Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

fff

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

fff

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

fff

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

fff

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

fff

Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

fff

ĐÁNH gIÁxÒM đongVÀOXhLỊ ĂNVÃN Bộ MÔN LVẠT HÀNH CHÍNH ………………….ca-so


LUẬN VÃN TỘT nghiệp cử NHÂN LUẬT KHỎA 31 (2005 – 2009)

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG HOẠT ĐỘNG BẦU cử

Giáo viên hưởng dẫtvmại 02 – K31


dinh thanh phương Bộ môn Luật Hành chinh Sinh viên thưc hiên:

VỎ AN trinh

MSSVĩ 5054984

Lóp Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử : Luật Thương

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐAU

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VÉ BẤU cử

hái niệm về bầu cữ

ui Yã vai ựô cũa bầu ĩũ

 • 1.2.1  ……………………………………………………………………………………….Vị tri

……………………………………………………………………………………………………..6

 • 1.2.2   ………………………………………………………………………………………Vai trò

……………………………………………………………………………………………………..7

 • 1.3    Q

liven bầu cử vã quyền ứng CIƯ Các nguyên tắc trong hoạt đông bầu cử AAAAAAAAAA.AAA8

 • 1.3.1  …………………………………………………………………………..Quyền bầu cir

…………………………………………………………………………………………………… 8

 • 1.3.2  ………………………………………………………………………….Quyền ủng cir

…………………………………………………………………………………    9

 • 2. LƯỢC SỨ VẺ HOẠT ĐỌNG BÀU cử PỬ VIỆT NAM…………………………………10

  • 2.1  …………………………………………………………………………………….Quốc  hôi khóa I

…………………………………………………………………………………………………………. 11

 • 2.2  ……………………………………………………………………………………Quốc  hôi khóa II

………………………………………………………………………………………..  II

 • 2.3   ………………………………………………………………………………. Quốc hôi khóa III

…………………………………………………………………………………………………………. II

 • 2.4  ……………………………………………………………………………….Quốc hôi khỏa IV

……………………………………………………………………………………………………….. 12

 • 2.5  ………………………………………………………………………………….Quốc hôi khóa V

………………………………………………………………………………………………………….12

 • 2.6  ………………………………………………………………………………. Quốc hôi khóa VI

…………………………………………………………………………………………………………12

 • 2.7   ………………………………………………………………………………. Các nguyên tắc trong

hoạt đông bầu cử Quốc hôi khóa VII

……………………………………………………………………………………………………… 13

 • 2.8  ………………………………………………………………………………. Quốc hôi khỏa VIII

……………………………………………………………………………………………………….. 13

9 Q                                                                  OiiÁr hôi L-hón TY

 • 2.3.1  ……………………………………………………………………………………………..Ngu

yên tác bầu cứ binh đăng theo luật Việt Nam

 • 2.3.2  

yên tắc binh đằng theo luật một sổ nước

2.4

yên tắc bõ phiêu kin

CHƯƠNG 3: HlựC HLN lllựC HIỆN CẤC NGUYÊN 1AC BÂU cứ TRONG

HOẠI DỘNG BÂU Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử cư o V1LT NAM VA PHƯƠNG HƯỞNG HOÀN THIỆN …36

ữna mãr dat dươc trona viêr rhưc hiên nauỵẽn tắc phò thõng

 • 1.2.    Hạn chế. nguyên nhãn vã giai pháp hoãn tliiện

trong việc thực hiện nguyên tắc phô thõng

ất lượng tỳ lệ cữ tri tham gia bầu cừ

 • 1.2.2  

u bão không thê tliani gia bầu cữ

 • 1.2.3  ………………………… Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử ………………

Đại

biểu dân cử trúng cử do tụ ứng cữ cỏn quá tháp

 • 2.1  

ừng mat đat được ưong vièt thtrc hièn nguyên tăc binh đăng

 • 2.1.1   

h đang giới trong ửng cử

 • 2.1.2

11 đàng giìra các dãn tộc

 • 2.2.    Hạn che. nguyẽn nhàn vã giai pháp hoán lliiện

trong việc thực hiện nguyên tắc bình dăng……47 Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử

 • 2.2.1  …………………………………………………………………………………Tính dại diện

……………………………………………………………………………………………………..47

 • 2.2.2  ………………………………………………………………………………………………..Tự

úng cứ vã linh canh tranh trong bâu cứ……………………………………………….19

Đe tài: Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử LÒI NÓI ĐÁU

 • 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Việt Nam. một nhã nước theo chế độ Xà hội chú nghía, ớ đõ quyền lực nhà nước thuòc về nhàn dán. nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thõng qua cơ quan đại diện lã Quốc hội. Quốc hội Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử lã cơ quan quyên lực nhá nước cao nhát được thành lập thông qua hoạt động bầu cử. Bầu cử lã một hoạt động xà hội. là một quyên cơ bân của quyền còng dãn.

Là một quyền cơ bân cùa quyền còng dân là vì thông qua bầu cừ cóng dân sè trao quyền lực nhà nước cùa mình (gồm quyền Lập pháp, hành pháp và nr pháp) cho cơ quan dại diện dề thay mình quàn lý đầt nước. Trong hoạt dộng bàu cứ còng Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử dãn có quyền bầu chon những người mà minh tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội và Hội dồng nhàn dán) hoặc có quyền loại bó những người mà mình không tin nhiệm; Là một hoạt động xã hội vi hoạt dộng bầu cừ được tiến hành dũú) kỳ và diều ra trên toàn quốc VỚI sự tham gia cùa toàn xà hội.

Bất kỳ một hoạt dộng nào klii diễn ra. nó cũng cần có những nguyên tắc dế điều chinh. Và Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử hoạt dộng bầu cứ cùng không ngoại lệ. để cho hoạt động bầu cư này đạt được kết quã thắng lợi cũng như đẽ đâm bão cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách dãn chủ can phải tiến liànlr theo nhiều nguyên tắc. Trong đỏ có nhùng nguyên tắc mang tịnh đặc thù của hoạt động bầu cừ. đó lã nhùng Iigityên tằc bầu cừ phổ thông, hình itimg, trirc tìểpbụ phiến kin, Các nguyên tắc này thống nhất với nhau dam bao cho cuộc Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử bầu cư diễn ra khách quan, dần chù. thể hiện dũng nguyện vọng cùa cứ tri và V chi nhãn dân khi lựa chọn đại biêu.

Do vậy VỚI tu cách là một người học luật tác giã (người nghiên cứu đe tài) căm thấy việc tim hiểu đề tài "Các nguyên tác trong hoạt động bầu cừ” lã lất cần thiết và hữu ích. Cần thiết, vi có thề cung cap thêm kiểu thức chuyên ngành cho người tìm hiểu. Đây còn Lã Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử một kiến thức cơ băn đau tiên mà người học luật can phải nam. Sau này dũ đứng ở goc độ lã một cử tri. hoặc một người phụ trách còng tác bầu cử hoặc may man hơn trở tỉiãnh một ứng cử viên thì với nhùng gi tim hiểu được hóm nay sè giúp tác gia thực hiện tốt quyền lợi. nghía vụ và trách nhiệm cùa mini) kill tham gia hoạt dộng bầu cứ Hữu ích. vi sau khi tim hiểu dề tài. tác già thấy được Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử ý nghía quan trong khi tiến hành một cuộc bầu cừ. thấy được vai trò cùa cứ trĩ và giá trị cùa Lá phiếu, thay được quyên lợi của một còng dàn khi tham gia bail cử. Cũng từ đó. tác giã có thê tuyên truyền giãi thích cho gia đình, người thân, bạn bè vã mọi người cũng hiểu dề cùng thực hiện tốt quyền lợi cùa một cứ tri khi tham gia bầu cừ. góp phần tạo nên một ngày bầu cừ thật sự Là ngày Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử hội cùa toàn dân.

Đe tài: Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cu

 • 2.  Mục tiêu nghiên cứu để tài

Mặc dù hiện nay trong hoạt động bầu cử. nhà nước đ;i ban hành Luật bầu cừ Đại biếu Quốc hộùiăin 1997 ( đrrợc sửa đoi bò sung năm 2001) và Luật bail cử Đại biêu Hội đong nhãn dân năm 2003 VỚI những nguyên tắc đặc thù điều chinh hoạt động ban cử. Tuy nhiên. việc áp dụng vã thực hiện các nguên Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử tắc này vào đời song thực te vẫn còn nhiều bất cập. khiếm khuyết và hạn chế. Vi thế mục tiêu nghiên cứu đề tài này lã vì tác giá thấy lăng: khi di sâu nghiên cứu ùr thực tiễn tồn tại cùa các cuộc bầu cừ. từ những cuộc bàu cứ dại biểu Quốc hội dền các cuộc bâu cú dại biểu Hòi dồng nliân dân các cấp, tác giả có thẻ tliấy được cãc mi điểm vã nhược điểm trong việc áp dụng các nguyên tac bail cử Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử trong thực tiến nước ta. Từ đó đúc kết thành nhùng kmh nghiệm cho ban tliân. dồng thời có thể vạch ra một sổ giãi pháp khả thi đè khác phục các hạn chề. tạo diều kiện cho việc thực hiện các cuộc bầu cừ tiếp sau dược khách quan, dân chú và toàn diện

 • 3. Phạm vỉ nghiên cứu

Do đề tài nghiên cửu Lã “Các nguyên tẳc trong hoạt đông bầu cữ" cho nên khi nghiên cửu tác giã chi tìm hiẽu sơ hrợc khái quát Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử về vấn để bâu cử. mà chủ yểu tập trung phán tích sâu những qui dinh cùa pháp luật Việt Nam về "các nguyên tủc bầu cư" có kết họp so sánh với những qui định cùa pháp luật các nước Bén cạnh dó. tác giá côn tim hiếu thực tiễn thực hiện các nguyên tốc bầu cừ với nhùng thành tim và hạn che đang ton tại. Từ đó vạch ra một hướng giãi quyết khả thi. một bước đi mới triền vọng nhấm giúp cãi thiện vã Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử nâng cao chat lượng của cuộc bầu cử trong tương lai.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Being việc đi sâu nghiên cứu tim lìièu những qui đinh cùa pháp luật về “các nguyên tắc bầu cữ’ rừ khau ban hành, qui đinh, cho đến việc áp dụng vào thực tiễn Bâng việc thu thập các tài liệu đ«ì dược nguyên cứu sẵn cùa các sinh viên khỏa trước, người nghiên cứu đà kết họp phương pháp so sánh phân tích tòng họp và cập nhật, liệt Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử kẽ các tài liệu chuyên ngành tir sách. báo. mạng Internet cỏ liên quan theo sự chi dan của giăng viên hưởng dần đê hoãn thành bãi Luận vãn.

 • 5.  Kết cầu đề tài: gồm ba chương

Chương 7: Khái quát chung ve ban cử

Chương 2: Các nguyên tãc bâu cử trong hoạt động bâu cử

Chương 3: Thực tiến thực hiện các nguyên tac bail cử trong hoạt động bầu cử ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện

Đe tài Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử : Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT CHUNG VÈ BẤU cừ

1. LÝ LUẬN VÈ BÀU CỨ

1.1. Khái niệm bầu cừ

Khi bân về vấn đe bầu cử. ta đều biết rang hiện nay tat cả cãc quốc gia trẽn the giới đều có điển ra hoạt động bàu cử. nhưng đoi VỚI từng nhà nước hoạt động nãy được thực hiện như thể nào? theo những nguyên tắc gì?. Nó còn tùy thuộc vào Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử bán chất cùa từng nhà nước ấy. Vậy. ban chất cùa nhà nước sè được tim thầy ờ đâu? như thế nào?

Kill cãc giai cap xuất hiện nhà nước hĩnh thành VỚI tư cãcli lã một thiết che đứng trên xâ hòi có chức năng thè hiện ý chi giai cap thống trị. điều hòa các mầu thuần, duy trì sự tồn tại và phát triền cùa xà hội. Đe thực hiện tốt chức năng, nhà nước can xây dựng một đạo luật dựa trên Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử ý chi cùa giai cap thong trị. đó chính là Hiến pháp. Với tư cách là luật gốc. luật mẹ nên cãc qui định đau tiên của Hiến pháp phai thê hiện rò được băn chắt của một nhà nước. Chinh vi the. băn chắt của Nhã nước cộng hóa xã hội chù nghĩa Việt Nam dâ dược thể hiện ngay ớ những Điều. Khoăn dầu tiên cùa Hiến pháp 1992. Điều 2 Hiến pháp qui đinh: "Nhã nước cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử Nam lá Nhà nước cùa nhàn dán. do nhàn dân và vì nhan dãn. Tat cà quyên lực Nhà nước thuộc về nhàn dãn mã nen tăng lã hên minh giai cap công nhân VỚI giai cap nóng dãn và tang lớp tri thức”. Nhã nước Việt Nam VỚI tư cách là một nliâ nước pháp quyền Xà hòi chù lìghỉa. một trong nhùng nguyên tắc chú đạo Làm sớ cho việc tồ chức và hoạt động cùa bộ máy Nhà nước không thề thiếu đó chinh là nguyên tắc Các nguyên tắc trong hoạt đông bầu cử tâp quyển xã hôi chù nghĩa.

Tập quyên xã hội chủ nghĩa được hiền lã: Mọi quyên lực Nhà nước lã của nhãn dân (trừ những quyền dược thực hiện băng con đường trực tiếp) dược trao (ủy quyền) cho quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước cùa nhãn dán. đó là Quốc hội (ớ trung ương) và Hội đồng nhãn dân (ớ địa phương). Các cơ quan mày năm giữ các quyên của quyên lực nhà nước thòng Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử nhất, có nghĩa lã nó nấm tât cã các quyên Lập pháp, tư pháp và giám sát. Các cơ quan này lã nhùng cơ quan đại diện quyên lực nhà nước duy nhắt, lã hĩnh thức chữ yểu thẻ hiện quyên lực nhà nước của nhân dãn. Trên tinh than đó. tại Điêu 6 Hiến pháp Việt Nam qui định "Nhàn dàn sứ dụng quyền lực nhà nước thòng qua Quốc hội và Hội đồng nhàn dân là những cơ quan dại diên cho ý chi và nguyện Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử vọng của nhân dân. do nhân dãn bail ra và chịu trách nhiệm tnrởc nhãn dân ’. Tuy nhiên trong cơ cảu tó chức của Nhã nước pháp quyên Xà hội chủ nghĩa

GVHD: Đính Thanh Phương

Trang 3

SVTH: V6 An Trinh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dịch vụ hỗ trợ dành cho sinh viên – lợi thế cạnh tranh của các trường đại học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thương mại toàn phương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán tư vấn khang việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
How to read a book chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử
Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart