Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

fff

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

fff

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

fff

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

fff

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

fff

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch

fff

BỌ GIÁO DỤC’ VÀ ĐÀO TẠO   BỌ VÀN HÓA, THẺ THAO VẢ Dư LỊCH

VIỆN VÀN HÓA_NGHẸ_THUẬT_QUÓC_GIA VIỆT NAM

Hoàng Thị Hoa

BẢO TỐN DI SẢN VĂN HÓA KHU vực TÂY YÊN TỬ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LICH

(‘huyên ngành: Quăn lý Văn hóa MA số: 62 31 06 42

LĨIẠN ÁN TTÉN sĩ VĂN ĨTÓA nọc

NGUÔI IIƠÓNG DÀN KHOA I!()(‘:

PGS.TS. DẠNG VĂN BÀI

Hà Nội – 2015

LÒÌ C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rang, ban luận án liến sĩ Bão tôn di sàn vàn hóa khu vực Tây Yên Từ gan với phát tríên du lịch là do tôi viết và chưa công bố. Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch Trong quá trinh thực hiện luận án. tôi đà kế thừa những nguồn lài liệu cua các nhà nghiên cứu di tiước và cỏ trích dần day đủ. Ket quả nêu trong luận án lã trung thực.

Tôi xin chịu trách nhiệm về lòi cam doan này.

Hà Nội, ngày 19 thảng 12 năm 20 ỉ 5

Tác già

Hoàng Thị Hoa

MỤC LỤC                  Trang

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT TRONG LUẬN ÁN

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch DANH MỤC

BẢN ĐÕ TRONG LUẠN ÁN…………………….

Mơ DÂU

Chương 1: Cơ SỜ LÝ THƯYẺT, TÔNG QUAN TÌNH HÌNH

NGHIÊN cứu KHƯ vực TÂY YÊN TỪ

1.1

sờ lý thuyết

1.3…………………………………………………………………………………………….

Tong quan tình hình nghiên cứu liên quan đen Luận án

1.4.  1 lệ thong di sân vãn hóa khu vực I ay Yên Tử

riêu kết chương 1 Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch 46

Chương 2: THựC TRẠNG BÁO TÓN DI SÁN VĂN HÓA KHI’ vực

TÂY YÊN TỬ GÁN VÓI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tiểu kết chương 2

Chương 3: ĐỊNH HƯƠNG VÀ GIÃI PHÁP BẢO TÔN 1)1 SẢN VĂN

HÓA KHU Vực TÂY YÊN TƯGẨN VƠI PHÁT TRIỀN DU LỊCH

  • 3.1.  Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch Định hướng bảo ton di sản vãn hỏa và phát triền du lịch khu vực Tây

Yên Tứ

  • 3.2.  Giải pháp bào ton di sản vãn hóa gan với phát triển du lịch khu vực

Tây Yên Tử

Ticu kết chương 3

KÉT LUẬN

DANH MỤC BẢI VIÉT CỬA TÁC GIÁ DÀ CÒNG BÓ……………………………..125

TÀI LIỆU THAM KIIÁO………………………………………………………………………..126

Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch PHỤ LỤC139

DANH MỤC CÁC CHỪ VIẾT TÁT TRONG LUẬN ÁN

<<<123>>>

1.

BCĐ PT DL

: Ban chí dạo phát triến du lịch

2.

BQL

: Ban quân lý

3.

CN

: Công nghiệp

4.

CNH – HDH

: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa

5.

ĐT293

: Đường tinh 293

6.

KCN

: Khu công nghiệp

Bảo 8.

Nxb

PT-TII

: Nhà xuất ban

: Phát thanh truyền hình

9.

QD

: Quyết định

10.

QI.

: Quốc lộ

11.

QL1A

: Quốc lộ 1A

12.

QI.18

: Quốc lộ 18

13.

STT

: Số ihớ lự

14.

TNIII1

: Trách nhiệm hừu hạn

15.

Bảo

TNHH TM

: Trách nhiệm hữu hạn thương mại

16.

Tr

: Trang

17

ƯBND

: Úy ban nhàn dàn

18.

UNESCO

: To chức giảo dục. khoa học vã vãn hóa

19.

UNWTO

cua Liên Hợp Quốc

: Tô chức Du lịch thế giới

20.

VHTT

: Van hóa thòng tin

21

VHTT&DL

: Van hóa Bảo tồn di sản văn hóa khu vực

• •        1                                 i. 1-     1     . 1 . . 1 .

. – – –           11 t-‘- – ‘< ‘•

DANH MỤC BAN DO TRONG LCẠN AN

Bân đo 1: Ket noi giao thông các di tích

71


MỞ ĐÀU

1. Lý do chọn đề tài

Di sân vãn hóa bao gom di sân vãn hóa phi vật thẻ và di sàn văn hóa vật thè. là san phâm linh thân, vật chai có giá trị lịch sử, văn hóa. khoa học, dược hru truyền tir the hệ này qua the hệ khác [56]. Di Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch sán có nhiều loại, di san vật the và phi vật thê ứ nhiều dạng thức lon tại khác nhau từ di san văn hóa. di sân thiên nhiên, di sân hồn hợp với dạng ton tại dơn lé. dạng ton tại như một khu di san với những đặc trưng chung. Không gian sinh tôn phong phủ ton tại và phát triển trên nhiêu dịa bán, địa hĩnh khác nhau. Chinh vì vậy. cách ứng xư đối với moi di san cụ thê khác nhau và Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch cách thức bao lon cho từng loại di sản cùng khác nhau.

Van hóa là điêu kiện và mồi trường đê cho du lịch phát sinh và phát triển. C ung với tài nguyên tự nhiên, tài nguyên vãn hỏa là một trong nhừng điêu kiện đặc trưng cho việc phát triền du lịch cua một quốc gia. một vùng, một địa phương. Giá irị cùa nliừng di san văn hóa; di lích lịch sư. các còng trình kiên trúc, các hình thức nghệ thuật Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch , các tập quán, lề hội, ngành nghe truyền thống… cùng với các thành lựu kinh le. chinh (rị, xà hội. các cư sư văn hóa nghệ thuật, các báo tàng… là những doi tượng cho du khách khảm phá. thưởng thức, cho du lịch khai thác và sư dụng. Sự khai thác và thu lựi nhuận từ tài nguyên củng việc xây dựng các khu diem du lịch dều phân ánh tri tuệ vả sức sáng tạo cùa loài người. Chính Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch nhưng lài nguyên này không chi lạo ra môi trường, diều kiện cho du lịch phát sinh, phát triển mà còn quyết định quy mô. thể loại, chất lượng và hiệu quà hoại động du lịch cua một quốc gia. một vùng, một địa phương.

Xét ớ góc độ kinh tế, nhờ cỏ du lịch đà lạo ra một nguồn thu nhập cho phép các dịa phương tích luỹ vả phát triền kinh tế – xà hội; trong dó có vãn hóa. Nhờ đó Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch các di sân ván hóa được bào vệ. tu sửa, tòn tạo đong thời với việc xây dựng mới các cơ sớ văn hóa và làm phong phú thêm các giá trị văn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khoi Hai Thu Vi.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ qlnn đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông cửu long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu tình hình trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông tại tỉnh bến tre năm 2018
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch
Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart