Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

fff

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

fff

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

fff

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

fff

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

fff

Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

fff

Bộ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO               Bộ YTỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI

Lọicamqn

Trài qua 2 năm học cao học tối đà hoàn thành khóa học vã luận vận QÙạ minh, Toi đi nhận được sự hưởng dần, giúp đờr yặị gpp nhiệt tinh của qui thay cồ trượng Đai học Dựơc Hậ Nội,

Trước hết. tôi xin chận thành câm ợn den quí thậỵ cò trường Đại học Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng . Dược Hà Nôi đa tận tinh dạv hàọ trọng £ụốt thời gian tội học tập tại trượng.

Toi xíri gửi lời biết ơn sâu sấc đến Tiến, sĩ Nguyễn Vãn Hân và Tiền sì ĐỎ Quyẽn, thầy êó đà đành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dần tối hoàn thành Ihận vàn tốt nghiệp này,

Cam. ợn nhưng người ban, anh chị em Ịớp Cao hoe 14 đà. giúp đờ vải cùng tôi hoàn thành tét khoa bọc này .

Hà Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng Nội ngày 30 thẳng 12 năm 2011

’ Học viên

Người hướng dân khoa học: TS. Nguyễn Văn Hân

TS. Đỗ Quyên

.MỤC: LỤC:

DANH MỤC CÁC BÁNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẠT   VÁN

Bi……………………….

Chương VTONG

 • 1.1.       Vài nét về cầv nehê vãine…………

1.1.3. Thẩnhphần

L.2. Sơ lược yề- curcummoiđ…………………………………………………………………….5:

1.2’.. 1. Thành Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng phần và tính chất………………………………………………………………………………………………………………….5

1,2.2…………………………..Tác đụng dược Ịv-………………………………………


……………………………..10 Ị


ĩ.;3. Một số nghiên cứn về chiết xuất cuccuminoid lừ nghệ vàng


15

A


Chương 2. NGUYỀN VẶT LIỆU, TRANG THIÉT BỊ VÀ PHƯƠNG

PHẤP NGHIÊN cứu:…..’……………………………………………………. 22 :

2.1……………………………………………………………………….Nguyên vật liệu? thiết


bị……………………………………………………………………


2.1.1. Nguyên vệt: liệụ và. họa


2.1.2. Mấy                                                  lỊỊỘCi

2.3.1  ……………………………………………..Kháo Cải tiến phương pháp


chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng sát phương pháp xứ lý


nguyên Ịiêu…………………………………………………………………….,…23′


2.3.2


Xác định độ lan cua


<<<123>>>

Bâng, số

Tên bâng Trang

11.1

Một sô tínli chât vật lý cũa các curcuminoid

6

A7

Đặc điềm bột nghệ chế bạng 2 phượng pháp

30

3.2

3.3

Độ tạn củạ cụrcụmìnọid trọng ẹthạnọl 96% và acẹtọn DANH MỤC CAC HÌNH Xí ‘■

31

2: pháp Cải tiến

định

1

2.3.0.                                                        rhươn.

___lượng c wcuminoid_________„_______________________rT?___

•Chương 3. KÉT QUÀ NGHIÊN cứu…………………………………..-…………………..29

3.2   3.1.          Kháo sát phượng pháp xừ                        tỷ đựợọ

"31 L ĩ: ê u……………………………………………………29"

 • 3.2.     Kháo sát và Lựa chọn dung mội chiết

Hrh ô

 • 3.2.1. „.     Nac.định, độ tạn cùạ cụr.cụmìnọid      ……„ ,   „

Lí mội    Cải tiến phương pháp chiết xuât curcuminoid từ nghệ vàng 3  trng dụng

L2      ……………………………..

<<<123>>>

——ĩ"3 -—3.2.2…………………………………………………………………………………………………Xác

1         địnlitồc: độ thiết Lập cân bằng chiết…………………………………………………3Z.

—–j-F — 3.2.3………………………………………………………………………………. Xác định tinh chon iơc cửa dune mờì chiet 1………………………………………………………………….36

L6

t ac san pnam pnan nuy cua curcumin

9

3,1

Đồ thi biêu diề-n hiêu suât chiết: theo thời gian cũa đung mội Cải tiến phương pháp chiết xuât curcuminoid từ nghệ vàng ạọẹtọn

33

3,2

Đọ thị biếụ điền hiệu suầt chiết: theo thôi gìạn cuạ dụng mòi ethạnoi 96%

34

3.-3

Đồ thị biễu diễn hiệu suât chiết theo’ thời gian cửa hội nghệ A trong các loại dung mồi

35

3Ạ

Đồ thị biêu diễn hiệu suât chiết theo thớ! giạn cua Bột nghê Bi trong cáo Loại đung mòi

36

3,5

Sơ đô chiết xuât Cải tiến phương pháp chiết xuât curcuminoid từ _____________________ncrhệ vànơ cnrcnminrúd_____________________

42

ĐẬT VÁN ©Ẻ

Trong những năm gần đấy, nhổm chất màu curcuminõíđ chiết xuất từ nghệ vàng thu hút nhiều sự quan tâm cua các nhà nghiện cứu bời_ nhũng tác đụng sình học quan trọng! ức chề sự phát, triên cũa các khối u, tâng khá nang miền dịch, chống ọxy hỏạ mạnh, tác dụng bẳọ vệ gan. tác dụng chềng viêm, phòng và chựạụngthự, viêm gạn. bênh Alzheimer. – [ 1 ] Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng

Đắn nạỵ đà cộ nhìệụ nghiện cứụ ỵề ẹhìệt xụật cụrcuminoid cà trọng; vã. ngoài nước, Nhưng đa số các phương pháp chi được giới thiệu chung chung mã không nêu rô các thông sô chiết và tinh ché cụ thể* VI vậy việc tham kháo và tiếp cận qui trình gặp nhiều khó khăn, Nhu cầu sữ đụng curcuminoid ngày mỏt tăng cao, trong khi nguồn nguyên liêu nghệ lại: san có trong nước, nên viêc phát triển quỵ trình kỵ thụật chiết xụất. Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng tình chế: cụrcụmĩnoid ỴÓI số lượng Ịộn trợ nên cấp thiết Tự nhu cậu thực, tế ậệ> chung tội thực hiên đậ tãi;

"Cài tiến phương pháp chiết X nát cntcunùrìoỉđ từ nghê vàng" với những mục tiêu:

= Cãi tiến được phưoỊig pháp xử lỵ nguyên liệu đê thu được bỏtnghệ cói

hàm lượng curcuminoid cao.

– Xây dựng được phương pháp chiềt xưầt yà tinh chẩ đề thu đươc

eurcumínoìd dạt hàm lượng trên 95%.

Chương I Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng . TÔNG QUAN

 • 1.1.      vằi nét về cầỵ nghệ vằng

  • 1.1.1.    Mô tà cày

Nghệ (Curcuma ìợnga L„; Ĩũịgihẹracẹaẹ) là một: loại cậy cố cạO’ Q,6m đền Im, Thân rề thành cú hình tại hoặc hợi dẹt. khi hè ầọậo cất: ngang có màụ vàng cam sầm. Lá hình trãi xoan, thon nhọn ở hại đầu, hại mặt: đều nhằiicỊặi tội 45cm. rộng tợi 18cm. Cuống 1 ậ ẹộ bẹ. Cụm. hoa mọc tự giừa các lá Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng . Ịên? thành hình nón thưa, lá bắc hừui thụ khum hĩnh máng rộng, đầu tròn màu xanh lục nhạt, rá bảc bất thụ hẹp hơn. màư hơi tim nhạt. Trầng cở phiến, cánh hoa ngoài có màu xanh lục vàng nhạt, chia thảnh 3 thủy, thủy trên to hon. phiến cánh hoạ trong cung chia 3 thủy, 2 thừỵ hại bên đứng và thẳng, thụy dựộì hom thánh máng sâu. Qúạ nạng 3 ngậm mờ bạng 3: yạa [8 Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng ].

 • 1.1.2.    Phân bo

Cây nghệ vàng mọc hoang và được trồng ờ .Ân Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchĩa, Indonesia và các nước nhìệl đới. (‘) nước ta nghệ vâng trồng kliá phổ biến. Một sồ địa phương hình thành các xủng chuyên canh, như Xuân LỘC: (Đồng Nai), Chí Tân ( Khoái Châu. Hưng Yên). Nghệ An [?].

ỊỊ3- Thành phần

Thành phan tình darn hâm tượng bì% [25].

Thành phần Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng chinh có chứa nhiều ceton như: a- vã Ị?-1 eiyknlc: sesquìterpen: zingiberen: curcưmen; sesquiphellạndren, Trong; đô a- và p- etyĩenĩc lầ tumeron và ar= tumeron; một số chất thuộc nhóm sesquiterpẹn với

Hình ĩ. 1 :: Thành phàn tinh dầu eố trong nghệ vàng

Thành phần chủ yêu trong tinh dầu nghệ lã curcumen, chất này cỏ tâc dụng giám cholesterol. Curcumen là tên chung cùa 3 loại hợp chẫt Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng :

 • (i) aiylcurcumen hay a- curcumen: là hồn họp cùa 2 đềng phân 2-methyl- 6- p- tolylheptẹn- 2 và 2- methyl- ộ- p- tolylhepten- 1.

 • (ii) p curcumen

 • (iii) ý- curcumen

Một so tác dụng cùa tình dần nghệ [25];

– Tinh dằu nghệ là một chất kháng acid, ờ liều nhó cộ lác dung tồng hơi. dề tiêu và là thuốc bô,

– Ti nh dầu nghệ sử dụng dạng hơi Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng hít đươc tim thấy cồ ảnh hưởng đáng kê trong việc loại bò đờm, giâm ho, ngan ngừa bệnh hèn ẵuỵễru có hiệu qua điêu

ưị các bệnh đường hô hấp.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sổ tay điều trị rối loạn phổ tự kỷ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng tại nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa tú phương(1)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng
Cải tiến phương pháp chiết xuất curcuminoid từ nghệ vàng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart