bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

fff

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

fff

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

fff

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

fff

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

fff

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA KHOA HọC XÀ HỘI & NHÂN VÀN BÔ MÔN NGỮ VĂN

NGUYÊN HOA ĐÀM

Bộ THỦ CHỮ HÁN TRONG CẢU TẠO CHỮ NÔM

Luận vàn tốt nghiệp đại học Ngành Ngữ ĩ’ân

Cán bộ hướng dẫn: ThS. TẠ ĐỨC TÍ

Cẩn Thơ, 2011

Trang 1

PHẢN MỜ ĐẢƯ

 • 1.  Li do chọn đề tài

 • 2.  Lịch sữ vắn dề

. < Mục di ch nghiên cứu.

 • 4.  Phạm vi nghiên cứu

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

PHẤN NỘI DƯNG

Chương 1: Bộ thu trong cấu tạo chữ Hán

 • 1. Lược sừ chừ Hán

 • 2. Cấu tạo chữ Hán

 • 3. Bộ bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm thù

  • 3.1  Vị tri của bộ thủ

  • 3.2  Vai trò của bộ thủ

Chương 2: Một số vấn đề về chữ Nôm

 • 1. Nguồn gốc cùa chữ Nôm

  • 1.1 Chừ Nòm

  • 1.2 Sự ra đời của chữ Nỏm

 • 2.  Diên biến cùa chữ Nôm . < ĩ ‘ai trò cũa chữ Nôm

 • 4. ưa và khuyết điểm cùa chữ Nôm

  • 4.1  ưu điềm

  • 4.2 Khuyết điềm

 • 5.  Cấu tạo cùa chữ Nôm

  • 5.1 Chừ mượn Hán

  • 5.2  Chừ sáng tạo

Chương 3: Bộ thu chữ Hán trong cẩu tạo chữ Nôm

bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm 7. Bộ thù chữ Háu được sứ đụng trong chữ Nôm

 • 1.1  Số lượng

 • 1.2 Một số bộ thù Nòm thường sừ dụng

 • 1.3  Sự khác biệt giữa bộ thu chừ Hán và bộ thù chũr Nôm

2. I ’an (lề sừ dụng bộ thu chữ Hán trong cấu tạo chữ Nôm

2. ỉ Vị tri cùa bộ thu Hãn trong cáu tạo chừ Nôm

 • 2.2 Bộ thù Hãn trong câu tạo chừ Nôm

PHẢN KÉT LUẬN

PHẦN MỞ ĐẦƯ

PHÀN MỞ ĐÀU

1. Li do bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm chọn đề tài:

Đất nước Việt Nam trai qua hơn 4000 nãm lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước dâ sán sinli ra biết bao vị anh hùng dàn tộc và nhừng giá tri văn hóa tinh thần bất hũ với thời gian.

Trong quá trình đấu tranh hào hùng và không kém phần khốc liệt ấy dán tộc ta. đầt nước ta đâ kiên quyết gĩừ gìn tiếng nói (hay nói đúng hơn là ngôn ngừ) cùa dàn tộc minh.

Có ngôn ngừ bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm lồi mới có chừ viết. Chừ viết ra dời trên cơ sớ ngôn ngừ và hình thành trong quá trinh lịch sir láu dài. Đó lã nét chung cùa các hệ thống ngôn ngừ văn tự cô đại. Và đối với Việt Nam chúng ta cùng không ngoại lệ.

Sự sáng tạo ra chữ viết lã một thành quã vãn minh vì đại. Nhờ có chừ Viet, nhiều thành tựu trr duy sáng tạo đà được hni trừ trong các loại vãn băn. sách vở. được bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm hni truyền qua hãng nghìn nãni lịch sir vã đà trở thành văn hóa di sân thành văn vô cùng quý báu cùa từng quốc gia. dàn tộc và cùa toàn thể loài người.

Như chúng ta đã biết, do hoàn canh lịch sứ mã đất nước ta dà có một thời gian dãi sử dụng văn tự Hán một cách rộng rãi trong các lĩnh vực hành chính, vãn chương và học thuật. Rất nhiều di sàn văn hóa quý báu cùa tồ tiên ta đâ được bao bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm tồn và hru truyền đến nay qua hệ thống văn tự được sáng tạo trên cơ sờ cùa văn tự cồ xưa ấy – dó chính là chữ Nỏm. Do đó. muon tiếp thu tot phan di săn vãn hóa nãy chúng ta không thề không nghiên cứu kì về chừ Nôm

Sir sáng tạo ra chữ viết theo nghía rộng rài và phổ biến nhất lã một khả nỉing tiềm tàng trong băn thân đởi song văn hóa xà hội của mọi dãn tộc [16; tr. 4]. bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm Trong quá trinli giao hm VỚI ngón ngừ vãn hóa Hán qua nhiêu the kỹ dãn tộc ta đã sáng tạo ra chữ Nòm dưa trên những yếu tố của văn tự Hán để ghi lại các từ trong tiếng việt theo nguyên tắc ghi âm tiết trên cơ sở âm Hán Việt (tửc cách đọc chừ Hán của người Việt Nam), nhằm đáp ứng nhu cầu ghi tên người, tên đắt. hoa cô cây trái của người Việt Nam mà nhùng vấn dề mày chữ Hán không thể dam nhận bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm được.

Chừ Nôm là một sáng tạo lắt có ý nghía cùa cha ông ta. sự xuất hiện cùa chừ Nòm là một sự kiên lịch sir quan trọng, đánh dấu một bước tiến lớn trên con dưỡng phát triển văn hóa dãn tộc trong quá khứ.

Đó là một thử văn nr cùa dân tộc ta đà được sứ dụng trong gần mười thế kỳ cho tới cuối thời thuộc Pháp thì trờ thành một thứ chừ cô không được dùng trong đời song hang ngây nữa. bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm Cùng với chữ Hán. chừ Nòm lã một phương tiện ghi chép một phan quan trọng văn hóa dàn tộc ta [3: tr. 283].

Chừ Nòm được cấu tạo trên cơ sớ chừ Hán Muốn đoc chừ Nòm thi diều kiện cơ băn là phải biết chừ Hân. song đó là điểu kiện can chứ không phải điểu kiện đủ. Còn phai năm vừng các phương pháp cấu rạo cùa chừ Nòm. nám vùng tinh hình diễn biến của chừ Nòm trãi qua các thời kỳ bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm đong thời phái nắm vững một số quy luật ngừ âm học lịch sir tiếng Việt và tiêng Hán Việt Ị16: tr. 283],

Đê hiểu rò hơn về chừ Hán. chừ Nôm cũng như cầu tạo cùa từng loại chừ ấy như thế nào vã dặc biệt là tầm quan trọng cùa Bộ thủ chữ Hàn nong cấn tạo chừ Nôm nên tôi chọn đề tài này đề tìm hiểu và nghiên cứu.

2. Lịch sữ vấn để.

Cũng với sự ra dời vã phát bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm triển làu dài của chừ Hán và chữ Nòm là những quá trinli nghiên cứu dây còng của các nhà ngón ngữ học.

Từ xưa đến nay. việc nghiên cứu tim tòi phát hiên những cái mới Là mơ ước cùa không riêng gi mối chúng ta mã con là của cộng đong xã hội. Vả đoi VỚI chừ Nỏm lã lọai vãn tự của dãn tộc thì điều đó càng can thiết hơn. BỚI lè. ai ai trong chúng ta cũng muốn biết nhiều hơn về thứ văn bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm tự này.

Theo tác giá Đãng Đức Siêu và Nguyễn Ngọc San trong Giáo trinh Ngừ Văn Hân Nôm (tập II). xuất băn năm 1988. thi việc nghiên cứu chừ Nôm được đặt ra tứ đau thế ki XX. Các ông Lẽ Dư. Nguyễn Vãn Tố. Nguyễn Đóng Chi đả dựa vào các cứ liệu lịch sử đẻ bân về nguồn gổc chữ Nòm.

Trong Việt Nam văn học sử yến (1996). Dương Quãng Hãm có bân tới van đề nãy. Õng bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm cho rồng già thuyết chừ Nôm ra dời từ thời Hàn Thuyên (Nguyễn Thuyên) tức là vào cuối thể kỳ XIII (dời nhà Trần) Là một sai lầm. Vi sir sách chi ghi Hãn Thuyên sáng tác thơ. phủ bảng tiếng Nỏm chứ không hề nói óng đã đật ra chữ Nòm hoặc chừ Nôm đà ra đời tir thời của ỏng. Cũng trong cuốn sách nãy. Dương Quãng Hàm cùng đã bàn tới một so quy tac can tạo chữ Nỏm nhưng chưa thật hoàn chinh bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm .

Bửu Cam. trong quyen Dan nhập nghiên cứu chừ Nỏm đà giới thiệu một cách khái quát về nguồn gốc. kết cấu và những tru nhược điểm cùa chừ Nòm.

Trang 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoạt động marketing mix tại siêu thị Co opmart Huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Đo lường điện (Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài báo cáo đồ án led cube 5x5x5
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân phúc long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm
bộ thủ chữ hán trong cấu tạo chữ nôm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart