Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

fff

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

fff

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

fff

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

fff

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

fff

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

fff

Il         ——XHA VFT f ijA GI AT; VIFX HlfOXG DAN

DANH MỤC CAC1 Tư VIET TAT

IS. IQ3IA

KHOA LUẬT

Bộ MÔN LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Luận vân tốt nghiệp cứ nhân Luật

Niên khóa 32 ( 2006 – 2010)

Dề tài: Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIÊN VAY BẰNG TÁI SẢN TRONC HỢP DÒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Cán bộ hướng dẫn:                      Sinh viên thực hiện:

ThS: LÊ HUỲNH PHƯƠNG CHINH NGUYẾN THỊ NGỌC HẠNH MSSV: 5062321 Lớp: Luật Thương Mại 1 -K32

Cần Thơ, 4/2010

MỤC LỤC

Trang

LÒI nói đau

Chương 1: Klìậi quát chung về hop đồng tín Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng dụng ngàn hàng và các biên pháp bào dam tiền vay băng tài sân

 • 1.1.1  

niệm tín dung

 • 1.1.2

mèm hop đong tin dung

 • 1.2  Khái niệm, đặc điểm của cãc biện pháp bão đăm tiền vay bâng tái sân bong

họp đông tín dụng ngân hàng

1.2.1..  ..?……………………?…………………………….. Các biện pháp bảo đảm tiền vay

bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng . Khái

niêm chung về biên pliáp bão đãm tiền x ay bang tài

tài sân

 • 12.1.2  

chap tài săn

 • 1.2.1.3

lành .bâng tài m sụa bện thú .ba,………..

 • 1.2.1.4   Bão đâm bang tài săn hình thành tir vốn vay (hay bão đàm bảng tài săn

hình thành ừong tương lai)

 • 1.2.2 ……….?……? …………………….Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong

họp đồng tín dụng ngân hàng…………………………

diêm gúa biện pháp báo đâm tiền vay báng tậĩ sán

1.3 Vai trò cùa các biện pháp bão đăm tiên vay bang tài săn trong họp đong tin dụng ngàn hãng………………………………………………………………………   17

Chương 2: Quy chè pháp lí vè các biện pháp bào dám tiền vay băng tài sán trong họp dồng tin dụng ngàn hàng

 • 2.2 Chu thó vua họp đòng bao dam Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng

tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng ũón vạy băng tài sân.

 • 2.2.1      Điều kiện tư cách chú the trong hop đồng bào đám tiền vay bang tãi

sàn

 • 2.2.1.1 ……………………………………………………………….Bèn   bão đàm

…………………………………………………………………………. 24

 • 2.2.1.2  ……………………………………………………………Bên nhận bão đăm

…………._…………………………………………………….  ? ……… 29

 • 2.2.2      Quyền và nghĩa vụ cùa các bên trong hop dồng báo dam tiền vay băng

 • 2.2.22   …………………………………………………………………………….Quyền

và nghĩa vu cũa các bẽn ùong hơp dóng bão lãnh………………….34

 • 2.2.23   Quyền và nghĩa vụ của các bèn ìrong hợp Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng dồng bão dâm

bang lai sau

liiiili thánh lừ vốn vay

2.3 Tài sân bão dâm tiền vay n ong hop dong bão dăm tiền vay

 • 2.3.1   Tài………………………………………………………………………………..sân bão

dâm là bất dộng sàn

 • 2.3.2      Tài…………………………………………………………………………..sau

đâm là động sân

 • 2.3.3   Tài………………………………………………………………………………..sân

dâm là quyền tài sản

 • 2.3.4      Tài…………………………………………………………………………..sân

đãin lã tái săn hình thánh trong tưong lai…………………………………….I

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng

Chương 3: Thực trạng pháp luật diều chinh về các biện pháp bào đảm tiền vay băng tài sàn trong hợp đông tín dụng ngân hàng và một sô định hướng hoàn thiện

 • 3.1  Nhận xét về pháp luật điều chinh các biện pháp bão đảm tiền vay bang tài

sản trong hợp đồng tin dime ngân hàng

 • 3.2  Một sỏ bát Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng cập của pháp hiật về bão đâm tiên vay bằng tài sân và định huớng

hoàn thiện

 • 3.2.1      Bat cập về cõng chững chửng thực họp đông the chap nhã Ư liinh thành

trong tương lai và dể xuất hoàn thiện

 • 3.2.2     Thục tiển cơ chế bão dâm tiền vay doi với các doanh nghiệp vừa vã nho

LỜI MỜ ĐẦU

 • 1. Lý do chọn đề tài:

Khi Việt Nam trờ thành thành viên thứ 150 cùa WTO vào ngày 7 tháng 11 năm Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng 2006. lình vực ngân hàng được COI lã ngành dịch vụ đay tìm nâng và nhiều triển vọng, góp phần thúc đây nền kinh tế phát triển. Trong ngành ngân hàng, hoạt động tin dụng cho vay được đầy mạnh. Do đõ. bên cạnh các họp đồng tín dung luôn tồn tại các biện pháp bao đàm tiền vay (băng tài sân hoặc không bồng tài sân). Các biên pháp bào dam tiền vay sẻ dam bão an toàn trong hoạt dộng cấp tín dụng của TCTD Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân

hàng Để tạo cơ sớ pháp 11 cho TCTD và kliách hãng trong quá trinh vay vòn. pháp luật về bão đăm tiền vay không ngừng được hoàn thiện qua từng thời ki. Hiện nay. các quy đinh của pháp luật về bão đảm tiền vay bang tài săn được ghi nhận tại nhiêu vãn băn quy phạm pháp luật như: Bộ Luật dân sự. Bò Luật hàng hài. Luật các TCTD. Luật đầt dai……………………………….Nghị

định 163.2006 NĐ-CP ngày 29/12 Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng ‘2006 về bào đảm tiền vay thay thế cho Nghị định 178.1999 NĐ-CP ngây 29/12/1999 và Nghị đinh 85/2002 NĐ-CP ngây 25.10,2002. Nghị định 08 2000 NĐ-CP ngây 10 03’2000 thay thể cho Ngliị định 165/1999/NĐ-CP ngây 19/11/1999 về đãng ki giao dịch b.ão đảm.

Khi nhìn lại quá trinh phát triền cùa các quy dinh về bào dám tiền vay băng Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng tài sân trong họp dồng tín dụng ngàn hãng ta sê dể dâng nhận thầy nhà nước ta đầ dành sự quan tâm đáng kẻ đê đói mới và hoãn thiện cãc che định này. Tuy nhiên, pháp luật về bão đăm tiền vay bang tài sân hiện vần còn những bat cập can tiếp tục hoãn thiện. Điều nãy đặt ra yêu can can phải có những cóng trinh nghiên cứu mang tinh khoa học và toàn diên về lình vực bão đàm tiền vay băng tài sàn. Đó sê Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng Lã cơ sờ cho nhà nước ta hoàn chình các văn bàn quy phạm pháp luật, cúng cố hành lang pháp 11 cho các giao dịch bão đăm tiền vay của các giao dịch dân sự nói chung và tò chức tin dụng nói riêng. Đẻ góp phần vào việc tim hiểu che định nãy, trong khuôn khò của luận vãn nãy người Viet sè tìm hiểu ve: “Các biện pháp bão đàm tiền vay bang tãi săn trong họp dồng tin dụng ngân hàng"

 • 2. Phạm Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng vi nghiên cún:

Các biện pháp bao đâm tiền vay trong hop dồng tin dụng ngân háng Lã một khái niệm lộng. Trong luận vãn người Viet tập trang nghiên cứu cãc biện pháp bão đâm tiền mà người viết nghiên cửu, đẽ từ đó thấy được tinh hiệu quả của pháp luật trong đời sống.

4. Cơ cấu cùa luận vãn

Lời nói đầu.

Chương Ị: Khái quát chung về hợp đồng tin dụng ngân hàng và các biện pháp bão đám tiền Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng vạy bang tài săn.

Chương nãy người viết nêu lẻn khái niệm, đặc điểm. vai trò của các biện pháp bcão đâm tiền vay bang tãi sản.

Chương II: Quy chế pháp ìi vế các biện pháp báo dam tiền vay bủng tài sán trong hợp dồng tin dụng ngân hàng.

Chương này người Viet tập trung nghiên cini nhùng quy định của pháp luật về các biện pháp bão đăm tiền vay bang tâi săn như: về chủ thê. tài sân bão đăm Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng tiền vay………………………………

Chương III: Thực trạng pháp luật điều chinh về các biện pháp bão đâm nền vay bủng tài sán trong hợp dong tin dụng ngân hàng và một so định hướng hoàn thiện.

Đây lã chương mà người viết trình bày cụ thể thực trạng thực hiện các biện pháp bão đăm tien vav bane tài sân và mót số điểm bat cân của nhãn luât theo ouan điểm

Cần thơ, tháng 4/2010

CHƯƠNG1

KHÁI QUÁT CHUNG VÈ HỌP ĐÒNG TÍN DỤNG Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng NGÂN HÃNG VÀ CÁC

BIỆN PHẤP BẢO ĐẢM TIÊN VAY BẢNG TÀI SẢN

Các biện pháp báo đâm tiền vay băng tài sàn trong hợp đồng tín dụng ngàn hàng (HĐTDNH) có mồi liên hệ chặt chè với họp dồng tin dung (HĐTD). Khi kí kết HĐTD bên đi vay sè thực hiện một trong các biện pháp bão đâm tiền vay theo thỏa thuận VỚI tỏ chức tín dụng (TCTD). Do đó. đẻ cỏ thê hiên rò được bân chat cùa nhùng biện pháp bão Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng đăm tiền vay bang tải sân người Viet bắt đau phân tích khái niệm về tin dụng và họp đồng tin dụng

 • 1.1 Khái niệm tín dụng và họp đổng tin dụng

1.1. ỉ Khái niệm tin dụng

Tín dụng lã biếu hiện sự tin nhiệm. “Tín dụng’’ đã xuất hiện, tổn tại vã phát triển qua nhiều hình thái kinh te-xã hội. Thuật ngừ này xuất phát từ tiếng Latinh "Creditum”. Tiếng Anh gọi Là Credit có nghĩa là lòng tin Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng . sự tin rường. tin nhiệm. Theo Từ diều tiếng Việt "Tín dung" Là sự vay mượn. 1 Điều này thề hiện thòng qua việc một người có một số vốn (tiền) chuyền giao cho chu thề khác sứ dụng vào một mục đích nhắt định. Việc cho vay (mượn) đó dựa trên mem tin vào chừ tin của người cho vay đoi với người đi vay. Chữ tín này bao gom cà năng lực tài chính cùng như thiện chi cùa người đi Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng vay. Điều này nghía là người vay phai ừa nợ dãy đu và đúng hạn. Nói cách khác, quan hệ tin dung dược thiết lãp và tồn tại đòi hòi phái tạo Lập dược niềm tin.

về băn chất, tin dụng lã một quan hệ kinh tế. Trong đó. chủ thế có vón (tiền) thỏa thuận đê chủ thẻ khác (can tiền) được sir dụng so vốn của minh trong một khoăn thời gian nhất định với diều kiện có hoãn trà và Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng dựa irẽn cơ sờ cùa sự tin nhiệm Ngây nay. quan hệ tín dung dược thiết Lập dựa trên ba yếu tố cơ ban xuất phát tứ bán chất kinh tế của nó:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty xnk barotex
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty bảo hiểm nhân thọ cathay life việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NGHIÊN cứu HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG đối với sản PHẨM BÁNH kẹo KINH đô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN ngữ văn 9 ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học tác phẩm truyện kiều của nguyễn du
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng số 21
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng
Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong họp đồng tín dụng ngân hàng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart