Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

Add your review

23.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

23.000

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

fff

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

fff

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

fff

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

fff

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

fff

Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học

fff

LỜI CÂM ƠN

Tôi xin bày tò tòng biết ơn chân thành và sân sac tới thầy giáo Ts Nguyễn Văn Rư và cô giáo DS Nguyễn Thi Mứt Hương, Bộ môn Sinh Hỏa, trường Dại học Dưực Hà Nôi, người trưc tiếp hướng dẫn, tân tình giúp đỡ và tạo mọi điêu kiện thuận lợi đê giúp tôi hoàn thành khóa luận này.

Tôi xin chân trọng cám ơn các thầy cô cùa Bộ môn Hóa sinh, trường Dại học Dược Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo diêu kiện thuận lợi Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHÀM LEPTINy học dê tôi hoàn thành khóa luận này.

Tôi cũng xin trân trọng cùm ơn Ban giám hiệu. Phòng dào tạo, cấc phòng ban , các thay cô giảo trong trường Dại học Dược Hũ Nội dã tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập và thòi gian tôi làm khóa luận.

Cuối cùng tôi xin bày tò lòng biết ơn chân thành, sâu sac tói gia dinh tơi, những người đã nuôi dưỡng, day da và chăm lỡ chõ tôi Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHÀM LEPTIN y học trong cuộc song vã học tập.

Di erir’ rỶÂI I M/CLJTCM /-1’rt I TAr r~LJC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 20Ư9

Cao Thi Minh Hòa

Nơí thụrc hiện : Bộ môn sinh hóa,

Tnròno F)H Dưcre ĩĩù Nôi

1« THVÀĨịA j

X ‘-. , s

MUC Lưc

ĐẬT VẤN ĐẺ

PHẢN I: TÒNG QUÀN

EPTIN VÀ HORMON POLYPEPTID Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học 2

  • 1.1.2  Tác dụng sinh lý cúa leptin…………………………………………………………

2

  • 1.2.3   Hvrmvn pọlypeptid và ban chat cqa leptin íĩíĩĩííĩíĩíĩĩíĩĩíĩĩíĩíĩĩíĩĩíĩíĩĩíĩ"

ỆNH BÉO PHI

PHÀN II; THỤC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ……………………………………

2.1 NGUYÊN VẠT LIỆU VÀ PHƯONG PHẤP THỤC NGHIỆM BƯỚC DẦU

NGHIÊN CỨU TẠO CHÊ PHẨM LEPTIN Y HỌC……….

ĐẶT VÁN ĐÈ

Hiện nay, tinh hình các bệnh như rối loạn !ipid máu, đái tháo đường, ung thư. tâng huyết áp, xơ vừa động mạch…rắt phô biên trên the giới. Có rất nhiều nguyên nhân dần đen các bệnh đo, trong đọ béo phì là một nguyên nhân đáng quan tâm.

Béo phi là một bệnh phô biến củng với sự phát triền cua xà hội và chat lượng cuộc song Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học dược nâng cao, ơ Mỳ hiện có 50% so người dân thừa càn và trên 30% măc bệnh béo phi, ớ Châu Au hiện có 50% so dân thừa cân và tỳ lệ này có thè lên đen 70% trong vòng 30 năm tới. Mồi năm có khoáng 300.000 người chết mà nguyên nhân là do căn bệnh béo phi, Tại việt Nam tỳ lệ thừa cân và béo phi cùa tré em khoáng 4% (Hà Nội, 1995) và 10, Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học 7% tại Tp Hồ Chí Minh (2000). Béo phi là tinh trạng tâng trọng do tăng khối lượng mờ. Mô mờ được biết đen là một cơ quan nội tiết và chuyên hóa chu động cao. về chức năng nội tiết, khi mô mờ gia tăng hoặc béo phi nhất là lảng dọng mờ ớ nội tạng đi liền với đe kháng insulin, táng glucose, rối loạn lipid, tăng huyết áp, tình trạng tiền viêm, tiền tăc mạch. Te bào mơ tiết ra Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học các hormon như leptin, adiponectin. và còn tiết ra nhiều chắt protein khác. Leptin lần đau tiên được phát hiện vào năm 1994 lã một homion peptid được tiết ra ỡ mô mờ, có vai trò quan trọng trong điêu hòa thê trọng, điều hòa chức năng sinh sán, tác dụng trẽn tim mạch, bệnh sinh đái tháo đường và nhiều tác dụng khác. Năm 1998 leptin dược thử nghiệm trẽn người về tác dụng giâm càn. Tại Việt Nam leptin được nghiên cứu đê ứng Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học dụng trong chăn nuôi.

PHẤN I: TỎNG QUAN

Li LEPTIN VÀ HORMON POLYPEPTID

  • 1.1.1    Nguồn gốc, cấu tạo và những đặc đỉểm của leptin

Leptin được phát hiện năm 1994 từ chuột. Từ ieptin có nguôn gôc Hy Lạp: leptos có nghĩa là gay, là một hormon với cấu tạo protein có vai trò quan trọng trong sự điêu hòa trọng lượng co thè, chuyên hóa và chức năng sinh sàn

[61, [13].

Leptin là một polypeptid gom 167 Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học acid amin, có khối hrợng I6-kDa và có cấu trúc tương đong với- cytokin [6].

Leptin được tiết ra chú yếu từ mô mờ, nồng độ leptin được tiết tỳ lệ với khối lượng mò mờ và tinh trạng dinh dường, một lượng nho leptin cùng được tiết ra từ biêu mô dạ dày và nhau thai [8].

Có nhiêu yếu tô ánh hưởng đến sự tiết ieptin:

> Các yen to lãm tăng tiết leptin như: insulin, glucocorticoid Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học , estrogen…

giám ăn một cách trầm trọng sau vài ngày và có thê làm thê trọng giam đền 50% sau 1 tháng. Sự giám thê trọng nảy được giãi thích do kết hợp ít nhắt 2 tác dụng căn bán [11], [16], [12].

  • > Giam sự đói và sự tiêu thụ thức ăn, qua trung gian một phàn bơi sự ửc chê hoạt động neuropeptid Y (NPY) và agouti — relate peptid (AgRP) đong thời sự tãng cương hoạt Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học động cùa alpha — melanocortin stimulating hormon (AMSH). NPY và AgRP là những chất kích thích rắt mạnh ăn uống.

  • > Gia tăng sự tiêu hao năng lượng, được đánh giá thông qua sự tiêu thụ oxy tăng, thân nhiệt cao hon và giám khối lượng mõ mở.

ìChác x ới sự giâm cân do ăn kiêng có thê làm giâm cả khối mờ vả khối nạc (cơ), sự giảm càn do chích leptin chí làm giam khối mờ mà không có tác dụng làm giam Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học khôi nạc.

Nhung cơ chế tác dụng của leptin lên chuyên hóa khá phức tạp và người ta chưa hiếu rõ day đu. Ngoài vai trò tại xíing dưới đoi có vê như vùng ngoại biên gom cơ và tế bào beta ơ tụy tạng cùng có vai trò [11, [16], [24].

Nồng độ leptin thấp ơ người và súc vật có lượng mở cơ thê thắp, chừng tó leptin có vai trò trong điêu hòa chức năng sinh sán. Tác dụng này Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học có thè một phan do leptin có khá năng tăng tiết hormon giãi phong hormon hướng sinh dục (Gonadotropin-releasing hormon: GnRH) từ đó làm tâng tiết honnon kích sinh nang noãn (Follicle-stimulating hormon: FSH) và hormon kích sinh hoàng thê (Luteinizing hormon; LH) từ thừy trước tuyến yên [20].

Vai trò cùa leptin Hèn quan đến chức nàng sinh sán trước hết thê hiện qua hiện

tượng dậy thi. Thi nghiệm trên chuột giai đoạn tiền dậy thi Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học được điêu trị với leptin nhàm mục đích tâng cân. người ta cũng đà ghi nhận đuợc khá năng sinh sân và sự dậy thi xuất hiện sớm hơn so với lỏ chứng. Ngoài ra, trên người bị đột biên bắt hoạt gen thụ thê leptin không nhùng bị béo phi mà còn bị không dậy thi [15],                                          [19],          [20].

ì. 1.2.3 Chức nâng nội tiết – thần kinh khác

Ngoài hiệu quá điều chinh năng lượng Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học , chức năng sinh sân, leptin còn điêu hòa chức năng than kinh nội tiết và hệ nội tiết. Thieu leptin lam tăng hoạt động trục dưới đoi – yên – thượng thận và ức che trục dưới đoi – yên – giáp cũng như trục sinh dục. Leptin làm giám cortison. ức che tiet CRH dưới đoi do stress. Cơ chè tác dụng tăng hoạt trên trục thượng thận chưa rồ. Leptin binh thường hóa nồng độ honnon giáp bị thap do thiếu leptin trước đó, một Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học phân do kích thích tiết và tăng tác dụng cùa TRH từ vùng dưới đồi. Ngoài tác dụng kích thích sự dậy thi nêu trên, dùng leptin thay thê trong lúc đói ngăn

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật đối tượng chứng minh trong tố tụng hình sự
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tự Chủ Tài Chính Tại Trung Tâm Y Tế Huyện Mường Ảng Tỉnh Điện Biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học
Bước dầu NGHIÊN cứu tạo CHÊ PHẨM LEPTIN y học
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart