Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

fff

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

fff

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

fff

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

fff

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

fff

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

fff

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

1.1.Sơ lược sự ra đời cùa Công ước Berne

  • 2.2. Nguyên tắc bào hộ độc lập (Independence of Proctection Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của

công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả)

KÉT LUÂN

MỞ ĐẢU

Cùng với sự phát triển của khoa Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả học còng nghệ hiện đại, sờ hữu trí tuệ ngày cảng đông vai trò quan trọng trong việc thúc đầy phát triền kinh tế quốc tế cũng như kinh tế mỗi quốc gia. Trong đô, công ước Beme năm 1886 về báo hộ quyền tác giã là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng mang tinh chất toàn cầu về quyền tác già.Và với việc tham gia vào Công ước Beme đã mớ ra một trang mới với nhiều triển vọng cho nước ta trong lình vực sở Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả hừu trí tuệ. Nhận thức tầm quan trọng cúa Công ước Berne 1886 về bão hộ quyền tác giã. nhóm chúng em đà chọn đề bài số 10 “Bình ỉuận các nguyên tắc bão hộ của công ưởc Berne Ỉ986 về bào hộ quyền tác giã" làm đề tài nghiên cứu cho bài tập nhóm tháng 1.

I-     Khái quát chung.

1.1.Sơ lược sự ra đòi cùa Công ước Berne.

Công ước Bern về bão hộ các tác phẩm văn học và Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả nghệ thuật là công ước quốc tế đa phương đầu tiên về bão hộ quyền tác giã. Công ước đà được 10 nước châu Âu thông qua tại Berne( Thụy Sĩ) vảo ngày 9. 9 1886.Củng vói Cóng ước Paris về bão hộ quyền sờ hừu công nghiệp năm 1883 thi Công ước Berne ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lình vực bão hộ quyền sờ hừu tri tuệ trên thế giới. Sau hơn 100 năm tổn tại thì Công ước đà dược sửa Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả đối bỏ sung 8 lần tại Paris (1896), Béclin (1908), Bécnơ (1914), Rome (1928), Brussels( Bi) năm 1948, Stockholm ( Thụy Điền) năm 1967 và tại Paris (1971) và bổ sung năm 1979. Đạo luật hiện hành cùa Công ước Benie gồm có 38 điều chinh, 9 điều bồ sung và phụ lục gồm có 6 điều khoăn đặc biệt dành cho các nước đang phát triền. Ban đầu có 10 quốc gia thành viên cua Công ước Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả Beme nhưng hiện nay đà có 164 quốc gia thành viên trên tất cã các quốc gia châu lục. với tất cà các cường quốc trên thế giới. Ngày 26 10 2004. Việt Nam đà gia nhập Liên hiệp Berne vã chính thức trở thành thành viên thứ 156 cùa liên hiệp Berne. Việt Nam tham gia liên hiệp Berne không chi bão hộ các tác phàm vãn học, nghệ thuật, khoa học mà còn mờ ra nhiều triền vọng đầu tư khác với các quốc gia thành viên Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả trong Công ước Beme.

  • 1.2. Một số khái niệm.

1.2.1. Quyền tác giã.

về mặt pháp lý, quyền tác gia là quyền cùa cá nhàn, tồ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hừu (theo khoăn 2 diều 4 Luật Sở hừu trí tuệ năm 2005) bao gồm quyền nhân thân và quyển tài sân dối với tác phẩm (Điều 738 Bộ Luật dân sự 2OO5và diều 20 Luật sờ hữu tri tuệ 2005). Tuy nhiên, dưới góc độ Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả tư pháp quốc tế thi quyền tác giã trong tư pháp quốc tế dược hiểu lã quyền tác giã có yếu tố nước ngoài. Theo dô các dấu hiệu xác dinh yếu tổ nước ngoài trong quan hệ pháp luật về quyền lác giá bao gom: Chu thê cúa quyền lác gia là người ntrớc ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài. Ycu lố nước ngoài xác định dựa vào quốc lịch; Quyền lác gia phái sinh ờ nước ngoài; đối lượng cùa quyền lác gia đtrợc sir dụng ờ nước Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả ngoài.

  • 1.2.2. Bào hộ quyền lác giã.

Báo hộ quyền tác giả có thể hiểu là những cách thức, biện pháp dược các chú thế cỏ thâm quyển sử dụng với mục dích tạo ra hành lang pháp lý nhàm báo vệ quyền, lọi ích cúa tác giã, chú sờ hữu quyền tác giả chống lại các hành vi vi phạm. Bão hộ quyển tác già không chi báo vệ lọi ích chinh dáng cúa tác giã, chủ sỡ hừu tác phẩm mà côn tạo ra sự Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả cân bang quyển lợi giũa các chủ thế đó.

II- Nguyên tắc bào hộ cùa công ước Bcrnc 1886 về bào hộ quyền tác già.

2.1. Nguyên tắc đối xứ quốc gia(Nationaí treatment).

Nguyên tắc đối xư quốc gia là một trong nhùng nguyên tấc cơ ban và quan trọng trong số các nguyên tấc bào hộ cùa công ước Beme 1986 về bào hộ quyền tác già. Nguyên tắc này dược ghi nhận tại khoản 1 Điêu 5 Công ước Berne “ Doi với các tác phàm Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả được Công ước này bào hộ, các tóc gia được hương quyền tác già ớ các nước Liên hiệp ngoại trừ quốc gia gốc cùa tác phẩm, những quyền ỉợt do Luật quốc gia liên hệ dành cho công dân nước đó trong hiện tại và trong tương lai cùng như nhừng quyền lợi mà cóng ước này dạc biệt quy định. Nguyên tãc nãy đặt ra cho mồi quốc gia thành viên dành sự báo hộ cho các tác phàm văn học, nghệ thuật, khoa học có nguồn gốc Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả ũr các quốc gia thành viên khác tương tự như sự báo hộ tác phẩm của còng dân nước minh và sự bão hộ dó không kém thuận lợi. không thấp hơn sự bão hộ dổi với công dàn thuộc quốc gia minh. Ngoài ra. nguyên lac này còn mơ rộng phạm vi bao hộ đối với các lác gia tuy không mang quốc tịch cua nước Liên hiệp nhưng có nơi cư trú thường xuyên lại một trong nhùng nước thành viên Liên hiệp ihco quy định lại Khoan 2 Điều Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả 3 cua còng ước “ Các tác gia không phái là cóng dân cùa một nước thành viên cua Liên hiệp nhưng lại cư trú thường xuyên ơ trong một nhùng nước trên, theo mục dich của cõng ước cùng dược coi như là tác giã còng dàn nước thành viên dô ". Khoán 3 Diều 5 công ước cũng ghi nhận: “ Việc báo hộ trong quốc gia goc do pháp luật cuâ quốc gia dô quy dịnh. Tuy nhiên, khi tác giá không phái ỉà còng dàn của quốc Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả gia goc của lác phâm dược Còng ước hão hộ thì lác giã dó van dược hưởng trong quốc gia này nhùng quyền như tác gia công dân nước đó Thuật ngừ “quốc gia gốc" cùa lác phẩm được quy định lại khoan 4 Điều 5 Cồng ước Bcrnc :

+ Quốc gia gốc là quốc gia thành viên Liên hiệp, nơi tác phẩm được công bổ lần đầu tiên, nếu là tác phẩm được công bố đồng thời ở nhiều nước thành viên Liên hiệp với thời hạn bão Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả hộ khác nhau, quốc gia gốc của tác phẩm là quốc gia có thời hạn bão hộ ngắn nhất:

+ Quốc gia gốc là quốc gia thành viên Liên hiệp nếu các tác phẩm cùng công bố đồng thời ờ một quốc gia Liên hiệp và một quốc gia ngoài Liên hiệp;

+ Quốc gia gốc là quốc gia thành viên Liên hiệp mà tác giã là công dân nếu tác phàm chưa công bố hay đà công bố lẩn đẩu tiên ờ một nước ngoài Liên hiệp mã không Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả đồng thời công bố ở một nước nào thuộc Liên hiệp. Nhưng quốc gia gốc của tác phàm điện ảnli là quốc gia Liên hiệp mà nhà sân xuất có tại sở hay nơi thường trú; còn đối với một tác phẩm kiến trúc dựng lên tại một nước thuộc Liên hiệp hay những tác phẩm hội họa hoặc tạo hình gắn liền với một tòa nhà hoặc một cấu trúc đặt tại một nước thuộc Liên hiệp thì nước này sè là quốc gia gốc cùa tác phẩm.

Tuy nhiên Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả , nguyên tắc này cũng có ngoại lệ. Đó là klĩá năng hạn chế sự bào hộ đỗi với một số tác phẩm của cóng dân một số nước ngoài Liên hiệp. Chế độ báo phục quốc có thê được áp dụng “ Khi quốc gia ngoài Liên hiệp không bão hộ đúng mức những tác phẩm của các tác giã là công dân của một nước thuộc Liên hiệp thi nước thành viên này có thê hạn chế sự bão hộ các tác phẩm mà khi công bố lần đầu tiên, Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả tác giã là công dân cùa nước ngoài Liên hiệp đó và không thường trú ở một nước thuộc Liên hiệp”, và đậc biệt nếu quốc gia nơi tác phẩm được công bố lằn đầu tiên áp dụng biện pháp này thì các quốc gia khác trong Liên hiệp cũng có thế áp dụng biện pháp báo hộ lương tự như vậy ( khoản 1 Điều 6 Công ước Beme).

Với nguyên lắc đỗi xử quốc gia. Công ước Beme tạo ra nền táng công bàng, binh dẳng cho việc Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả bão hộ các tác phấm cùa tác giã nước sở tại và tác phẩm của tác giã lã công dân cùa các nước thành viên khác. Chinh bời đặc diêm cùa bão hộ quyền tác giã mang tinh lành thồ nên việc tạo ra quy tắc xữ sự ôn định, thống nhất và công bằng là vai trò của điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giã. Ngày nay sự phát triển cùa các đối tượng của quyền tác giá không còn hạn chế trong phạm vi lãnh thố cúa Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả mồi quốc gia cũng như trong lĩnh vực, đồng thời những vi phạm trong lình vực này đà được vượt qua biên giới các nước, dõi hoi sự quan tàm hợp tác giãi quyết chung cũa cộng đồng nên việc áp dụng nguyên tảc dối xư quốc gia sẽ dam báo ổn định cúa các mối quan hệ quốc tế và góp phần tạo nén quy tảc xư sự chung cho các quốc gia trên thế giới.

  • 2.2. Nguyên tấc bão hộ độc lập (Independence of Preelection Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả ).

Khoán 3 Điều 5 Công ước Berne quy định.- “ Sự bào hộ trong quổc gia goc do pháp luật quốc gia dó quy định. Tuy nhiên, khi tác giã không phải là công dân cùa quốc gia gốc cùa tác phàm được Công ước này hào hộ, thì tác gia đó được hướng trong quốc gia gốc này nhừng quyền như tác gia công dân nước đó ”. Theo đó. nguyên tắc bão hộ độc lập được hiều là một tác phẩm dược bâo hộ không phụ Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả thuộc vào việc tác phẩm đó có dược bâo hộ hay không tại quốc gia gốc cua nó. Nói cách khác, một tác phầm dù có hay không được báo hộ ờ quốc gia gốc nhưng nó vẫn có thẻ được bão hộ ờ các quốc gia khác là thành viên của Liên hiệp với quy chế pháp li theo về bão hộ quyền tác giã ở quốc gia này.

Tuy nhiên, nguyên tắc này cùng có ngoại lệ về vấn đề thời hạn bão hộ. Khoăn 8 Điều Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả 7 Cóng ước quy định: “Trong bất kỳ- trường hợp nào thời hạn bão hộ sẽ do quy định cùa luậtpháp cùa nước nơi sự báo hộ được áp dụng. Tuy nhiên, trừ trường hợp Luật pháp cùa nước đó quy định khác đi, còn không thi thời hạn bào hộ sẽ không quá thời hạn được quy đình ờ quốc gta gốc cùa tác phẩm ”. về nguyên tắc thời hạn bão hộ cúa quốc gia sờ tại đối với tác phẩm không chịu ảnh hướng bới thời Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả hạn bào hộ cúa quốc gia gốc. nhung trên thực tế nếu thòi hạn báo hộ tại quốc gia gốc đà hết thi quốc gia thành viên có quyền từ chối bão hộ tác phàm khác mặc dù theo pháp luật nước này thời hạn bão hộ đối với tác phàm đó vần còn. Ngoài ra. Cóng ước Berne cho phép các quốc gia có thê đành cho tác giã là công dân nước mình những quyền lợi lớn hơn so với nhùng quyền lợi được quỵ định trong Công ước và Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả không trái Công ước bằng cách quy định trong pháp luật quốc gia hoặc kỷ kết và thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan.

Nguyên tắc đem lại cho các tác giá sự bão hộ hiệu qua hơn. giúp họ lựa chọn các quy định có lợi nhất cho mình nhăm dám báo lợi ích chinh đáng cho pháp nhân vả còng dàn có tác phẩm dược bão hộ và đây cùng chính là sự bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và lợi ích cùa các nước thành Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả viên công ước.

2.3. Nguyên tấc bão hộ tự động (Automatic Protection).

Nguyên tắc này được ghi nhận tại Khoán 2 điều 5 Công ước Beme “.Sụ- thụ hường và thực hiện các quyền này không lệ thuộc vào một thê thức, thù tục nào; sự thụ hướng và thực hiện này’ hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào việc tác phàm có được bào hộ hay không ớ Quốc gia gốc cùa tác phàm. Do dó, ngoài nhừng quy Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả định cùa Công ước này, mức độ bào hộ cùng như các biện pháp khiếu nại dành cho lác giã trong việc bão hộ quyền cùa mình sè hoàn toàn do quy định của luật pháp cùa nước công bổ bão hộ tác phẩm đó Có nghía là. tại các quốc gia đà tham gia Cóng ước thi việc hường và thực hiện các quyền tác giã đối vói tác phẩm vãn học. nghệ thuật không phái làm bất kỳ thù tục nào. Việc bão hộ được thực hiện kề cả Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả trong trường hợp tác phẩm không được báo hộ ờ quốc gia gốc. Quyền tác giá phát sinh ngay khi tác phẩm định hĩnh dưới dạng vật chất nhất định không lệ thuộc vào bất kỳ thu tục. Đây cũng là điểm khác biệt giữa bào hộ quyền tác gia với bào hộ quyền sở hữu công nghiệp. Báo hộ quyền sữ hữu công nghiệp hướng đến báo hộ nội dung đối tượng sáng tạo. chống lại việc sir dụng sớ hữu công nghiệp mà không được chu sở hũu cho Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả phépvà đâm bão cho họ có thế độc quyền sử dụng trong một thời gian nên đế phát sinh quyền sở hừu còng nghiệp thì chủ sở hừu phái lãm các thú tục nhất định.

Đây là nguyên tắc đặc thủ trong các nguyên tác bão hộ cúa công ước Berne 1986 về bão hộ quyền tác già. Nguyên tắc bão hộ tự động không có và không thê áp dụng trong lĩnh vực bão hộ quyền sờ hữu công nghiệp bời vì xuất phát từ tinh duy nhất (tinh nguyên Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả gốc) cua tác phầm văn học nghệ thuật và một tác phàm văn học nghệ thuật thường gắn với căm xúc cùa tác giã. Nguyên tác này đà dành chồ cho các tác giã sáng tạo ra các tác phàm văn học nghệ thuật sự iru đài lớn để các tác giã tập trung sáng tạo tác phẩm mà không phái chú ý đến các thủ tục hành chinh.

  • 2.4. Nguyên tấc “bào hộ tồì thiêu”.

Ngoài 3 nguyên tắc trên thi côn có nguyên tảc “bảo hộ Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả tối thiểu”. Nguyên tẳc bào hộ tối thiều dược hiểu là: Công ước chì đưa ra các liêu chuẩn bão hộ tối thiểu, theo đó các quốc gia thành viên khi báo hộ cho tác phẩm KhoThuVien.com

n lý tập thế quyền Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả tác giã, quyền liên quan đà được hĩnh thành vả có các hoạt động tích cực, hiệu quà. Trong năm 2003, mức độ vi phạm bân quyền phần mềm tại Việt

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thuyết minh báo cáo đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Sài Gòn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất cỏ va06 (varisme) tại xã tân nam huyện quang bình tỉnh hà giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng (2)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
39.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả
Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart