Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

75.000

Category:

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

fff

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

fff

ỦY BAN NHÂN DÂN ‘I ÌNH THANH HÓA BỘ GIÁO DỤC & DÀO TẠO

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_VĂN_HÓA_THE_THAO_VÀ_DU LỊCH

HUỲNH NGỌC THANH

BÀO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI CƠTU TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VẢN THẠC sĩ QUÀN LÝ VÀN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_VÀN_HÓA_THẼ_THAO_VÀ_Dư LỊCH

HUỲNH NGỌC THANH

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI CƠTU TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUÁNG NAM

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ VĂN HÓA Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

Chuyên ngành: Quàn lý Văn hóa

Mã số: 8.319.042

Người hướng dãn khoa học: TS. Lê Thị Tháo LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dân khoa học của TS. Lê Thị Thảo. Nhừng nội dung trình bày trong luận văn là kẽt quà nghiên cứu của tôi, đàm bào tính khách quan, trung thực, khoa học và dựa trên cơ sở số liệu tù’ các Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông co’ quan chuyên ngành, tài liệu tham kháo đà được công bõ. Những chô sủ’ dụng kẽt quà nghiên cứu của người khác, tôi đêu trích dân rõ ràng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vê sự cam đoan này.

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 10 nõm 2021

Tác giá luận vãn

Huỳnh Ngọc Thanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

MỞ ĐÂU

 • 1. Lý do chọn đe tà iI Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông

Chương 1. LÝ THUYẾT VỀ BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VÀ KHÁI QUÁT VÈ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI cơ TU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG GIANG TÌNH QUẢNG NAM

 • 1.1.  Lý thuyết vê Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn

huyện đông bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người

 • 1.1.2.  Một sô quan diem lien quan den bào vệ và phát huy giá trị văn hóa lộc

người Cơ Tu

 • 1.2. Khái quát về vãn hóa tộc người Go* Tu ờ huyện Dông Giang, lình Quàng Nam 25

cơtu trên địa bàn huyện đông

*Tiểu kết chương 1

Chương 2. THỰC TRẠNG CÒNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VÀN HÓA TỘC NGƯỜI cơ TU TRÊN ĐỊA BĂN HUYỆN ĐÓNG

GIANG TÌNH QUẢNG NAM

 • 2.2.  Thực trạng các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người

Cơ Tu

 • 2.2.1.  Hoạt động ban hành Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa

bàn huyện đông chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

 • 2.2.2.  Hoạt động tổ chức thực hiện bào vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc

người Cơ Tu

Đông Giang, tình Quảng Nam

 • 2.3.4.  Nhừng thách thức Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông đang đặt ra đối với việc bảo vệ, phát huy giá trị vãn

hóa tộc người Cơ Tu trong bối cành hiện nay

*Tiẽu kết chương 2

Chương 3. QUAN ĐIẼM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI Cơ TU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG GIANG TỈNH QUÁNG NAM

 • 3.2.    Giải Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông pháp nâng cao hiệu quá bảo vệ và phát huy văn hóa tộc người Cơ Tu

ở huyện Đông Giang, tình Quảng Nam

 • 3.2.2.  Nhóm giải pháp tăng cường hiệu quả quàn lý các hoạt động chuyên

môn, nghiệp vụ

 • 3.2.3.  Nhóm giải pháp vê nâng cao nhận thức và hiệu quả quản lý nhà nước 84

 • 3.2.4.  Nhóm giải pháp huy động các nguồn lực trong bẩo vệ và phát Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông huy giá

trị văn hóa tộc người

*Tiểu kết chưoìig 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông
Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tộc người cơtu trên địa bàn huyện đông
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart