Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị

fff

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị

fff

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị

fff

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị

fff

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị

fff

Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị

fff

HIÀNMỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁ I CHUNG VẺ TẬP I RUNG KINH TÉ

ập trung kinh tể và nhu cẩu kiêm soát tập trung kinh tế

 • 1.1.1.1 ……………………………………………………………………………………………………..

hái niệm về lập trung kinh lê

 • 1.1.1.2 ……………………………………………………………………………………………………

hừng đặc đicm mang tính bân chất của tập trung kinh tề

 • 1.1.2.  Nguyên nhân và nhũng tác dộng cùa tập trung kinh tề8 Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị

guyên nhân dần dến tập trung kinh tế

ựa vào mức độ liên kết

1 1.3.2. Dựa vào vị trí cua các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị trong các cấp độ

kinh doanh của ngành kinh tế – kỳ thuật

 • 1.1.3.3 …………………………………………………………………………………………………..

ác hình thức tập trung kinh tể theo Luật Cạnh tranh

1 -> .f* u:_L ,.~x.            I.;_u .Á .UẢ..ỉ                             -L.:.      

( HUONG 2. QUY CHÉ PHẤP LÝ VỀ TẬP Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế

thực trạng và kiến nghị TRUNG KINH TỂ

 • 2.1.1. Những chê định pháp luật hên quan đèn lập trung kinh lê trong Bộ luật Dân sự năm

2005………..7…….!….,,,..7  ………….! …………………7

 • 2.2.4.1.  Các trường hợp tập trung kinh tế Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị được miền trừ …Error! Bookmark not defined.

 • 2.2.4.2.  Thù tục thực hiện các trường họp miền trừ Error! Bookmark not defined.

 • 2.2.5.  Quy định về xử lý vi phạm quy định về tập trung kinh te Error! Bookmark not defined.

 • 2.2.5.1.  Chế tài áp dung đối với các hành vi VI phạm Error! Bookmark not defined.

 • 2.2.5.2.  Cơ quan có thâm quyền xử lý vi phạm quy định về tập trung kinh tế Err or!

Bookmark not defined.

CHƯƠNG 3. THựC TRẠNG Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị VÈ KIEM SOÁT TẬP TRUNG KiNh Te tại mẹt NAM-KIÉN Nghị .’

……………………………………’…………Error! Bookmark not

deíĩned.

 • 3.1……………………………………………………………………………… Thực trạng về tập trung kinh

tê tại Việt Nam………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.

 • 3.1.1.  Các điều kiện khách quan tác động đen xu thế tập trung kinh te Error!

Bookmark                                                              not

deiĩned.

 • 3.1.2.  Tình hình tập trung kinh tê trên thế giói và tại Việt Nam61 Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị

3 1.2.1. Một số giao dịchM&A điên hình…………………….Error! Bookmark not defined.

till VfAt <-A C’irs rtUồrx /tiArt hìríU .Inonl’ nnkiÂn /-A T’Ân /tôn tir nìv/v.’ Mrt/íAí

en nghị về chính sách và môi trường pháp lý

 • 2.1.5. Nhùng quy định vé lập trung kinh lê trong Luật chúng khoán năm 2006. Luật sữa dốụ bô sung một sô điêu cúa I .uạt Chửng khoán nấm 2010. .Error! Bookmark not defined.

 • 2.1.6. Nhũng quy dinh vể tập trung kinh tế trong Luật Các tô chức tín dụng năm 2010F.rror! Bookmark not defined.

 • 2.1.7. Nhận xét về mối liên hệ giừa các Luật về tập trung kinh tế……………………………..42

 • 2.2. Kicm soát tập trung kinh te theo Luật Cạnh tranh…………Error! Bookmark not defined.

 • 2.2.1. Các hĩnh thức tập trung kinh tế bị cấm………………………………………………………..44

 • 2.2.2. (’ác hình thức tập trung kinh tế cân kiêm soát và thù tục thông báo tập trung

MỤC LỤC BIẺU BÀNG

Trang Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị

Bảng 2.1 Minh họa doanh nghiệp nhó và vừa

Băng 3.1 Một số giao dịch M&A điên hình

Bảng 3.2 Một số vụ sáp nhập điển hình

1. Lý do chọn đề tài

Sự vận hành và phát hiên cúa vạn vật trong đời sống nhân loại là nhùng quỵ ur nhiên Sự xuất hiên cùa một hình thái kinh tế mói nhu là một xu huớng tất yếu trong sự vận hành đó. Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị Trong quy luật này. hình thái kinh tế thị trường ra đời. nó được xem là sự phát triên vĩ đại trong lịch sử phcát trièn văn minh của nhân loại. Cho đến nay chủng ta chưa tim ra được một hĩnh thái kinh tế ncâo hiệu quả hơn kinh tế thị trường. Bời lè nó luôn hàm chứa trong minh nhùng thách thức đối VỚI sư nhay bén và sáng tạo cùa con người, thông qua môi trường cạnh tranh

Trong quá hình chuyên đổi nen kinh tế Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị sang cơ chế thị trường, Việt Nam đang dần khăng định mình là bộ phận không thê thiếu cùa nền kinh tế thế giói trước xu hướng toàn cầu hóa. Thi trường ngày càng phát hiến thinh vượng thì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt Sự gia tăng các hoạt động tập trung kinh tế như một đòi hỏi khách quan Đê thực hiện tập trung kinh tế cần phái có sự tồn tại cùa nhiều doanh nghiệp khác nhau trên thị trường. Sau khi tập trung lại thi thị phần Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị của doanh nghiệp cũng như số cơ cấu cạnh tranh cũng sè thay đối. Có thể các nguồn lực thị trường sè được sứ dung tập trung và hiệu qua hơn Tuy nhiên, hoạt đông tập trung kinh tế cùng tiềm ân nhùng yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị tri thong lĩnh hên thị trường. Neu trường họp này xây ra sè dần đến việc gây hạn ché cạnh tranh và nếu tồn tại doanh nghiệp có vị tri dộc quyền thì chắc chăn sè di đen thú tiêu Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị cạnh tranh Rò ràng việc tập trung kinh tế sè anh hương không nhó đối VỚI cạnh tranh và nền kinh tế thị trường

Trong bối cành toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự gia tăng của các tập đoàn đa quốc gia tại các nước đang phát triên và nhiều tiềm năng như Việt Nam là một xu thế tất yếu Thêm vào đó là thực trạng cua nền kinh tế VỚI khoáng 90% là các ,   ,   , .A < Các

khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị > ,       •      ,                 ,   ,        , -A ,,-A.

G ỉ HD: Ths. Nguyên Mai Hàn

1

sI TH: Nguyên phước Quan Thái

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc công đoàn viên chức Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế  thực trạng và kiến nghị
Các khía cạnh pháp lý về tập trung kinh tế thực trạng và kiến nghị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart