Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

fff

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

fff

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

fff

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

fff

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

fff

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

fff

LÒI NÓI ĐẨU

Hành chính Nhà nước là hoại đông quàn lý Nhà nước, hoạc như một sỏ nước gọi là quàn lý "Khu vực công”. Nén hành chính Nhà nước là (ổng thế các tổ chức và quy chê hoạt động cùa bộ máy hành pháp, có trách nhiệm quàn lý công việc hàng ngày cùa Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay Nhà nước do các cơ quan có tư cách pháp nhân còng quyển tiến hành bàng những vãn bàn dưới luật để giữ gìn trật tự công, bão vệ quyền lợi cõng và phục vụ nhu cầu hàng ngày cùa cõng dãn.

Nền hành chính Nhà nước gồm 4 yêu tò đó lã:

■ Hệ thống thè chê quàn lý xà hội theo pháp luật

 • – Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp, các ngành.

 • – Đội ngũ cán Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay bộ. cống chức hành chính

 • – Nguồn tài chính Nhà nước cần thiết đẻ vân hành hoạt động

Gác yếu tô trên có mối quan hệ hừu cơ với nhau đế hoàn thiện nén hành chính Nhà nước, khống thể chi chú trọng một yêu tô mà bo qua các yêu tô khác.

Nén hành chính nhà nước với nghĩa rộng chịu tác động cùa các yếu tổ như:

 • –  Sự lành đạo của Đàng và nhà nước

Sự tham gia cùa các tố chức chính trị – Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay xã hội và cóng dãn

 • –  Khuôn khổ pháp luật cùa nhà nước

Đế thực hiện tót chức nãng cùa mình, nền hành chính Nhà nước được tổ chức thành Chính phú và cơ quan địa phương các cấp. Quán lý hành chính Nhà nước được thực hiện báng sự đòng hành thống nhất của Chính phu nhâm dám bào sự phát triển đúng hướng và lợi ích thống nhất cùa cà quốc gia. Tổ chức và hoạt động quan lý hành chính nhà íiước phái xuất phát từ hệ thòng Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay thẻ chê là khuòn khổ pháp lý đê thực hiện quyển hành pháp trong việc quàn lý xã hội. dưa dường lối chính sách cùa Đáng vào cuộc sống. Là mõi trường cho mọi tổ chức và cá nhân sòng và làm việc theo pháp luật.

Trong thời gian qua. nền hành chính Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành cõng, bên cạnh đó cùng dà bộc lộ nhiều khiếm khuyết từ trung ương đến địa phương, trên nhiều lĩnh vực. Bời vậy, Đàng và Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay Nhà nước ta có chù trương cài cách nển hành chính. Đó là một quá trinh phức lạp bao gồm cá cái cách các yếu tô’ bên trong cùa hệ thõng hành chính Nhà nước, phương thức tác động cuã hệ thống hãnh chinh Nhà nước và các lình vực nhám dạt được mục tiêu cùa sự phát triển trong các giai đoạn khác nhau.

Gài cách hành chính nhà nước là cài cách hoạt động quàn lý cùa các cơ quan hãnh chinh nhà nước. Cai cách hành chinh Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay nhà nước là một nhiệm vụ quan trong trong đường lói đổi mới toàn diện của Đàng và là một trong những giái

pháp iru tiên hàng đầu trong thực hiện chiên lược phát triên kinh tê – xà hội cùa Đáng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Chính vì vậy tỏi chọn đẻ tài: "Cài cách hành chinh nhà nước ờ quận Căn Giấy Thành phò Hà Nói trong giai đoạn hiện nay" đẻ viêt tiêu luận xứ lý tình huôìig trong khóa học bỏi Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay dưỡng kiên thức quán lý hành chính nhà nước theo chương trình chuyên viên chính cua mình.

PHẤN I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

i. Hoàn canh ra dài cùa còng tác cài cách hành chính Nhà nước ta.

Từ những nảm giữa the ký XX. cai cách nen hành chính Nhà nước đà trờ thành xu hướng chung cùa nhiều quốc gia Iren the giới. Đặc trưng cua xu hướng này là chuyển từ mõ hình Nhà nước truyền thòng sang Nhà nước phúc lợi chung Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay : lừ nen hành chính cai trị là chù yếu sang nen hành chính phục vụ: l ừ phương thức quán lý tập trung sang phương thức phi lập trung.

() Việt Nam cài cách hành chính là cóng việc mới me. (liền ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quán lý hành chính nhà nước trong thời kỷ mới. có nhiều vấn dề phai vừa làm, vữa nít kinh nghiệm. Vì vậy. việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay cơ ban chi dạo cõng cuộc cài cách hành chính cũng như việc dề ra nhùng nội dung, phương hưởng, chu trương, giái pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình sáng tạo không ngừng, một quá trình nhận thức liên tục. thống nhất trong lien trình đối mới được khới đầu lù Đại hội lan thứ VI cùa Đàng cộng sàn Việt Nam. năm 1986.

Cài cách hành chính Nhà nước là thay dối mỏi quan hệ giữa Nhà nước với dân và Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay tổ chức, làm cho dịch vụ cóng ngày càng tót hơn.

Bơi vậy, Đàng ta đà nhất quán quan điểm vé cãi cách nén hành chính nhà nước trong các vãn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ VI. VII, VIII, IX cùa Đàng và trong Nghị quyết cùa các Hội nghị Trung ương 2 và 8 (khóa VII). 3 và 7 (khóa VIII), 6 và 9 (khóa IX). Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX. tháng 9 – Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay 2001, Chinh phu đã ban hành chương trinh tống thể cài cách hành chinh Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 với hệ thõng các giài pháp và bước di phù hợp với thời kỳ dất nước chuyển sang nén kinh tẻ thị trường dinh hướng Xã hội chù nghĩa, xảy dựng Nhà nước pháp quyên Xà hội chù nghĩa cùa dàn. do dàn. vì dân. yêu cấu của sự nghiệp cõng nghiệp hoá – hiện dại hoá dăt nước.

Cãi cách hành chinh dà được tiến hành Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay ớ Việt nam lừ sau khi có dường lói dổi mới cơ chế hoạt dộng quàn lý Nhà nước cùa Đàng cộng sân Việt nam (1986). Mục tiêu chung cùa chương trình tổng thế cài cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 là: Xây dựng một nen hãnh chính dãn chủ, trong sạch, vừng mạnh, chuyên nghiệp, hiện dại hóa, hoạt dộng có hiệu lực, hiệu qua theo nguyên tấc cùa Nhà nước pháp quyến Xã hội chù nghĩa dưới sự lãnh dạo Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay cùa Đáng; xây dựng dại ngũ cán bộ, cóng chức có phẩm chát và nùng lực đáp ừng yêu càu của còng cuộc xây dựng, phãt triển đất nước. Đèn năm 2010, hệ thong hành chinh vé co ban dược cài cách phù họp yêu càu quán ly nến kinh te thị trường dinh hướng Xã hội chù nghĩa.

Phân tích thực trạng cùa hệ thòng các cơ quan hành chính Nhà nước cùng như cách thức hoạt động quàn lý hành chính Nhà nước cùa các cơ Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay quan này là một đòi hói tất yếu. không thể bò qua khi tiên hành cái cách hành chính. Phân tích thực trạng cùa hệ thống tổ chức hoạt động cùa các cơ quan hành chính Nhà nước thông qua việc phân tích thực trạng cua các yếu tô cấu thành hê thống các cơ quan quan lý hãnh chinh nhà nước, nhâm chi ra những nguyên nhân của sự hạn chế. yếu kém cùng như thách thức đối với tài chính và hoạt động cùa hệ thống các cơ quan Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay hành chính Nhà nước. Đây Là một cõng việc rất nặng né, khó khan và đòi hoi (ham gia của nhiều cá nhân, các tổ chức và cẩn có một đội ngũ cán bộ cõng chức có những kiến thức vé các lĩnh vực hoạt động quàn lý hành chính Nhà nước.

Đại hội Đàng toàn quốc kín thứ IX đã đánh giá tiến trình cái cách hành chinh trong giai đoạn trước khi Đại hội tiến hành như sau: "Cài cách hành chinh tiến hành chậm Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay , thiêu cương quyết và hiệu quờ tháp Đó cùng chính là định hướng đế các cơ quan quàn lý hành chính Nhà nước xem xét đưa ra chương trình tỏng thế cái cách hành chinh trong giai đoạn 2001 -2010, nhám đày mạnh cài cách hành chinh trẽn cà 4 lình vực: Thể chẻ hành chính: Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính: Nguồn nhân lực cùa các cơ quan hành chính Nhà nước và tài chính công.

Nhiều thành tựu to lớn cùa đất nước Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay trên tất cà các lĩnh vực trong suốt 20 năm đổi mới đã minh chứng cho sự đúng đắn của đường lôi đói mới, cài cách của Đàng. Bộ máy hành chính Nhà nước bao gồm hệ thống các cơ quan hành chính Nhã nước từ Trung ương đen cơ sở đã góp phần rất quan trọng cho sự thành công cùa sự nghiệp đôi mới. Tuy nhiên, hoạt động quàn lý hành chính Nhà nước vẫn chưa đáp ứng một cách tót nhất đòi hòi cùa cõng cuộc đổi mới Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay như trong chi thị 09/2005/CT-TTg cùa Thu tướng Chính phù vể tiếp tục đáy mạnh cõng tác cài cách hành chính có nêu: "So với yêu cáu và mục tiêu (ĩé ra. nhìn chung công tác cài cách hành chính vồn còn bội’ lộ nhiều khuyết điềm. yếu kém. tiến (lộ cời cách còn chậm, hiệu quờ tháp, chưa (long hộ "

Trong những năm qua, cùng với các tinh Thành phò khác trong cà nước, Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay Thú đố Hà Nội đã tiến hành cãi cách hành chính theo lò trình chung do Đang và Nhà nước ta chi đạo. Tuy nhiên, cài cách hành chính ở thù đõ Hà Nội. trong đó có quặn Cầu Giấy có những thuận lợi. khó khăn, phức tạp riêng.

2. Diẻn biên tinh huóng:

Quân Cầu Giấy được thành lạp từ tháng 9 nam 1997. ngay sau khi thành Lập Lành đạo quận đà tập trung triển khai kế hoạch của ƯBND thành phô’ Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay Hà Nội thực hiện chương trình lóng thể cùa Chinh Phú vẻ cài cách hành chính Nhã nước giai đoạn 2001-2010 và các chương trình, kẻ hoạch cùa Thành uỳ. Ưỷ ban nhan dãn Thành phố Hà Nội vé cà i cách hành chính, nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp. Quận ưỷ – Hội đổng nhàn dãn – ưỳ ban nhãn dàn quặn Cầu Giây đà quan tâm lãnh đạo. chì đạo việc thực hiên cài cách hãnh chinh trên địa bàn, thành kịp Ban chi Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay đạo thực hiện cãi cách hành chính, xây dựng chương trình, kế hoạch, bám sát nội dung, chỉ đạo sát xao các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị và các phường thực hiên các bước tiên hãnh cài cách hành chính.

Thư nhat: vế thế chẻ hành chinh.

Thể chế hành chính nhà nước là tổng thể các quy định của nhà nước vé tó chúc, chúc nang, nhiệm vụ. quyền hạn và thẩm quyền cùa các cơ quan hành Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay chinh nhà nước, vẻ mối quan hẻ cùa các cơ quan thuộc hệ thống hãnh chính nhà nước với cơ quan nhà nước và cõng dãn; về chế độ cõng vụ, quy chế còng chức. Thể chê hành chính nhà nước và câi cách thế chê hành chính nhà nước đã được Đàng và Nhà nước ta quan tâm ngay từ khi bất đáu tiến hành cài cách hành chính.

Ưỳ ban nhân dãn quặn Can Giấy đà tiến hành rà soát, hoàn chinh các vãn bàn pháp Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay quy phục vụ cóng tác quàn lý nhã nước trên địa bàn. Quy chẽ làm việc cùa cả hệ thống chính trị Đáng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến phường, các phòng ban chuyên môn, các bộ phận chức nâng cùng được xây dựng hoàn chinh, phù hợp với yêu cáu cài cách hành chinh.

Kết (Ị na rớ soát ván bàn quy phạnt pháp luật từ200i-2006:

<<<123>>>

Nọi (lung

2002

2003

Cải cách hành

2005

2006

Tổng cọng

Gill cliũ

1. Sô vân bàn quy phạm pháp luật đã được rã soát

9

13

16

1 1

19

68

+ Tự bãi bó

2

4

4

10

Hết hiệu lực

2. Sỏ’ vân bàn cán sừa đổi thuộc thám quycn I BND quẠn

1

2

3

Đ3 giải quyết

Các phường đã Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay thực hiện rà soát thu lục hành chính, bó sung, hoàq chinh và tổ chức thực hiện quy chế làm việc cùa: Đãng, chính quyền, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thê. Thực hiện cài cách hành chính gần với việc thực hiện quy chê dân chù ờ cơ sờ.

Thư hai: vế thú tục hành Chinh.

Ngay từ tháng 4/2000. ƯBND quận cáu Giấy đà triển khai thực hiện dề án cải cách thù tục hành chính theo mõ Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay hình "Một đáu mối" ớ một sô’ lĩnh vực chuyên môn: Quàn lý đỏ thị – Địa chính Nhà đất: Kinh tẽ- Van hoá Thông tin; Tir pháp; Lao động TBXH.

 • – Đáu tư nâng cap xây dựng 01 nhà làm việc hai tang khang trang, biệt lập làm nơi tiếp dãn. giài quyết thủ tục hành chính theo cơ chế ‘‘một cìfa", đầu tư thêm các trang thiết bị như máy tính, hệ thống vách ngan, phòng chờ đàm báo van Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay minh trong giao tiếp cõng sở. đáp ứng tốt các yêu cáu cùa cõng dân và tó chức.

 • – Rà soát, chinh sửa. thực hiện tót nội quy. quy chế hoạt động cùa bờ phân "một cửa" và niêm yết cõng khai các quy định, quy trình thù tục giãi quyết từng loại hổ sơ thù tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cõng dãn đến yêu cáu giãi quyết cõng việc.

 • – Bõ trí đội ngũ cán bõ. Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay cổng chức có nang lực. trình độ chuyên món. phàm chất đạo đức tót làm việc tại bộ phạn "một cún". Rà soát, đánh giá và phàn cõng rõ nhiệm vụ từng cán bộ. cõng chức đàm bào yêu cáu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

 • – Cán bộ cõng chức Làm việc tại bộ phận tiếp nhận hò sơ hành chính được cấp trang phục, thè và phụ cấp hàng tháng 150.000 đổng mỏi người, vì vạy cán bộ. cóng chức bộ Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay phân "một cửa" luôn yên tâm còng tác.

 • – Đế đáp ứng theo yêu cáu. quân đã tạp chung nghiên cứu. rã soát, xây dựng và ban hành các van bán quàn lý. Các van bàn cùa Trung ương. Thành phờ vã cùa quân vẻ việc thực hiện cơ chẻ "một cừa" được tạp hợp thành quyên cáp phát cho các phường, các phòng ban liên quan để nghiên cứu rất đầy đú và thuận tiên.

 • – Cũng cố bổ sung trang thiết Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay bị, phương tiện, duy trì việc kết nối mạng thông tin thường xuyên với Sờ Nội vụ. với cóng giao tiếp diện tử cùa Thành phố. Quân đă kịp thời ứng dụng cống nghệ thõng tin trong lình vực cấp phép kinh doanh, cáp phép xây dựng. cấp giấy chúng nhạn quyền sờ hữu nhà ờ quyển sử dụng đốt ờ. số hoá bàn đó địa chính tạo nhiều thuận lợi cho cõng dân, tố chức đen yêu cáu giái quyết cóng việc.

 • – Cùng với Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay việc thực hiện cãi cách thù hành chính theo mõ hình một đáu mòi. quán tạp trung chí đạo các phường nàng cấp trụ sờ làm việc, đáu tư cơ sở vật chất nâng cao hiệu quá giái quyết thú tục hành chính ở các phường, thực hiện tiếp dãn, giải quyết đơn thư khiếu n«ại tố cáo của cõng dãn đàm bào đúng luật. Việc xây dựng, ban hành các van bán được gán với thực hiện quy chế dân chù ớ cơ sờ.

– Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay Tổng số hò sơ hành chính quặn đã tiếp nhạn từ tháng 4 năm 2000 đến 6 tháng đàu nam 2005 là: 29.998 hổ sơ. Trong đó đã giái quyết: 29.998 hổ sơ, chiếm tỳ lệ 100%. bao gồm: 2.827 hổ sơ vé lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội; 20.982 hổ sơ lĩnh vực tư pháp; 4.645 hổ sơ l KhoThuVien.com

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, chiến sỹ công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vận dụng một số phương pháp dạy học toán ở tiểu học theo mô hình VNEN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart