Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

fff

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

fff

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

fff

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

fff

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

fff

Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

fff

MỤC LỤC

Contents

MỤC LỤC

Contents

MỜ ĐẤU

CO SỜ LÝ LUẬN VE BIỆN PHÁP GIÁO DỰC hướng NGHIEP cho học sinh trưng học pho

CHƯƠNG 1

THONG……………        …. ……. … ………………………………………………………………………………………………………. 7

 • 1.1.1. Trên the giới: Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang 7

1.2.7. Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang Khái niệm biẹn pháp GDHN cho HS THPT:

1.3.1 HS Trung học phò thông:

 • 1.5.2. Vai Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2

trò:

THỰC TRẠNG VẺ BIỆN PHÁP GIẢO DỤC HƯỚNG NGH1ẸP CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC PHÓ

THONG CƯA TRƯNG TÂM KTTH – HƯƠNG NGHIEP TINH KIÊN GIANG……………………..

 • 2.2.1.  Sơ lược về quá trinh Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp

tỉnh Kiên Giang hình thành và phát trièn:

trạng vê nhận thức nghê nghiệp cùa HS THPT:………………………………………………………………………………52

 • 2.3.5. Thực trạng về nhận thức thi trường lao động cùa HS THPT:……………………………………………55

 • 2.3.6. Thực nạng việc hoc nghề phổ thòng cùa HS THPT tại Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tinh

Kiên Giang:

 • 2.4.  Thực trạng về biện pháp GDHN cho HS THPT của Tiling tâm KTTH – Hướng nghiệp tinh Kiên

Giang:

CHƯƠNG 3…7.<…..    ..

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

CHO Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang HỌC SINH TRƯNG hỌc Pho thòng …….

CỦA TRƯNG TÀM KTTH – HƯỚNG NGHIEP TÌNH KIÊN GIANG…………………………………………….._

 • 3.1. Nhừng nguyên tắc xây dựng biện pháp GDHN cho HS THPT của Tiling tâm KTTH – Hướng nghiệp

tinh Kiên Giang:

 • 3.1.4.  Nguyên tắc đàm bào tính khá thi: Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH -Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang 72

 • 3.2.  Đe xuất các biện pháp GDHN cho HS THPT của Tiling tàm KTTH – Hưởng nghiệp tinh Kiên

Giang:

 • 3.2.1.  Biện pháp bói dường phàm chất, năng lực. nhận thức, phong cách, lòi làm việc cứa CBQL và

giáo viên Tiling tàm:

 • 3.2.2.  Biện pháp huy động mọi nguồn lực. các lực lượng lâm thay đói nhận thức đối với XH về tam

quan trọng cùa việc GdHN cho HS THPT:

3.2.3 Biện pháp tạo Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang cơ hội cho HS THPT cùa Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp Kiên Giang được học tập phủ

hợp VỚI năng lực bân thân, sỡ thích cá nhãn vã đáp ứng yêu can XH bang phân hiông hợp

lý trong GD:

3.2.4 Biện pháp xày dụng csvc. đàu tư trang thièt bi một cách đòng bò đáp ứng còng tác GDHN:. 87

 • 3.2.6.  Biện pháp điêu chinh mục tiêu, chương trinh Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang , nội dung, thời gian, phương pháp vả hình thức to

chức GDHN cho phù hợp với tinh hình mới:

3.3 Kháo nghiệm các biên pháp đà đề ra:

3.4. Mối quan hệ cùa các biện pháp và điều kiện thực hiện:

 • 3.4.1. Mòi quan hệ Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC3497
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
12.500.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phatgiaokitogiao chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
báo cáo thực tập cơ sở nghành tài chính ngân hàng Công Ty Cổ Phần Đông Bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp thực trạng quản lý đội ngũ kinh doanh của công ty sản xuất xnk nông sản hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang
Biện pháp GDHN cho học sinh THPT của Trung tâm KTTH – Hướng nghiệp tỉnh Kiên Giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart