Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

Add your review

17.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

17.000

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

fff

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

fff

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

fff

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

fff

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

fff

LỜI MÕ ĐẢU

Trong toàn bộ các hệ thống kỳ thuật sử dụng năng lượng (điều hoâ không khi.chiếu sáng.thang máy. cấp nước.thiết bị khác…) phục vụ cho hoạt động của các toà nhã thì hệ thong chiếu sáng lã một ưong những hệ thống chiếm tỷ lệ sử dụng lớn trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng điên trong các tòa nhà này.

Sử dụng năng lượng cho chiếu sáng ngây càng chiếm ti trọng lởn vả tăng nhanh đáng kê trong tổng nhu cầu về năng lượng sứ dụng Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng trong các toà nhà và sự phát thai khí nhà kinh Múc sử dụng nâng lượng cho chiếu sáng trên the giới được phân bô cho cãc lình vực như: 28% cho lĩnh vực nhà ờ. 48% cho lình vực dịch vụ công cộng. 16% cho lĩnh vực công nghiệp và 8% cho chiếu sáng đường phố vả các mục đích khác. Đối VỚI các nước công nghiệp phát triền điện năng sử dụng cho chiếu sáng nằm trong khoáng tử 5-15%. ương khi Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng tại các nước đang phát tnên giá tri này có thê đạt cao đến 86% tống năng lượng tiêu thụ.

Vi vậy việc thực hiện kiêm toán năng lượng cho hệ thong chiếu sáng là can thiết. tữ đó xác định được những bộ phận sư dụng điện lãng phi. nhận điện các cơ hội tiết kiệm và đề xuất giãi pháp tiết kiệm năng lượng cho đơn VỊ sử dụng. Tuy tiêm nâng tiết kiệm năng lượng chiếu sáng ờ một đơn vị là khá bé nhưng nếu Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng còng tác kiểm toán được ứng dụng phổ biến trên một quy mô lộng lớn trẽn cả nước thi sè tiết kiệm đtrợc một nguồn nâng lượng rắt lớn.

Qua thời gian tìm hiểu .nghiên cứu. học hoi vã trau dồi kiến thức, bảng sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm cùng VỚI sự hướng dần tận tinh của giăng viên Dương Tning Kiên . đã giúp nhóm 8 hoàn thành với nội dung như sau

Chương I : Kiến thức cơ sờ

Chương II : Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng Kiêm toán niíng lượng cho hệ thong chiếu sáng

Chương III : Các giãi pháp tiết kiệm nảng lượng cho hệ thống chiểu sáng

Chương IV: Kểt Luận

Do thời gian có hạn. cũng như kiến thức còn nhiều hạn chế bài báo cáo cùa nhóm em không tránh khôi những sai sót nhất định. Nhóm em rat mong sê nhận đtrợc sự góp ý vã chi bão của thay giáo và cãc bạn sinh viên để bài báo cáo cùa nhóm em cũng như đè kiến thức cùa Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng bọn em ngày một hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cam ơn’

Hà Nội,ngà) ’ 20 thảng 12 nám 2012

CHUÔNG I

KIÊN THỨC Cơ SỜ

 • 1. Định nghĩa ánh sáng và một số thuật ngữ liên quan

Ánh sáng chi lã một phân của rat nhiều loại sóng điện từ bay trong không gian. Những loại sóng này có cà tần suất và chiều dài. hai giá trị này giúp phân biệt ánh sáng với những dạng năng lượng khác trên Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng quang phô điện từ.

* Ành sáng được phát ra từ vật thê là do những hiện tượng sau:

 • 1. Nóng sáng: Các chat ran vã chat lỏng phát ra bửc xạ có thê nhìn thay được khi chúng được nung nóng đến nhiệt dò khoáng 1000K Cường độ ánh sáng và màu sác bề ngoài trờ nên sáng hơn khi nhiẽt độ tăng.

 • 2. Phóng diện : Khi một dòng điện chạy qua chat khí. các nguyên tử vã phân tử phát ra bức xạ VỚI quang phó Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng mang đặc tinh của các nguyên to có mật.

 • 3. Phút quang diện: Ánh sáng được tạo ra khi dòng điện chạy qua những chat răn nhát định như chat bán dần hoặc photpho.

 • 4. Phát sáng quang diện: Thòng thường chat ran hap thụ bức xạ tại một bước sóng và phát ra trơ Lại tại một bước sóng khác. Khi bức xạ dtrợc phát ra đó có thể nhìn thầy được, hiện tirợng được gọi lã sự phát lán quang hay sự phát huỳnh quang.

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng Như có thê quan sát trên dãi quang phô điện từ ở Hĩnh 1. ánh sáng nhìn thay được thẻ hiện là một dai băng từ tần hẹp năm giữa ánh sáng cùa tia cực tim (ƯV) và Uíìng hrợng hồng ngoại (nhiệt).

Những sóng ánh sáng này có khả năng kích thích vòng mạc cùa mắt. giúp tạo nén cam giác về thị giác, gọi là khả nâng nhìn. Vi vậy. đê quan sát được cần có mat hoạt động binh thường vã ánh Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng sáng nhìn thây được.

Tia cực tím Tia hồng ngoài Hình 1. Bức xạ nhìn thay được

 • 2 Phân loại hệ thong chiếu sáng

• Hệ thõng chiêu sáng trong nhà

Chiêu sáng trong nhà càn phái đàm bào:

 • –  Đù độ sáng đề nhìn ĩỏ các vật và các chướng ngại vật và không được thay đồi theo thời gian

 • –  Đâm bao phân bố ánh sáng đồng đền. trong tầm nhìn không có vật chói lớn

 • –  Màn sắc ánh sáng phù Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng hợp đê đâm bao không gian chiến sáng đễ chịu, tạo môi trường chiếu sáng thuận lợi cho cóng việc.

• Hệ thong chiêu sáng ngoài trời

Chiếu sáng ngoài trời cần phái

Lượng ánh sáng đẻ nhìn rò hĩnh khố! của vật. chướng ngại vật

 • –  Không cần chiêu sáng tập trung vào 1 điềm mà cần vùng sáng lộng.

 • 3 Các đại lượng chinh đo ánh sáng

Đoi VỚI ánh sáng có nhiều thòng sổ đo đặc trung: quang thõng, độ rọi Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng . độ chói, nhiệt độ màu. chi số màu. hiệu suất phát sáng.

3.1 Quang thông: là đại lượng đặc trung cho nguồn sáng, có khả năng bức xạ ánh sáng trong không gian, đơn vị lumen (viet tat là 1111). Đẽ đo quang thông sử dụng photometer (quang thòng kế)

Bàng: Quang thông cùa một số nguồn sáng thông dụng

<<<123>>>

Nguồn sáng

Quang thông (im)

Đèn sợi dot 60W

685

Đèn compact Các giải pháp tiết kiệm năng lượng

560

Đèn huỳnh quang 40W

2 700

Đèn Natn cao áp 400W

47 000

Đèn halogen kim loại 2Kw

1800

3.2 Độ rọi E lã đại lượng dặc trưng cho bề mặt dược chiếu sáng Là mật độ quang thòng trên bề mặt diện tích, đơn vị lã lux (lux = 1111111′)

Bang: Độ rọi một số bề mặt

<<<123>>>

Địa diêm chiếu sáng

Độ rọi (lux)

Ngoài trời giữa trưa Các giải pháp tiết kiệm năng

100 000

Ngoài tiởi trưa dầy mầy

10 000

Trảng tròn

0.25

Phòng lâm việc, đánh máy vi tinh

300-500-700

Phòng họp

300-500-1000

Lớp học

300-400

Cõng việc thò. lap ráp máy Lạnh

200-300-500

Phòng lưu thòng, hãnh lang

50-100-150

Đường pho về ban đèm

20 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ

3.3 Độ chói L: là đại lượng dặc trưng khá năng bức xạ ánh sáng cùa nguòn sáng hay

bề mật phân xạ gây nên căm giác chói sáng đối với mat. đơn VỊ candela trên nr (cd ìn*’). Vi dụ. đèn thúy ngàn cao áp có độ chói tới 1.8 triệu cd ìn*, đèn huỳnh quang lã 5000-18000 cdiir.

 • 3.4 Hiệu suất phát sáng H: là tỳ’ sô quang thòng và còng suất. Đày Lá Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng dại lượng rất quan trong khi lưa chọn một bong đèn theo quan điểm kinh tế. Nên lựa chọn bóng đèn có hiệu suất phát sáng câng cao câng tot.

 • 3.5 Màu săc: hai đại lượng đánh giá màu sắc ánh sáng lã nhiệt độ màu Tm (°K) và chi số thê hiện màu CRI (hay ký hiệu là Ra). Nhiệt dộ màu cán cứ đề chọn loại nguồn sáng phũ hợp VỚI độ rọi yêu can. Chi so mâu nói lên sự phân ánh mâu sac Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng trung thực của một nguồn sáng. Thòng thường đèn có hiệu suất phát sáng H cao thì CRI thấp và ngược Lại.

 • 4 Yêu cầu chung:

– Chieu sáng phải được tuân theo các tiêu chuẩn: TCVN 7114:2002 “Ecgônòmi- nguyên lý Ecgônômi thị giác chiểu sáng cho Làm việc trong nhà” TCVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài cãc cóng trinh công cộng vã kỳ thuật hạ tằng đò thị – Tiêu chuán thiết kề”. TCXDVN 259:2001 " Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng Tiêu chuần thiết kể chiếu sáng nhãn tạo đường phố. quãng trường đò thị". QCXDVN 09:2005 “Các cóng trinh sir dụng năng lượng hiệu quả”…

Bang: TCVN 7114:2002 Tiêu chuân chiếu sáng trong nhà

<<<123>>>

Loại phòng, nhiệm vụ hoặc hoạt động

Dãi độ rọi lãm việc (lux)

Cấp chất lượng về giới hạn chói lóa

Vãn phòng, công sờ

Các phòng chung, đánh máy. VI tinh Phòng kế hoạch chuyên sâu Phòng đo Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng họa Phòng họp

300-500-750

500-750-1000

500-750-1000

300-500-1000

A-B

A-B

A-B

Nhà xưởng lap ráp

Cõng việc thò. lãp ráp máy lạnh

Cõng việc vừa. lảp ráp đầu máy. thân xe cộ

Cõng việc chính xác, lap ráp máy văn phòng và điên tữ

Cõng việc rat chinh xác. lắp ráp dụng cụ.

200 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng -300500

300-500-750 500-750-1000

C-D

B-C

A-B

A-B

Các khu vực chung trong công trinh Vùng lưu thòng, hành lang Câu thang, thang mảy Nhà kho và buông kho

50-100-150 100-150

200 100-150-200

D-E

C-D

D-E

Câp chói lóa:

 • –  Cấp A-B cho những cóng việc quan trọng, phức tạp.

 • –  Cấp B-C vã C-D cho những còng việc có mức quan trong trung bình và độ phức tạp trung binh.

– Cấp D-E cho nhưng còng việc không quan trọng, đon giãn.

– Nói chung các tiêu chuẩn đưa ra phạm vi rộng, tùy theo yêu cầu cụ thề mã lựa chọn phủ hợp. Vi dụ làm việc VỚI chi Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng tiết lớn thi độ rọi thấp, chi tiết nhỏ thi độ rọi cao. thời gian Làm việc liên tục càng Lâu thi độ rọi càng lớn…

 • 5 Các loại nguồn sáng

 • a.     Nguồn sáng tự nhiên

 • b.     Nguồn sáng nhân tạo

Phân loại các loại đèn

<<<123>>>

Loại đèn

Nguyên lý hoạt động

Ưu điểm

Nhược điểm

Đèn sợi đốt (dây tóc)

Là loại đèn phát sáng nhờ sợi đốt Vonfram có nhiệt độ nóng chây 3650(°K) Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng

 • – Giá thành rè

 • – Có độ ben cơ

 • – Điện và nhiệt tổt

 • – Khá nảng hiên thi mâu tổt

 • – Hiệu suất phát sáng thấp (Im w)

 • – Gãy phát nóng

 • – Tuồi thọ thấp

Đèn halogen

Là một loại đèn nung sáng nhưng trong bóng cỏ chứa hơi thủy ngân vã Halogen áp suất cao cho phép bù lại sự bay hơi của dây tóc vã lãm việc ờ nhiệt độ cao hơn.

 • – Gọn hơn

 • – Tuổi thọ dài

 • – Sáng

 • – Ánh sáng trăng Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng hơn (nhiệt độ mâu cao hon)

Giá cao hơn

Nhiều tia hong ngoại hơn

Nhiều tia cực tim hơn

Khó cam giữ

Đèn huỳnh quang

Khi đật dưới điện áp dòng điên sè chạy qua sười nóng hai cực điên ờ hai đầu đèn lãm cho tlnìy ngân lãn trong khi hiếm bên trong đèn bóc hơi ớ ốp suất thấp, khi đó xảy ra sự phóng điện giữa 2 điện

• Hiệu suất phát quang cao

 • – Ánh sáng dịu. ít sai Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng mâu

 • – Tuổi thọ dài

 • – Hóa chát độ hại

 • – Khi có sự cố cháy nồ rất nguy hiếm

 • – Cong kềnh, thỏ mat diện tích khi lắt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ quang minh phát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ khảo sát ảnh hưởng của cấu trúc điện cực đến khả năng đáp ứng của sensor oxy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ảnh hưởng game online đến giới trẻ tại phường trần phú, tp bắc giang sl1 v1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát sự thay đổi của thất trái và huyết áp trước và sau ghép thận
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart