Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

fff

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

fff

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

fff

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

fff

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

fff

Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

fff

Biến đối CO’ sử hạ tầng thành thị và những vắn đề cần giải quyết.

1. Những vân đê ãnh hường đên thay đôi cơ sỡ hạ tâng ờ thành thị.

1.1 Sự biên đôi cơ câu xã hội dân cư

Cơ câu xà hội dàn cư là cơ câu xà hội phân theo các Biên đổi cơ sở hạ tâng ở thành thị và những vân đê cân giải quyêt cộng đồng người với các dâu hiệu lành thồ, nơi sống, làm việc và cư trú…. (Cộng đồng người thành thị- nông thôn, đống bảng- miên núi. tinh này- tinh khác,…). Nghiên cứu cơ câu xà hội dân cư có tâm quan trọng vị liên quan trực tiêp đên sự quan li trực tiêp cua nhà nước, sự phát triển kinh tê- xà hội nói chung và anh hưởng đặc biệt đên sự biên đổi cơ sờ hạ tâng thành thị.

Biên đổi cơ sở hạ tâng ở thành thị và những vân đê cân giải quyêt Sự chuyển đổi từ kinh tê bao câp sang kinh tê thị trường dà làm biên dổi các nhóm nghê nghiệp xà hội. tạo ra sự chuyên môn hóa các nghành nghê lao động. Chinh sự chuyên món hóa đà tạo nên sự đa dạng trong nghê nghiệp đà tạo nên các làng nghê truyên thống, giãi quyêt vân đê việc làm cho người dân, góp phân nâng cao dời sống kinh tê gia đinh cũng như đât nước.

Thành thị là khu vực có mật độ dân số Biên đổi cơ sở hạ tâng ở thành thị và những vân đê cân giải quyêt cao, điêu này có ành hường không nhỏ tới mòi trường và giao thông công cộng. Tinh trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng cao, Không khi và tiêng ổn. củng với quá trinh đô thị hóa. với sự phát triển của công nghiệp và giao thông vận tài đà lâm tăng các loại khí gây dộc hại trong thành phố. Hơn thê nữa. dân số dông có nguy cơ gây ra cho thành phố lã tinh trạng gây mât trật tự công cộng và gia tăng Biên đổi cơ sở hạ tâng ở thành thị và những vân đê cân giải quyêt sức ép vê quân lý cho các câp chinh quyên, vắn đê giao thông ơ các khu đô thị lớn trong nhùng năm trơ lại đây đang trớ thành vân đê nhức nhối đối với người dân. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra hãng ngày, dặc biệt trong nhũng giờ cao điểm.

Thành thị là vùng có lợi thê và diêu kiện phát triên nhanh, đóng vai trò trung tàm trong kinh tể. chinh trị. văn hóa trong vùng và quốc tê cho nên có Biên đổi cơ sở hạ tâng ở thành thị và những vân đê cân giải quyêt sự biên đồi nhanh chóng vê cơ câu xà hội dân cư hơn cà. Hiện nay. dòng người di cư từ nông thôn ra các thành phố lớn ngày càng mạnh mè, với tốc độ tâng nhanh, quy mỏ ngày một lớn. nó đà và đang tác động không nho đến mồi gia đinh và từng quốc gia. Đây cùng là vấn đề lớn mà chúng ta đang phãi đối mặt. nhất là các đô thị lớn.ở mức độ nhất định, di dàn vào thành Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết thị góp phần thúc đẩy sự phát triền đa dạng của các lĩnh vực và các ngành nghề, dịch vụ và có ý nghĩa đối với sự tàng trường kinh tế của quá trinh đò thị hóa và công nghiệp hóa. Chính những người di cư để tìm kiếm việc làm dà góp phần bố sung nguồn lực lao động cho thành phố. đặc biệt là thúc dấy phát triển ngành kinh tế dịch vụ, ngoài ra họ tham gia vào phát triển khu vực phi kết cấu góp phần thoa Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết màn nhu cầu về các ngành nghề như: mộc. nề. rèn. …Cung cấp các mặt hàng lương thực và thực phẩm…Hơn mía. họ cùng tham gia vào lĩnh vực hoạt động lao dộng phố thông mà nhà nước chưa bao quát dược trong quá trinh dô thị hóa như: xích lô. vận chuyến hàng hóa, chuyên chơ hãnh khách và nhiều hình thức hoạt động lao động khác. Bên cạnh nhùng mặt tích cực. tinh trạng di dân tự do tới thành Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết thị tim việc làm cũng đang đặt ra nhùng vấn đề cấp bách trong quá trinh phát triển kinh tế xà hội ờ thành phố. Có thể đưa ra những vấn đề cấp bách nôi bật sau: thử nhất, là vẩn đê gia tăng sức ép về việc làm khiến cho tình trạng thiếu việc làm. thất nghiệp ờ Hà Nội thực tế đà tổn tại nay lại được bỏ sung thêm do tinh trạng di dàn ngoại thành vào thành phố. điều dó làm cho số người có nhu Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết cầu giãi quyết việc làm mỗi năm tảng nhanh, gày nên sức ép về việc lãm tại thành phố ngây càng tảng. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân dần tới nhùng mặt tiêu cực khác phát sinh, tạo ra gánh nặng về mặt kinh tế xà hội cho thành phố. Thứ hai. là gây quá tãi về sử dụng các công trinh hạ tầng cơ sở: Những năm trờ lại dây, các thành phố tuy dà dược Nhà nước chú ý dầu tư về cơ sớ hạ Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết tầng, về điều kiện nhà ớ nhưng vần thiếu và không đồng bộ. Thực tế quỳ nhã ớ, công trinh công cộng mới xây dựng mặc dù tàng nhanh nhưng không đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa (trường học, chăm sóc sức khỏe, cấp thoát nước, điện sinh hoạt và vệ sinh môi trường đò thị).

1.2. Sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ớ thành thị

Phân tầng xã hội: đó là sự phân chia Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết nhò xà hội, lã sự phân chia xã hội thành các tầng xã hội khác nhau về địa vị kinh tế, nghề nghiệp, học vấn, phong cách sinh hoạt, thị hiếu nghệ thuật,…

Chênh lệch giàu nghèo và phàn tầng xà hội là một quá trinh tự nhiên, tất yếu cùa xà hội loài người. Bời vi cứ có sự phàn công lao động là có sự phân hoá giàu nghco và phân tầng xà hội. Sự phân hoá giàu nghẻo vã phàn tầng xà Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết hội cô thê biêu hiện dưới nhiều hình thức: dơn giãn nhất và dẻ nhìn thấy nhất là nhùng người giàu, nhà giàu song trong trung tâm thành pho và nhùng người nghèo, nhà nghèo song ứ ngoại ô (hành pho, thậm chí trong những khu nhà tạm bợ “ổ chuột”. Dưới hình thức phức tạp. tinh vi là sự phàn chia thành cãc giai cấp như giai cấp công nhân và nông dân: các giai tầng như tằng lớp tri thức, tằng lớp thương Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết nhân, tầng lớp doanh nhân; các nhóm nghe nghiệp như bác sỷ, kỳ sư. giáo viên, thự thù công, những người làm công ăn lương trong CƯ quan nhà nước, những người làm việc; và cá sự phân tầng xă hội thành những giai tầng lành dạo, quân lý và nhừng giai tầng bị lành dạo, quan lý.

Bàng: Thu nhập binh quân đầu người một tháng ờ khu vực thành thị chia theo 5 nhỏm thu nhập cùa thời kỳ’ 2002 Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết -2012

<<<123>>>

Năm

Nhóm TN

Thu nhập BQĐN 1 tháng (nghìn đồng)

So sá nil

2012/2002

(lẩn)

2002

2004

2006

2008

feoio

2012

1 hãnh thị

Nghco

184.2

236.9

304 –

453.2

632.6

951.5

5,17 ‘

Cận nghco

324.1

437.3

Biến

867.8

1153.5

1672,2

5 16

Trung binh

459.8

616.1

808.1

1229.9

1611.5

2332,9

5,07

Khá

663,6

876.7

1116.1

1722.2

2268,4

3198,3

4,82

Giàu

1479,2

1914,1

2488.3

3752.4

4983,4

6794.4

4,59

( hênh lệch Giàu/Nghèo

8,0

8,1

8,2

8,3

7,9

7,1

Nhìn vào bâng ta có thê thấy mức chênh lệch giàu nghco ở thành thị hiện nay đang có xu hương giam xuống, do dỏ nó ảnh hướng tới cấu trúc cơ sớ hạ tầng. Vi Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết khi mức sống cao hơn con người sè hoàn thiện vấn dề “ớ”, tự dộng xây dựng những tồ ấm vững chãi cho minh thay vì chi lo vấn đề “ăn” và “mặc”

Nghèo khố và phân hoá giàu nghẻo tạo nên sự phân tầng xà hội về mặt kinh tế trong đó tầng lớp trên chiếm ti trọng lớn tài sân và các ưu thế kinh tế và tằng lớp dưới chiếm một ti trọng nho các tài sán và một phần nhó các ưu thế kinh Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết tế. thậm chí tầng đáy hầu như không có tài sân và không có ưu thế gi về mặt kinh tế và vi vậy cần được sự hồ trợ đặc biệt từ phía các giai tằng khác của xã hội.

1.3 Sự chuyên đôi các định hướng giá trị ờ thành thị

Khi nói tới giá trị. người ta thường hiểu lã phẩm chất tốt hay xấu. tác dụng lớn hay nhó cua sự vật hay của con người, là cái làm cho vật có ích Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết lợi. đáng quý, là tinh ý nghĩa tích cự hay tiêu cực cùa khách thế đối với con người, với giai cấp, nhóm, xà hội nói chung, dược phân ánh vào các nguyên tắc chuẩn mực. lý tương, tâm thế hay mục đích. Đó là nhừng giá trị về vật chất và giá trị tinh thằn.

Định hướng giá trị: là sự sắp xếp. lựa chọn các giá trị có ý ngìa đối với cá nhân ( hoặc nhóm). Được thể Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết hiện ở thái độ ưa thích, ủng hộ và hành dộng để hiện thực hóa các giá trị dó.

Nghiên cứu về định hướng giá trị ơ thành thị thấy có nhùng biến đối trong định hướng giá trị. Theo tinh thằn Nghị quyết Đại hội Đãng toàn quốc lằn thứ X và đẩy nhanh quá trinh CNH-HĐH đất nước, cũng như quá trinh hội nhập khu vực và quốc tế. giừ vừng phát triển kinh tế. xà hội, đàm bao an ninh quốc phòng Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết và phát triền bền vừng, đồng thời đế khắc phục những vấn dề tồn tại trên. Thũ tướng Chinh phù dà có ý kiến chi đạo việc phãi rà soát lại Định hướng Quy hoạch đà dược duyệt năm 1998 và giao Bộ Xây dựng nghiên cữu “Điều chinh định hướng qui hoạch tồng thế phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”. “Điều chinh định hướng qui hoạch tồng thê phát triển hệ thống đò thị Việt Nam đến năm Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết 2025 và tầm nhìn đến năm 2050” tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: •* về quan điểm:

 • – Phát triển đô thị phái tạo ra nguồn lực đế phát triển kinh tế-xã hội; phái phú hợp với phàn bố và trinh độ phát triển lực lượng sân xuất cả nước, phú hợp với yêu cằu của quá trinh CNH- HĐH và xu hươớng hội nhập khu vực và quốc tế cua Việt Nam.

 • – Hệ thống đó thị phai đươc phát triển Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết và phân bố hợp lý trên địa bàn ca nước, tạo ra sự phát triển cân đối giừa các vùng. Coi trọng mối liên kết Đô thị-Nông thôn. Đám bao đó thị có chất lượng sống tốt phù họp với từng giai đoạn phát triền chung cũa đất nước.

 • – Phát triển đô thị phai đàm bao ồn định, bền vừng và trường tồn. trên cơ sớ tô chức hợp lý môi sinh, sir dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết ; bão vệ môi trường, giừ gìn cân bằng sinh thái;

 • – Phát triền đò thị phái di dôi với việc xây dựng dồng bộ cơ sở hạ tầng xà hội và hạ tầng kỳ thuật (như giao thông đò thị. cấp nước, cấp điện, thoát nước bân VSMT, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc, dịch vụ thươơng mại và nhã ờ) với trình độ thích hợp hoặc hiện đại tương ứng với quá trinh phát triền của môĩ đô thị; Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết

 • – Phát triển đô thị phai gắn với việc tảng cường vai trò quan lý Nhà nươớc trong đói mới chính sách, cơ chế quân lý phát triển đô thị; huy động sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực vào mục đích cai tạo và xây dựng đô thị, đàm bào cho các đỏ thị phát triển theo quy hoạch và pháp luật;

 • – Đấy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và các thành tựu cua cuộc cách mạng khoa học kỳ thuật vào mục đích Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết cái tạo. xây dựng và hiện đại hóa đỏ thị phù hợp với điều kiện thực tiền cùa nươớc ta; áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong xây dựng, vật liệu, trang thiết bị, năng lơirợng sạch, công nghệ xữ li chất thãi, bão vệ môi trươờng;

 • – Phát triển dò thị phải kết hợp chặt chè với việc đâm bão an ninh, quốc phòng và an toàn xà hội. Các đô thị. nhất là các đỏ thị ven Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết biền, hài đao và các đô thị dọc hãnh lang biên giới gắn với hệ thống cửa khấu quốc gia, quốc tế phái vừa là trung tâm kinh tế. văn hóa, trung tâm dân cươ, vừa là cản cứ vừng chác bão vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

về mục tiêu tống quát:

 • – Đó thị Việt Nam phát triển bền vừng: đám bao chất lượng sống cua người dàn đó thị ngày một được nâng cao; có cơ sở hạ tầng kì thuật, Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường sống trong sạch, an toàn: có nền kiến trúc đô thị tiến tiến, giàu ban sắc; có mối quan hệ và vị thế xứng đáng, có tinh cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế, xà hội quốc gia, khu vực và quốc tế; đồng thời, đến năm 2050 đò thị Việt Nam phát triển mạnh theo mạng lưới đò thị;

 • – Các đô thị lớn (loại đặc biệt, Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết loại I), các đô thị trung binh và nhô (loại II loại III, loại IV đến loại V) có tinh chất, chức năng phù hợp, là động lực, cực tảng trơường chú dạo quan trọng trong phát triển kinh tế, xà hội. đám bao an ninh quốc phòng của từng địa phươơng, từng vùng lành thố và trong phạm vi cã nước;

 • – Các vùng đô thị hóa phát triển năng động, thịnh vượng. sáng tạo. kinh tế vừng mạnh, Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết dam bão mối liên kết phát triển hài hoà giừa các vùng; giữa miền Bắc, miền Tiling và niềm Nam. giữa phía Đông và phía Tây; giừa khu vực đò thị và nông thôn.

2.1 Trên lĩnh vực y tế

Nhiều năm qua, chủ trương xã hội hóa đà phát huy vai trò thu hút đầu tư tư nhân trong các lình vực xà hội. Có thế thấy, nhờ có sự tham gia cũa tư nhàn, nảng lực phục vụ của các Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết cơ sờ y tế được nâng cao. đáp ứng được nhu cẩu cấp thiết cua người dân.

Đế diều chinh hoạt động đầu tư xà hội hóa, Chinh phũ đà ban hành các văn bân pháp quy như Nghị định số 69 2008 NĐ-CP về chinh sách khuyến khích xà hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế. văn hóa. thê thao, môi trường và Nghị định số 59 2014NĐ-CP (sữa dổi. Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết bố sung một số điều Nghị dinh số 69/2008 NĐ-CP). Hai nghị định này đà xác định tương đối rò nhiều mức ưu đài nham khuyến khích đầu tư.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ kinh nghiệm của một số quốc gia trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và bài học cho
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình tác động cột sống
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng hoạt động cho vay hội phụ nữ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á – chi nhánh huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết
Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart