các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

Bộ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING « ■

KHOA THƯƠNG MẠI »

PHAN HUỲNH

LỚP: 11DTM1 KHÓA: 08

CHUYÊN ĐẺ TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DựNG MÔ HÌNH CÁC YÉU TỐ ẢNH

HƯỞNG ĐÉN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DỊCH VỤ KHO LẠNH PHỤC vụ HÀNG HÓA

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH
LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM VÀ CÁC  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ GIẢI

PHÁP ÚNG DỤNG MÔ HÌNH

CHI YÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ

GIĂNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THẠC sĩ MAI XUÂN ĐÀO

Bộ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI
»

PHAN HUỲNH

 

LỚP: 11DTM1 KHÓA: 08

CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP

XÂY DỤNG MÔ HÌNH CÁC YÉU TÓ ÃNH
HƯỞNG ĐÉN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
DỊCH VỤ KHO LẠNH PHỤC vụ HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ TNHH
LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI
PHÁP ÚNG DỤNG MÔ HÌNH

 

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời câm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý Thầy Cô đang công tác tại Trường Đại học Tài chính – Marketing nói chung và Khoa Thương Mại nói riêng đà và đang giăng dạy, truyền đạt nhừng kiến thức, kinh nghiệm vô cùng quý báu. giúp em vặn dụng trong quả trinh thực tập.

Đặc biệt, em xin gữi lời cảm  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ ơn chân thành đen ThS. Mai Xuân Đào – người đà tận tỉnh giúp đờ, trực tiếp chi bảo, hưởng dẫn em trong suốt quá trinh thực hiện chuyên đề tốt nghiệp này. Nhùng kình nghiệm, những lời nhận xét cùa Cò truyền đạt cho em thật sự rất quý báu và ý nghía, giúp em không ngừng hoàn thiện chuyên đề.

Bên cạnh đỏ. em cùng xin gửi lời cảm ơn sâu sac đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam.  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ anh Nguyễn Chí Trung – Giám đốc Kho và các anh chị đang công tác tại Phòng Điều hành, Phòng nhập liệu và Kho lạnh Lotte. Các anh chị đà nhiệt tinh giúp đờ, hướng dẫn. tạo cơ hội đê em có thê tiếp xúc thực tế, tham gia các còng việc trong lình vực kho bài logistics.

Trong quá trinh thực tập, vi thời và lượng kiên thức còn hạn hẹp nên chắc chăn không thẻ tránh khỏi những thiếu sót, em ràt mong nhận  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ được sự góp ý của cỏ cũng như các anh chị đang làm việc tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam đẻ có thể hoàn thiện hơn mía chuyên đề cua minh.

Cuối củng, em xin chúc Cô và các anh chị luôn mạnh khỏe, còng tác tốt và thành còng trong cuộc sống.

 1. HCM, ngày….. tháng….. năm 2015

Sinh viên

Phan Huynh

■J

NHẬN XÉT CÙA CÔNG TY THựC TẬP
• * •

VỀ tác  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ phong:…………………………………………………………………………………………….

Vê sô liệu:………………………………………………………………………………………………..

»

vê nội (lung:………………………………………………………………………………………………

 1. HCM, ngày….. tháng….. năm 2015

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẦN *
TP. HCM, ngày….. tháng….. năm 2015
Giàng viên hướng dẫn
iii
r.vun.TU? MAĨYIĨAMDAn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CHỮ CÁI VIÉT TÁT

TỪ VIẾT TẮT CHÚ THÍCH

TIÉNG ANH

CHỦ THÍCH

TIỀNG VIỆT *

CFS Container Freight Station Trạm đóng hàng lẻ
PTCS   Phò thòng cơ sờ
PTTH   Phổ thông trung học
TNHH   Trách nhiệm hừu hạn
TP. HCM   Thành phố  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ Hồ Chí Minh

 

iv

GVHD: THS. MAI XUAN ĐAO

 

DANH MỤC CÁC BÂNG
*

Bảng 2.1: Ket quà hoạt động kinh doanh cúa Công ty TNHH Lotte Logistics Việt

Nam 2010-2014…………………………………………………………………………………………… 33

Bảng 2.2: Bien động két quả hoạt động kinh doanh cúa Còng ty TNHH Lotte

Logistics Việt Nam……………………………………………………………………………………………. 33

Bảng 2.3: Sàn lượng hàng hóa thông qua Kho lạnh Lotte…………………………………………………………………………………………… 42

Bảng 2.4 các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ : Doanh thu dịch vụ kho lạnh của Công ty giai đoạn 2010 – 2014…………………………………………………………………………………………… 43

Bảng 2.5: Tỷ trọng của Doanh thu dịch vụ kho lạnh đối với Tòng doanh thu giai

đoạn 2010-2014…………………………………………………………………………………………… 44

Báng 3.1: Thông tin về mẫu nghiên cứu phàn bỗ theo đặc điểm cá nhân của nhân

viên……………………………………………………………………………………………. 71

Báng 3.2: Ket quâ đánh giá các thang đo bang Cronbach alpha……………… 74

Báng 3.3 các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ : Kết quá đánh giá các thang đo bang Cronbach alpha sau khi đã loại biến ……………………………………………………………………………………………. 76

Báng 3.4: Kiếm định KMO và Bartlett………………………………………………. 78

Bàng 3.5: Ma trận   xoay nhân tò……………………………………………………… 78

Báng 3.6: Ma trận   xoay sau khi đà loại biến……………………………………… 80

Báng 3.7: Ma trận   hệ so tương quan………………………………………………. 82

Báng 3.8: Tóm tat   mỏ hình hồi quy…………………………………………………. 83

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ Bảng 3.9: Kết quâ kiêm định độ phù họp của mô hình hồi quy………….. 84

Bảng 3.10: Các thông số thống kê của mô hình hồi quy………………………… 85

Bâng 3.11: Tương quan giừa trị tuyệt đối ciia phần dư và các biển độc lập. 88

Bâng 3.12: Kiểm định Independent – Sample T-Test theo giới tính…………. 90

Bảng 3.13: Kiêm định sự đòng nhất phương sai của nhóm biên độ  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ tuòi 91

SVTH: PHAN HUỲNH                                                                                                                            v

GVHD: THS. MAI XUÂN ĐÀO

ĩỉònrr 7 1A’ IV St miả nliân tíoịv Vì St VI /titvlv AXTrAẦ7 A tliorv /4Â tviÂí                                                                                                                                                                                                                               oo

 

Bảng 3.15: Kiêm định sự đồng nhất ciìa phương sai theo nhóm biến trình độ………………………………………………………………………………………………. 92

Bảng 3.16: Kẻt quả phân tích kiêm định ANOVA theo trình độ………………………………………………………………………………………………. 92

Bảng 3.17: Kiêm định sự đòng nliàt của phương sai theo nhóm  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ biến thời gian làm việc tại Công ty………………………………………………………………………. 93

Bảng 3.18: Kết quà phàn tích kiểm định ANOVA theo thời gian làm việc tại Công ty……………………………………………………………………………………….. 93

Bảng 3.19: Kiểm định sự đồng nhắt cùa phương sai theo nhóm biến vị trí còng việc tại Công ty…………………………………………………………………………….. 94

Bảng 3.20: Kết quà phân tích kiêm định ANOVA theo vị trí công việc tại Còng ty ………………………………………………………………………………………………. 94

SVTH: PHAN HUỲNH

GVHD: THS. MAI XUÂN ĐÀO các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

 

Hình 1.1: Mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hường đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Còng ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam……………………………………………………………………….. 24

Hình 2.1: Sơ đò cơ càu tô chức – điều hành cúa Công ty……………………….. 30

Hình 2.2: Không gian phòng chứa tại Kho lạnh Lotte…………………………… 35

Hình 2.3: Sơ đầu cơ cấu tò chức lao động tại Kho lạnh Lotte các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ ………….. 37

Hình 2.4: Sàn lượng hàng hóa thông qua Kho lạnh Lotte 2010-2014……….. 42

Hình 2.5: Doanh thu dịch vụ Kho lạnh Lotte 2010 – 2014……………………… 45

Hình 2.6: Sơ đồ luồng hàng xuất khẩu qua Kho lạnh Lotte……………………. 46

Hình 2.7: Sơ đò luông hàng nhập khâu qua Kho lạnh Lotte…………………… 47

Hình 2.8: Quy trinh xuất kho hàng hóa tại Kho lạnh Lotte…………………….. 48

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ Hình 2.9: Quy trình xuất kho hàng hóa tại Kho lạnh Lotte……………….. 50

Hình 3.1: Đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa……………………………………… 87

Hình 3.2: Biẻư đò tân sỏ của phân dư chuẩn hỏa…………………………………. 88

Hình 3.3: Biẻư đô tân sỏ P-P Plot cùa phân dư chuẩn hóa……………………… 89

Hỉnh 3.4: Mó hình các yểu tố ảnh hưởng đen hoạt động kinh doanh dịch vụ kho

lạnh  các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam ………………………………………………………………………………….. 100

SVTH: PHAN HUỲNH                                                                                                                                         vii

GVHD: THS. MAI XUÂN ĐÀO

Chương 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ KHO VÀ CÁC YÉU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHO LẠNH PHỤC vụ HÀNG HÓA XUẮT NHẬP KHÁU………………………………………………………………………………… 1

 • Khái quát về kho trong hoạt động logistics…………………………………… 1
 • Khái niệm kho 1
 • Phân loại kho và Hệ thống bảo quân………………………………………… 1
 • Vai các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ trò và Chức năng cùa kho đối với hàng hóa xuất nhập kháu.. 3
 • Mối liên hệ giừa kho và các bộ phận khác trong hoạt động logistics. 4
 • Một số hoạt động kinh doanh tại kho……………………………………….. 5
 • Các chừng từ liên quan đến hoạt động tại kho……………………………. 8
 • Cơ sờ lý thuyết và đề xuất mô hình các yeu to ânli hường đen hoạt động kinh

doanh kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khâu…………………………………. 9

 • Cơ sỡ lý thuyết các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ 9
 • Đẻ xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cửu…………………………. 19

Chương 2. THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH vụ KHO LẠNH PHỤC VỤ HÀNG HÓA XƯÁT NHẬP KHÁU TẠI CÒNG TY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM…………………………………………………….. 26

 • Tòng quan vê Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam……………….. 26
  • Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam….. 26
  • Quá trinh hình thành và phát triển cùa công ty…………………………. 27
  • Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ hoạt động của Công ty…………. 28
  • Cơ cấu tò chức – điều hành của Còng ty………………………………….. 29
  • Nguồn lực của Công ty……………………………………………………….. 31

SVTH: PHAN HUỲNH                                                                                                                                        viii

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lập kế hoạch kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh quán pink coffee
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý ngân sách nhà nước tại huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
File luyen doc 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ
các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart