Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

fff

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

fff

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

fff

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

fff

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

fff

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

fff

MỞ ĐẦU

Trong quá trinh xây dựng và phát triên đât nước, Đãng ta dà chi rò sự cần thiết phai tiến hành cái cách hãnh chính, coi đây là một giài pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triên kinh tế – xà hội. thực hiện chủ trương đó Chính phù đà ban hành Nghị quyết số 38-CP ngày 04 5/1994 về cãi cách một bước thủ tục hành chính trong việc giãi quyết còng việc cùa công dân và tố chức. Yêu cầu cua Nghị quyết lã "nham tạo bước chuyên căn ban trong quan hệ và thú tục giai quyết công việc giừa các cơ quan nhà nước với nhau, giừa cơ quan nhà nước với tổ chức xã hội và giừa cơ quan nhà nước với còng dân Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa ".

Hiện nay, thu tục hành chính vần còn rât rườm rà. phức tạp, việc tiếp nhận và giãi quyết hồ sơ còn thiếu khoa học… bên cạnh đó một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận và giãi quyết thủ tục hành chính còn có thái độ thiếu tôn trọng công dân, tình trạng cưa quyền, sách nhiều vẫn thường xuyên diễn ra… Tinh hình giãi quyết công việc như vậy đà làm mât niềm tin cho nhàn dân, gây Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa cân trớ quá trinh phát triên kinh tế, xà hội cùa đât nước. Đặc biệt trong điêu kiện thế giới đang bước vào giai đoạn “toàn cầu hóa” thì vân đề cài cách nền hành chính nhà nước (trong đó có cai cách thu tục hãnh chinh) là nhiệm vụ cằn thiết . Vi vậy, cãi cách thũ tục hành chinh là đòi hôi bức xúc, đáp ứng yêu cầu chinh đáng của nhàn dân. đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triền đât nước trong Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tinh hình mới.

Xuyên suốt quá trinh thực hiện cãi cách hành chinh ở nước ta hiện nay. thi việc cãi cách hành chinh theo hướng đơn giãn hóa thũ tục hành chính gân với việc thực hiện cơ chế "một cưa" được triên khai mạnh, điều đó đà được thê hiện trong chương trinh tỏng thê cái cách hành chinh nhà nước giai đoạn 2001 2010, Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4-9-2003 ban hành kém theo quyết Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-06-2007 của Thú tướng Chinh phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhã nước ơ địa phương. Qua đó đà tạo ra một cách thức giai quyết công việc hiệu quá cho công dân. tố chức, đà thề chế hóa mối quan hệ giừa chính quyền và cóng dân thông qua việc thực hiện cơ chế "một cửa".

Trong quá trinh Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa học tập và rèn luyện tại trường Học Viện Hành Chính, em đà được tim hiếu và nghiên cứu về quá trinh cài cách thũ tục hành chinh theo cơ chế một cửa, nhưng với mong muốn được mở mang kiến thức hơn nữa về vấn dề này em đà xin thực tập tại Sờ Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa – lã một trong nhũng đơn vị đi tiên phong trong việc xây dựng và triền khai thực hiện Đề án "một cửa" tại cấp tinh.

Ban Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thân em nhận thấy đây là vấn đề mang tinh thời sự và cấp thiết, nên em đà chọn đề tài: “ Cài cách thù tục hành chính theo CO’ chế một cửa ỡ Sờ Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa” làm bài báo cáo tốt nghiệp cũa minh, dồng thời qua bãi viết em cũng mong muốn sè đóng góp nhũng hiểu biết cua mình cho công tác cai cách thu tục hành chinh ờ nước ta hiện nay.

Bãi báo cáo được chia thành 3 chương Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa chinh:

Chương I: Cơ sớ ỉỷ ỉ nán về thú tục hành chinh

Chương II: Thực trạng thực hiện cài cách thú tục hành chinh theo cơ chế một cúa ở Sỡ Khoa học ỉa Công nghệ Thanh Hóa

Chương III: Phương hướng và giãi pháp đế tiếp tục đấy’ mạnh cai cách TTHC ớ chế một cùa ở Sớ Khoa học ỉ’à Công nghệ Thanh Hóa

Trong quá trình lãm bài. do không tránh khói nhũng thiếu sót. em rất mong nhận được sự Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đóng góp. bồ sung ý kiến cùa thầy cô. dế bài viết cũa em dược hoàn chinh hơn. Em xin chân thành câm ơn!

A- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỜ KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ. THANH HÓA

Trên cư sờ quyết định số 45/2003 QD-TTg ngày 02 4 2003 của Thú tướng Chính phũ. Ngày 28 7 2003 ƯBND tinh Thanh Hóa đà ban hành Quyết dịnh số 2441/2003. QĐ -UB dôi tên Sơ Kỉ I Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa .CN&MT thành Sơ KI l&CN.

 • I. SỜ KHOA HỌC VÃ CÒNG NGHI THANH HÓA

 • 1. Chúc nấng và nhiệm vụ

 • a.  (‘hức năng

Sớ Khoa học và (’ông nghệ Thanh Hóa là cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND linh, có chức năng tham mưu, giúp ƯBND tinh quàn lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Sờ Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chi dạo và Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa quàn lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ƯBND tinh, đồng thời chịu sự chì đạo. hướng dẫn. thanh tra. kiêm tra về chuyên môn nghiệp vụ cua Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • b. Nhiêm vụ và quyền hạn

Sơ Kl l&CN có những nhiệm vụ và quyển hạn như sau:

Dự thao quyết dinh, chi thị, quy hoạch, kể hoạch dài hạn, 5 năm và hãng nám VC khoa học và công nghe; chương Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa trinh, biện pháp lô chức thực hiện các nhiệm vụ cài cách hành chính nhà nước và phàn cấp quàn lý trong lình vực khoa học và công nghệ trên dịa bân.

Dự toán ngần sách nhà nước hàng nam giành cho lĩnh vực khoa học và cõng nghệ cứa địa phương trên cơ sờ lông hợp dự loán của các sứ. ban. ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện vã các cơ quan liên quan.

Tổ chức kicni Ira. giám sát việc sứ dụng ngân Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ cua tinh theo quy định cũa Luật Ngân sách nhà nước.

Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lình vực khoa học và công nghệ.

 • 2. Co’ cấu tổ chức và biên chế

a. Co cấu tổ chức, bao gồm:

 • –  Lành đạo Sờ: Sơ Khoa học và Công nghệ có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa .

 • –  Các phòng chuyên môn. nghiệp vụ.-

 • •  Vãn phòng.

 • •  Phòng Thanh tra.

 • •  Phòng Tài chinh – Kể hoạch.

 • •  Phòng Quan lý Khoa học.

 • •  Phòng Quân lý Còng nghệ.

 • •  Phòng Quan lý Khoa học và Công nghệ cơ sờ.

 • •  Phòng Phát triền tiềm lực khoa học và công nghệ-

 • •  Phòng Quan lý chuyên ngành.

Chi cục trực thuộc Sờ:

 • •  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 • – Các đơn vị sự nghiệp Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa trực thuộc Sờ, được ngân sách bão đâm một phần chi phí hoạt động

 • •  Trung tâm Nuôi cấy mỏ thực vật.

 • • Trung tàm Thông tin – ửng dụng – Chuyền giao khoa học và còng nghệ

b. Biên chế hành chính, sự nghiệp

Biên chế hành chính, sự nghiệp cũa Sở Khoa học và Công nghệ do Chu tịch UBND tinh quyết định giao hàng năm.

 • II.    VAN PHÒNG SỞ KHOA HOC VÀ C ÒNG NGHẸ THANH HÓA

 • 1. C hức nảng và nhiệm vụ

 • a. Chức Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năng

– Văn phòng lã cơ quan tham mini giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động cua Sơ theo chương trình kế hoạch công tác đà được duyệt và các mặt công tác. tó chức, tông hợp hành chinh – quan trị: thi đua khen thưởng, cài cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ của Cơ quan Văn phông Sở KH&CN.

 • b. Nhiệm vụ

■ Tham mưu cho Giám đốc Sờ ban hành hoặc trinh cấp có thẩm quyền, ban hành Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phê duyệt các chế độ, chính sách… thực hiện quy chế dân chu trong phạm vi sờ KH&CN.

. Công tác Tòng hợp – Hành chinh- Quan trị: Theo dòi. tông hợp và lập báo cáo định kỳ( tháng, quý, năm), báo cáo về tinh hĩnh thực hiện nhiệm vụ được giao ttheo quy định cùa ƯBND tinh và Bộ KH&CN.

. Công tác cai cách hành chính: Hướng dần. đôn đốc các phòng ban, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đơn vị thuộc Sờ triển khai thực hiện công tác cãi cách hành chính.

. Thực hiện Quy chế dân chú: Theo dòi, tống hợp và lập báo cáo về tinh hình thực hiện Quy chế dân chù của Sờ.

 • 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Cơ cấu tô chức cua Văn phòng Sơ KH&CN Thanh Hóa bao gồm:

Lành đạo văn phòng ( 01 Chánh văn phòng, 01 phó chánh văn phòng)

 • – 01 Nhân viên văn thư

 • – 01 Chuyên Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa viên văn phòng tống hợp

 • –  03 Lái xe

 • –  01 Bão vệ

 • –  01 Tạp vụ

 • III. Bơ PHÂN TIÉP NHĂN VÀ TRẢ KÉT QUẢ HỒ sơ HÀNH CHÍNH

Bộ phận tiếp nhận và tra kết quà hổ sơ hành chính thuộc Văn phòng SỞKH&CN được thành lập vào tháng 12 nảm 2005 trên cơ sở: Quyết định số 181/2003/QĐ-TTG ngày 04 9 ‘2003 của Thú Tướng Chinh phú về việc ban hành quy chế thực hiện giái quyết thủ tục hãnh theo cơ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ơ địa phương và Đề án cai cách thú tục hành chinh theo cơ chế “một cửa” cũa Giám đốc Sờ KH&CN Thanh Hóa ngày 19 5 2004.

1. Chức năng, nhiệm vụ

 • a.  Chức nảng

 • –  Bộ phận tiếp nhận và trã kết quà có chức năng hướng dần, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho các bộ phận chuyên mòn và trã kết quã giãi quyết thũ tục hành chính đối Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa với cá nhân, tỏ chức theo cơ chế một cưa thuộc trách nhiệm thâm quyền giai quyết cua Sơ KH&CN Thanh Hóa

 • b. Nhiệm vụ

Bộ phận tiếp nhận và trã kết quã hồ sơ hành chính có những nhiệm vụ sau:

 • –  Tiếp tỏ chức, công dân tại phòng làm việc cua Bộ phận tiếp nhận và trã kết quã khi họ cô yêu cầu giãi quyết còng việc trong phạm vi thầm quyền cũa ƯBND thị trấn.

 • –  Hướng dần tố chức, công dân trong Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa việc hoàn tất các thũ tục hành chính, giấy tờ. biểu mẫu theo quy định.

 • –  Trường hợp hồ sơ đầy dũ theo quy định thi tiếp nhận, viết phiếu nhận

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức và hoạt động của thanh tra sở y tế hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn ứng dụng kỹ thuật pcr phát hiện bệnh greening trên cây cam ở một số tỉnh miền bắc việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
LUẬT DOANH NGHIỆP
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ứng dung gis trong đánh giá 19 tiêu chí nông thôn mới ở xã hậu mỹ bắc b, huyện cái bè, tỉnh tiền giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart