Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

74.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

Add your review

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá

fff

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA – BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ Dư LỊCH

BÙI VĂN THỌ

BÀO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRÒ XUÂN PHÀ GẮN VỚĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN, TÌNH THANH HÓA

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH THANH HÓA – BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÁN HÓA, THẾ THAO & DU LỊCH

BÙI VĂN THỌ

BÁO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRÒ XUÂN PHÁ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN,

TĨNH THANH HÓA

LUẬN Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá VĂN THẠC sĩ

Chuyên ngành: Quán lý Văn hóa

Mã số: 8.319.042

Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thanh Hà

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan nhừng nội dung trong Luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dân cùa TS Lô Thanh Hà. Mọi tham khào dược dùng trong Luận vãn dều dược trích dần nguồn góc rò ràng. Các nội dung nghiên cứu và kẽl quà trong dô lài này là trung thực Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá và chưa từng dược ai công bô trong bât cứ công trình nào.

Thanh Hóa, ngày ĩháng 6 năm 2021

Tác giả luận văn

Bùi Văn Thọ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

Chừ viẽt tât

DSVH

HĐND

NQ

Nxb

QLNN

TP.

UBND

UNESCO


VHJT&DL


Chừ viết đây dù

Di sản văn hóa

Hội đỏng nhân dân

Nghị quyết

Nhà xuất bàn

Quyết định

Quản lý nhà nước

Thành Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả oắn với nhát triển du lích trên đín bàn hu ện thn ủy ban nhân dân

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Tớ chức Giáo dục, Khoa học và Vãn hóa Liên Hiệp Quốc)

Văn hóa, Thế thao và Du lịch

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỬ VIẾT TÁT

MỤC LỤC

MỜ ĐÀU

 • 2. LỊCH SỬ NGHIÊN cứu VÃN ĐÈ Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá 3

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ THUYẾT CỦA CÔNG TÁC BÀO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VÀN HÓA GÂN VỚI PHÁT TRIẼN DU LỊCH VÀ TỐNG QUAN VỀ TRÒ XUÂN PHẢ

 • 1.1. Cơ SỜ LÝ THUYẼT CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá GIĂ

TRỊ DSVH

 • 1.1.2. MÔI QUAN HỆ GIỮA BẢO VỆ, PHÁT HUY DSVH VÓI PHÁT

TRIẼNDULỊCH

 • 1.1.3. QUAN ĐIẼM, ĐƯỜNG LÕI CỦA ĐÀNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO

VỆ, PHÁT HUY DSVH GẦN VỚI PHÁT TRIẼN DU LỊCH

TIẼU KẼT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá CÒNG TÁC BÀO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRÒ XUÂN PHÁ TRÊN ĐỊA HUYỆN THỌ XUÂN GẦN VỚI PHÁT TRIẼN DU LỊCH ………………………………………………………………………………………………….46

 • 2.2. CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRÒ XUÂN PHẢ GẦN VỚI

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

 • 2.2.1. XÂY DỰNG quy hoạch, kẽ hoạch, Dự ÁN BẢO TỒN DSVH

PHI VẬT THẼ

 • 2.2.2. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá LUẬT BÀO TỒN

VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SÂN VĂN HÓA PHI VẬT THẼ

 • 2.2.3. TÔ CHỨC TUYÊN truyền, phò biên, giáo dục pháp luật

VÈ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THẼ

 • 2.2.4. TÒ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP vụ BÀO TỒN VÀ PHÁT HUY

GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THẼ

 • 2.2.5. HUY Động, quản lý, sử DỤNG CÁC NGUỒN Lực ĐẼ BẢO

tòn, phát huy giá trị phi Vật THẼ

 • 2.2.6.  TÕ CHỨC THANH TRA Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với

phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá , KIẼM TRA

2.3. ĐÁNH GIĂ CHUNG VÈ CÔNG TÁC BÀO VỆ VÀ PHÁT HUY GIĂ TRỊ TRÒ

XUÂN PHẢ GẲN VỚI PHÁT TRIỄN DU LỊCH

TIẼU KẼT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: ĐỊNH hướng, giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị trò XUÂN PHẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN GẦN VỚI PHÁT TRIẼN DU LỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá BẢO VỆ, KHAI THÁC VÀ PHÁT

HUY GIÁ TRỊ

TRÒ XUÂN PHẢ GẮN VỚI PHÁT TRIẼN DU LỊCH

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá
Bảo vệ và phát huy giá trị trò xuân phả gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện thọ xuân, tỉnh thanh hoá
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart