Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU

Hành chính Nhà nớc là hoạt động quản lý Nhà nớc, hoặc nh một số nớc gọi là quàn lý “Khu vực công”. Nền hành chính Nhà nớc là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy hành pháp, có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của Nhà nớc clo các cơ quan có t cách pháp nhân công quyền tiến hành bằng nhũng vãn bản đói luật để giữ gìn trật tụ công, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng ngày của công dân.

Nền hành chính Nhà nớc gồm 4 yếu tố đó là:

 • Hệ thống thể chế quàn lý Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay xã hội theo pháp luật
 • Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bô máy hành chính cấc cấp, cấc ngành.
 • Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính
 • Nguồn tài chính Nhà nớc cần thiết để vận hành hoạt động

Các yếu tố trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau đế hoàn thiện nền hành chính Nhà nớc, không thể chi chú trong một yếu tố mà bo qua các yếu tố khác.

Nền hành chính nhà nớc với nghĩa  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay rộng chịu tấc động cùa các yếu tố nh:

 • Sự lãnh đạo của Đảng và nhà nớc

Sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hô ỉ và công dân

 • Khuôn khó pháp luật của nhà nớc

Đê thực hiện tốt chức nang của mình, nền hành chính Nhà nớc đợc tổ chức thành Chính phủ và cơ quan địa phơng các cấp. Quản lý hành chính Nhà nớc đợc thực hiện bằng sự đồng hành thống nhất của Chính phủ nhằm đảm bào sự  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay phát triển đúng hớng và lợi ích thống nhất cùa cả quốc gia. Tố chức và hoạt động quân lý hành chính nhà nớc phải xuất phát từ hệ thống thể chế là khuôn khổ pháp lý để thực hiện quyền hành phấp trong việc quán lý xã hội, đa đờng lối chính sách của Đảng vào cuộc sống, là mòi ĩrờng cho mọ ỉ tổ chức và cá nhân sống và làm việc theo phấp luật.

Trong thời gian qua, nền hành chính Nhà nớc ta đã đạt  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay đợc nhiều thành công, bên cạnh đó cũng đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết từ trung ong đến địa ph­ong, trên nhiều lĩnh vực. Bởi vậy. Đàng và Nhà nớc ta có chủ trong cãi cách nền hành chính. Đó là một quá trình phức tạp bao gồm cả cải cách các yếu tố bên trong của hệ thống hành chính Nhà nớc. phong thức tác động cuả hệ thống hành chính Nhà nớc và các lĩnh vực nhàm đạt đợc mục tiêu của sự phát triển trong các  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay giai đoạn khác nhau.

Cải cách hành chính nhà nớc là cải cách hoạt động quàn lý của các cơ quan hành chính nhà nớc. cải cách hành chính nhà nớc là một nhiệm vụ quan trọng trong đòng lối đổi mới toàn diện của Đáng và là một trong nhùng giái pháp u tiên hàng đầu trong thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế – xã hội ctìa Đảng và Nhà nớc ta trong giai đoạn hiện nay.

Chính vì vậy tói chọn đề tài: “Cài  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay cách hành chính nhà nớc ở quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay’ đế viết tiếu luận xử lý tình huống trong khóa học bổi dõng kiến thức quàn lý hành chính nhà nớc theo ch­ong trình chuyên viên chính của mình.

PHẤN I. MÔ TẢ TÌNH HUốNG

 1. Hoàn cảnh ra đời của công tác cải cách hành chính Nhà nóc ta.

Từ những năm giữa thế kỷ XX, cái cách nền hành chính Nhà nớc đã trở thành xu hóng  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc trng của xu hóng này là chuyển từ mô hình Nhà nớc truyền thống sang Nhà nớc phúc lợi chung; Từ nền hành chính cai trị là chú yêu sang nền hành chính phục vụ; Từ phong thức quân lý tập trung sang phong thức phi tập trung.

Ỏ Việt Nam câi cách hành chính là còng việc mới mẻ, diễn ra trong điều kiện thiêu kiên thức và kinh nghiệm vê quân lý hành chính nhà nước trong thời  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay kỳ mới, có nhiêu vân đê phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc hình thành quan niệm và những nguyên tăc cơ bản chỉ đạo còng cuộc cải cách hành chính cũng như việc đê ra những nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình sáng tạo không ngừng, một quá trình nhận thức liên tục, thống nhất trong tiến trình đổi mới được khởi đầu từ Đại hội lân thứ VI của  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay Đảng cộng sản Việt Nam. năm 1986.

Cải cách hành chính Nhà nớc là thay đổi mối quan hệ giữa Nhà nớc với dân và tổ chức, làm cho dịch vụ công ngày càng tốt hon.

Bởi vậy, Đàng ta đã nhất quán quan điểm về cải cách nền hành chính nhà nớc trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX của Đáng và trong Nghị quyết của các Hội nghị Trung ong 2 và 8 ( Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay khóa VII), 3 và 7 (khóa VIII), 6 và 9 (khóa IX). Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, tháng 9 – 2001, Chính phủ đã ban hành chong trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nớc giai đoạn 2001 – 2010 với hệ thống các giãi pháp và bớc đi phù họp với thời kỳ đất n- ớc chuyển sang nền kinh tế thị tròng định hóng Xà hội chú nghĩa, xây dung Nhà nớc pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân,  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay do dân, vì dân, yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nớc.

Cải cách hành chính đã đợc tiến hành ở Việt nam từ sau khi có đòng lối đổi mói CO’ chế hoạt động quân lý Nhà nớc của Đáng cộng sản Việt nam (1986). Mục tiêu chung của chong trình tổng thể câi cách hành chính Nhà nớc giai đoạn 2001 – 2010 là: Xây dựng một nén hành chính dán chủ, trong sạch, vừng mạnh, chuyên  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nóc pháp quyền Xã hội chủ nghĩa dới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nóc. Đến năm 2010, hệ thông hành chính về co bản đợc cải cách phừ hợp yêu cẩu quân lý nền kinh tế thị tr­ong định hớng Xã hội chủ nghía. Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay

Phân tích thực trạng cùa hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nớc cũng nh cách thức hoạt động quàn lý hành chính Nhà nớc của các cơ quan này là một đòi hỏi tất yếu, không thể bo qua khi tiến hành cải cách hành chính. Phân tích thực trạng của hệ thống tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nớc thòng qua việc phân tích thực trạng cùa các yếu tố cấu thành hệ thống các cơ quan quàn lý hành chính nhà nớc,  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nhằm chi ra nhũng nguyên nhân của sự hạn chế, yếu kém cũng nh thách thức đối với tài chính và hoạt động của hệ thống các

 

CO’ quan hành chính Nhà nớc. Đây là một công việc rất nạng nề, khó khăn và đòi hỏi tham gia của nhiều cá nhân, các tổ chức và cần có một đội ngũ cán bộ công chức có những kiến thức về các lĩnh vực hoạt động quân lý hành chính Nhà nớc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay IX đã đánh giá tiên trình cải cách hành chính trong giai đoạn ĩrớc khi Đại hội tiến hành nh sau: “Cở/ cách hành chính tiến hành chậm, thiếu cong quyết và hiệu quâ thấp “. Đó cũng chính là định hóng đế các cơ quan quân lý hành chính Nhà nớc xem xét đa ra chong trình tống thế cái cách hành chính trong giai đoạn 2001 -2010, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 4 lình vực: Thể chế hành chính; Cơ cấu  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay tổ chức bộ máy hành chính: Nguồn nhân lực của các cơ quan hành chính Nhà nớc và tài chính công.

Nhiều thành tựu to lón của đất nớc trên tất cả các lĩnh vực trong suốt 20 năm đổi mới đã minh chứng cho sự đúng đán của đờng lối đổi mới, cải cách của Đảng. Bõ máy hành chính Nhà nớc bao gồm hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nỡc từ Trung ơng đến cơ sở đà góp phần rất quan trọng cho sự thành công  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay cùa sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, hoạt đông quản lý hành chính Nhà nớc vẫn cha đáp ứng một cách tốt nhất đòi hoi của công cuộc đói mới nh trong chỉ thị 09/2005/CT-TTg cùa Thú tớng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính có nêu: ”iSỡ với ỵêu can và mục tiêu đê ra, nhìn chung công tác cải cách hành chính vun còn hộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kén Ị, hến độ  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay cui cách còn chậm, hiệu qua thấp, cha đồng hộ ”

Trong nhùng năm qua, cùng với các tinh Thành phố khác trong cả nớc, Thủ đô Hà Nội đã tiến hành cải each hành chính theo lộ trình chung do Đảng và Nhà nớc ta chỉ đạo. Tuy nhiên, cải cách hành chính ở thủ đô Hà Nội, trong đó có quận Cầu Giây có nhũng thuận lợi, khó khăn, phức tạp riêng.

 1. Die 11 biến tình huống:

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay Quận Cầu Giấy đợc thành lập từ tháng 9 năm 1997, ngay sau khí thành lập lãnh đạo quận đà tập trung triển khai kế hoạch của UBND thành phố Hà Nôi

thực hiện chơng trình tổng thể của Chính Phủ về câi cách hành chính Nhà nớc giai đoạn 2001-2010 và các chong trình, kế hoạch của Thành uỷ, uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp. Quận uý – Hội đồng nhân  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay dân – uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn, thành lập Ban chi đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dụng chong trình, kế hoạch, bám sát nội dung, chỉ đạo sát xao các phòng, ngành, cơ quan, đon vị và các phòng thực hiện các bớc tiến hành cải cách hành chính.

Thử nhất: vể thể chế hành chính:

Thể chế hành  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chính nhà nớc là tổng thể các quy định của nhà nớc về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nớc, về mối quan hệ của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nớc với cơ quan nhà nớc và công dân; về chế độ công vụ, quy chế công chức. Thể chế hành chính nhà nớc và cải cách thể chế hành chính nhà nớc đã đợc Đảng và Nhà nớc ta quan tâm  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay ngay tìr khi bát đầu tiến hành cải cách hành chính.

ưỷ ban nhân dân quận cầu Giấy đã tiến hành rà soát, hoàn chỉnh các văn bân pháp quy phục vụ công tác quân lý nhà nớc trên địa bàn. Quy chế làm việc của cả hệ thống chính trị Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thè từ quận đến phòng, các phòng ban chuyên môn, các bộ phận chức nâng cũng đợc xây dựng hoàn chính, phù họp với yêu  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay cầu cải cách hành chính.

Kết quâ rà soát văn bân quy phạm pháp luật từ 2001-2006:

Nội dung 2002 2003 2004 2005 2006 Tổng cọng Ghi chú
1. Số văn bản quy phạm pháp luật đã đợc rà soát 9 13 16 11 19 68  
+ Tự bãi bo 2 4 4     10 Hết hiệu lực
2. Số vãn  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay bán cần sửa đổi thuộc thẩm quyền UBND quận   1 2     3 Đã gĩảĩ quyết

 

Các phờng đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính, bổ sung, hoàq chỉnh và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của: Đáng, chính quyền, Mạt trận Tổ quốc và các đoàn thế. Thực hiện cải cách hành chính gán với việc thực hiện quy chế dân chù ở cơ sở.

Thứ hai: VỂ thủ tục hành chính Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay .

Ngay từ tháng 4/2000, ƯBND quận Cầu Giấy đã triển khai thực hiện đề án cải cách thú tục hành chính theo mô hình “Một đầu mối” ở một số lình vực chuyên môn: Quàn lý đô thị – Địa chính Nhà đất; Kinh tế- Vãn hoá Thông tin; T pháp; Lao động TBXH.

 • Đầu t nâng cấp xây dựng 01 nhà làm việc hai tầng khang trang, biệt lập làm nơi tiếp dân, giải quyết thủ tục hành Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chính theo cơ chế “một cửa”, đầu t thêm các trang thiết bị nh máy tính, hệ thống vách ngan, phòng chờ đàm bảo vãn minh trong giao tiếp công sở. đáp ứng tốt các yêu cầu cùa công dân và tổ chức.
 • Rà soát, chỉnh sửa, thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận “một cửa” và niêm yết công khai các quy định, quy trình thú tục giải quyết tùng loại hổ sơ thủ tục hành Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và còng dân đến yêu cầu giái quyết công việc.
 • Bố trí đội ngũ cán bộ, còng chức có nàng lực, trình độ chuyên môn. phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại bộ phận “một cửa”. Rà soát, đánh giá và phân còng rõ nhiệm vụ từng cán bộ, công chức đâm bào yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.
 • Cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hổ Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay sơ hành chính đợc cấp trang phục, thẻ và phụ cấp hàng tháng 150.000 đổng mồi ngời, vì vậy cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” luôn yên tâm còng tác.
 • Đê đáp ứng theo yêu cầu. quận đã tập chung nghiên cứu, rà soát, xây dựng và ban hành các văn bán quán lý. Các vãn bản của Trung ong. Thành phố và của quận về việc thực hiện cơ chế “một cửa” đợc tập họp thành Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay quyển cấp phát cho các phòng, các phòng ban hên quan đê nghiên cứu rất đầy đù và thuận tiện.
 • Củng cố bổ sung trang thiết bị, phong tiện, duy trì việc kết nối mạng thòng tin thòng xuyên với sở Nội vụ, với cổng giao tiếp điện tử của Thành phố. Quận đà kịp thời ứng dụng công nghệ thòng tin trong lĩnh vực cấp phép kinh

 

doanh, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay đất ở, số hoá bán đồ địa chính tạo nhiều thuận lợi cho còng dân. tổ chức đến yêu cầu giái quyết công việc.

 • Cùng với việc thực hiện cải cách thủ hành chính theo mô hình một đầu mối, quận tập trung chỉ đạo các phòng nâng cấp trụ sở làm việc, đầu t cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả giái quyết thú tục hành chính ở các phòng, thực hiện tiếp dân, giải quyết đon th khiếu nại tố cáo của công dân Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay đâm bảo đúng luật. Việc xây dung, ban hành các vãn bán đợc gán với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 • Tổng số hồ sơ hành chính quận đã tiếp nhận từ tháng 4 năm 2000 đến 6 tháng đầu năm 2005 là: 29.998 hồ sơ. Trong đó đà giải quyết: 29.998 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%, bao gổm: 2.827 hổ sơ về lĩnh vực lao động – thong binh và xã hội; 20 Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay .982 hồ sơ lĩnh vực t pháp; 4.645 hồ sơ lĩnh vực kinh tế kế hoạch — văn hoá thông tin; 1.544 hồ sơ lĩnh vực xây dựng đò thị – đất đai. Việc giải quyết hổ sơ hành chính đâm bào đúng quy trình, nhanh gọn. Đến nay, cha có ý kiến nào phân ánh, thắc mác về thái độ tiếp dân cũng nh hiện tọng sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc.
 • Thực hiện Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chỉ đạo của Thành phố từ ngày 1/8/2004 quận đã chọn 3 ph­òng Dịch Vong, Mai Dịch, Trung Hoà có điều kiện cơ sở vật chất tơng đối thuận lợi làm điểm triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” và đến ngày 01/10/2004 đồng loạt các phòng đã đi vào vận hành chính thức cơ chế “một cửa” về giải quyết thủ tục hành chính. Phờng Dịch Vong Hậu mới đợc thành lập đã thực hiện “một cửa Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay “ từ 01/4/2005 đến nay.
 • Để đảm bảo cơ sở pháp lý bộ phận một cứa hoạt động, phòng Tố chức Chính quyền đà hóng dẫn 8 phòng xây dụng các vân bản pháp quy gồm:

+ Quyết định thành lập Bộ phận ti ốp nhận hồ sơ hành chính.

+ Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

4- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức,  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay hoạt động của bò phận tiếp nhặn hồ sơ hành chính.

+ Quyết định ban hành quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính.

+ Nội quy tiếp nhận hồ sơ hành chính và các biểu mẫu, sổ sách theo quy định.

 • Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của cán bộ tiếp nhận hổ sơ hành chính, các phòng đều lựa chọn cán bộ đủ năng lực, trình độ để tiếp nhận hồ sơ hành chính, bố trí các Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay đổng chí lãnh đạo trục tiếp chỉ đạo và làm trỏng bộ phận tiếp nhận hổ sơ hành chính.
 • Các phòng đã đầu t cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cóng tác chuyên môn, bố trí nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính thuận lợi, niêm yết công khai danh mục thủ tục hồ sơ hành chính, trang trí khấu hiệu, biến hiệu, bàn ghế, máy tính, nội quy; công khai mức phí, lệ phí, hòm th góp Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay ý… đâm báo trang trọng của cơ quan công quyền. Đạc biệt phòng Quan Hoa đã xây dựng đợc phần mềm máy vi tính để quán lý hổ sơ theo cơ chế “một cửa”, mang lại hiệu quả cao trong việc kiếm tra, đón đốc, thống kê, báo cáo. Đến nay 100% các phòng đã tiến hành cài đạt phần mềm trong lĩnh vực tiếp nhận, ĩrâ hổ sơ hành chính, thục hiện đầy

 

đủ chế độ chính sách đối với cán bộ Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay , công chức theo quy định của Thành phố: Trang phục, bồi dõng hàng tháng…

Thứ ba: Veto chúc bộ máy và cóng tác cán bộ:

 • Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ Quận đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể tù quận đến cơ sở, phân còng rõ chức nàng nhiệm vụ, đảm bảo mối quan hệ công tác, hoạt động không bị chổng chéo Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay , hiệu quả cao trong quân lý điều hành còng việc.
 • uỷ ban nhân dân quận đã tiến hành sáp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, còng chức tong đối gọn nhẹ, đâm bâo biên chế Thành phố duyệt là 110 cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đà kiện toàn Văn phòng Hội đồng nhân dân – ưỷ ban nhân dân, phòng Văn hoá thòng tin và thể dục thể thao, uỷ ban dân số gia đình và trẻ em, Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay phòng Địa chính nhà đất và đô thị; Tái thành lập phòng T pháp, Tài nguyên Mòi tròng, Xây dựng Đò thị, Thanh tra xây dụng, Ban quân lý dự án, sáp nhập tròng THCS Lê Quý Đón và tròng THCS Nghĩa Đò thành tròng THCS Le Quý Đòn….
 • Thực hiện tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen ĩhỏng, ký luật, giải quyết chế độ chính sách với cán bộ, công chức đảm bâo đúng quy định, Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay quy trình, nguyên tác, thám quyền. Xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ chủ chốt đảm bảo nguồn kế cán tróc mát và lâu dài.
 • Thực hiện đầy đủ chong trình đào tạo, bồi dõng theo chỉ tiêu kế hoạch cùa Thành phố, các chuyên đề thiết thực phục vụ công tác quân lý. Đến nay trên 90% cán bộ trỏng, phó các phòng ban có trình độ chuyên mòn là dại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay lên, đợc bồi dỏng kiến thức quản lý nhà nớc; trên 80% cán bộ, công chức nhà nớc có trình độ đại học và trên đại học, góp phần nâng cao hiệu quá công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của quận.
 • Các phòng quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cả hệ thôììg chính trị, tố dân phố đạc biệt sau bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009. Phân công rõ ngời, rõ việc, trách Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nhiệm, đâm bâo hiệu quả trong quân lý điều hành. Kiện toàn nhanh các phòng thiếu phó chù tịch và cán bộ chuyên mòn. thấm định bố trí cán bộ làm nhiệm vụ “một cửu” ở các phòng đám báo tiêu chuẩn quy định. Đến nay các phòng đã bố trí đủ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn theo cơ cấu, chất 1- ọng cán bộ đợc nâng lên: 12/ 24 Chtì tịch, phó Chủ tịch UBND các phòng là cóng  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chức, 100% cán bộ chù chốt phòng có trình độ chuyên môn là trung cấp và đại học, các chức danh chuyên mòn (Vàn phòng, tiếp nhận trả hồ sơ hành chính. T pháp. Địa chính , Kế toán, Vàn hoá Thông tin ) đợc kiện toàn đàm bảo đúng tiêu chuẩn quy định.

Thứ t: Vê công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cùa dân:

– ưỷ ban nhân dân quận đã bố trí phòng tiếp dân khang trang,  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay các quy 1111111 Iivp Iiiiaii va AU ly UV11 111 1X.111VU nai, IU vav Lia kiiưv vuug, vu va 111V111 yvi vung khai, đâm bảo các điều kiện thuận lợi đế nhân dân tới khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiên nghị. Quận uỷ tiếp dân vào ngày thứ ó hàng tuần do đồng chí Phó chánh Vàn phòng Quận ưỷ phụ trách; uỷ ban nhàn dân quận thành lập tổ tiếp dân do đổng chí Phó Vãn phòng uỷ ban nhân dân quặn làm  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay tổ trỏng, 02 chuyên viên và 1 thanh tra viên chuyên trách tiếp dân. Cán bộ tiếp dân có kinh nghiệm, trình độ chuyên mòn đáp úng yêu cầu của công việc. Lãnh đạo ưỷ ban nhân dân quận bố trí lịch tiếp dân mỗi tháng 2 ngày; Trỏng các phòng ban chuyên môn của quận đợc bố trí tiếp dân khi cần thiết. Vì vậy công tác tiếp dân đã đi vào nề nếp, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài trong nhiều năm nay đã giãi  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay quyết dirt điểm đúng thấm quyền, đúng pháp luật, hạn chế đợc tình trạng khiếu kiện vợt cấp.

* Kết quả giải quyết đon th khiêu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ƯBND quận:

Nội dung 2002 2003 2004 2005 2006 Tổng cộng
1. Số lần tiếp dân 370 340 199 84 90 1083
2. Số đơn th khiếu nại đã giải quyết 14 40 7 1 Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay 2 64
3. Số đơn th tô cáo đã giải quyết 0 0 1 0 0 1
4. Tổng sớ ( 2+3 ) đã giâi quyết 14 40 8 1 2 65

 

– Các phòng đã khác phục khó khăn về cơ sở vật chất, bố trí phòng tiếp dân riêng, đảm bâo các điều kiện để cóng dán đến khiếu nại, tố cáo đợc thuận lợi Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay , dễ dàng. Lành đạo Đàng Uy, uỷ ban nhân dân các phòng đà có sự quan tâm thích đáng tới cóng tác này; 8 phờng đã bố trí can bộ có trình đô, năng lực hiểu biết pháp luật trực tiếp tiếp công dân thờng xuyên. Lãnh đạo ưỷ ban nhân dân phờng có lịch tiếp dân định kỳ mỏi tuần 1 ngày, việc mò’ sổ theo dõi công tác tiếp dân đợc thực hiện hợp lý, khoa học, có sự thống nhất từ quận tới  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay các phòng, ghi chép cập nhật thòng xuyên đầy đủ. Do vậy việc tiếp nhận, thụ lý đon th khống bị ùn tắc, khác phục tình trạng chậm trẻ, chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết yêu cầu của công dán.

* Kết quả giải quyết đơn th khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ưý ban nhân dân phờng:

Nội dung 2002 2003 2004 2005 2006 Tổng cộng
1. Số lần tiếp  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay dân 940 956 647 432 350 3325
2. Số đơn th khiếu nại đã giăi quyết 7 2 0 2 2 13
3. Sỗ đơn th tố cáo đã giải quyết 3 1 3 1 2 10
4. Tổng số ( 2+3 ) đã giai quyết 10 3 3 3 4 23

 

Thứnịĩmi tíLtàL chinh cộng

Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay Còng tác triển khai thực hiện đề án khoán biên chế và chi phí quân lý hành chính của auân đã đơc triển khai ĩhuc hiên tìr đầu nãm 2004. UBND auân đã quán triệt, chi đạo tìmg phòng ban chuyên môn tự đánh giá về công tác tổ chức, hoạt động và đề xuất phong án khoán của đon vị. Các phòng ban có tài khoản riêng đọc cấp kinh phí hoạt động về tài khoản đế đám báo chù động trong quán lý và tố chức thực hiện.  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay Các phòng ban không có tài khoản đọc cap kinh phí thòng qua tài khoản của vãn phòng HĐND – UBND quận. Việc sử dụng, điều hành nguồn tài chính còng của quận đã thực hiện theo đúng luật ngân sách và sự chỉ đạo của Thành phố đáp ứng đọc yêu cầu công việc đề ra.

PHẦN II. PHÂN TÍCH TÌNH HUốNG:

 1. Co sỏ lý luận.

Việc nâng cao năng lực. hiệu lực, hiệu qua của nền hành chính Nhà nớc  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay là một yêu cầu tất yếu và cấp bách trong điều kiện hiện nay ở nớc ta xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn sau:

 • Hoạt động hành chính Nhà nớc là hệ thống thực thi quyền lực Nhà Nớc nhàm tổ chức thực hiện đòng lối, chính sách của Đảng, pháp luật cùa Nhà nớc. Nâng cao hiệu hrc, hiệu quả hành chính Nhà nóc chính là nâng cao vai trò lành đạo cùa Đáng đối với toàn xã hội, là hoàn thiện Nhà Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 • Việt nam đang xây dựng nền kinh tế thị tròng định hóng xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ mới mẻ, khó khăn và nạng nề. Bản thân bộ máy nhà nớc (mà trong đó trực tiếp là bộ máy hành chính Nhà nớc) không đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu lực quản lý thì không hoàn thành nhiệm vụ khó khăn phức tạp trên.
 • Thực tiễn tổ chức họaĩ động quân lý hành Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chính nhà nóc ta cho thấy, bên cạnh những u điểm, thành tựu đà đạt đọc trong quá trình xây dựng và bâo vệ tổ quốc còn có nhùng yếu kém cần phải kịp thời khác phục nh bệnh quan liêu, xa

8

dân, đặc quyền đạc lợi, VI phạm dân chủ, quàn lý thiếu tập trung thống nhất, trật tự kỷ cong, bộ máy cồng kềnh, nạng nề, vận hành trục trạc…Những yếu kém khuyết điểm đó đã làm giám  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay sút nghiêm trọng hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà nóc.

_ Tình hình rhính tri L’inh tp L’hnii hnn _ Irv thnât vò nôncr ncrh trÂn thẤ giới thay đối rất nhiều, đòi hoi chúng ta phải hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nớc để có thể thích ứng kịp với diễn biến của tình hình và nhịp độ phát triển cùa thời đại.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hành chính Nhà nớc là những tác động có chủ định  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nhàm làm cho hoạt động hành chính Nhà nớc đạt đợc những yêu cầu cơ bân sau.

Thứ nhất: Xây dựng một Nhà nớc thực sự của dân, do dân, vì dân, bào đâm quyền làm chú của nhân dân. tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

Cần mỏ’ rộng dân chủ Xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quàn lý Nhà nớc. Nhân dân thực hiện quyền làm chú của mình trớc hết thòng qua Quốc  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay hội và Hội đồng nhân dân các cấp. phái xây dựng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là cơ quan đại biếu của nhân dân, thay mặt nhân dân kiếm tra, giám sát hoạt động hành chính Nhà nớc. Từng bớc thực hiện chế độ dân chủ trục tiếp, xây dựng những thiết chế cụ thể để đâm bão cho nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ Nhà nớc và xã hội. phát huy mọi tài năng, sức lực vật chất  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay của nhân dân tham gia vào cóng cuộc xây dựng và bảo vệ đất n- ớc. Coi trọng và giải quyết tốt, đúng pháp luật các kiến nghị, đơn th khiếu tố của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nâng cao vai trò cùa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị – xầ hội để các tổ chức này thực sự tham gia vào còng việc quán lý Nhà nớc.

Cần  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay phái thể chế hóa đúng đắn, kịp thời các chủ ương, chính sách của Đảng thành pháp luật cùa Nhà nớc, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chinh, đồng bô, chất lợng cao phù hợp với thực trạng kính tế xã hội, bảo vệ đợc quyền tự do, dán chủ. lợi ích hợp pháp, danh dự và nhân phẩm cùa moi công dán, khắc phục đợc sự tùy tiện, lạm quyền của cơ quan Nhà nớc

Thứ Ỉỉcíi: chuyển từng bớc  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nền hành chính truyền thống sang nền hành chính phát triển.

Nền hành chính nớc ta tuy có nhiều đổi mới, nhng về cơ bản vẫn là nền hành chính thực hiện theo cơ chế mệnh lệnh, can thiệp và xin – cho. Nền hành chính nh vậy cha thể đảm nhiệm vai trò khai thông các nguồn lực trong tùng cá nhân và cả xà hội để phát triển đất nớc. Vì vậy, trong điều kiện xây dựng Nhà n- óc pháp quyền xà hội chù  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nghĩa cần thực hiện bớc chuyển từ nền hành chính truyền thống sang nền hành chính phát triển.

Nền hành chính phát triền là sự cố gang từng bớc tách dần các chức nàng hành chính khỏi các chức nang kinh doanh, chức nàng dịch vụ hành chính, dịch vụ công; tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp. Đây là những vấn đề rất lớn để bộ máy hành chính đích thực thực hiện công việc Nhà n- ớc, còn các chức  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay năng kinh doanh, chức năng dịch vụ hành chính, dịch vụ cóng do dân cùng Nhà nớc thực hiên dới nhiều hình thức khác nhau.

9

Nền hành chính phát triển xây dung quan hệ giữa hành chính với công dân trên cơ sở của sự bình đảng, các quyền và nghĩa vụ qua lại rõ ràng, không tuyệt đối hóa, đề cao vai trò của Nhà nớc trớc công dân, không xem cơ quan Nhà nớc nh một chủ thể cai quân, ban phát  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay quyền lợi; Còng chức Nhà nớc có quyền cấp phép, sách nhiễu, gây phiền hà mà phải coi còng dân là khách hàng, cơ quan hành chính là ngòi phục vụ, thực hiện cam kết phục vụ một cách cóng khai.

ĨX i _ _r * X – 1-i. 1- _ 1- í 1-                                                                                                                            : i’  —5   — .: * 4. _-i. .1                                                                                                                                                                                                                : a. . ít”. —

 

T7U CU JliUl  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay null Uclllll UIlillll pilill U1U11, Uđli CịlLílll mui Vd IIILIU men IUI UctU nội dung sau:

 • Xây dụng nền hành chính phục vụ dân. Công dân là khách hàng mà nền hành chính có trách nhiệm cung úng nhũng nhiệm vụ tốt nhất, có chất lọng và hiệu quá nhất;
 • Dân chù hóa và phân cấp, phân giao quyền hạn. Nhà nớc quản lý nhàm hóng dẫn. giúp đờ, khuyến khích các tổ chức công tụ thục hiện các dịch vụ công, Nhà Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay nớc không cản trở. ôm đồm, làm thay, độc quyền…
 • Xác định rõ quan hệ khu vực cóng và khu vực ĩ; xã hội hóa hoặc sáp xếp lại khu vực còng nhng không làm giám vai trò quản lý, chu đạo. điều hòa của Nhà nớc;
 • Nền hành chính công thực hiện còng quyền có hiệu lực. Nhà nớc pháp quyền quán lý bằng pháp luật với việc đề cao đạo đức, phát huy những giá trị tinh thần của dân tộc Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay , cùa nhân loại…
 • Nền hành chính công gán bó chạt chẽ với nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển và tăng trỏng kinh tế, bào đảm công bằng xã hội, phục vụ đác lực các nhiệm vụ chiến lợc kinh tế – xã hội của mồi giai đoạn phát triển;
 • Xác lập quan hệ giữa hành chính công và các quan hệ thị tròng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan hệ thị tròng để xây dung một nền hành chính năng động Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay , mềm dẻo, có hiệu quả, phục vụ tốt xã hội với chi phí thấp mà không thị tròng hóa nền hành chính công;
 • Lành đạo và quân lý sự thay đổi nền hành chính công trong môi tròng chung của hệ thống chính trị. của Nhà nớc và của xã hội;
 • Áp dụng những thành tựu khoa học – công nghệ mới vào quân lý, vào nền hành chính công về còng tác tổ chức và nghiệp vụ…

Tóm lại: Trong quá trình  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay chuyển đổi tù cơ chế quân lý kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị tròng, cái cách hành chính và vai trò của hành chính còng ngày càng có ý nghĩa to lớn. Trong thời gian qua, Nhà nớc ta đã áp dụng một ph­ong thức và cơ chế quân lý mới tác động vào nền kinh tế, cơ cấu kinh tế, vào các thành phần kinh tế, vào các vùng kinh tế, vào kinh tế đối ngoại…nhằm định hóng cho nền kinh tế  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay vận động, đạt đợc nhũng mục tiêu nhất định và trên thực tế đã đạt đợc những thành cóng nhất định trong việc hình thành một cơ chế quân lý kinh tế họp quy luật, họp lòng dân, hợp xu thế thời đại. Đó là một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị tròng có sự quàn lý của Nhà nớc, theo định hóng xã hội chủ nghĩa; mở cửa và hội nhập với khu vực và trên thế giới;  Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn  hiện nay thực hiện chù trong “‘Dan biết, dán bàn, dán làm, dan kiểm tra”, Dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vãn nành”.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lich Nam Doi Chieu.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề tỉnh bắc ninh đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
Cải cách hành chính nhà nước quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart