bảo quản nông sản

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

bảo quản nông sản

bảo quản nông sản

fff

bảo quản nông sản

fff

bảo quản nông sản

fff

bảo quản nông sản

fff

bảo quản nông sản

fff

bảo quản nông sản

fff

Bộ GIAÓ nục VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên) Nguyễn Thị Bích Thuỳ. Đinh Sơn Quang

GIÁO TRÌNH

BAO QUAN NONG SAN

Hà Nội. 2005

LỚI NÓI ĐÀU

Cày trỏng nói riêng và thực vật xanh nói chung đóng góp phàn quan trọng trong việc cung cấp bảo quản nông sản thực phẩm cho con người và vảt nuôi. Chúng tiền hãnh quang hợp qua đó mã năng lương cùa bức xạ mặt trói được biên thành năng lượng hóa hoc và đưọc dư trừ trong các thành phần chất hứu cơ cứa cây trồng như gluxit. protein, lipit…. Con người và vật nuôi sử dụng nảng lương vã các chất dinh dirờng khác có trong thức ăn thực vật. Con người ngoài việc sử dụng thức ăn thực vãt còn sứ dụng thức ăn động vật tir vặt nuôi và bảo quản nông sản các hoai động khác như săn băt trên rừng vã ngoài sông, ngoài biền.

Sán xuát nông nghiệp toàn cầu đang đứng trước những thách thức cực ký to lòn. Đó là:

-Diện (ích đát cho sán xuàt ngày một bi (hu hẹp do công nghiệp hóa, đô thi hóa; do (hiên tai; do đát đai bị thoái hóa.

 • – Đè làm tăng năng suất cây tròng, vặt nuôi, các gióng mói có năng suất cao trong đó cổ bảo quản nông sản có cá các giong bién đói gcn phải được sử dụng: phân hóa học. thuốc hóa hoc báo vệ thực vật. các chất khăng sinh, chắt lăng trọng phái được sứ dụng…Diều đó mâu thuẫn với nhu cầu cứa người tiêu dũng hiên nay là cản có thực phẩm an loàn cho sức khóc.

 • – Dãn số thè giói tăng không ngirng (khoáng 7 tý năm 2050) đôi hỏi đươc cung cấp nhiêu thức ăn hon nừa.

ớ Việt nam. đắt nước nhiệt bảo quản nông sản đới nóng ấm. tốn that sau Ihu hoạch cùa cây trổng vã vãl nuôi lã khá lởn. Trung binh, tòn thát sau thu hoạch hạt nông sán khoáng 10%. rau khoáng 35% và quá khoảng 25%. Vì vậy. nệu làm giám tòn thát sau thu hoạch thì vôi sán lượng cây trồng và vật nuôi săn cứ, chúng có thẻ nuôi sống đưọc nhiều người hon mil không cản phái tăng nâng suát và diện tích tròng trọt, chàn nuôi, những ván đẻ nan giái bảo quản nông sản hiện nay trong sán xuát nông nghiệp.

Tốn thát sau thu hoạch xuát hiện ớ lát cà các quá (rình sau thu hoạch như châm sóc sau thu hoach. vặn chuyền, tồn trừ. chề biến, bao gói. phân phổi….

Do đó. nghiên cữu các quá trinh sau thu hoạch nông sán đăc biệt là quã trinh báo quan nông sán đe tiền lới han ché lổn thất sau thu hoạch là một vần đe cấp thiết.

Giáo trinh "Báo quán nông bảo quản nông sản sán" ra đởi sè đóng góp một phản vào nhúng cố găng nhăm lãm giám lốn that sau thu hoạch nói trẽn.

Trong giáo trinh, các vấn đế chinh của cóng nghê sau thu hoạch đtrơc trinh bãy là:

 • –  Tốn th.it sau thu hoạch và hướng hạn ché nó (Chương I);

 • –  Đặc điẻm cùa nồng sán (Chương II. Ill, IV);

 • –  Môi trường báo quàn (Chương V. VI);

 • –  Bao gói và lưu kho (Chương VII bảo quản nông sản , VIII);

 • – Các nguyên lý VỈI phương pháp bảo quản (Chương IX).

 • – Một số vắn đe quan trọng khác cứa cõng nghệ sau thu hoach như quán lý chất lượng sán

phâin sau thu hoạch: vận chuyên, phân phối và tiép thi sán phầm cùng phần nào đưọc thê hiên (Chương X. XI).

Giáo trinh cùng giới hạn ó một sổ sán phâin cây trồng, ó thực phâin dũng cho con người mã chưa tới sán phàm động vặt vã thức ăn chăn bảo quản nông sản nuôi.

Tuy nhiên, với các thõng tin trong giáo trinh, sinh viên các tnrởng đai hoe. cao đăng nóng nghiệp nói chung và đại học. cao đăng công nghiệp thục phàm nói riêng có thẻ tham kháo cho chuyên môn cùa mình. Nỏng dân. nh?! chẻ bién, nhà báo quán và người tiêu dùng nông sán. thực phàm có thẻ tìm tháy các thông tin cản thiết cho hoạt động sán xuát kinh doanh và liêu dùng cùa mình.

Dù không mong bảo quản nông sản muốn nhung chắc chán giáo trinh này còn có nhiéu thiếu sót. Tập (he túc giá viết gião trinh trân trong nhúng ý kiến đông góp cita độc giá đe giáo trình ngây môt hoãn thiện hơn.

MỤC LỤC

1X51 NÓI DÂU

MỤC LỤC

NIỊỮNG Cllừ VET TAT TRONG GIÁO TRĨNI1

MỠ DÂU

CÁC VẠN ĐE CHUNG

 • 1.2.  Thực bảo quản nông sản phàm…………………………………………………………………………..

 • 2.7.   Lã biện pháp khởi đầu đê thực hiên công nghiêp hoá. hiên đai hoá nông nghiệp

nông thôn

CHƯƠNG I

TỎN THÁT NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH

 • 2.2   Đánh giá tôn thãi nông sản…………………………………………………..7 bảo quản nông sản

CÂU HOI CUNG CÓ KIEN THỨC CllVƠNG 1

CHƯƠNG II

ĐẠC ĐEM CƯA NÔNG SAN

2.2.I loa và hoa cắl bảo quản nông sản

CHƯƠNG III

NHƯNG TÍNH CHÁT VẬT LÝ VÀ NHIÊT bảo quản nông sản CỦA KHỚI HAT NÔNG SẤN

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “bảo quản nông sản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phản biện xã hội của mặt trân tổ quốc việt nam từ thực tiễn quận long biên, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart