Tổng công ty điện lực dầu khỉ Việt Nam”, tôi có một số nhận xét và đánh giá như sau:

ỉ. về tỉnh cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Việt Nam đang trong quá trình xây dụng thị trường mua bán diện cạnh tranh và đó chính là sức ép buộc các nhà máy phát điện phải hoàn thiện hoạt động bảo đảm vật tư cho nhà máy hoạt động bình thường, có Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam khà năng tham gia vào thị trường bán buôn điện nói chung, nhất là ờ thời điềm có giá bán buôn cao nhàt. Mặt khác, việc bảo đảm vật tư cho sửa chừa các nhà máy điện của doanh nghiệp cũng phải không ngừng hoàn thiện đẻ cung ứng vật tư đúng thời diêm,chủng loại, chất lượng cao và giá hợp lý . Đây là vấn đề không mới nhưng trước tình hình thị trường và môi trường kinh doanh đang thay đổi ràt nhanh và khó lường. Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam Vì vậy, đề tài nghiên cứu của CHV là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Dề tài luận văn cỏ đối tượng và mục đích nghiên cứu rõ ràng nên không có sự trùng lắp với các đề tài khoa học, luận văn và luận án đà công bổ mà tôi được biết.

Tên dề tài và nội dung nghiên cửu là phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của một đề tài luận văn thạc sỳ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam và quản lý Thương mại.

2. về một số kết quả đạt đưọc và thành công chù yếu

Luận văn có kết cấu 3 chương theo kiểu truyền thống đă chửa dựng được các nội dung nghiên cứu phài giải quyết. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phù hợp với đôi tượng và mục tiêu phải giải quyết của đê tài luận văn.

Một số thành công chính của luận văn là:

-Dã làm rõ được một số vắn Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam đề chung về bào đâm vật tư cho sửa chừa ở các nhà máy điện. Trong dó, đà hệ thống hóa được khái niệm, đặc điềm, các nội dung, các

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam
Bảo đảm vật tư cho sửa chữa các nhà máy của tổng công ty điện lực dầu khí việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart