BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

fff

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

fff

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

fff

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

fff

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

fff

BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

fff

LỜI CẢM ƠN

Tnrớc bét. tòi XUI bày tó lòng kính trọng vá bict im sâu sắc đèn TS. Nguyen Hãi Nam =• Bộ mòn Hóa Duọc =r Truông Đai học Duực Há NỘI. DS. Đỏ Nguyền Thanh cản — Học viên lop cao bọc 13. nhùng người thầy dà trực tiep hướng dẫn. diu dăt. chi báo pho tói nhùng 5′ kiên quý báu trong qùã trình time hiên vá hoằn thanh khóa liiali tốt nghiệp.

Tói xin chán thảnh câm ơn sự giúp đỡ cùa DS. Trần Phương Tlùo ciuig Bl các tháy, cãc cô. các cân bộ BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID kỳ thuật viện trong Ró môn Hóa Dược dà tạo điêu kiộn tót nhát đè tòi hoán thánh khóa luận này.

Trong quá trinh time hiện khóa luận, tỏi đă nhản đươc sư giúp đớ lất tản tinh cùa các cán hộ phông tin nghiên tiling tâm — Tiướng Đại học Dtroc Ha Hội. Phòng plìàn tích phó – Viện hóa học và Cõng nghị Việt Nam ..cúng toàn thệ các thây cộ giào trong nuông, các phóng ban. thự viện. TÔI xin chân thánh cảm ơn BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

Cuói cimg. tỏi xin gùi lời căm ơn tớă gia đình vã ban bẽ – những người. ’ da luỏn sát cánh, dộng vịẻn tỏ Ị nong hoe tập vá cuộc song.

5                                 Người Eiutmg <

3                                      1. TS. Ngu> ÊHả Nộ. Ugãy 1 g       05 Ilăin 2010

3                                   2.DS. Dồ Ngsinh viên

3                                   Nơi thực hiêii. Bd Thi Ánh Tuyềt

3

MỤC LỤC

Tiang

DẬT BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

VAN ĐÈ……………………………………………….’..

PHÀN 1. TONG QUAN

1.1.2…………………………………………Tăng huyết áp…………………………………..

  • 1.2.1  ……………………………………………………………………………………… Sơ lươc vé

cãc thuóc chẹn thụ thề «1 adrenergic

  • 1.2.2  

tliức cảu tạo. tính Chat lự lý. hóa học

  • 1.2.3. Đặcdtèin dược động học…………………………………..• BƯỚC dầu NGHIÊM

cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

  • 1.2.5.  Một $ó phương pháp tòng hợp terazosin.12

1.2.5.4.  Phương pháp 4

1.2.5.5……………………………………………………………………………………..

Phương pháp 5

KỶ HIỆU VÀ CHỪ VIÉT TẤT

ACDQ ic     4-aniino- BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID

NMR     2-d(»ro-6>7-diniEthoxyquina7.oline

IC-Nuclear Magnetic Resonance spectiomeuy

(P11’2,3. Nội dung nghicn cim………………………………………………………………

CTCT          Còn …………………..

DCM          Die 2.4. Phương pháp nghiên cưu

DMSỌ        2.4.1

ii-NMtt

hợp hóa học. tinh chê sán phẩm và kiềm ưa độ linh khicf

HPLC

, 2.4.2.

BƯỚC dầ. NGHIÊM „,ứ, TỎNG h™, TER A ZOSTN HYDDOCT ORID K

(R             hào sai điểu kiên mót số bước tổng hợp đẽ đươc hicu suất cao

  • 2.4.3. Xác đinh cáu trúc………………………………………………………………………….

KEPT

23

MS         .              …..

PHĂN 3. THựC NGHIỆM, KÉT QUẢ VẢ BĂN LUẠN

SKLM        3.1 Hóa học

TEZ

THA           3.11. Lira chọn, triền khái, cát lích qm Ir 11111 tóng họp tcrăíốsin hycírocloTId 25

BƯỚC        3.1.2. Kiêm tra độ tinh khiết

dầu

NGHIÊM      1 len het mỵen

DANH MỤC CÁC BÀNG

Băng                                                        Trang

gàng 1: Một số thòng số dược động bọc đặc tnnig cùa một vài thnòc ‘-hẹn

thụ the Cil-adrciKTgic

Bang 2: Hiệu. Siiảt phân úng Lồng hop ester 5

Bàng 3: Hicu gitái III phán óiig tòng hợp chắt 7 ĩà nu 5 báng phân Émg BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID với pipcrasin trong dung mõ) DMF

Bang 4: Hiên suât cua phán ứng tống hop chắt 7 tử ester 5 bàng phan ứng VỚI pipcrazin trong một sò dung mói và đièu kiện khác nhau 28 Báng 5: Hiệu suát ciia phân úng tông hợp terazosin báng phán ứng giũa cliẩt trung gian 7 và ACDQ trong dung mói isoamyi alcol                    23

Băng ti Hiệu suat cùa phán úng tong liợp tcraztism hydrochírid 30 Báng 7: Giá tri Rf. hê dung môi khai uién vả BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID nhiệt độ nóng chảy cùa các

chát tống họp dược                                              32

DANH MỤC CẢC HÌNH VẺ, so DÒ

Ilin h vồ. $0 đồ                                                         Trang

Hình Ị Cộng thúc cáu tạọ ch un i! cùa các thuốc chẹn thụ thệ ạl-adienetgic thuộc nhóm -zosin                                        tí

‘■

So’ đo 1: Tổng hơp terazosin tlieo US patent 4026894.].

So đó 2; Tô nu họp tcra7f-$in theo US Patent 5675006.Ị 3- BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID Sở đồ 3: Tồng hup léra/osÍTi theo European patent 003447147-

So’ đố 4: Tỏng hơp terazosin Lheo phirơng pháp Manbùry

15A

Sư dó 5: long Irợp alfitzosui Hd theo phuontỉpháp cùa RcddyrlOy 165

Sú* đồ 6: Tổng họp ACI )Q]

So’ rtn 7- Om’ trinh tnnp hnn trmzoiin hvrhmrlorid

ĐẠT VÃN ĐẼ

Phi đai hull tỉnh ticu hệt tuyền (ber ign prostate enlargement. BEP. còn BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID goi là u xơ tíÊn liét tuyến) lá bênh dnrong aảp ở uẽn 50% nam giới mòi ngoài 50 với các mức độ khác nhau. Tai thánh phờ Hà Nôi. theo thũng kè của Viên Lẳo khoa. Bênh viên Bạch Mai thi tiang 5 [lam gần đày. so bênh nhãn đen khán vá đươG chuán đoán plú đại lành tinh tiên liệt tuyên đã tăng 150%. Neu khóng đièii írị kip i 11 ai Hạnh sè lìEày căng phải triền và phái cán ihiáp bâùã phẫu tliuát BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID căt bò mycn tiền hệt. tuy nhiên tuyền tiêu hệt là mót tuyền nội tiét điều hòa nhiều clúrc năng quan nong ở nam giới nên việc phau thuật cát bỏ thường là giái pháp cuối ciuig. Mật khác, liều không điều uj. phi đại lảnh tinh tiền liẽt tuyên SẺ gày nhiều biền chúng phức tap đường tier niệu như viêm đường tiết niệu. suy’ thận mạn tính, .thậm chí ung thư ti ồn Hệt tuyên. Chinh vi vậy việc diều tti lích cực bung BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID tiiLiồc được nhiêu bác sỳ lựu chọn.

TcriLiosiu là một só ít thuốc thuộc nhóm chẹn thụ the al-adrencrgic dông tliời đirơc chi đinh điều ui cá tảng huyết ổp vá phi đai lánh tinh tiền liẽt mvẻn. Do tăng huyết ãp và phi đai lãnh tính tiền liẽt tuyền rất phố biền ở người cao mói (theo thống kẻ tin khoáng. ỏọ% cãc bênh nhàu plir đai lảnh tinh tiền liệt tuyên cộ kem tảng huyết áp) nên terazosin hydrođond có nhiêu lợi the hơn BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID các thuốc khác cùng nhóm như alfuzosm (chi dùng cho điều tri phì đai tành tinh TLT. killing có cili đinh cho cao huvet áp) hoặc prazosin (dùng cho điéu tri cao huyết áp. không dùng cho phi dại lảnh tinh TLT).

ơ Việt Nam. như cầu vẽ terazosin ngày cang lớn đẽ điều tri phi đai lãnh tinh tiền liệt tuyển uong khi hầu het các thuốc chứa hoat chắt Lcrtỏnsin hỵdroclonđ dèu dược nhập khâu với giá thánh khá cao vá bệnh nhàn cân sù BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID dụng thuóc hèn tục hang ngáy vì vậy’ chi phí điêu trị lá gánh nặng đáng kè cho bệnh nhân. Do đó. dé tài nghiên cứu tòng hợp terazosin tạo nguồn nguyên liệu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chinh phuc phu nu chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình công nghệ khuôn mẫu phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng khung quản trị dữ liệu trong việc quản lý dữ liệu của tổng công ty mạng lưới viettel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tam Hiêp giai đoạn 2016 – 2018
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
30.000
Sold by
@ xcnguyen220
BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID
BƯỚC dầu NGHIÊM cứu TỎNG hợp TERAZOSTN HYDROCLORID
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart