Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

49.000

Category:

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

fff

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

fff

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

fff

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

fff

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

fff

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

fff

VỊ


EỘ GIẲO DỤC VẢ EẢO TẠO

TRƯƠNG Cịl HỌC     jec


BIẸN PHAP THÚC ĐAY TIED THỤ SĂN PHÃM

DÂN DỤNG CỦA CAC DOANH NGHI ỆP THUỘC

Ạ’                   Ạ’                  A                     X

TỔNG CỤC CỐNG NGHIỆP ouốc PHÒNG • • •


LUẬN VĂN THẠC SÝ Kí NH Tỗ


HÀ NỘ! • 2ÔỒO


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Quốc DẰN

*******

LÊ Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng TÚ ANH

TRƯừNG OAI HOC ì KINH TỄ Gơóc DẰN I r f I.ING ÂM :

Tư UÉ J n. • rí J VlẸN

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM DÂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỐNG cục

CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH : Kinh tế Thương mại

MÃ Số     ,      ~ : 5.02.05

NGƯỜI HƯỞNG DẪN : PGS.TS. Đặng Đinh Đào

TAM Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng TL.TT THƯVÌN HÒNG_I_m ÁN-L VAN VUy

LỜI CẢM ƠN

Xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thày giáo hướng dẫn – PGS.TS Đặng Đình Đào, các thày giáo trong Hội đổng Khoa học Khoa Thương mại, các thày giáo Khoa Sau Đại học, các phòng ban thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tận tình hướng dẫn giúp tác giả hoàn thành tốt Luận văn Thạc sỹ Kinh tế.

Do nghiên cứu để Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng tài trong phạm vi quốc phòng nên các số ỉiộu đưa ra phân tích chưa thật đầy đủ, do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn nên Luận vản không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót; tác giả rất mong nhận được sự quan tâm chỉ dẫn của các thày cô giáo, các nhà khoa học để luận văn có ý nghĩa thực tiễn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

PHẦN MỞ ĐẦU

 • 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI

Trong những nàm gần Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng đây, cùng với sự phát triển của nên kinh tế thị trường ở nước ta thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp củng ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Hiện tượng thất bại, phá sản ờ doanh nghiệp này, sự thành công rực rỡ ở doanh nghiệp khác đã trở thành thực tế bình thường. Loại trừ mọi yếu tố ngẫu nhiẻn, có thế nói cái quyết định đến sự tổn tại và phát triển của một doanh nghiệp là quá trình tiêu thụ Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng sản phẩm. Đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có đạt hiệu quả cao hay không là tuỳ thuộc vào việc tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm, vì hoạt động tiêu thụ sản phẩm đứng giữa và là cầu nối giữa tái sản xuất với tiêu dùng, không có tiêu thụ sản phẩm thì không có tài sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ những điểm mạnh và những điểm yếu của doanh nghiệp. Thông qua tiêu thụ sản phẩm có Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng thể dự đoán nhu cầu tiêu dùng của xă hội nói chung và từng khu vực nói riêng đối với từng loại sản phẩm.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Quốc hội về nhiêm vụ 1999 ngày 11/1/1999, sau khi phân tích những vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ: "… điểu quan trọng là giải quyết cho được đầu ra cho sản phẩm …” Đây là quan điểm mới Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng trong nền kinh tế thị trường, đạt ra cho các nhà sản xuất kinh doanh một cách tiếp cận mới – “đầu ra”, và khẳng định “đầu ra” là mục đích để xác định “đầu vào” ở quá trình sản xuất của doanh nghiệp và của toàn bộ nển kinh tế quốc dân.

Để thực hiện nhiệm vụ cùa mình, các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đổng thời vừa sàn xuất quốc phòng, vừa sản xuất kinh Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng tế. Từ nhiêu năm nay các sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc Tông cục đã có mặt trên thị trường và đã tạo được uy tín cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên đó cũng chỉ mới là một số sản phẩm trong rất nhiều sản phàm dân dụng được sản xuất ra với mục đích sản xuất kinh tế mà thôi. Bản thân tấc già cùng trân trở cái trán trở của các doanh nghiệp đế tìm cách mờ rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng tiêu thụ ở mức tốt nhất với đông lực đầu tiẻn là khắc vào trong ý tưởng của mỗi khách hàng một ấn tượng đẹp vé ít nhất một sản phẩm kinh tế quốc phòng, và sau đó là tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiộp.

Biết được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm, cùng với mong muốn như vây, tác giá đã chọn để tài nghiên cứu: “Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phám dân dụng của các doanh nghiệp thuộc Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng”.

 • 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đê xuất những biên pháp cơ bản có tính khả thi đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

 • 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu

 • –  Đối tượng nghiên cứu: Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dân dụng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

 • –  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công

nghiệp quốc phòng doanh nghiệp quốc phòng

 • –  Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất hàng dân dụng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ 1995 – 1999 và các biện pháp đồ xuất cho thời kỳ 2001-2005.

 • 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

•Luận ván vận dụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. phương pháp thống kê chọn mẫu, phương pháp trìu tượng hoá, khái quát Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng hoá, so sánh và tổng hợp.

 • 5. NHŨNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VÁN

 • –  Hộ thống hoá được những ván để cơ bản vể tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

 • –  Đánh giá được thực trạng tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiêp Quốc phòng.

 • –  Đưa ra những biộn pháp thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm dân dụng cho các doanh nghịêp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

 • 6. KẾT CẤU Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng CÚA LUẬN VÃN

 • –  Tên luận vãn: “Biên pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng”.

 • –  Kết cấu của luân vãn gổm:

 • •  Phần mở đâu

 • •  Chương I: Những vấn đê cơ bản về tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

 • •  Chương II : Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm dân dụng hiện nay của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

 • •  Chương III Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng : Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

 • •  Kết luận

 • •  Danh mục tài liệu tham khảo • Muc luc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng
Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dân dụng của các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart