Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn

Bộ môn công nghệ Portal - Bài tập lớn

fff

Bộ môn công nghệ Portal - Bài tập lớn

fff

Bộ môn công nghệ Portal - Bài tập lớn

fff

Bộ môn công nghệ Portal - Bài tập lớn

fff

Bộ môn công nghệ Portal - Bài tập lớn

fff

Bộ môn công nghệ Portal - Bài tập lớn

fff

BTL Công nghệ portal

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn: Công nghệ Portal

Đe tài: Xây dựng cóng thông tin phân công lịch giáng dạy cho giáo viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nhóm 1:  Bùi Thị Kim Anh Liều Hai Đãng Vù Hoàng Anh

KTPM CLC 2 – K6 Th.s Hoàng Quang Huy

Lớp :

CiV hướng dẫn :

Hà Nội. Tháng 12 năm 2014

Mục lục

Lời cảm ơn

Em xin gữi đến thầy Hoàng Quang Huy lời câm ơn sâu sác vi thầy ỉà một người thầy rất tâm huyết đà quan tàm và truyền đạt vồn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Và đặc biệ, trong học kỳ này thầy đà chúng em được tiếp Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn cận với một công nghệ mới – Công nghệ portal. Đây như là bước đi đầu của chúng em vào việc triển khai các ứng dụng mang tinh thực tiên được phát triền rộng rãi trong các nam gần đây. Cùng với việc học tập các kiến thức trên lớp và tìm hiếu để làm bài lập lớn món học này đà giúp chúng em có một cái nhìn tổng quát về cống thông tin điện tư. Chúng em đà hiểu được nguyên lý cùng cách thức hoạt động cúa các loại Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn cồng thông tin điện tứ đang dược dưa vào sừ dụng hiện nay. Đặc biệt qua đó đà bước đầu biết tùy chinh và mờ rộng công thông fin do Liferay inc cung cấp hiện nay.

Chúng em xin chân thành cám ơn thầy!

Chương 1 : Vc Liferay Portal

1.1 Tông quan VC Liferay

Liferay Portal lã giai pháp cống diện tư dược thiết kế phù họp với các mỏ hình ứng dụng trong các cơ quan, tò chức vã doanh nghiệp cô nhu Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn cầu phát triển hệ thống thông tin trên mồi trường web nhăm thực hiện các giao dịch trực tuyên và SŨ dụng Intranet Internet như một công cụ thict yêu trong các hoạt động, cung cap thông tin, giao tiêp, quán lý và đicu hành, trao đòi và cộng tác.

  • •  Lã còng cụ cho phép các cơ quan, tổ chức tự định nghĩa và quân trị “Cổng thòng tin giao tiếp diện tử” cùa riêng mình, tự quăn nội dung thông tin và các dịch Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn vụ trên mạng Intranet Internet.

  • •  Cho phép vận hành một quỵ trinh xuất b.ãn thông tin vả các ứng dụng phần mềm trên quan diêm tích họp chủng vào trong một giao diện website duy nhất.

Liferay Portal lã săn phẩm đứng đau trong danh sách các sản phàm portal mã nguồn mờ trên thê giới hiện nay do tạp chi Inforworld.com và lô chức Gartner đánh giá trong nhùng năm vita qua. Liferay dược phát triển từ năm 2000. với những bước tiến nhanh Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn và bền vừng. có nền tang kiến trúc (Framework) ôn dinh. công nghệ tiên tiến, hồ trợ các ehuân công nghiệp phô biên trên thê giới, vê linh năng và công nghệ, I.ifcray Portal có thê sánh ngang ven các sán phâm thuxmg mại hiện nay, và đặc biệt Liferay có cộng đông phát triển ngây càng lớn mạnh, và có sự tham gia hậu thuẫn cua Sun Microsystems.

Liferay Portal dược phát triển trên các còng nghệ tiên tiến, các Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn còng cụ và ngôn ngừ lập trinh hiện dại. phần dtrới dày tõm lược các còng nghệ, ngôn ngừ lập trinh vã mòi trường phát triển Liferay Portal trên nền kiến trúc J2EE (Java 2 platform. Enterprise Edition):! .iferay Portal sử dụng cồng nghệ mới nhát cùa Java, J2EE, tích hc.yp kiên trúc hướng dịch vụ SOA (Services-Oriented Architecture) và còng nghệ Web 2.0. nỗ trợ rộng rãi các chuẩn công nghiệp và chuẩn mở (SOAP. Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn LDAP. XML XSL. SSL. JSR 170. JSR168. WSRP. Websenices, …). Tuân theo các kiến trúc trong đặc tà J2EE. Liferay Portal trớ thành một hệ thống mờ và mềm déo. có khá năng tích hợp VỚI các hệ thống ha tằng và các ứng dụng, các dịch vụ và các nguồn dừ liệu khác nhau Theo định hướng kiến trúc đó. Liferay Portal cung cap một tập các giao diên đê tích hợp VỚI các hệ thong và ứng dụng bên ngoài, đâm Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn bão tinh độc lập trong các hoạt động của phần nhân hệ thống.Các dịch vụ và ứng dụng của Liferay Portal được phát triển một cách độc lcập dưới dang nhùng kênh thông tin riêng cúa hê thống (portlets) và tuân thu chặt chè chuẩn phát triền ứng dụng trên portal JSR 168 và JSR 286. VỚI thiết kế như vậy, mọi nguồn thòng tin và ứng dụng có thê được tích họp một cách thống nhất vào hệ thống, và toàn bộ hệ thống có thê dề Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn dàng được mở rộng ra theo mọi hướng chức năng. Ngôn ngữ Java là một ngôn ngừ cho phép xây dựng các phần mềm chì cần viết một lằn và có thề chạy ờ moi nơi. tức là các ứng dụng đươc viết bằng Java chạy được trên nhiều nền hệ thống khác nhau Windows, Linux. Unix,… Do đó Liferay Portal cũng thừa hường được các tinh nâng ưu việt đó. Liferay Portal có thê chạy vói nhiều web server và kết nối đến nhiều hệ cơ sở dử Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn liệu khác nhau như Oracle. SQL Server. My SQL. DB2-… nhờ vào một lóp (một thành phần) chuyên dam nhân kết noi cơ sớ dừ liệu đê dam bào các lớp phía trên cúa Liferay Portal hoạt động độc lập không phu thuộc vào hệ quan tri cơ sơ dừ liêu cu thê nào.

Liferay Portal được thiết kế trên nen tâng kiến trúc và còng nghệ tiên tiên, hoạt động tương tích VỚI hầu hết các hệ điều hành, hệ cơ sờ dừ liệu Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn và các web application server. Liferay Portal dam bào có thê vận hành độc lập trên các hệ điều hành khác nhau và tirơng thích X ỚI nhiều hệ quán tri cơ sờ dừ liệu khác nhau, cung cấp một giài pháp phần mềm khung với độ ôn định và khả năng mờ rộng cao. luôn săn sàng cho việc nâng cấp, phát triển và tích hợp các ứng dụng, dịch Ị1 trong tương lai mả không mất còng chinh sửa hay xây dưng lại hê thôn g trong tương Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn lai Có thê thay rang. Liferay là giải pháp portal tru việt và hiệu quà. tiết kiêm chi phí xây dựng, triển khai, và là giài pháp báo toàn đầu tư về lâu dài.

Đáp ứng "Tiêu chuẩn Việt Nam":

• Liferay Portal đáp ứng đầy đù các tiêu chuẩn về tinh năng và kỹ thuật nêu trong Công văn

sổ 1654.BTTTT-ƯDCNTT, ban hành ngày 27. 05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

• Đáp ứng đầy Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn đủ các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quyết định số 20 2008 QĐ- BTTTT ban hành ngày 09 04 2008 của Bộ Thòng tin và truyền thòng về Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, bao gồm các chuẩn về kết nối như HTTP, FTP, LDAP, DNS. POP3. TCP IP,…; các chuẩn về tích hợp dù liệu như: XML. XSL. RDF. UTF-8….; và nhiều tiêu chuẩn khác.

1 Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn .2 Các đặc tinh của Liferay:
• Web Platform:

Một cống thông tin thường được định nghĩa như là một nền tang phần mềm cho việc xây dựng các trang web và ứng dụng web. cổng thông tin hiện đai đà bồ sung thêm nhiều tính năng mà Làm cho chúng ta có sư lựa chon tốt nhất cho một mang rông các ứng dung web. Một số ủng dụng phò biên cho một công thòng tin bao gom:

logged in)


Websites that require the presentation of different pages depend ng on a user s login status (1 e whether the user IS


Websites that require presentation of different Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn pages depending on a user 5 ‘Ole

• Xây dụng Gadgets, Portlets, Pages,

Themes, Navigation và Websites:

Nen tang cồng thòng tin lãm cho người sử dụng dề dàng đề xây dựng các trang web và các websites băng cách lÁp ráp các portlet hoặc các tiện ích trên

Websites that require tha integrator of multpte existing web apo*caticns


tnglMMlng

Vtabsites that allow groups of individuals to collaborate through applications, on content, <x with docưnonts


một trang portal.Còng thòng tin kết hợp một chủ đe (header / footer vả cái nhìn và câm nhận chung ). một tâp hop các trang, điều hướng (menu bar, w), và Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn một tập hợp các portlet và tiên ích Người quan tri có thê xây dựng các trang mà không cần mà hóa bang cách sư dụng lại các portlet và tiên ích hiện có .

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty tnhh hitec huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Tại Thủ Đô Viêng Chăn Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Tổng Cục Địa Chất Và Khoáng Sản Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn
Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart